|   |   | 

: Marketing of public and non-profit organisations

1. Marketingul religios, marketing „prin ochii credinţei” / Religious Marketing, Marketing “Through the Eyes of Faith”
Rezumat:Faptul că religia face astăzi subiectul atâtor dezbateri publice în ultima vreme indică, printre altele, şi interesul pentru informaţia religioasă ca produs de marketing. Prezenţa informaţiei religioase în mass media şi prin intermediul acesteia, în spaţiul public, este efectul cererii unui public cu valenţe religioase. Publicul interesat de informaţiile religioase este în creştere peste tot în lume, inclusiv în Romania, iar piaţa de difuzare a unor astfel de informaţii este în plină formare. Marketingul religios ar putea reprezenta una din consecinţele interferării oricărui cult religios, inclusiv a Bisericii Ortodoxe, cu sfera publică, în special cu cea întreţinută de societatea contemporană.

The fact that religion represents these days the subject of so many public debates shows that, among others, the interest for the religious information as a marketing product. The presence of the religious information in mass-media and, through this, in the public space, is the effect of the demand of a public with religious valences. The public interested about the religious information is increasing all over the world, including in Romania, whereas the market of spreading such information is in course of formation. The religious marketing could represent one of the consequences of interference of any religious cult, including of the Orthodox Church, with the public sphere, especially with that maintained by the contemporary society.
Autor(i):Bogdan-Aurel TELEANU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2007 [Volume 2, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2727
2. De la biblioteconomie la marketingul de bibliotecă / From Library Science to Library Marketing
Rezumat:Lucrarea încearcă să aducă unele lămuriri privind conceptele de bază ale marketingului de bibliotecă. Sunt prezentate definiţii, funcţii, principii precum şi factorii care influenţează acest nou domeniu.
Demersul este extrem de dificil datorită numărul mare de lucrări, abundenţei de idei şi opinii dar şi numeroaselor controverse şi scepticismului unor specialişti în biblioteconomie şi informaţie.

This work is an attempt at clarifying the basic concepts of library marketing. Definitions, functions and principles are presented as well as the factors that influence this new field of library science.
My enterprise is particularly difficult taking into account the large bibliography, the abundance of ideas and opinions but also the numerous controversies and the skepticism of some experts in library and documenting sciences.
Autor(i):Ionel ENACHE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2008 [Volume 3, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2738
3. De la reperele ecologice ale festivalurilor la loialitatea participanţilor / From festival environmental cues to attendees’ loyalty
Rezumat:Festivalurile sunt considerate caracteristici proeminente ale vieţii culturale în multe oraşe. Acest studiu contribuie la cercetările existente privind experienţa de consum cultural, aruncând oarecare lumină asupra rolului emoţiilor în medierea efectului caracteristicilor de mediu ale festivalului asupra loialităţii participanţilor. Propunem un model teoretic care ia în considerare: reperele de mediu ale festivalului, emoţiile, satisfacţia şi loialitatea. Studiul utilizează o cercetare la faţa locului pe 187 de vizitatori care participau la un mare festival italian, pentru testarea modelului. Am analizat datele utilizând un model de ecuaţie structurală. Rezultatele arată că emoţiile constituie facilitatori importanţi între reperele de mediu şi comportarea participanţilor, influenţând satisfacţia şi loialitatea participanţilor.

Festivals are considered prominent features of cultural life in many cities. This study contributes to the body of research on cultural consumption experience shedding some light on the role played by emotions in mediating the effect of festival environmental characteristics on attendees’ loyalty. We propose a theoretical model that considers: festival environmental cues, emotions, satisfaction, and loyalty. The study employs an on-site survey of 187 visitors attending a large Italian festival to test the model. We analyzed data using a structural equation model. Results show that emotions are important facilitators between environmental cues and attendees behaviors, affecting attendees’ satisfaction and loyalty.
Autor(i):Silvia GRAPPI
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2009 [Volume 4, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2771
4. Studiul marketingului politic la nivel local: Fundamente conceptuale şi direcţii de cercetare / The Study of Political Marketing at a Local Level: Conceptual Foundations and Research Directions
Rezumat:Deşi marketingul politic a devenit o temă consacrată de cercetare, s-a resimţit o lipsă a cercetării conceptuale şi empirice în ceea ce priveşte strategiile şi practicile de marketing politic locale. În contextul Marii Britanii, această lucrare începe să exploreze marketingul politic local ca subiect. În consecinţă, este prezentată noţiunea de marketing politic local, înainte de a se lua în considerare rolul membrilor de partid locali în marketingul politic. Apoi, lucrarea ia în considerare pistele de cercetare curente şi viitoare în domeniul marketingului politic local, înainte de a se încheia cu unele concluzii.

Whilst political marketing has become established as a research theme, there has been a lack of conceptual and empirical research into local political marketing strategies and practices. In the context of U.K, this paper begins to explore local political marketing as a subject. The notion of local political marketing is therefore introduced, before the role of local party members in political marketing is considered. The paper then outlines current and potential future research avenues in local political marketing, before closing with conclusions.
Autor(i):Peter REEVES
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2777
5. Tehnologiile de informare şi comunicare - noi oportunităţi pentru activităţile de marketing şi procesele de comunicare din administraţia publică // The information and communication technologies - new opportunities for the marketing activities and communication processes in the public administration
Rezumat:În contextul noilor tehnologii de informare şi comunicare, administraţiile publice din Uniunea Europeană trebuie să ia în considerare o sinergie mai profundă între proiectarea proceselor de management al afacerilor şi configurarea structurii organizaţiilor atunci când se prestează un serviciu public. Investiţii coerente în noile modalităţi de administrare şi de comunicare a informaţiilor ar permite guvernelor să evite dilema între reducerea costurilor şi creşterea calităţii, creând astfel structuri de administrare care ar funcţiona mai bine şi as costa mai puţin. Creşterea flexibilităţii prestării serviciului şi schimbarea ritmului comunicării cu cetăţeanul prin intermediul noilor TIC ar conduce la o creştere a gradului de încredere în sistemul instituţional, respectiv la dezvoltarea unor canale de interacţiune mai eficiente oameni-instituţii-aplicaţii TIC.
 
 
In the context of the new information and communication technologies, the public administrations within the European Union should take into consideration o deeper synergy between the management processes of business and the organisations’ structural configuration when a public service is being performed. Coherent investments in the new means of information administration and communication would allow the governments to avoid the dilemma of less cost and higher quality, thus creating administrative structures which would function better and cost less. Raising flexibility in delivering a public service and changing the rhythm of communicating with the citizen would imply a higher level of trust in the institutional system, namely new interaction channels between citizens, ICT applications and institutions.
Autor(i):Dorian Constantin POCOVNICU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5975

Contul meu Rosetti