|   |   | 

: Innovation and new product development

1. Conceptul de produs post-modern în acţiune: cazul „New Era” / The post-modern product concept in action: The case of New Era
Rezumat:În această lucrare, după menţionarea celor patru dimensiuni ale conceptului de produs post-modern, prezentăm cazul New Era, un producător de echipamente sportive care s-a demonstrat foarte activ în împlinirea nevoilor şi dorinţelor segmentului urban de consumatori Hip Hop. Pentru a ajunge la acest segment, compania a inclus un concept post-modern în strategiile sale, fapt care i-a dus pe primul loc în industria de specialitate.
Această aplicaţie poate oferi managerilor câteva elemente utile cu privire la industria de echipament sportiv şi din afara ei, ajutându-i să întărească legătura emoţională între marcă şi consumatorii săi.

In this paper, following the presentation of the four dimensions of the post-modern product concept, we introduce the case of New Era, an equipment maker that has been proactive in fulfilling the needs and wants of the Hip Hop / Urban segment. In reaching out to this segment, the company has incorporated the post-modern product concept in their strategy, which is making them a leader in the industry.
This application could provide some useful guidelines to managers in and beyond the sports industry, by helping them strengthen the emotional connection between their brand and their consumers.
Autor(i):André RICHELIEU, Christèle BOULAIRE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2006 [Volume 1, Issue 2] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2691
2. Studiu experimental despre modul în care orientarea firmelor către consumatori, orientarea către competitori şi orientarea către dezvoltarea tehnologică influenţează calitatea în dezvoltarea produselor noi / The Impact of strategic orientation, strategic and process Factors on NPD Performance
Rezumat:Înţelegerea impactului orientării strategice asupra performanţei în dezvoltarea produselor noi a devenit un domeniu principal de cercetare în marketing şi în managementul performanţei din acest domeniu. Această lucrare cercetează cum şi în ce măsură orientarea strategică influenţează performanţa în dezvoltarea produselor noi, scoţând în evidenţă impactul orientărilor strategice asupra acesteia cu ajutorul altor determinanţi cheie, între care factori strategici şi factori procesuali.
Rezultatele arată că există o legătură semnificativă între orientarea spre consumator şi orientarea spre tehnologie, pe de o parte şi performanţa în dezvoltarea produselor noi, pe de altă parte; există de asemenea un efect de mediere semnificativ între orientarea spre consumator şi performanţa în dezvoltarea produselor noi.

Understanding the impact of strategic orientation on new product development (NPD) performance has become a major area of research in marketing and NPD management. The focus of this paper is to study how and to what extent strategic orientation influences NPD performance, emphasising the impact of strategic orientations on NPD performance mediated by other NPD determinants that here are the key NPD strategic factors and process factors.
The findings indicate that there exist significant associations between customer - and technological - orientations and NPD performance, and significant mediating effect between competitor orientation and NPD performance.
Autor(i):Lai-Wang WANG
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2706
3. Teste de utilitate / Usability Tests
Rezumat:Produsele din industria IT&C sunt prezente peste tot în societatea modernă. Totuşi, caracterul lor specific a dus la menţinerea îndelungată a unei aşa-numite “găuri-negre” în marketingul din industria IT, situaţie evidentă mai ales după succesul devastator al firmei Microsoft, de la începutul anilor 1990. Microsoft a fost prima companie de IT care a folosit pe scară largă tehnicile de marketing, între care o abordare necunoscută (la acea vreme) a cercetării din marketingul calitativ, numită „test de utilitate”. Această tehnică a fost folosită pentru a stabili dacă interfaţa pentru utilizatori este corespunzătoare şi confortabilă pentru utilizatorii din grupul ţintă. Adoptarea testelor de utilitate în industria IT a dus la apariţia unui mare număr de informaţii despre modul în care utilizatorii interacţionau cu produsele IT, aceste informaţii fiind esenţiale în obţinerea unui avantaj în societatea informatică actuală, înalt competitivă.

