|   |   | 

: Social responsibility, ethics and consumer protection

1. Responsabilitatea socială corporatistă: implicaţii strategice / Corporate social responsibility – strategic implications
Rezumat:În această lucrare se propune o definiţie a responsabilităţii sociale corporatiste (RSC) pentru situaţiile în care compania nu se mulţumeşte cu un status quo şi se angajează în „activităţi care par să aibă efecte sociale benefice, dincolo de interesele companiei şi de ceea ce se cere prin lege.” Lucrarea evidenţiază legătura dintre RSC şi avantajul competitiv, rolul diferenţelor din mediile instituţionale în structurarea aşteptărilor acţionarilor cu privire la capacitatea companiei de a se angaja în RSC; o comparaţie a unui ideal social de folosire strategică a RSC, pe de o parte, şi a unui RSC „forţat”, pe de altă parte; în sfârşit, influenţa perspectivei economice, filosofice şi global corporatiste asupra RSC.

In this paper is defined corporate social responsibility (CSR) as situations where the firm goes beyond compliance and engages in “actions that appear to further some social good, beyond the interests of the firm and that which is required by law”. The paper identifies the relation between CSR and competitive advantage, the role of differences in institutional environments in framing stakeholder expectations regarding the propensity of firms to engage in CSR, a comparison of the social desirability of the strategic use of CSR versus “coerced” CSR, the role of economic, philosophical, and global corporate citizenship perspective on CSR.
Autor(i):Gheorghe MILITARU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2681
2. Cercetarea impactului marketingului ecologic în întreprinderile din România / The research of green marketing impact in Romanian companies
Rezumat:Scopul cercetării cu privire la impactul marketingului ecologic în întreprinderile din România este de a oferi informaţii cu caracter general despre implementarea conceptelor ecologice în politicile companiei şi, în al doilea rând, de definire a modului în care acest concept poate fi integrat la nivelul superior de conducere a companiei. Acest studiu, rezultatul unei perioade de cercetare de trei ani, nu poate fi considerat încheiat, ci mai degrabă o încercare de a contura trăsăturile generale ale acestui domeniu.
Rezultatele acestui studiu demonstrează o lipsă de interes faţă de elementul ecologic, sau, în cel mai bun caz, un interes de faţadă din partea companiilor.

The goal of the research regarding the impact of ecological marketing on the Romanian companies is that of giving information with general meaning (character) about the absolving of the ecological concepts into the company policy as well as giving the patter in which they have integrated this concept into the superior level of company management. This study which I developed as a three years research is not a complete study but more a research in which I want to draw out the general features of this field.
The results of this study indicate a lack of interest regarding the ecological features or just a show of interest in behalf of the companies.
Autor(i):Mihai Ioan ROŞCA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2684
3. Valorile individuale şi responsabilităţile etice în corporaţii: diferenţe între studenţii la business şi manageri / Individual Values and Corporate Ethical Responsibility: Differences Between Business Students and Managers
Rezumat:Acest studiu investighează legătura dintre valorile individuale şi sensibilitatea faţă de responsabilitatea etică corporatistă (REC) în cazul studenţilor la facultăţile de business şi la managerii activi. Folosind tipologia de valori creată de Schwartz şi operaţionalizarea responsabilităţii etice corporatiste, după Maignan şi Ferrell, s-au colectat rezultatele unui sondaj pe un eşantion de 122 de studenţi şi 254 de manageri din Elveţia. Rezultatele studiului arată că managerii activi sunt mai reprezentativi pentru valorile colectiviste şi mai sensibili la responsabilitatea etică corporatistă (REC) decât studenţii la facultăţile de business. Se discută implicaţiile pentru educaţia de ordin etic.

This study investigates the relationship between individual values and sensitivity to corporate ethical responsibility (CER) among current business students and practicing managers. Using Schwartz’s values typology and Maignan and Ferrell’s corporate ethical responsibility operationalization, survey data was collected from a sample of 122 students and 254 managers in Switzerland. The results of the study reveal that practicing managers have more collectivistic values and are more sensitive to corporate ethical responsibility (CER) than current business students. Implications for ethics education are discussed.
Autor(i):Amandine PERRINJAQUET, Olivier FURRER
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2705
4. De la marketingul social la responsabilitatea socială a companiei / From social marketing towards corporate social responsibility
Rezumat:În literatura internaţională sunt prezente diverse exemple atât de bune practici în privinţa implicării companiilor în comunitate, cât şi câteva exemple negative precum cazul ENRON, NIKE şi alţii. Cel mai recent caz negativ din România este cel al companiei Ernst & Young.
Deşi în declaraţia privind responsabilitatea socială compania Ernst&Young menţiona că elementul principal al demersurilor sale este responsabilitatea faţă de angajaţii săi prin preţuirea şi dezvoltarea acestora într-un mediu prietenos şi flexibil. La începutul anului 2007, compania a fost subiectul unei campanii de discreditare publică, fiind acuzată de supraîncărcarea personalului cu atribuţii de serviciu, ceea ce ar fi constituit motivul pentru care una dintre angajatele companiei a decedat.
Lucrarea de faţă prezintă responsabilitatea socială a companiei din perspectiva marketingului, dorind delimitarea conceptuală a a acestui domeniu.

