|   |   | 

: New technologies & e-marketing

1. Cumpărături făcute de acasă prin Internet. Experienţă, atitudini şi intenţii de cumpărare / Home shopping through internet. Experience, attitudes and purchase intention
Rezumat:Această cercetare îşi propune să contribuie la o mai bună înţelegere a cumpărăturilor făcute de acasă, prin Internet. Am construit un model pentru a afla care variabile (şi prin intermediul cărui proces) determină intenţiile de cumpărare prin Internet. Rezultatele arată în primul rând că, după accesarea unei pagini de web, deşi atitudinea faţă de o marcă anume este determinată de atitudinea anterioară faţă de acea marcă, designul unei pagini de web admirate de către consumator şi extinderea duratei vizitării acelui site contribuie la modificarea pozitivă a atitudinii consumatorului faţă de brand. În al doilea rând, se distinge importanţa majoră a atitudinii faţă de pagina de web, deoarece aceasta influenţează probabilitatea achiziţiilor în mod direct, dar şi indirect, prin intermediul atitudinii faţă de acea marcă şi, simultan, prin intenţia de cumpărare a produselor purtând marca respectivă.

This research is aiming to contribute to a better understanding of home shopping through internet. We have built a model to know which variables (and through which process) determine purchase intention through a web site. Results show, firstly, that although brand attitude after visiting the web page is mainly determined by prior brand attitude, designing a web page the consumer likes and extending the duration of the visit can also significantly contribute to increase consumer’s brand attitude. Secondly, the high relevance of the attitude towards the web page because it affects probability of purchase directly, but also indirectly through brand attitude and brand purchase intention simultaneously.
Autor(i):Salvador RUIZ DE MAYA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2679
2. Principii de evaluare a satisfacţiei utilizatorilor unui site din Internet / Criteria for an Internet website user satisfaction evaluation
Rezumat:Din perspectiva activităţii de marketing, site-ul de Internet este mijlocul cel mai eficient care poate fi folosit de către o organizaţie pentru a profita de şansele inegalabile ale acestui nou tip de economie. Proiectarea unui asemenea sistem pare simplă, dar presupune o înţelegere profundă a utilizatorilor potenţiali, a aşteptărilor acestora cu privire la prezentarea, structura şi informaţiile incluse pe site. Site-urile de succes ţin cont de elemente legate de de psihologia şi fiziologia utilizatorilor pasionaţi de navigarea pe Internet, de cerinţele şi de preferinţele lor.

In a marketing perspective, a website is the foremost tool for an organization to take advantage of the unique opportunities of the new economy. Designing such a tool, although it may look simple, requires a deep understanding of the potential users, of their expectations regarding the information, the structure and the layout of the website. Successful websites take into consideration elements that are linked to the psychology and physiology of the websurfers, their requirmenets and preferences.
Autor(i):Mihai ORZAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2683
3. Impactul Internetului asupra strategiei de marketing / The Impact of Internet on the Marketing Strategy
Rezumat:Această lucrare prezintă un cadru conceptual pentru sondarea schimbărilor care au loc în natura şi scopul strategiei de marketing; ea se referă la caracteristicilor specifice pentru industrie, pentru produs, cumpărător şi mediul de cumpărare, dar şi la deprinderile şi resursele unice pe care firma le deţine şi care contează şi mai mult, în contextul competiţiei de piaţă. Strategia de piaţă competitivă se axează pe modul în care orice firmă ar trebui să-şi folosească resursele pe care le deţine pentru a facilita realizarea şi menţinerea avantajelor poziţionale competitive pe piaţă.

