|   |   | 

: International & cross-cultural marketing

1. Folosirea surselor de date secundare în cadrul cercetării de marketing internaţional / Using Secondary Data in the Context of International Marketing Research
Rezumat:Această lucrare studiază rolul şi importanţa folosirii surselor secundare de date în contextul cercetării domeniului de marketing internaţional. Ea prezintă etapele cercetării preliminare şi încearcă să realizeze o clasificare a surselor de date secundare. În sfârşit, ea se referă la principiile metodologice de care trebuie să se ţină seama la colectarea datelor secundare.

This paper studies the role and importance of using secondary sources of data in the context of international marketing research. It presents the steps in the preliminary research process and tries to classificate the sources of secondary data. In the end it reffers to the metodological principles that need to be taken into consideration when collecting secondary data.
Autor(i):Alin Valentin ANGHELUŢĂ, Ionel DUMITRU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2006 [Volume 1, Issue 2] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2690
2. Software de marketing în Japonia: factori de succes în diferite strategii de lansare a produselor / Marketing software in Japan: Success factors in different product strategies
Rezumat:Lucrarea de faţă investighează factorii de success ai firmelor mici şi mijlocii, producătoare de software, pe piaţa japoneză. Rezultatele acestui studiu arată că, datorită structurii nepalpabile a produselor de software, distribuirea şi ambalarea au un rol mai puţin important, pe când înţelegerea practicilor din domeniul afacerilor în Japonia este elementul cel mai important, alături de satisfacerea consumatorilor, onestitatea şi caracteristicile produsului. Mai mult chiar, rezultatele scot în evidenţă cât de important este să se facă distincţia între diferiţi producători de software, pe baza strategiilor aplicate pentru aceste produse, în analiza factorilor de succes în ţara ţintă. De exemplu, limba japoneză are un rol important în aplicarea de către firme a celor mai bune soluţii şi în general, în domeniul afacerilor cu produse de software pe scară largă; totodată, rolul său în aplicarea unor soluţii specifice s-a dovedit a fi mai puţin evident.

This paper investigates small and medium-sized software firms’ success factors in the Japanese market. Findings of this study suggest that, due to the immaterial nature of software products, distribution and packaging has a less important role, while understanding Japanese business practices is ranked high along with customer satisfaction, honesty, and characteristics of a product. The findings also highlight the importance of distinguishing different kinds of software businesses based on their product strategies when analyzing success factors in a target country. For instance, the Japanese language assumed an important role in enterprise solution firms and in mass market software business, while its role in tailor-made software solution firms was less visible.
Autor(i):Arto OJALA, Pasi TYRVÄINEN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2745
3. Cercetarea ştiinţifică de marketing şi economiile emergente / Scientific Marketing Research and Emerging Economies
Rezumat:Premisa de pornire a prezentării mele este aceea că în marea majoritate a ţărilor în curs de dezvoltare, sau din lumea a III-a, cercetarea ştiinţifică de marketing acceptată internaţional la nivel ştiinţific există într-o formă foarte limitată sau nu există deloc. Situaţia nu este deloc favorabilă nici în fostele ţări socialiste, în ciuda schimbării de sistem din urmă cu 20 de ani. Împărtăşim ideea lui Michael Porter, conform căreia competitivitatea unei ţări se poate compara cu competitivitatea diferitelor sale sectoare. Astfel, căutăm un răspuns la întrebarea cu privire la locul pe care îl ocupăm, în competiţia globală, în domeniul cercetării de marketing din regiunea centrală şi est-europeană. Cum poate fi abordată această întrebare sau cum se pot face cercetări în acest sens? PIB-ul, care reprezintă indicatorul cel mai sintetic al dezvoltării economice, răspunde numai parţial la întrebarea noastră. Diferitele clasificări universitare şi ştiinţifice demonstrează foarte bine că până şi ţările aflate la acelaşi nivel de dezvoltare se clasează pe poziţii complet diferite.

The starting assumption of my presentation is that in most of the emerging, or third world countries the internationally accepted scientific marketing research exists in a very limited form, or does not exist at all. The situation is no at all favourable in the former socialist countries either, despite the system change 15 years ago. I share Michael Porter’s idea that a nation’s competitiveness may be measured against the competitiveness of the various sectors. Thus I am looking for an answer to the question that in the global competition what place we occupy in the area of marketing research in the Central-Eastern European region. How can this question be approached at all, or how can it be researched? The GDP indicating the economic development most synthetically just partly answers our question. The various university and scientific rankings demonstrate very well that even countries on the same development level result in a completely different position.
Autor(i):József BERÁCS
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2009 [Volume 4, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2767
4. Posibilităţi de marketing în economia de tranziţie a Cubei: impactul structurii proprietăţii / Marketing capabilities in the transition economy of Cuba: the impact of ownership structure
Rezumat:Avantajele posibilităţilor de marketing pentru organizaţii au fost documentate pe scară largă în economiile occidentale. Totuşi, cercetările privind aceste practici şi impactul lor asupra performanţei afacerilor în economiile în tranziţie au fost reduse, iar în Cuba nu au avut loc niciodată. De asemenea, deşi s-a argumentat că structura de proprietate a firmei ar trebui să aibă un impact asupra posibilităţilor de marketing, acest aspect a fost insuficient investigat. Acest studiu exploratoriu, utilizând date de la un eşantion de 296 de organizaţii cubaneze, a descoperit că întreprinderile de tip joint venture cu parteneri străini prezintă niveluri mai ridicate de posibilităţi de marketing şi o mai bună performanţă de afaceri decât întreprinderile aflate în proprietatea statului. Totuşi, întreprinderile de stat cu niveluri mai ridicate de competitivitate de marketing obţin de asemenea niveluri mai ridicate de performanţă în afaceri.