Within the international literature there are presented various examples, of good practices in terms of the implication of the companies in the community as well as several negative examples such as the ENRON, NIKE case and others. The most recent negative case in Romania is that of the company Ernst & Young.
Although in its declaration related to social responsibility the company Ernst & Young stated that its main aim is the responsibility towards its employees through their development in a flexible and friendly environment at the beginning of 2007 the company was the subject of a public discreditation campaign, being accused of overloading the personal, with job tasks that would have represented the cause out of which one of the employee died.
The following paper is about the social responsibility of the company from a marketing perspective, aiming at a conceptual delimitation of this field.
Autor(i):Mihai Ioan ROŞCA, Alin STANCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2716
5. Orientări pe plan mondial privind politica de protecţie a consumatorilorInternational / Approaches To Consumers Protection
Rezumat:O politică eficientă de protecţie a consumatorilor presupune prezentare unor cauze care sunt de natură să argumenteze necesitatea protecţiei consumatorilor. Lucrarea prezintă preocupările privind politicile de protecţie ale consumatorului ce au în prim plan concepţia Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la principiile directoare privind protecţia consumatorilor şi drepturile fundamentale ale acestora. Au fost analizate politica şi sistemul american de protecţie a consumatorilor, dar şi preocupările vizând aceasta în Uniunea Europeană. În spaţiul european, politica de protecţie a consumatorilor este concepută ca o doctrină de sine stătătoare cu obiective, priorităţi şi mijloace proprii specifice.

Efficient consumer protection means exposing causes which may argument in favor of the need for consumer protection. This paper shows concerns towards consumer protection policies which root in the UN policy on consumer protection and fundamental rights. Both the American consumer protection policy and system and the European Union approach to the matter are dealt with. In Europe, consumer protection policy is viewed as a doctrine on its own, with specific objectives, priorities and means.
Autor(i):Robert MORAR
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2717
6. Marketing social pentru campaniile anti-fumat din Portugalia: un instrument puternic în promovarea pentru adolescenţi a mesajelor tematice potrivite / Social Marketing Antismoking Campaigns in Portugal: A Powerful Tool for Promotion of Theme Appropriate Messages for Adolescents
Rezumat:În ultimii ani, fumatul a devenit un fenomen îngrijorător la nivel mondial. Marketing-ul social este considerat, la ora actuală, un instrument promiţător pentru implementarea eficientă şi urmărirea efectelor acţiunilor împotriva fumatului. De aceea, lucrarea de faţă are drept scop evidenţierea mesajelor tematice cu cea mai mare relevanţă, care să justifice includerea în reclamele anti-fumat, respectând în acelaşi timp cadrul conceptual al teoriei motivaţiei de protejare. Cercetarea a implicat participarea unui număr de 463 de adolescenţi portughezi şi s-a folosit o metodologie experimentală. Rezultatele au arătat că mesajele tematice împotriva fumatului, în care se prezintă consecinţele fumatului, atât asupra stării de sănătate, cât şi în cadru social, au fost cele mai eficiente în conştientizarea mai profundă, de către adolescenţi, a consecinţelor dramatice ale fumatului, care pun în pericol însăşi viaţa oamenilor.