The IT&C industry products are ubiquitous in modern society. However, their specificity led, for a long time, to a so-called “marketing blind-spot” in the IT industry, situation especially evident after the Microsoft devastating success from the early nineties. Microsoft was the first IT company to use large scale marketing techniques, among whom was an obscure (at the time) approach to qualitative marketing research known as “usability testing”. This technique was employed to determine if a user interface was appropriate and comfortable for its intended users. Usability testing adoption in the IT industry generated a wealth of information about how users interacted with IT products, information that is paramount in gaining an upper hand in today’s highly competitive Information Society.
Autor(i):Mihai ORZAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2709
4. Impactul competenţelor IT/de comunicare şi al mediului comportamental din cadrul firmelor asupra performanţei în dezvoltarea globală a noilor produse / Impact of the Firm’s IT/Communication Capability and Behavioural Environment on Performance in Global New Product Development
Rezumat:În esenţă, inovaţia este o activitate de prelucrare a informaţiei; aşadar, cheia succesului pentru programele de dezvoltare a noilor produse, mai ales în cazul celor care răspund cerinţelor pieţei globale, este capacitatea firmelor de a accesa, împărtăşi şi aplica informaţiile legate de dezvoltarea noilor produse (NPD) – adesea dispersate din punct de vedere funcţional, atât în plan geografic cât şi cultural. Pentru împlinirea acestui scop, o capacitate IT/de comunicare eficientă este esenţială; dar această capacitate trebuie să se dezvolte într-un mediu organizaţional intern implicat în dezvoltarea sa continuă, pentru asigurarea unui avantaj competitiv susţinut. Cu ajutorul unui cadru bazat pe aplicarea resurselor proprii (RBV), performanţa superioară în dezvoltarea noilor produse pe piaţa globală este înţeleasă ca rezultat al unei capacităţi IT/de comunicare eficiente, dar şi ca rezultat al componentei implicare în mediul comportamental al companiei. Pentru structurarea şi testarea acestui model s-au folosit date obţinute printr-un studiu empiric complex cu privire la programe internaţionale de dezvoltare a noilor produse (382SBU).

Innovation in its essence is an information processing activity; thus, key to the success of new product development programs, especially those responding to global markets, is the firms ability to access, share and apply NPD information, which is often widely dispersed, functionally, geographically and culturally. To this end, an effective IT-communication capability is essential; but, this capability must be nested in an internal organizational environment that is committed to its continued upkeep to ensure a sustained competitive advantage. Using the RBV framework, superior NPD program performance in global markets is viewed as resulting both from an effective IT-Communication capability as well as the commitment component of the firm’s Behavioural Environment. Data from a major empirical study of international NPD programs (382 SBUs) are used to develop and test this model.
Autor(i):Ulrike DE BRENTANI, Elko J. KLEINSCHMIDT, Salomo SÖREN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2007 [Volume 2, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2719
5. Noutatea produselor şi impactul acesteia asupra rezultatului pe termen scurt şi lung, în cazul întreprinderilor spaniole inovatoare / Product innovation and its impact on short-term and long-term results, in the case of innovating Spanish enterprises
Rezumat:Acţionarii, furnizorii, angajaţii, clienţii, directorii şi alţi agenţi implicaţi în activitatea întreprinderii sunt interesaţi de companiile care se dezvoltă mai mult şi care sunt mai inovatoare. De aceea investigaţia în domeniul inovaţiei şi, mai concret, în zona dezvoltării noilor produse ar trebui recunoscută ca o temă esenţială pentru supravieţuirea pe termen lung a întreprinderii pe piaţă. Studiul de faţă include, în prima sa parte, o analiză comparativă a situaţiei în plan economic la nivel mondial şi, în particular, în Spania. În a doua parte se analizează efectele noutăţii produselor lansate pe piaţă şi influenţa inegală pe termen scurt asupra rezultatelor întreprinderii. Pe baza unui eşantion de 118 întreprinderi spaniole care au lansat pe piaţă tot atâtea produse cu adevărat noi, se ajunge la concluzia că adaptarea resurselor tehnice şi de marketing este esenţială pentru obţinerea de rezultate pe termen scurt şi lung, în vreme ce noutatea tehnologică este determinantă doar pe termen scurt. Tot astfel, noutatea calităţilor produsului este determinantă pe termen scurt, în vreme ce dificultatea de adoptare a produselor frânează vânzările pe termen lung.

