|   |   | 

: Services marketing

1. Specificitate în marketingul serviciilor / Specificity in marketing services
Rezumat:Marketingul serviciilor este una din principalele direcţii de specializare din domeniul de marketing. Caracterul său specific se datorează cerinţelor şi caracteristicilor distincte existente în sectorul economic al serviciilor şi în sectorul de producţie. Principalele diferenţe între bunuri şi servicii sunt următoarele: elementele intangibile care domină crearea de valoare, faptul că produsul numit servicii nu poate fi inventariat, caracterul variabil al informaţiilor şi rezultatelor operaţionale şi imposibilitatea de a separa consumul de servicii de personalul de contact, ceea ce înseamnă că, întotdeauna, clienţii se implică în procesul de producţie. Caracteristicile serviciilor şi tipologia acestora determină modul specific în care pot fi definite, în ansamblul lor, mijloacele specifice marketingului.

Marketing services is one of the main direction of marketing specialization process. Its specificity is due to the distinct characteristics and tasks existing in the services sector economy and the manufacturing sector. Those main differences that can be identified between goods and services are: the intangible elements that dominate value creation, the fact that service product cannot be inventoried, the variability in the operational inputs or outputs and the inseparability of services consumption from the contact personnel, which means that customers may be involved in the production process. Services characteristics and tipology determines a specific way in which the marketing-mix tools will be definied.
Autor(i):Alina FILIP, Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2680
2. Impactul marketingului interactiv asupra randamentului comercial al întreprinderii de servicii / The Impact of Interactive Marketing upon the Commercial Efficiency of the Service Companies
Rezumat:Administrarea eficientă a relaţiei prestator-client (Marketing interactiv) pentru atingerea unei înalte eficienţe comerciale este una din cele mai importante strategii din domeniul serviciilor. În mod tradiţional, marketingul extern a fost întotdeauna esenţa activităţilor de marketing. Totuşi, datorită caracteristicilor serviciilor la nivelul fiecărei întreprinderi, marketingul relaţiei prestator-client devine la fel de importantă ca şi marketingul extern. Importanţa relaţiei prestator-client este determinantă pentru efortul companiei de a-şi maximiza afacerile. De fapt, avantajul competitiv al întreprinderilor de servicii nu este definit de conţinutul ofertei ci mai ales de comportamentul personalului de contact, iar acest lucru presupune o permanentă interactivitate între client şi personalul de contact.

The efficient administration of the relationship doer-customer (Interactive Marketing) in getting a high commercial efficiency is definitely one of the most important strategies in the field of services. Traditionally speaking, the external marketing has always been the crux of marketing activities. However, due to services characteristics at the level of the specific enterprises, the marketing of the doer-customer relationship becomes as important as the external marketing. The importance of the relationship doer-customer is determinant in the company effort to maximize its business. In fact, the competitive advantage of enterprises specialized in services is not defined by the offer content but mostly by the behavior of the contact personnel. This requires a permanent interactivity between the client and the contact personnel.
Autor(i):Luigi-Nicolae DUMITRESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2704
3. Modelarea procesului de prestare a serviciilor în contextul implementării conceptului de serviciu / A Service Delivery Process Modeling When Implementing The Service Concept
Rezumat:Acest articol încearcă să abordeze implementarea unui model de serviciu din punctul de vedere al firmei de servicii, constatând faptul că procesul de prestare a serviciului, unul dintre elementele care alcătuiesc conceptul serviciului respectiv, constituie o parte importantă a activităţii firmei. Afirmăm că înţelegerea caracteristicilor specifice ale procesului de prestare a unui serviciu şi identificarea lui, alături de întărirea punctelor de risc, influenţează într-o măsură importantă implementarea cu succes a unui concept de serviciu. Pentru analiza experimentală a fost selectată o firmă lituaniană care oferă servicii de transport, iar acest articol oferă recomandări pentru modelarea ulterioară a procesului de prestare a serviciului respectiv.