This paper presents a conceptual framework what provides insights into changes in the nature and scope of marketing strategy; specific industry, product, buyer, and buying environment characteristics; and the unique skills and resources of the firm that assume added relevance in the context of competing in the evolving marketplace. Competitive marketing strategy focuses on how a business should deploy marketing resources at its disposal to facilitate the achievement and maintenance of competitive positional advantages in the marketplace.
Autor(i):Gheorghe MILITARU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2006 [Volume 1, Issue 2] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2693
4. Cadru de e-learning bazat pe modele de marketing / A Model based e-learning framework for marketing
Rezumat:Această lucrare propune un cadru de învăţare pe bază de modele, util pentru marketing şi marketing direct. El apelează la modele, metafore de marketing acceptate pe scară largă şi reprezentările lor vizuale, pentru a ajuta la transmiterea cunoştinţelor şi uşurarea înţelegerii acestora. Ea apelează şi la sisteme de susţinere a deciziei bazate pe modele, pentru aprofundarea învăţării şi îmbunătăţirea practicii. Se prezintă o construcţie de modele progresivă, modulară şi orientată spre un scop anume, în simulările de marketing; aceasta este folosită pentru dezvoltarea unui model general valabil de marketing, a unui model specific pentru marketingul direct şi a unor modele pentru susţinerea deciziei.

This paper suggests a model based learning framework for marketing and direct marketing. It uses models, largely accepted marketing metaphors and their visual representations to help transmit knowledge and facilitate understanding. It also uses model based decision support systems in order to reinforce learning and improve practice. A progressive, modular and object oriented model building approach for marketing simulations is presented and used to develop a generic marketing model, a specific direct marketing model and decision support models.
Autor(i):Mihai CALCIU, Dan SOMNEA
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2007 [Volume 2, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2723
5. Blogurile politice – Cum influeţează blogurile candidaţii şi electoratul? / Political Blogs – How do blogs influence candidates and voters?
Rezumat:Articolul începe cu o privire de ansamblu a blogurilor. Sunt definite şi clasificate blogurile şi sunt scoase în evidenţă principalele lor funcţii. De asemenea în primul capitol sunt descrise principalele proiecte de indexare a blogurilor. Capitolul doi este în totalitate dedicat blogurilor politice internaţionale. S-a insistat pe întâmplările care au avut un ecou puternic în media şi care au implicat bloguri. Capitolul trei dezbate problema blogurilor politice în România: cine le citeşte, cât de des şi ce fel de subiecte apar pe blogurile politice româneşti.

The article begins with an overview of blogs. Blogs are defined and categorized and their main functions are emphasized. The first section also describes the latest projects to index blogs. The second section is entirely dedicated to international political blogs. The stories that have had a great impact within the media and involved bloggers have been insisted upon. The third section deals with the issue of Romanian political blogs: who reads them, how often and what kind of headlines show up on Romanian political blogs?
Autor(i):Ovidiu ŢIEREAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2009 [Volume 4, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2765
6. Servicii de instruire mobile pentru renunţarea la fumat: Studiu exploratoriu al fumătorilor de vârstă tânără din Franţa / Mobile coaching services for tobacco cessation: An exploratory study of young smokers in France
Rezumat:Acest articol explorează experienţele şi percepţiile fumătorilor de vârstă tânără din Franţa în ceea ce priveşte un sistem educaţional pe suport mobil, proiectat pentru a le fi de ajutor pe durata iniţiativelor de renunţare la fumat. Am utilizat o abordare de cercetare calitativă, pe baza unor interviuri individuale, binare şi de grup. Au fost acoperite patru subiecte: a) experienţa de consum al tutunului; b) iniţiativele de renunţare; c) acţiuni planificate de renunţare la fumat; d) atitudinile faţă de un sistem mobil de consiliere. Fumătorii au fost împărţiţi în următoarele categorii: amatori (5-6 ţigări/zi), medii (10-15 ţigări) şi înrăiţi (20-30 de ţigări). Mesajele cele mai de efect par să fie cele cu un conţinut terifiant, susţinute de imagini şi secvenţe video. Totuşi, acest serviciu de consiliere este perceput ca fiind lipsit de contact uman.