Smoking has become a recent phenomenon of worldwide concern. Social Marketing has come to be regarded as a promising tool for effective implementation and follow-up of antismoking interventions. This work, therefore, aims at discovering the most relevant message themes to consistently include in antismoking advertising while drawing on the protection motivation theory conceptual framework. The study involved 463 Portuguese adolescents using an experimental methodology. Results have indicated antismoking message themes depicting both the health and social consequences of smoking to be most effective in raising adolescent awareness regarding the deleterious and life-threatening consequences of smoking.
Autor(i):Minoo FARHANGMEHR, Catarina SILVA
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2007 [Volume 2, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2720
7. De ce avem o imagine proastă? O perspectivă a consumatorului asupra comportamentului lipsit de etică al corporaţiilor / Why Do We Look Bad? A Consumer Perspective of Un/Ethical Corporate Behavior
Rezumat:Această cercetare oferă o mult necesară perspectivă a eticii corporatiste, privită cu ochii consumatorului. Bazat pe douăzeci de interviuri cu consumatorii, studiul conceptualizează surse potenţiale de moralitate percepută de client (CPE) a unei companii/mărci, prin investigarea percepţiilor etice ale consumatorilor privind comportamentul de afaceri. Taxonomia realizată delimitează şase domenii şi sub-domenii ale originii CPE, relativ la impactul comportamentului corporativ asupra: (1) consumatorilor, (2) salariaţilor, (3) mediului, (4) comunităţii internaţionale, (5) economiei şi comunităţii locale şi (6) comunităţii de afaceri. Concluziile subliniază că este posibil ca perspectivele consumatorului şi cele ale companiei privind etica corporativă să fie diferite. Mai important, rezultatele arată că dimensiunile percepţiei consumatorului asupra eticii unei companii/mărci sunt cu mult mai diverse decât s-a considerat anterior în literatură.

This research provides a much needed consumer perspective of corporate ethics. Based on twenty consumer interviews, the study conceptualizes potential sources of ‘consumer perceived ethicality (CPE) of a company/brand by investigating consumers’ ethical perceptions of business behavior. The developed taxonomy delineates six domains and sub-domains of CPE origin, relating to the impact corporate behavior has on: (1) consumers, (2) employees, (3) the environment, (4) the overseas community, (5) the local economy and community, and (6) the business community. The findings underscore that the consumer and company perspective on corporate ethics may differ. More importantly, the results highlight that dimensions of consumer perception of a company/brand’s ethics are far more diverse than previously assumed in the literature.
Autor(i):Katja H. BRUNK
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2009 [Volume 4, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2764
8. Responsabilitatea socială a corporaţiilor în mediul de afaceri dificil al României / Corporate social responsibility in a difficult Romanian business environment
Rezumat:Scopul acestui articol este identificarea principalelor oportunităţi şi limitări ale Responsabilităţii Sociale a Corporaţiilor (RSC, eng.: CSR) în mediul de afaceri din România.
Contribuţiile acestui articol constă în urmărirea a trei scopuri. Primul scop ar fi să provoace la un nou fel de a gândi despre RSC în România, deoarece abordările răspândite ale acestui concept sunt atât de deconectate de afaceri, încât eclipsează multe dintre marile oportunităţi date companiilor spre a ajuta societatea. În al doilea rând, propune existenţa unei agende sociale pozitive a corporaţiilor care să mute interesul de la alinarea răului la formarea unei strategii corporate prin progres social. În al treilea rând, scoate în evidenţă faptul că o problemă socială, cu cât este mai legată de strategia în afaceri a unei companii, cu atât există o şansă mai mare de a stabiliza resursele unei firme şi a aduce beneficii societăţii.
Articolul se încheie cu anumite concluzii despre practicile şi iniţiativele RSC în România.The purpose of this paper is to identify the main opportunities and limitations of corporate social responsibility (CSR) in the Romanian business environment.

The contributions of this paper consist of the following three aims. First, it challenges a new thinking about CRS in Romania, because the prevailing approaches to this concept are so disconnected from business as to obscure many of the greatest opportunities for companies to benefit society. Second, it proposes that an affirmative corporate social agenda moves from mitigating harm to reinforcing corporate strategy through social progress. Third, it highlights that typically the more closely tied a social issue is to a company’s business, the greater the opportunity to leverage the firm’s resources and benefit society.
The paper ends with some conclusions about the Romanian CSR practices and initiatives.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ, Laurenţiu Dan ANGHEL, Diana Maria VRÂNCEANU, Anca Francisca CRUCERU, Alin STANCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2792
9. Legătura dintre calitatea vieţii şi etica în marketing / The relationship between quality of life and marketing ethics
Rezumat:Calitatea vieţii este definită de specialiştii din aria marketingului în principal prin intermediul relaţiei care se construieşte între satisfacţia consumatorului şi calitatea vieţii acestuia. Principiile calităţii vieţii se regăsesc în numeroase specializări ale marketingului, astfel că pot fi identificate şi în tehnicile şi instrumentele specifice eticii în marketing, prin intermediul căreia sunt construite norme de conduită pe care companiile trebuie să le aplice pentru a răspunde noilor cerinţe ale pieţei şi a obţine satisfacţia clienţilor. Comportamentul etic trebuie să se regăsească la nivelul fiecărei componente a mixului de marketing (produs, preţ, distribuţie, promovare), precum şi în procesul cercetării de marketing.