This article attempts to view an implementation of a service concept from a position of a service enterprise, identifying the fact that the service delivery process, as one of elements of a service concept, is a sensible part of an enterprise’s activity. We state that an understanding of peculiarities of a service delivery process and identification as well as strengthening of risk points significantly influence a successful implementation of a service concept. A Lithuanian enterprise providing transport services is selected for the empirical analysis, and recommendations for further modeling of the service delivery process are provided in this article.
Autor(i):Jūrate BANYTE, Agne GADEIKIENE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2712
4. Validarea RECOVSAT în contextul Indian / Validating the RECOVSAT in the Indian Context
Rezumat:Acest document încearcă să valideze scala RECOVSAT , dezvoltată de Boshoff (1999). Bazat pe un studiu primar condus în şi prin preajma Hyderabadului pe un eşantion de 205 subiecţi, studiul a folosit scala pentru a-i verifica validitatea. Rezultatele au sugerat prezenţa unor dimensiuni diferite în service recovery în contextul indian. Scala a fost redusă la treisprezece elemente cu şase dimensiuni. Astfel, studiul prezintă oportunităţi pentru noi investigaţii în service recovery .

This paper tries to validate the RECOVSAT scale developed by Boshoff (1999). Based on the primary survey conducted in and around Hyderabad with the sample size of 205, the study used the scale to check its validity. The results suggested the presence of different dimensions of service recovery in the Indian context. The scale was reduced to thirteen items with six underlying dimensions. Thus, the study opens up opportunities for further investigation in service recovery.
Autor(i):Subhadip ROY, Sunny BOSE
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2010 [Volume 5, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2790
5. Modelul strategic al mixului de marketing calitativ. Fundamente teoretice şi metodologice / The Strategic Model of Qualitative Marketing Mix. Theoretical and methodological basis
Rezumat:Modelul strategic al mixului de marketing calitativ, este un model normativ şi de optimizare care permite, în urma aplicării sale, o exploatare maximă a potenţialului componentelor mixului, în scopul obţinerii unui mix de marketing bazat pe calitate şi care să asigure atingerea obiectivelor financiare ale firmei, în baza satisfacerii superioare a nevoilor şi dorinţelor clienţilor. Acesta va avea o funcţie de organizare dar şi una euristică, în cadrul organizaţiei în care se implementează.