This article explores young French smokers experiences and perceptions regarding a mobile coaching system designed to help them during smoking cessation initiatives. We used a qualitative research approach based on individual, dyadic and group interviews. Four topics were covered: a) tobacco consumption experience, b) cessation initiatives, c) smoking giving up planned actions, d) attitudes towards a mobile counseling system. Smokers were segmented on: light (5-6 cigarettes/day), medium (10-15 cigarettes) and heavy (20-30 cigarettes). The most appealing messages seem to be scaring messages supported by pictures and video clips. However, this counseling service is perceived as lacking human contact.
Autor(i):Silvia CACHO-ELIZONDO, Vésselina TOSSAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2774
7. Proiectarea şi administrarea unui magazin virtual / Virtual store designing and managing
Rezumat:Articolul descrie proiectarea unui magazin virtual şi administrarea lui. Proiectarea magazinului virtual conţine o secţiune de prezentare a catalogului de produse care include: detalii despre produs, imaginea şi preţul acestuia, conţinutul coşului de cumpărături şi legături utile vizitatorului. Vizitatorul are posibilitatea să se autentifice folosind adresa de e-mail şi o parolă, apoi poate edita informaţii despre adresa sa, cardul de credit sau parola folosită. Un vizitator neautentificat nu poate trimite o comandă.
Secţiunea de administrare a magazinului face posibilă editarea categoriilor de produse şi a detaliilor produselor respective, precum şi vizualizarea şi confirmarea comenzilor făcute de către clienţi. Secţiunea va solicita un nume şi o parolă pentru a putea fi accesată numai de către reprezentanţii magazinului virtual.

This article describes the designing of a virtual store and its managing. It contains a presentation section, which includes product details, pictures and prices, shopping cart content and useful links. The visitor of the site is able to login using his e-mail address and a password, then he can edit the information on his address, credit card or password used. An unauthenticated visitor cannot send an ordering.
Another important part is the managing section of the store, where the administrator can edit the product categories and details, view and confirm the orderings made by customers. This section requires a name and a password so that can be accessible only by representatives of the store.
Autor(i):Nicolae Radu MÂRŞANU, Ion PARASCHIVA-CONSTANTIN, Răzvan BĂRBULESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2010 [Volume 5, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2782
8. Evoluţia marketingului direct în contextul integrării României în Uniunea Europeană / The direct marketing evolution in the context of Romania’s EU integration
Rezumat:În prezent, una dintre cele mai importante caracteristici ale marketingului este aceea că devine tot mai interactiv. „Conversaţia” cu clientul evidenţiază nevoile unei pieţe sofisticate şi de perspectivă în care acesta se aşteaptă ca vocea să-i fie auzită. Nu există un model perfect pentru a realiza acest lucru, dar cele mai eficiente modele derivă din marketingul direct. Astfel , marketingul direct poate fi considerat drept un răspuns la una dintre cele mai noi nevoi ale consumatorilor, aceea de a fi in formaţi.

Currently, one of the most important features of marketing is that it becomes more interactive. The „conversation” with clients reflects the needs of a sophisticated market with great perspectives where they expect their voice to be heard. There is no perfect model to do this, but the most efficient models are derived from direct marketing. Direct marketing is thus a response to one of the newest consumer needs, that of being informed.
Autor(i):Cristina GHERMAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2010 [Volume 5, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2784
9. Social media – instrument al marketingului politic / Social media – a political marketing tool
Rezumat:Articolul este structurat pe trei părţi: reţelele sociale, social media şi media generată de utilizatori. Articolul se vrea a fi un îndrumar pentru politicieni în tentativa lor de a se face mai vizibili pe spaţiul virtual. Prima secţiune prezintă principalele reţele sociale şi sfaturi pentru a comunica prin intermediul lor. Secţiunea a doua explică varietatea social media şi riscurile la care se expun politicienii care o adoptă. Ultima secţiune prezintă media generată de utilizatori cu avantajele şi dezavantajele ei.