Shareholders, deliverers, employees, customers, managers and other agents involved in the enterprise activities are interested in companies which develop more and are more innovative. That is why research in the field of innovation and, more precisely, in the field of new product development should be acknowledged as a critical topic for company long term survival on the market. The present study includes, in its first part, a comparative analysis of the economic situation at world level and, in particular, in Spain. The second part analyzes the effects of new products launched on the market and their unequal short term influence on company results. Based on a sample of 118 Spanish enterprises who launched on the market as many really new products, we come to the conclusion that adapting technical and marketing resources is essential for short term and long term results, while the difficulty of adopting products hinders long term sales.
Autor(i):Francisco José MOLINA CASTILLO, José Luis MUNUERA ALEMÁN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2007 [Volume 2, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2726
6. Integrarea activităţilor de marketing şi de fabricaţie în echipele de dezvoltare a noilor produse – efectul speculării momentului potrivit şi al noutăţii produsului / Integration of Marketing and Manufacturing in NPD Teams – The Effect of Timing and Product Innovativeness
Rezumat:S-a constatat că echipele cu funcţii complexe, implicate în dezvoltarea noilor produse, sunt motorul principal al succesului în acest domeniu. Obiectivul acestui studiu este acela de a prezenta un cadru conceptual pentru clarificarea modului în care tocmai membrii echipei implicaţi în marketing şi producţie pot contribui la succesul dezvoltării noilor produse, în funcţie de gradul de inovaţie adus acestora. Am folosit informaţii provenind de la 116 proiecte inovatoare de produse, aparţinând unor corporaţii din domeniul industrial, pentru testarea ipotezei existenţei unei relaţii între integrarea activităţilor de marketing şi de producţie, pe de o parte şi performanţa în dezvoltarea noilor produse, pe de altă parte. Rezultatele pe care le-am obţinut oferă dovezile empirice necesare pentru a demonstra că aceste echipe complexe influenţează pozitiv performanţa în dezvoltarea noilor produse. Efectele acestei integrări asupra performanţelor pozitive depind de momentul ales pentru integrare şi de recunoaşterea corespunzătoare a diferitelor dimensiuni ale inventivităţii.

Cross-functional NPD teams have been identified as a prime driver of new product development (NPD) success. The objective of this research is to present a conceptual framework to clarify how the integration of the marketing and manufacturing team members, in particular, can contribute to NPD success dependent on the degree of innovativeness. We use data from 116 product innovation projects in industrial corporations to test hypothesized relationships between marketing and manufacturing integration and NPD performance. Our results provide empirical evidence that specific cross-functional teams positively affect NPD performance. The positive performance effects of such integration depend on the timing of integration and on adequate recognition of different dimensions of innovativeness.
Autor(i):Salomo SÖREN, Michael CRATZIUS, Katrin TALKE
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2008 [Volume 3, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2730
7. Ce factori determină performanţa rapidă în cazul inovaţiilor radicale? Să învăţăm de la performerii de top / What Factors Determine Early Performance in Radical Innovation? Learning from the Top Performers
Rezumat:Pentru companiile care urmăresc inovaţia radicală, este de dorit să se utilizeze instrumentele sau sistemele de măsură care ajută la reducerea nesiguranţei cu privire la potenţialul pieţei şi, în acelaşi timp, la creşterea şanselor de succes ale produsului. Astfel, dezvoltareas unei competenţe de prefigurare a evoluţiei pieţei (CPP) care permite crearea unei viziuni de piaţă (VP) eficiente este o soluţie importantă pentru obţinerea unor performanţe superioare la dezvoltarea radicală a noilor produse. Acest studiu cercetează factorii care includ aceste două dimensiuni importante, dar şi impactul diferit pe care ei îl au asupra performanţei rapide a performerilor de top, comparativ cu firmele cu mai puţin succes, implicate în dezvoltarea unor produse profund noi, de înaltă tehnologie.