Modelul strategic al mixului de marketing calitativ, este un model normativ şi de optimizare care permite, în urma aplicării sale, o exploatare maximă a potenţialului componentelor mixului, în scopul obţinerii unui mix de marketing bazat pe calitate şi care să asigure atingerea obiectivelor financiare ale firmei, în baza satisfacerii superioare a nevoilor şi dorinţelor clienţilor. Acesta va avea o funcţie de organizare dar şi una euristică, în cadrul organizaţiei în care se implementează.
Autor(i):Daniel KYSILKA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2796
6. Factors Affecting Behavioral Intentions towards Mobile Banking Usage: Empirical Evidence from IndiaFactors Affecting Behavioral Intentions towards Mobile Banking Usage: Empirical Evidence from India
Rezumat:Providing banking services through mobile devices is an emerging channel of service delivery by commercial banks to their customers especially, in a developing country such as India. This study investigates the antecedents to behavioral intention of mobile banking usage of Indian customers. An exploratory factor analysis is undertaken to investigate the antecedents of behavioral intentions of mobile banking services. Further, a multiple regression analysis is undertaken to ascertain the impact of the antecedents over the behavioral intentions of mobile banking usage. The results showed that apart from traditional TAM variables like Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use, factors like Perceived Image, Perceived Value, Self Efficacy, Perceived Credibility and Tradition all significantly affects Behavioral Intentions towards mobile banking usage.
Autor(i):Dasgupta SIDDHARTHA, Paul RIK, Fuloria SANJAY
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2011 [Volume 6, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2797
7. Measuring the Impact of New Technologies through Electronic-Banking on Profitability of Banks: Evidence form Indian Banking Industry
Rezumat:In recent times, Indian retail banking industry has swiftly introduced innovative banking technologies and electronic-banking services. Almost all banks have invested in expanding and improving the information technology systems and a number of new electronic-banking services have been developed. The current study attempts to measure and compare the effect of the introduction of new technologies through electronic-banking on the service quality, operational efficiency, and profitability of banks, and to assess the impact of changing from the traditional means to the electronic banking on the customers and on the banks as well. Moreover, the study examines the major intention of the banks to provide these services to the customers, and discusses the effect of customers’ literacy on the provision of their services. With the help of internet, the retail banks are offering banking services to their customers through electronic medium; e-banking. The study is qualitative in nature investigating different objectives which determine the performance of banks mainly in terms of profitability. The study is based on the personal in-depth interviews of the bank managers of fourteen banks. The results of the study revealed that electronic-banking has increased the profitability of banks, enabled the banks to meet their costs and earn profits even in the short run. Customers’ illiteracy has not been found as a major hindrance in provision of their goods and services. The main motive of the banks to espouse electronic-banking is to increase their clientele and to retain them. The profitability of banks has improved in transformation from traditional way of banking to electronic-banking medium.
Autor(i):Gautam VIKAS
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2012 [Volume 7, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2831
8. Impactul notorietății brandului, al cunoștințelor despre brand și al poziționării prețului asupra riscurilor percepute în cazul deciziei de cumpărare online de la agenții de turism / The Impact of Brand Awareness, Brand Knowledge and Price Positioning on Perceived Risks Associated to Buying Online from Travel Agencies
Rezumat:Scopul principal al acestei lucrări este de a investiga impactul notorietății brandului (în forma sa elementară de reamintire și recunoaștere), poziționării prețului (paritate versus prețuri mai mici) și, respectiv, al cunoștințelor despre brand (în sensul strict al volumului de informații pe care consumatorii cred că îl dețin în legătură cu brandul) asupra riscurilor percepute de către clienții potențialii (nu actuali) atunci când sunt puși în situația ipotetică a cumpăra online de la o agenție de turism. A fost derulată o anchetă pe bază de chestionar online în rândul unui eșantion de utilizatori de internet din România, cercetarea fiind concepută în așa fel încât să fie adecvată pentru un cvasi-experiment și pentru a permite comparații de eșantioane perechi. Ne-am concentrat exclusiv asupra potențialilor clienți (nu actuali), comparând răspunsurile acelorași respondenți în două scenarii (cumpărare online de la o agenție de turism cunoscută, dar cu care nu au avut nicio experiență anterioară și, respectiv, de la o agenție de turism necunoscută) și două sub-scenarii (prețuri similare și, respectiv, mai mici decât concurența), în ceea ce privește cinci tipuri specifice de riscuri (financiare, de performanță, sociale, confidențialitate/securitate și tehnice) și, respectiv, riscul global perceput. Rezultatele au arătat că în cazul cumpărării online de la agenții de turism, un nivel ridicat al notorietății brandului înseamnă riscuri percepute mai mici, în timp ce o strategie de poziționare prin preț mai mic implică riscuri mai mari percepute de potențialii clienți. Mai mult decât atât, un nivel mai ridicat de cunoștințe despre brand poate reduce riscurile percepute de către potențialii clienți, în contextul cumpărării online de la o agenție de turism.
 

