|   |   | 

: Tourism marketing

1. Construcţia unor mecanisme de control pentru brandurile destinaţiilor turistice / Building Control Mechanisms into Destination Branding
Rezumat:Brandurile creează aşteptări în rândul turiştilor dar, în acelaşi timp, obligă firmele să respecte promisiunile făcute. Aceste promisiuni se pot configura sub forma unor unităţi de măsură a performanţei, cu referire la firmele de turism şi la destinaţiile oferite de acestea. Lucrarea de faţă dezvoltă patru perspective principale cu privire la destinaţiile turistice considerate drept branduri, conturând în acelaşi timp aşteptările specifice pentru fiecare, acestea reprezentând funcţii specifice pentru un sistem de control în management. Deşi este un element complex, valoarea adăugată printr-un brand de destinaţie turistică poate constitui o motivaţie pentru adoptarea şi promovarea brandului respectiv. Se dezvoltă afirmaţii care să susţină acest model indicativ.

Brands create expectations for tourists but also hold firms obliged to deliver the promises they make. These promises can be configured as performance measures the firms and the tourism destination as a whole can be held to. This paper develops the four major perspectives on tourism destination brands, and outlines the expectations each of them have as functions for a management control system. While complex, the value added through a destination brand creates incentives to adopt and promote the brand. Propositions are developed to support this indicative model.
Autor(i):Juergen GNOTH
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2747
2. Impactul resurselor culturale asupra competitivităţii industriei turismului şi călătoriilor: o analiză comparativă exploratorie la nivelul ţărilor din Europa Centrală şi de Est / Cultural resources impact on the travel and tourism industry’s competitiveness: a comparative exploratory analysis at the level of the Central and Eastern European countries
Rezumat:Concept folosit uzual pentru abordarea şi analiza dezvoltării durabile în domeniul turismului şi a călătoriilor, competitivitatea a fost definită luând în considerare un set de elemente de referinţă legate de dimensiunile funcţionale majore ale industriei cum ar fi mediul de afaceri, infrastructura, normele şi reglementările legale şi resursele disponibile.
Articolul evaluează, şi dintr-o perpectivă comparativă, cât de importante sunt şi care este, în general, contribuţia resurselor culturale la competitivitatea industriei turismului şi a călătoriilor şi la performanţele specifice pe baza datelor caracteristice referitoare la zece ţări din Europa Centrală şi de Est.

A common concept employed to approach and assess the sustainable development of the travel and tourism industry, competitiveness has been defined taking into consideration a set of reference elements related to the major functional dimensions of the industry such as the business environment, infrastructure, laws and regulations, and resources available.
The article assesses, and from a comparative perspective, how important are and what is the contribution of the cultural resources to the overall travel and tourism industry’s competitiveness and to its specific performances based on the specific data referring to ten selected countries in the Central and Eastern Europe.
Autor(i):Călin VEGHEŞ, Carmen PANTEA, Diana BĂLAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2759
3. Strategii anti-criză privind îmbunătăţirea imaginii de ţară în context turistic / Anti-crisis strategies to improve countries image in tourism context
Rezumat:Competiţia dintre ţări şi zone în atragerea turiştilor şi investitorilor a accentuat nevoia de a promova activ aceste locuri. Destinaţii din lumea întreagă vor să fie percepute ca fiind apropiate de cerinţele turiştilor, având multe atracţii turistice şi evenimente culturale, sau ca locaţii propice pentru întreprinderi şi investiţii în turism. Pentru a atinge acest obiectiv, în situaţii de criză, destinaţiile pot folosi o varietate de mijloace de promovare a propriei imagini, adaptate situaţiei .
Această lucrare îşi propune să evidenţieze modalităţile de abordare a crizelor în turism şi tipologia acestora, strategii de îmbunătăţire a imaginii unei ţări sau destinaţii în situaţie de criză, rolul PR-ului în îmbunătăţirea imaginii unei destinaţii turistice precum şi analiza stării de fapt din România.