For companies pursuing radical innovation, tools or metrics that help to lower uncertainty about market potential, while at the same time increasing the chances of new product success, are desirable. Thus, developing a market visioning competence (MVC) that enables the creation of an effective market vision (MV) is an important route for achieving superior performance in radical NPD. This study looks at the factors comprising these two important dimensions and the differential impact they have on early performance for top performers versus less successful firms that are involved in the development of radically new, high tech, products.
Autor(i):Ulrike DE BRENTANI, Susan REID
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2743
8. Factori determinanţi pentru alegerea de către consumatori a unui nou standard tehnologic / The determinants of consumers’ choice of a new technological standard
Rezumat:Când este vorba despre standardele tehnologice, adică atunci când, pentru a funcţiona, un produs principal necesită prezenţa unor produse complementare, compatibile consumatorii trebuie să se acomodeze cu aşa-numiţii factori dinafara reţelei. Consecinţele, reflectate în marketing, ale existenţei factorilor externi reţelei au fost adesea studiate, propunându-se diferite modele. Totuşi, ipotezele referitoare la aceste modele nu au fost studiate experimental. Cu ajutorul unor interviuri calitative cu privire la cumpărarea de calculatoare PDA şi console pentru jocurile video, lucrarea de faţă cercetează factorii de care consumatorii ţin cont cu adevărat atunci când doresc să cumpere obiecte la un standard nou, modul în care ei percep riscul implicat şi măsura în care îşi formează anumite aşteptări cu privire la noul standard.

In the case of technological standards i.e, when a main product requires the presence of complementary, compatible products in order to function, consumers have to deal with what is called network externalities. The marketing consequences of the existence of network externalities have been frequently modelled. However, the hypotheses of the models have not been empirically studied. Using qualitative interviews about the purchase of PDAs and video game consoles, this paper examines the factors consumers really take into consideration when they want to buy a new standard, their perception of risk, and how they form expectations regarding the new standard.
Autor(i):Emmanuelle LE NAGARD
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2746
9. Efectele factorilor exteriori reţelei asupra difuzării inovaţiilor / The effects of network externalities on diffusion of innovations
Rezumat:Studiile anterioare afirmă că prezenţa unor factori exteriori reţelei ar trebui să influenţeze difuzarea unei inovaţii. Acest proces începe mai greu, din cauza fenomenului masei critice, dar apoi curba trebuie să fie mai accentuată. Obiectivul acestui studiu este de a constata modul în care factorii exteriori reţelei contribuie la dispersarea informaţiei. Folosind valorile parametrilor din studii anterioare cu privire la difuzare, studiul de faţă compară modul în care se desfăşoară difuzarea cu şi fără ajutorul factorilor externi. Rezultatele arată că, în cazul inovaţiilor susţinute de factorii externi, începutul procesului de difuzare este mai greoi, iar difuzarea ulterioară se desfăşoară la rândul ei mai lent, fapt care vine în contradicţie cu rezultatele obţinute anterior.

Previous studies claim that the presence of network externalities should affect the diffusion of an innovation: The diffusion should have a slower beginning due to the critical mass phenomenon, but the subsequent diffusion curve should be steeper. The objective of this study is to find out how network externalities contribute to diffusion. Using parameter values from previous diffusion studies, this study compares diffusion processes with and without network externalities. The results show that, for innovations with network externalities, the beginning of the diffusion process is slower, and that also their subsequent diffusion is slower, which conflicts with previous findings.
Autor(i):Susanna WINTER, Lauri FRANK, Kaisu PUUMALAINEN, Sanna SUNDQVIST
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2009 [Volume 4, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2753
10. O abordare teoretică a termenului de inovare și a modelului de acceptare a tehnologiei (TAM) // Innovation and technology acceptance model (TAM): A theoretical approach
Rezumat:Scopul acestui articol este acela de a prezenta diverse abordări teoretice reflectate în literatura de specialitate cu privire la inovație și modelul de acceptare a tehnologiei (TAM). În ceea ce privește termenul de ”inovare”, aceasta pare a fi considerat schimbarea din procesul gândirii de a face ceva sau aplicarea utilă a noilor invenții sau descoperiri. Inovarea se poate referi la o ascensiune incrementală sau la schimbări radicale și revoluționare în gândire, produse, procese sau organizații. De asemenea, inovarea este considerată a fi un factor major al economiei, în special atunci când aceasta conduce la noi categorii de produse sau la creșterea productivității. În schimb, modelul de acceptare a tehnologiei (TAM) reprezintă o contribuție teoretică importantă, sugerând că atunci când o nouă tehnologie este introdusă potențialilor utilizatori, convingerile despre utilitatea și ușurința de utilizare, sunt elemente esențiale pentru determinarea atitudini consumatorilor față de utilizarea tehnologiei.