The main purpose of this paper is to investigate the impact of brand awareness (in its basic form of recall and recognition), price positioning (parity pricing versus prices lower than competitors) and, respectively, brand knowledge (in its confined sense of amount of information consumers believe they have regarding the brand), on risks perceived by potential (not actual or existing) customers when put in the hypothetical situation of buying online from travel agencies. An online questionnaire based survey was conducted among Romanian internet users, the research being designed so as to be appropriate for a quasi-experiment and to permit dependent or paired samples comparisons. We focused our analysis exclusively on potential (not actual) customers, comparing same-respondents answers in two scenarios (buying online from a known travel agency but with which they had never had any previous experience as customers, and, respectively, buying online from an unknown travel agency), and two sub-scenarios (prices similar to or lower than competition), regarding five specific types of risks (financial, performance, social, privacy/security, technical), and overall perceived risk. Results showed that when it comes to buying online from travel agencies, higher brand awareness means lower perceived risks, while a lower pricing positioning strategy involves higher perceived risks by new (potential) customers. Moreover, a higher level of brand knowledge can reduce risks perceived by potential customers in the context of online purchasing from travel agencies.
Autor(i):Ovidiu I. MOISESCU, Patricea Elena BERTEA
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2013 [Volume 8, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:5679
9. Studierea pieței serviciilor medicale din România – fundamentul operaționalizării opticii de marketing la nivelul furnizorilor de servicii medicale prvate / Romanian healthcare market analysis – the basis of applying marketing optics at the private healthcare providers’ level
Rezumat:Pentru furnizorii de servicii private, piața serviciilor medicale din România rămâne atractivă, chiar și pe timp de criză. Creșterea concurenței în sectorul serviciilor medicale private din România obligă investitorii să-și desfășoare afacerile în optica marketingului modern. În acest context, această lucrare își propune să prezinte, pe de-o parte, importanța cercetării pieței pentru eficientizarea afacerilor în domeniul serviciilor medicale private, iar, pe de altă parte, să evidențieze particularitățile rezultate din această cercetare. În mod concret, analiza a vizat dimensiunile pieței serviciilor medicale din România, factorii care influențează evoluția acestei piețe, studierea cererii și ofertei de servicii medicale și studierea conjuncturii acestei piețe.
Marketingul de calitate implică o cercetare atentă a pieței și pregătirea unor estimări financiare bazate pe o strategie propusă, care să indice dacă serviciile prestate vor fi la nivelul așteptărilor consumatorilor și, totodată, dacă profiturile vor fi la înălțimea obiectivelor și misiunii furnizorilor de servicii medicale private.
 
 
For the private (for-profit) providers, the Romanian healthcare market remains an attractive one, even in times of crisis. The increasing competition in the private healthcare sector in Romania forces investors to do business in accordance with the modern marketing optics. In this context, this paper aims to present the importance of market research for business efficiency in the private healthcare sector, on the one hand, and to highlight the particularities resulted from this research, on the other hand. Specifically, the analysis focused on the dimensions of the Romanian healthcare market, the factors which influence the development of this market, the demand and supply of healthcare services and the market conjuncture.
Quality marketing involves intensive market research and financial forecasts based on a proposed strategy, which should indicate whether the provided services will meet customer’s expectations and whether the profits will meet the objectives and the mission of the private healthcare providers.
Autor(i):Luigi-Nicolae DUMITRESCU, Iuliana CETINĂ, Alma PENTESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2013 [Volume 8, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:5680
10. Abordarea antreprenorială în managementul şi marketingul instituţiilor muzeale // The Entrepreneurial Approach in the Marketing Strategy of Museums
Rezumat:Această lucrare porneşte de la premisa că muzeele există în ziua de azi într-un mediu în care competenţa în antreprenoriat şi managementul orientat pe marketing proactiv sunt critice pentru viitorul lor, în condiţiile în care finanţarea tradiţională se diminuează. Un comportament antreprenorial în muzee, adică un comportament activ, inovator, creativ, orientat spre oportunităţi şi rezultate, generează efecte pozitive pentru întreaga colectivitate în mijlocul căreia funcţionează, atât din punct de vedere economic, cât şi social şi educaţional.
Abordarea metodologică este, pe lângă  analizarea literaturii de specialitate, argumentarea
pe parcursul lucrării din şase perspective distincte a oportunităţii orientării  antreprenoriale în managementul şi marketingul instituţiilor muzeale. Totodată au fost identificate şi prezentate exemple de muzee din România conduse în spirit antreprenorial.
 
 
The work starts from the premise that museums nowadays function in an environment where the competition in entrepreneurship and the management oriented on proactive marketing are critical for their future, given the fact that traditional funding is being diminished. An entrepreneurial behavior in museums - that is an active, innovative, creative, opportunity-oriented and result-oriented behavior generates positive effects for the whole community within which it performs, both from an economic and a social and educational standpoint.
In addition to the literature review analysis, the methodological approach is presented in this paper from six distinct perspectives concerning the opportunities that the entrepreneurial approach in the management and marketing of museums brings about. At the same time, examples of Romanian museums managed with entrepreneurial spirit will be identified and presented in the paper.  
Autor(i):Ana-Maria GRIGORE, Adela COMAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2016 [Volume 11, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:7442

Contul meu Rosetti