Competition between countries and regions in attracting tourists and investors emphasized the need to actively promote these places. Destinations around the world will be perceived as close to the requirements of tourists, with many attractions and cultural events, or favorable locations for business and investment in tourism. To achieve this goal, in crisis situations, the destination can use a variety of means to promote their images, adapted.
This paper aims to highlight ways to address crises in tourism and their typology, strategies to improve the image of a country or destination in crisis PR role in improving the image of tourist destinations and analysis of the facts in Romania.
Autor(i):Carmen IORDACHE, Iuliana CIOCHINĂ, Răzvan DECUSEARĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2010 [Volume 5, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2789
4. An empirical analysis to examine the effectiveness of awareness campaign in Rural areas
Rezumat:The present study has been carried out by using the primary data collected through the structured questionnaire. Random sampling method has been adopted for selecting the respondents from six villages in Bihar. The data have been analyzed with the help of Microsoft Excel and SPSS software. Statistical tools like ANOVA and paired sample t-test have been applied to for data analysis. While ANOVA and paired t-test both can helped in finding the differences in the pre and post awareness campaign means, the paired t-test has also helped in deciding to find out that which mean is greater. The findings of the present study suggest that the awareness campaign is an effective tool for the business organizations operating in the rural areas. Since, the present study talks about the marketing of agricultural inputs only. However these findings may also serve as a guideline for the marketing of other products in rural areas.
Autor(i):Mukund KUMAR
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2012 [Volume 7, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2822
5. Turismul medical – între conţinut şi deziderat în dezvoltarea economico-socială. Strategii de dezvoltare / Medical tourism - between the content and socio-economic development goals. Development strategies
Rezumat:Cererea tot mai mare pentru servicii de sănătate este un fenomen global, legat de dezvoltarea economică, generând creşterea veniturilor şi a nivelului de educaţie. Factori cum ar fi creşterea costurilor de îngrijire a sănătăţii, îmbătrânirea populaţiei, lungi liste de aşteptare pentru intervenţii chirurgicale complexe şi globalizarea, în general, au condus la creşterea fluxului de pacienţi care doresc tratamente în străinătate, fenomen cunoscut sub denumirea de turism medical. Se estimează că piaţa mondială a turismului medical la momentul actual este estimată a fi de aproximativ 100 miliarde de dolari, cu o rată anuală de creştere de 20 la sută.
Acest studiu încearcă să evidenţieze o analiză conceptuală a turismului medical, modul de orientare a fluxurilor turistice medicale şi principalele destinaţii, motivaţiile ce stau la baza turismului medical. Riscurile pe care turismul medical le presupune precum şi propunerea unor strategii de dezvoltare a turismului medical pe baza experienţei câtorva ţări de asemenea fac subiectul acestui articol.

Growing demand for health services is a global phenomenon linked to economic development and generates increasing of income and for education levels. Factors such as rising health care costs, an aging population, long waiting lists for surgery complex and globalization phenomenon, generally, they all increased the flow of patients seeking treatment abroad the country, phenomenon known as medical tourism. In present it is estimated that the global market for medical tourism is estimated to be about $ 100 billion, with an annual growth rate of 20 percent.
This study attempts to show a conceptual framework analysis of medical tourism, the targeting of medical tourism flows and major destinations, motivations that underlies medical tourism. Risks involved in medical tourism and the proposed development strategies based on medical tourism experience of several countries also are being subject to this article.
Autor(i):Carmen IORDACHE, Iuliana CIOCHINĂ, Roxana POPA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2013 [Volume 8, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:3005
6. Cercetări de marketing în turismul de evenimente. Studiu de caz Festivalul Olimpic al Tineretului European, Brașov 2013 / Marketing research on event tourism. Case study European Youth Olympic Festival, Brasov 2013
Rezumat:Turismul de evenimente este o arie nouă, încă neexplorată în totalitate în ceea ce privește marketingul unei destinații turistice. Pentru a observa efectele pe care le are un eveniment asupra unei destinații turistice trebuie să recurgem la cercetările de marketing, care trebuie aplicate tuturor actorilor implicați în organizarea și desfășurarea evenimentului. Articolul are ca bază cercetarea atitudinilor populației brașovene în ceea ce privește dezvoltarea turismului de evenimente în Brașov, punând accent pe Festivalul Olimpic al Tineretului European, ediția februarie 2013. Această cercetare pune bazele unor strategii de promovare a destinației turistice Brașov prin intermediul acestui nou tip de turism.
 