The article is structured into three parts: social networks, social media and user generated media. The article is like a refernce book for politicians in their atempt to become more visible in the viral medium. The first section presents the major social network sites and advice to comicate using social networks. The second section explaines the variety of social media and the risks that politicians may take when adopting social media. The last section presents user generated media and the advantages and disadantages that come along.
Autor(i):Ovidiu ŢIEREAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2795
10. Blogurile – instrument de comunicare al instituţiilor publice / Blogs – a communication tool for public institutions
Rezumat:Articolul este un ghid despre cum pot folosi blogurile în comunicarea cu cetăţenii instituţiile publice şi persoanele publice. Articolul este alcătuit din trei părţi: caracteristicile generale ale blogurilor, bloguri independente vs. bloguri de platformă şi strategii de conţinut. De-a lungul articolului sunt date exemple blogurile unor persoane publice de la diferite nivele ale administraţiei centrale şi locale.

The article is a guide on how public institutions and public figures can use blogs to comunicate to citizens. The article is made up of three sections: general outlines of blogs, independent blogs vs. platform blogs and content strategies. Throughout the article the blogs of public figures on different levels of central and local administration are given as example.
Autor(i):Ovidiu ŢIEREAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2011 [Volume 6, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2806
11. Impactul utilizării rețelelor de socializare asupra creșterii performanței producătorilor din industria textilă / Impact of Online Social Media on Increased Textile Manufacturers Performance
Rezumat:În lucrarea de față, autorii descriu importanța promovării articolelor vestimentare prin intermediul rețelelor de socializare. În acest sens, sunt realizate două cercetări: o cercetare calitativă asupra mijloacelor de promovare utilizate actual de către producătorii din industria textilă și o cercetarea cantitativă privind importanța rețelelor de socializare în creșterea performanței acestora pe piață. Rezultatele arată că, în condițiile unei economii europene în schimbare, mediul online și implicit, rețelele de socializare, pot contribui nu doar la îmbunătățirea percepției consumatorului asupra calității produselor textile de pe piața autohtonă, cât și la creșterea vânzărilor directe ale producătorilor din industria textilă.

In this paper, the authors describe the importance of promoting textile products through online social networks. In this respect, two researches are carried out: an exploratory research describing the current promoting methods used by textiles manufacturers and a quantitative research emphasizing the importance of online social networks in improving their market performance. Results indicate that, in an ever-changing European economy, the online environment, and therefore, the social networks, can contribute not only to improving consumer's perception about the quality of textile products on the domestic market but also to increasing manufactures’ direct sales in the textile industry.
Autor(i):Mihai ORZAN, Gheorghe ORZAN, Corina ŞERBAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2013 [Volume 8, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:3006
12. Prezenţa brandurilor româneşti de top în online – comportament şi strategii de succes / Top Romanian Brands Online Presence – behavior and success strategies
Rezumat:În ultimele decenii a apărut şi a luat amploare un nou canal de comunicare, Internetul; acesta a adus cu sine o serie de oportunităţi pentru marketing. Lucrarea analizează aspecte privind comportamentul brandurilor în mediul online, prezentând aspecte practice privind brandul în mediul online şi comportamentul companiilor în social media. Pe baza acestei analize sunt identificate în final strategii de succes pentru companii în social media.
 