The advantages of marketing capabilities to organizations have been largely documented in Western economies. However, there has been little research into these practices and their impact on business performance in transitional economies, and never before in Cuba. Additionally, although it has been argued that the firm’s ownership structure should impact on marketing capabilities, it has been poorly investigated. This exploratory study, utilizing data from a sample of 296 Cuban organizations found that joint ventures with foreign partners display higher levels of marketing capabilities and better business performance than state own enterprises. However, state own enterprises with higher levels of marketing competitiveness also achieve higher levels of business performance.
Autor(i):Joan LLONCH, Josep RIALP
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2009 [Volume 4, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2768
5. Utilizarea relatărilor pentru înţelegerea relaţiei emigranţilor cu mărcile şi publicitatea? / Using narratives to understand expatriates’ relationship with brand and advertising?
Rezumat:Deoarece este necesar să se exploreze dincolo de stratul superficial al gândurilor şi al motivaţiilor adânc înrădăcinate ale consumatorilor, tehnicile proiective permit cercetătorilor să abordeze valorile nemărturisite ale consumatorilor. În calitate de consumatori care locuiesc în străinătate, emigranţii par să aibă tendinţa de a rămâne fideli valorilor proprii, cumpărând mărci care transmit aceleaşi valori. Mărcile par să cuprindă o mare importanţă şi să joace un rol specific în comportarea de consum a emigranţilor, aşa cum publicitatea este utilizată ca indicator al comportamentului acceptat în ţara gazdă. În acest sens, cercetarea de faţă aplică tehnici proiective bazate pe relatări.

Because it is necessary to explore beneath the surface of consumers’ thoughts and deep¬rooted motivations, projective techniques allow researchers to tap into consumer’s unspoken values. As consumers living abroad, expatriates seem likely to stick to their values by buying brands that convey those same values. Brands seem to encompass great importance and play specific role in expatriates’ consumption behaviour, as well as advertising is used as an indicator of accepted behavior in the host country. To this end, the present research apply projective techniques based on narratives.
Autor(i):Eliane KARSAKLIAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2009 [Volume 4, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2769
6. Un studiu privind comportamentul copiilor chinezi la achiziţia produselor alimentare / A study of food buying behaviour among chinese children
Rezumat:Lucrarea prezintă un studiu cu privire la comportamentul copiilor chinezi cu vârste cuprinse între 10-13 ani la achiziţia produselor alimentare. Există două concluzii importante. Mai întâi, influenţa crescândă a mediului comercial. Pe durata învăţării comportamentului de consumator de către copiii chinezi, rolul îndrumător al părinţilor rămâne proeminent, iar recomandările lor au un impact decisiv asupra opţiunilor alimentare ale copiilor. În al doilea rând, importanţa percepută a atributelor produsului. Copiii chinezi au tendinţa de a acorda mai multă atenţie nutriţiei, condiţiilor de igienă şi siguranţei alimentare, ceea ce arată că copiii par să se maturizeze de timpuriu în această etapă şi că încep să se comporte într-o manieră mai apropiată de aceea a adulţilor atunci când fac comparaţii de cumpărare.

The paper reports a study on food buying behaviour among Chinese children aged between 10-13 years old. There are two important findings. Firstly, the growing influence of commercial environment. During the learning of consumer behaviour by Chinese children, the parental role of guidance remains prominent, and their recommendations have a decisive impact on children’s food choices. Secondly, the perceived importance of product attributes. Chinese children tend to pay more attention to nutrition, hygienic conditions and food safety, which shows that children seem to be mature early at this stage and start to behave in a more adult-like fashion when making purchase comparisons.
Autor(i):Fan YING, Li YIXUAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2009 [Volume 4, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2770
7. Impact of Order of Entry on Firm Performance. Comparison between Service and Manufacturing Firms in an Indian Context
Rezumat:Very few researches have been conducted that compare the impact of order of entry on firm performance between service and manufacturing firms in the context of a developing market. Hence the present study compares such a difference by taking into account 44 banks (service firms) and 50 pharmaceutical companies (manufacturing firms) in India. The moderating impacts of firm level variables like firm size and marketing intensity are also considered. By using regression analysis, the findings are drawn which suggest that first mover advantages exist for manufacturing firms but such advantages do no get translated for service firms. Likewise, moderating effects of firm size and marketing intensity are found to exist only for manufacturing firms. Limitations of the study and provisions for future research are also given.
Autor(i):Tathagata GHOSH
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2011 [Volume 6, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2816

Contul meu Rosetti