Event tourism is a new, still not fully explored areal regarding marketing of a tourism destination. In order to observe the consequences that an event has upon a destination, we have to resort to marketing researches, due to be applied to all actors involved in the organising and the development of the event. This article is based on a research of the attitudes of the local population regarding the development of event tourism in Brasov, especially the European Youth Olympic Festival, February 2013 edition. The research points out the promoting strategies of Brasov’s tourism destination thru event tourism.
Autor(i):Gabriel BRĂTUCU, Andreea HERŢANU, Bianca Axenia BOITOR
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2013 [Volume 8, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:3183
7. Opinii privind Transalpina – sursă de dezvoltare durabilă a turismului din Munţii Parâng / Opinions regarding Transalpina – source of sustainable development of the tourism from Parâng Mountains
Rezumat:Finalizată în anul 2011, Şoseaua Transalpina traversează grupa munţilor Parâng de la nord la sud, facând legătura între două zone de importanţă turistică majoră: nordul Olteniei şi Mărginimea Sibiului. Prin resursele turistice specifice zonei montane devenite accesibile turiştilor, dar şi prin alte resurse turistice, Transalpina este un produs turistic de sine-stătător, care poate deveni în scurt timp chiar o destinaţie de sine stătătoare. Studiul de faţă urmăreşte evidenţierea particularităţilor Şoselei Transalpina ca atracţie turistică / produs turistic / destinaţie turistică, precum şi a rolului său în iniţiativa antreprenorială pentru turismul local şi, prin prisma evaluării pieţei potenţiale, (respectiv a opiniilor şi preferinţelor ei), a fost desfăşurată o cercetare de marketing de tip sondaj.
 
Completed in 2011, Transalpina Road crosses the Parâng Mountains from north to south, linking two major tourism areas: Northern Oltenia and Mărginimea Sibiului. Through the specific tourism resources of the mountain area, which have become accesible to tourists, but also through other tourism resorces, Transalpina is a self-standing tourism product, on its way to become a self-standing tourism destination.The present study aims to highlighting the particularities of Transalpina Road as a tourism attraction / tourism product / tourism destination, as well as its role in the local tourism entrepreneurship initiatives; thus, through the assessment of the potential market (respectively, opinions and preferences), a marketing research – survey type has been conducted.
Autor(i):Elena MATEI, Ion PÂRGARU, Nicolae TEODORESCU, Andreea BOTOŞ, Aurelia-Felicia STĂNCIOIU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2013 [Volume 8, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:3184
8. Model conceptual al satisfacției consumatorilor privind serviciile turistice balneare / Conceptual Model of Consumer Satisfaction in Balneary Touristic Services
Rezumat:Turismul balnear reprezintă una dintre cele mai importante forme de turism existente în România. Încă din antichitate se făceau eforturi uriașe pentru ca aceste zone să fie dezvoltate astfel încât să atragă un număr cât mai mare de turiști. România are un potențial balnear remarcabil ce merită a fi valorificat în următorii ani. Stațiunea Amara face parte din categoria stațiunilor balneare cu un potențial turistic remarcabil. De-a lungul timpului la nivelul acestei destinații au fost derulate o serie de cercetări care au avut ca scop identificarea principalelor elemente care contribuie la creșterea nivelului de satisfacție al turiștilor. Rezultatele obținute în urma studiilor întreprinse au condus la implementarea unui plan strategic de dezvoltare care a urmărit atât îmbunătățirea condițiilor de confort, a procedurilor realizate precum și a serviciilor prestate în unitățile special amenajate. Lucrarea de față vine în sprijinul acestui demers, urmărind dezvoltarea unui model de analiză al satisfacției care să identifice principalii factori de influență care contribuie la creșterea gradului de mulțumire al turiștilor.
 