During the last decades a new channel of communication, the Internet, emerged and grew; this has brought many opportunities for marketing. This paper analyzes aspects regarding the behavior of brands in the online environment, presenting practical aspects of online brand presence and corporate behavior in social media. Based on this analysis the paper ultimately identifies successful strategies for companies in social media.
Autor(i):Alexandra TĂLPĂU, Gabriel BRĂTUCU, Timotei VIERAŞU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2013 [Volume 8, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:3181
13. Impactul notorietății brandului, al cunoștințelor despre brand și al poziționării prețului asupra riscurilor percepute în cazul deciziei de cumpărare online de la agenții de turism / The Impact of Brand Awareness, Brand Knowledge and Price Positioning on Perceived Risks Associated to Buying Online from Travel Agencies
Rezumat:Scopul principal al acestei lucrări este de a investiga impactul notorietății brandului (în forma sa elementară de reamintire și recunoaștere), poziționării prețului (paritate versus prețuri mai mici) și, respectiv, al cunoștințelor despre brand (în sensul strict al volumului de informații pe care consumatorii cred că îl dețin în legătură cu brandul) asupra riscurilor percepute de către clienții potențialii (nu actuali) atunci când sunt puși în situația ipotetică a cumpăra online de la o agenție de turism. A fost derulată o anchetă pe bază de chestionar online în rândul unui eșantion de utilizatori de internet din România, cercetarea fiind concepută în așa fel încât să fie adecvată pentru un cvasi-experiment și pentru a permite comparații de eșantioane perechi. Ne-am concentrat exclusiv asupra potențialilor clienți (nu actuali), comparând răspunsurile acelorași respondenți în două scenarii (cumpărare online de la o agenție de turism cunoscută, dar cu care nu au avut nicio experiență anterioară și, respectiv, de la o agenție de turism necunoscută) și două sub-scenarii (prețuri similare și, respectiv, mai mici decât concurența), în ceea ce privește cinci tipuri specifice de riscuri (financiare, de performanță, sociale, confidențialitate/securitate și tehnice) și, respectiv, riscul global perceput. Rezultatele au arătat că în cazul cumpărării online de la agenții de turism, un nivel ridicat al notorietății brandului înseamnă riscuri percepute mai mici, în timp ce o strategie de poziționare prin preț mai mic implică riscuri mai mari percepute de potențialii clienți. Mai mult decât atât, un nivel mai ridicat de cunoștințe despre brand poate reduce riscurile percepute de către potențialii clienți, în contextul cumpărării online de la o agenție de turism.
 

The main purpose of this paper is to investigate the impact of brand awareness (in its basic form of recall and recognition), price positioning (parity pricing versus prices lower than competitors) and, respectively, brand knowledge (in its confined sense of amount of information consumers believe they have regarding the brand), on risks perceived by potential (not actual or existing) customers when put in the hypothetical situation of buying online from travel agencies. An online questionnaire based survey was conducted among Romanian internet users, the research being designed so as to be appropriate for a quasi-experiment and to permit dependent or paired samples comparisons. We focused our analysis exclusively on potential (not actual) customers, comparing same-respondents answers in two scenarios (buying online from a known travel agency but with which they had never had any previous experience as customers, and, respectively, buying online from an unknown travel agency), and two sub-scenarios (prices similar to or lower than competition), regarding five specific types of risks (financial, performance, social, privacy/security, technical), and overall perceived risk. Results showed that when it comes to buying online from travel agencies, higher brand awareness means lower perceived risks, while a lower pricing positioning strategy involves higher perceived risks by new (potential) customers. Moreover, a higher level of brand knowledge can reduce risks perceived by potential customers in the context of online purchasing from travel agencies.
Autor(i):Ovidiu I. MOISESCU, Patricea Elena BERTEA
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2013 [Volume 8, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:5679
14. Instrumente de marketing prin social media // Social Media Marketing Tools
Rezumat:Acest articol clasifică și explică într-un mod concis diversele unelte ale unei inițiative de marketing prin social media, luând în considerare atât punctele forte, cât și cele slabe ale acestora; este subliniată importanța unui plan bazat pe segmentarea și definirea pieței-țintă. De asemenea, a fost făcută o trecere în revistă a definițiilor curente, inclusiv a unei definiții bazată pe multiplele utilizări ale acestui nou mediu pentru marketing.


This article classifies and briefly explains the various tools of a social media marketing initiative, with their respective strengths and weaknesses, while also discussing the importance of a plan based on market segmentation and target market definition. A review of current definitions has been undertaken, including one based on the multiple uses of this new marketing environment.
Autor(i):Dan Alexandru SMEDESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2013 [Volume 8, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:5799
15. Folosirea marketingului prin social media în învățământul superior // Using social media marketing in higher education
Rezumat:Pentru a folosi marketingul prin social media într-un mod eficient, este nevoie de un plan. Primele elemente în acest plan sunt definirea segmentelor pieței-țintă, ascultarea acestora și pe baza acestui pas stabilirea instrumentelor de social media potrivite pentru a îi intercepta.
 