The purpose of this article is to present various theoretical approaches reflected in the literature on innovation and technology acceptance model (TAM ). Regarding the term  "innovation”, it seems to be considered a change in the thought process of doing something, or the useful application of new inventions or discoveries. Innovation may refer to an incremental evolution or radical and revolutionary changes in thinking , products, processes or organizations. Also, innovation is considered to be a major factor of the economy, especially when it leads to new product categories or increasing productivity. Instead, the technology acceptance model (TAM ) is an important theoretical contribution, suggesting that when a new technology is introduced to potential users, beliefs about usefulness and ease of use are essential for determining consumer attitudes towards the use of technology.
Autor(i):Alina Gianina FĂDOR (LALA)
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2014 [Volume 9, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:6509
11. Crearea unor ierarhii fotbalistice mai bune: o abordare de marketing aplicată a metodei comparaţiilor perechi în sport // Creating better soccer rankings: an applied marketing approach of the paired comparison method in sports
Rezumat:Când campionatele se încheie, iar fotbalul jucat lasă temporar locul celui analizat şi comentat, profesioniştii sistemului, dar şi publicul larg discută, măcar până la începutul ediţiei următoare, dacă echipa campioană a meritat titlul, dacă echipele care au ocupat locurile europene le-au meritat, dacă salvatele de la retrogradare au meritat să scape sau doar au avut mai mult noroc decât cele picate… Inevitabil, se conchide că „dacă i-am fi bătut acasă pe X şi am fi scos măcar un punct afară la Y, atunci…” sau „pe ansamblu am fost mai buni decât Z, dar…”, clasamentul final ar fi „arătat altfel”. Chiar aşa, ar putea „arăta altfel” clasamentele campionatelor de fotbal?
 
 
When competitions end, and the football played on the pitch leaves temporarily the place for that analyzed and commented, the field professionals and the public discusses, at least until the beginning of the next edition, if the winners have deserved the title, if the European teams have also deserved their seats, and if the teams saved from relegation deserved to avoid it or were just luckier than the relegated ones... Inevitably, the conclusions state that „if we would have won at home against X or got at least a point away at Y, then...” or „overall, we were better than Z, but...”, the final ranking would have “looked differently”. So, could the rankings of the football competitions look differently?
Autor(i):Călin VEGHEŞ
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2015 [Volume 10, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7175
12. Gradul de inovare ca factor decisiv în promovarea de noi. Produse studiu comparativ: România – Polonia // The innovation degree as a decisive factor in promoting new products. Comparative study comparative study: Romania – Poland
Rezumat:Lucrarea cuprinde o analiză a evoluției indicatorilor care măsoară inovarea la nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene, vizate fiind în special România și Polonia. Scopul lucrării este acela de a construi un set de scenarii cu privire la nivelul procesului de inovare în România în următorii ani. Obiectivele lucrării vizează o estimare a momentului la care România va trece din grupul inovatorilor modești în categoria superioară a inovatorilor moderați precum și identificarea eforurilor necesare în acest sens, pornind de la modelul Poloniei.
Metodologia utilizată pentru atingerea obiectivelor propuse se bazează pe analiza și prelucrarea datelor secundare disponibile despre țările Uniunii Europene dar și a grupului de indicatori care măsoară în prezent gradul de inovare al unei țări.
 
 
The paper includes an analysis of the indicators that measure innovation among member countries of the European Union, namely Romania and Poland. The purpose of this paper is to build a set of scenarios on the innovation process in Romania in the coming years. The objectives of this paper aim an estimation of the moment Romania will pass from the modest innovators group to the upper class of the moderate innovators and identify the necessary efforts to succeed, beginning with Poland's model.
The methodology used to reach the proposed objectives is based on analysis and processing of secondary data available about the European Union countries and the group of indicators which currently measure the degree of innovation of a country. 
Autor(i):Lavinia DOVLEAC, Ioan Constantin ENACHE
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2015 [Volume 10, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7260

Contul meu Rosetti