Balneary tourism is one of the most important forms of tourism in our country. Since ancient times, tremendous efforts were made for these areas to be developed in order to attract a large number of tourists. Romania has a remarkable spa potential, worth to be exploited in the coming years. Amara’s  spa resorts are part of that remarkable tourism potential. For some time in this destination were conducted a series of research aiming to identify the main elements contributing to higher levels of satisfaction for tourists. The results of studies led to the implementation of a strategic development plan aimed at improving comfort conditions, procedures performed and services rendered in specially equipped units. This paper supports this approach, aimed at developing a model of satisfaction analysis to identify the main influence factors which contribute to the satisfaction of tourists.
Autor(i):Gheorghe ORZAN, Anamaria Cătălina RADU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2013 [Volume 8, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:3185
9. Considerații privind conținutul și evoluția mărcilor în sectorul turistic // Considerations regarding the content and evolution of travel brands
Rezumat:Lucrarea are ca scop evidențierea modului în care se manifestă prezența mărcilor în turism, domeniu extrem de dinamic, caracterizat printr-o varietate de forme și particularități. Începând cu momentul creării unei mărci și continuând cu toate elementele asociate, aceste aspecte trebuie să țină cont de influența pe care o pot avea asupra turiștilor și consumatorilor în general.
Analiza se axează pe identificarea categoriilor de mărci prezente în sectorul turistic, evidențierea etapelor de evoluție a mărcii, modalitățile de dezvoltare a acesteia și elementele de diferențiere între procesele prin care marca trece din momentul apariției și până la contactul său cu clientul.


The paper aims to highlight the manifestation of the presence of travel brands, an extremely dynamic field, characterized by a variety of forms and particularities. From the creation of a brand, continuing with all related elements, these aspects must take into account the impact that these may have on tourists and consumers in general.
The analysis focuses on the identification of categories of travel brands, on highlighting the stages of evolution of the brand, the methods of development and the distinctive elements between the processes that the brand undergoes from its appearance to its contact with the client.  
Autor(i):Ionela-Valeria POPESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2013 [Volume 8, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:5801
10. Cum influențează imaginea destinației intenția turiștilor de a reveni? // How does destination image affect visitor’s intention to return to a certain destination?
Rezumat:Turismul este o resursă importantă pentru dezvoltarea economică. Atragerea turiștilor precum, satisfacerea lor pentru a le trezi intenția de a reveni reprezintă variabile ce depind de o serie de factori cu impact direct asupra comportamentului de cumpărare a unui pachet turistic sau asupra deciziei de a alege o anumită destinație. Prezentul studiu analizează percepția turișilor asupra imaginii destinației și intenția lor de a reveni, iar rezultatele scot în evidență  faptul că la baza acesteia stă imaginea locului de destinație pe care turiștii și-o formează în minte încă înainte de plecare precum și satisfacția resimțită pe timpul șederii.