 
In order to efficiently use social media marketing, a plan is needed. The first elements in this plan are defining your target market segments, listening to them and then deciding which social media to use in order to reach them. This process is no different for higher education institutions, and in this article I have attempted to define and enumerate potential objectives for their stakeholders and suggest corresponding social media tools.
Autor(i):Dan Alexandru SMEDESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5974
16. Marketing intelligence – ultima frontieră a tehnologiilor informaţiei de afaceri // Marketing intelligence – the last frontier of business information technologies
Rezumat:Articolul prezintă evoluţia conceptelor legate de termenul “inteligenţă” preluate ca atare din limba engleză în sintagme de largă circulaţie astăzi: business inteligence, competitive inteligence, market inteligence şi – cea mai nouă dintre toate – marketing intelligence.  Pe baza experienţei dobândită de autori  într-un proiect european de implementare a unei pieţe electronice finanţat în cadrul programului IST 2000, metodele specifice business inteligence sunt revizuite în contextul avantajos al dezvoltării explozive a infrastructurii ITC în vederea coagulării unei viziuni introspective asupra clienţilor pornind de  datele interne ale intreprinderii. Extinsă la nivel sectorial, autorii propun o  viziune asemănătoare construită pe baza informaţiilor din bazele de date publice. In final este schiţată imaginea unei viziuni introspective asupra consumatorului in contextul Big Data  pentru a dezvălui atât perspectivele marketing intelligence cât  şi marile provocari pe care companiile vor trebui să le înfrunte în viitorul imediat.
 

The paper presents the evolution of the ‘intelligence” related concepts largely in use today:  business intelligence, competitive intelligence, market and – the newest of all - marketing intelligence. Based on the authors’ experience gained in a European funded e-marketplace project developed under the IST2000 program, business intelligence methods of assessing customer insight from internal data sources are revisited to take advantage of the explosive power of IT infrastructure. As for industry insight, the authors propose an information warehouse conceptual model designed to store data sourced by public databases and methods to capitalise on that data.  A short glimpse of consumer insight in the Big Data world is presented in order to unveil the perspectives of marketing intelligence and the big challenges that companies will have to face in the near future. 
Autor(i):Felicia ALBESCU, Irina Bogdana PUGNA
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2014 [Volume 9, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:6614
17. Understanding Generation Y and their Perspective on Proximity and Permission based SMS Marketing
Rezumat:Mobile Phone usage
has
extensively increased in India where around 50% population is under the age of 25 years. This paper explores characteristics of Indian Gen-Y, particularly of Tier-1 and Tier-2 cities. The paper further delves into the arena of SMS Marketing and how Gen-Y perceives and develops attitude for this dimension. We found that Gen-Y is tech-savvy with an individualistic approach and high aspirations. Gen-Y is willing to embrace SMS Campaigns from the brands they use and admire, if prior permissions have been taken for sending out messages and are personalized and exclusive. However, they were not willing to embrace location based promotions as they think such campaigns would influence their privacy.
Autor(i):Jain VARSHA, Chhateja JAGRITI
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2014 [Volume 9, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:6792
18. Factorii determinanţi ai satisfacţiei clienţilor magazinelor online // Determinants of online store customer satisfaction
Rezumat:Satisfacţia clientului este un concept central în teoria şi practica de marketing, este, în acelaşi timp, un aspect critic în succesul afacerilor.
În acest articol, ne-am propus să identificăm factorii care determină satisfacţia clienţilor magazinelor online. Pornind de la recenzia literaturii de specialitate, am elaborat propriul model de cercetare şi am testat ipotezele formulate cu privire la relaţiile dintre factorii identificaţi şi satisfacţia clienţilor magazinelor online. Aceasta a implicat realizarea unei anchete prin sondaj, administrarea chestionarului realizându-se prin intermediul Internetului. Eşantionul supus cercetării cuprinde respondenţi care au cont pe reţeaua de socializare Facebook, pornind de la ipoteza că respondenţii care socializează online au timpul necesar completării chestionarului şi sunt mai susceptibili să fi cumpărat măcar o dată online.
Analiza datelor a presupus testarea fiabilităţii fiecărei scale, realizarea analizei factoriale exploratorii şi, în final, testarea ipotezelor de cercetare cu ajutorul regresiei liniare simple.
 