Tourism is considered to be an important resource for the economic development. Toturist’s attraction and satisfaction to awaken their intention to return are variables that depend on a number of factors with direct impact on the purchasing behavior of a holiday package or on the decision to choose a particular destination. This study examines the perception of tourism on destination image and their intention to return and the results reveal that the intention to return is influenced by the destination image that tourists form in their mind since before departure and the satisfaction during their stay in a certain destination.
Autor(i):Emanuela Maria AVRAM, Monica Paula RAŢIU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5971
11. Studiu al opiniilor tinerilor – viitori specialiști în marketing în turism cu privire la master planul pentru dezvoltarea turismului românesc // Study of the opinions of young people – future specialists in tourism marketing – regarding the master plan for the development of romanian tourism
Rezumat:Turismul, unul dintre cele mai complexe domenii de activitate, se află în strânsă corelație cu celelalte sectoare și necesită o planificare de marketing amănunțită, care să îi permită corelarea permanentăa cererii turistice cu oferta existentă la nivel național. Din acestmotiv, realizarea unui Master Plan,cu o etapizare corectă, care să reliefeze modul în care trebuie gestionată activitatea turistică astfel încât România, ca stat membru al Uniunii Europene, să beneficieze de o vizibilitate mult mai mare, este imperios necesară.Lucrarea de față are ca scop determinarea opiniei tinerilor – viitori specialiști în marketing, privind modul în care este realizat actualul Master Plan, și legătura lui cu procesul de planificare de marketing.


Tourism, one of the most complex areas of activity, is closely correlated with other fields and requires thorough marketing planning, enabling the continuous correlation of tourism demand with the existing offer nationwide. For this reason, it is imperative to develop a Master Plan, properly classified, to highlight how the tourism activity should be managed so that Romania, as a member state of the European Union, benefits from greater visibility. This paper aims to determine the opinion of young people – future marketing experts – on how the Master Plan is currently developed, and its connection with marketing planning. 
Autor(i):Nicolae TEODORESCU, Andreea BOTOŞ, Anamaria Cătălina RADU, Octavian ARSENE, Monica Paula RAŢIU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2014 [Volume 9, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:6510
12. Aspecte ale percepţiei dimensiunilor senzoriale ale tinerilor privind produsul turistic. Studiu de caz: Constantin Brâncuşi // Aspects of the perception of the sensory dimension of young people regarding the tourist product. Case study: Constantin Brâncuşi
Rezumat:Evaluarea percepţiei dimensiunilor senzoriale ale tinerilor privind produsul / produsele turistic/ turistice in general, ajuta marketerul la o mai buna intelegere aa modului in care consumatorii fac o alegere si, mai mult, la elaborarea unei strategii de mkarketing a destinatiei cat mai aproape de necesitatile dar, mai ales, de dorintele si preferintele acestora.
În acest context, dezvoltarea unui produs turistic specific destinatiei Targu-Jiu, care sa aiba drept element de valoare personalitatea si operele lui Constantin Brâncuşi reprezinta un deziderat, dar  si punct de plecare, si poate avea drept rezultat obtinerea unui avantaj competitiv fata de destinatiile concurente situate la mica si medie distanta fata de Targu-Jiu, cu atat mai mult cu cat, produsul turistic la care se face referire, este unul cultural, ce presupune analiza perceptiei principalelor elemente senzoriale, de fapt esenta prezentului studiu.
 

The assessment of the perception of the sensory dimensions of young people regarding the tourist product/products in general, helps the marketer to better understand the way in which the consumers make a choice and, more than that, to the elaboration of a marketing strategy of the destination closer to the necessities, especially, to their wishes and preferences. In this context, the development of a tourist product specific to the destination Târgu –Jiu, which has as element of value the personality and works of Constantin Brâncuşi represents a challenge, but also a starting point, and can have as a result obtaining a competitive advantage in comparison with the competitor destinations located at a small and medium distance from Târgu-Jiu, so much more that, the tourist product mentioned is a cultural one, which assumes the analysis of the perception of the main sensory elements, actually the essence of this case study.
Autor(i):Nicolae TEODORESCU, Aurelia-Felicia STĂNCIOIU, Anamaria Cătălina RADU, Andreea-Laura CĂRUNTU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2014 [Volume 9, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:6612
13. Brandul de oraș – identitate, poziționare și imagine. Studiu de caz: orașul Brașov // City Brand – Identity, Positioning and Image Case Study: City of Brasov
Rezumat:Prezenta lucrare şi-a propus să identifice, printr-o cercetare de marketing realizată în rândul tinerilor braşoveni, dacă actualul brand al oraşului Braşov este cunoscut, care este imaginea pe care tinerii locuitori ai Braşovului o au despre oraşul lor și care sunt cele mai potrivite metode de promovare a acestuia. Obiectivul final al lucrării constă în formularea unor propuneri de îmbunătăţire a actualului brand pentru crearea unei imagini unitare şi coerente, precum şi pentru creşterea notorietăţii Braşovului în rândul turiştilor prin  utilizarea reţelelor sociale şi serviciilor web.
 
 
This paper aims at identifying, by a marketing research conducted among the young people of Brasov, whether the current brand of Brasov city is known, which is the image nurtured by the young inhabitants of Brasov with respect to their city and which are the most adequate promotion methods. The final goal of the paper consists in submitting proposals, with a view to improving the current brand, to creating a unitary and coherent image, as well as to raising the notoriousness of Brasov, among the tourists, by means of social networks and web services.
Autor(i):Ana ISPAS, Denisa-Georgiana BOBOC, Andreea-Gabriela MARICA, George-Bogdan NĂSTĂSOIU, Cristina-Victoria VIJOLI
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2015 [Volume 10, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:6988
14. Inovarea în turism – între deziderat, dezvoltare şi frânare. Politici strategice de inovare // Innovation in tourism - between desideratum, development and braking. Strategic policy innovation
Rezumat:Turismul reprezintă un factor major în procesul de transformare a economiei și promovării dezvoltării durabile. Firmele de turism, operează într-un mediu de afaceri unde inovaţia este importantă pentru supravieţuirea lor. Globalizarea activităţilor, aplicarea tehnologiilor informaţionale precum şi evoluţia cererii şi atitudinii în turism, creează un sector dinamic în care inovaţia a devenit de importanţă majoră. Cu toate că, în opinia unor specialişti, inovarea în turism este dificil de realizat şi de cuantificat, practicile de inovare utilizate până în prezent nu doar au ajutat firmele să se dezvolte, ci au contribuit la creşterea competitivităţii acestora.
Acest studiu încearcă să realizeze o analiză conceptuală a inovaţiei în turism, să prezinte tipurile de inovaţii ce pot fi întâlnite în activitatea turistică, să evidenţieze importanţa procesului de inovare în acest domeniu şi să prezinte câteva inovaţii pionier din sectorul turistic. Totodată încearcă să analizeze determinanţii potenţiali ai inovării în turism, factorii de frânare ai inovaţiei precum şi politicile strategice de susţinere a inovaţiei în turism.
 
 
Tourism is a major factor in the process of transformation of the economy and promoting sustainable development. Tourism companies, operate in a business environment where innovation is important for their survival. Globalization of activities, application technologies of information as well as of the development of application and attitude in the tourism sector, creates a dynamic sector in which innovation has become of major importance. With all that, in the opinion of some specialists, innovation in the tourism sector is difficult to be realized and quantified, innovation practices used hitherto have not only helped firms to develop, but they have helped to increase their competitiveness.
This study is trying to achieve a conceptual analysis of innovation in the tourism sector, to present types of innovations which may be encountered in Castro, to highlight the importance of innovation in this field and to provide a few pioneer innovations in tourism sector. It also attempts to analyze potential scourges; innovation in the tourism sector, the braking factors of innovation as well as strategic policies for the support of innovation in the tourism sector.
Autor(i):Carmen IORDACHE
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2015 [Volume 10, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:6990
15. Ecoturismul în România // Eco-tourism in Romania
Rezumat:Dezvoltarea ecoturismului a început odată cu iniţiativele de protejare ale mediului din anii 70 şi 80. Acestă grijă mai mare pentru mediul înconjurător, combinată cu cerinţele turistice ale perioadei, au dus la apariţia unor practici turistice alternative bazate pe natură. În acelaşi timp, ţările mai puţin dezvoltate au capitalizat acest trend, realizând că ecoturismul le poate aduce o creştere economică semnificativă şi în acelaşi timp le poate oferi o alternativă viabilă şi conservatoare din punct de vedere al resurselor naturale locale, faţă de o dezvoltare industrială cu potenţial distructiv din punct de vedere al mediului.
 