 
Customer satisfaction is a central concept in the theory and practice of marketing, and at the same time, a critical aspect in the success of any business.
In this article, we aimed to identify the factors that determine online stores customer satisfaction. Based on literature review, we have developed our own research model and tested the hypotheses formulated regarding the relationships formed between the online stores customer satisfaction and the identified factors. This involved survey sampling, questionnaire administration being carried out on the Internet. The research sample included respondents who own an account on the social network Facebook, assuming that respondents who socialize online have the necessary time to fill in the questionnaire and are more likely to have purchased online at least once. Data analysis implied testing the reliability of each scale, conducting exploratory factor analysis and finally, research hypothesis testing through simple linear regression. 
Autor(i):Costinel DOBRE, Anca-Maria MILOVAN-CIUTA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2015 [Volume 10, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7333
19. Impactul digitalizării asupra marketingului muzical // Impact of Digitalization on Music Marketing
Rezumat:Modelele de consum muzical s-au schimbat foarte mult în ultimii ani, ca urmare a creșterii accesibilității dispozitivelor digitale și a Internetului. Vânzările fizice de LP-uri, anterior considerate sursă de venituri pentru actorii din industria muzicală, au scăzut constant, în timp ce pirateria online a continuat să amenințe nivelul profiturilor. Marii jucători ai industriei au trecut treptat la modele de afaceri care utilizează digitalizarea, precum plata de descărcări de cântece / albume și servicii de ascultare online (streaming). Artiștii independenți par a rămâne parțial în afara jocului, deși ar putea profita mai mult de oportunitățile digitalizării. Acest articol propune o serie de recomandări pentru distribuția muzicală a artiștilor independenți ce încearcă creșterea veniturilor.
 
 
The models of music consumption changed during the last years, as digital devices and Internet became accessible to the masses. The physical LPs sales, which were the previously sought after source of revenue for the actors in the music business, dropped, and online piracy threatened to further diminish profits. The big players in the industry went digital and resorted to paid downloads, and streaming services. Independent artists remain somewhat outside of this game, yet they could gain more. This article proposes a series of recommendations regarding music distribution for independent artists who are trying to increase their revenues.
Autor(i):Florina PÎNZARU, Alexandra ZBUCHEA, Andreea MITAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2016 [Volume 11, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7641
20. Ce factori influenţează percepţiile referitoare la utilitatea review-urilor? // What factors influence the perceptions of review helpfulness?
Rezumat:Scopul acestui articol este de a identifica stadiul actual al cunoaşterii referitoare la factorii care influenţează utilitatea percepută a review-urilor online sau moderează această influenţă. Principalele obiective sunt următoarele: (i) să identifice baza teoretică a cercetărilor; (ii) să determine cei mai importanţi factori ce influenţează utilitatea review-urilor online, din perspectiva consumatorilor; (iii) să precizeze factorii care moderează influenţa altor variabile asupra utilităţii review-urilor. Articolul oferă o perspectivă sistematică asupra stadiului actual al cercetării şi asupra implicaţiilor pentru cercetători şi practicieni.
 
 
The goal of this article is to identify the present state of knowledge relative to the factors that influence or moderate the influence on perceived helpfulness of online reviews. The major objectives are: (i) to identify the theoretical background of the research studies; (ii) to determine the most important factors that influence the helpfulness of an online review from the consumer perspective; (iii) to uncover the factors that moderate the influence of other variables on the review helpfulness. The article provides a systematic view of the present stage of research and of the implications for researchers and practitioners. 
Autor(i):Carmen BĂLAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2016 [Volume 11, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7740

Contul meu Rosetti