 
Ecotourism development began with initiatives to protect the environment in the 70s and the 80s. This greater care for the environment, combined with the travel request of the period, led to the emergence of alternative tourism practices based on nature. At the same time, less developed countries have capitalized this trend, realizing that ecotourism can bring significant economic growth and can provide at the same time a viable and conservative alternative in terms of local natural resources, in comparison to industrial development with harmful potential from the point of view of the environment.
Autor(i):Corina Larisa BUNGHEZ
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2015 [Volume 10, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:6991
16. Evaluarea online a calității serviciilor de cazare și satisfacția globală // The online evaluation of accommodation services quality and the overall satisfaction
Rezumat:Media socială a devenit o puternică sursă de informare dar și un canal de transmitere de informații, cu un rol tot mai important în decizia de călătorie. Evaluările făcute de recenzorii autorizați determină clasificări ale structurilor de cazare, cu impact asupra altor călători și implicit asupra afacerilor acestor ofertanți. În lucrarea de față se analizează evaluările făcute pe un site românesc, apreciat și folosit adesea ca sursă de informare și diseminare de informații. Rezultatele arată existența/inexistența unor corelații interesante între evaluările făcute și caracteristicile celor care evaluează, precum și raportul dintre media evaluărilor după cinci caracteristici date și satisfacția globală, cu posibilitatea îmbunătățirii modului de înregistrare a percepțiilor.
 

Social media has become a powerful source of information and a channel for sending information, having an increasingly important role in the travelling decision. The evaluations made by authorized reviewers determine classifications of accommodation structures, with an impact on other travellers and by default on these bidders’ businesses. This paper analyzes the evaluations made on a Romanian site, appreciated and often used as a source of information and dissemination of information. The results show the existence / inexistence of interesting correlations between the evaluations and characteristics of those who evaluate and also the ration between the average of evaluations by five given characteristics and the overall satisfaction, with the possibility of improving the recording of perceptions.
Autor(i):Olimpia BAN, Alina BĂDULESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2015 [Volume 10, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7336
17. Cum se poate crea un brand de oraş. Studiu de caz: Bucureşti // How to create a city brand. Case study: Bucharest
Rezumat:În cadrul acestui articol, autorii analizează imaginea brandului oraşului Bucureşti ȋn rândul tinerilor rezidenţi cu scopul de a propune direcţiile strategice de dezvoltare a imaginii de brand. Analiza de brand se bazează pe analiza percepţiei asupra identităţii oraşului, imaginea acestuia fiind evidenţiată prin hărţi perceptuale. Conturarea imaginii oraşului se bazează pe atribute, acestea fiind valorizate ȋn funcţie de importanţa percepută şi de intensitate. Criteriile stabilite pentru această analiză sunt legate de: participarea, nevoile de baza, oamenii, pulsul oraşului, oportunităţile economice şi educaţionale, precum şi legate de potenţialul natural şi uman. Acest articol se finalizează cu câteva idei utile cu privire la dezvoltarea strategiilor de branding pentru oraşul Bucureşti.
 
 
Through this article, the authors analyze the Bucharest city brand image among young residents , in order to propose strategic directions of development of brand image. Image analysis is based on studying perception town on the city's identity , image symbolized by perceptual map. Shaping the city's image is based on attributes , values ​​according to their perceived importance and intensity. The criteria set for this analysis are: attendance, basic needs, people, pulse, economic and educational opportunities, natural and human potential. The research is quantitative and statistical questionnaire used as an instrument . The article concludes with some ideas on the development of branding strategies for Bucharest.
Autor(i):Ştefan-Alexandru CATANĂ, Victor-George CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2016 [Volume 11, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:7443

Contul meu Rosetti