The quality of life is defined by marketing specialists mainly through the relationship that exists between consumer satisfaction and the quality of the consumer’s life. The principles of quality of life are reflected in many marketing specializations, therefore also in the specific techniques and instruments of marketing ethics, through which rules of conduct are being established to be applied by companies that want to meet the market’s new requirements and customer’s satisfaction. Ethical behavior must be reflected at the level of each component of the marketing mix (product, price, distribution and promotion), and also in the process of marketing research.
Autor(i):Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2011 [Volume 6, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2813
10. Evenimentele „Green” - Noua Responsabilitate a Organizațiilor // Green Events - The New Responsibility of the Organizations
Rezumat:Organizațiile, ori de câte ori comunică cu stakeholderi, prin conceperea, promovarea, și derularea unui eveniment, trebuie să aibă în vedere nu numai impactul acestuia asupra audienței directe și indirecte, dar și a impactului pe care acesta îl poate avea asupra mediului înconjurător. Întreaga responsabilitate nu este doar a organizațiilor ce comunică și realizează evenimente, dar și a audienței acestora prin adoptarea unui comportament responsabil față de mediul înconjurător când iau decizia de a participa la un eveniment. Prin acest articol, încercăm să evidențiem nevoia de a ecologiza evenimentele, sau cu alte cuvinte de a le face „green”.
 

Organizations, whenever communicating with stakeholders by designing, promoting, and running an event, have to take into account its impact on direct and indirect audience and the impact on the environment as well. Full responsibility should not be borne by companies that communicate and promote events, but also by their audience through adopting a responsible behavior towards the environment when making the decision to attend an event. In this article, we try to highlight the need for ecological events, or in other words to turn them green. 
Autor(i):Daniel MOISE, Octav MACOVEI
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2014 [Volume 9, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:6613
11. Responsabilitatea socială a organizației față de consumatori prin intermediul comunicării corporative // Social responsibility of the organization to consumers through corporate communication
Rezumat:Organizaţia actuală trebuie să acţioneze responsabil, să urmărească pe lângă interesele proprii pe cele ale societăţii în care acţionează, să adopte  decizii prin care să contribuie la dezvoltarea durabilă şi protejarea consumatorilor.  Pe măsură ce competiția din cadrul pieței europene devine din ce în ce mai puternică, iar organizațiile caută soluții pentru câștigarea unui număr cât mai mare de consumatori fideli, orientarea către strategiile de comunicare corporativă axate pe responsabilitate socială  devine o necesitate pentru obținerea unor rezultate pozitive, în direcţia protejării intereselor comunităţii în care acţionează. Responsabilitatea socială a organizației presupune situarea în centrul preocupărilor  sale consumatorii pentru care sunt dezvoltate și implementate strategii de comunicare capabile să conducă organizația către o poziție competitivă puternică.
Lucrarea de față prezintă argumente bazate pe literatura de specialitate în favoarea susținerii orientării organizației către comunicarea corporativă ca mijloc de asumare a responsabilității acesteia față de consumatorii săi. Dezvoltarea programelor comunicaționale focalizate pe campanii sociale și pe promovarea etică a produselor organizației constituie puncte de reper în activitatea organizației orientată către consumatorul modern, axat pe obținerea beneficiilor.
 

Current organization must act responsibly pursue their own interests in addition to those of the society in which they operate, to make decisions that contribute to sustainable development and protecting consumers. As the competition in the European market is becoming stronger, and organizations seeking solutions to gain a large number of loyal consumers, orientation corporate communication strategies focused on social responsibility is becoming a necessity for achieving positive results towards protecting the interests of the community in which it operates. The social responsibility of organization requires the organization's concerns focus on consumers that are developed and implemented communications strategies capable of leading the organization a strong competitive position.
This paper presents arguments based on the literature in favor of supporting the organization's orientation corporate communication as a means of being responsible to its consumers. Developing communication programs focused on social campaigns and the promotion of ethical products and services organization, are points of reference in the organization that puts its spotlight modern consumer focused on obtaining benefits.
Autor(i):Anca Francisca CRUCERU, Violeta RĂDULESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2014 [Volume 9, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:6615
12. Influența responsabilității sociale a corporației asupra loalității cumpărătorilor în comerțul de detail // Fostering Loyalty through Social Responsibility Actions in Romanian Retail
Rezumat:În zilele noastre retailerii sunt tot mai des confruntați cu o serie de provocări majore: creșterea intensității competiționale, solicitarea produselor ecologice și naturale, preferinţa pentru mărci proprii, cât şi pentru produse premium, vânarea produselor ieftine şi a promoţiilor etc. Datorită acestui comportament polivalent al indivizilor, posibilităţile de fidelizare şi de legare a acestora de o anumită reţea, de un format comerial sau de un magazin devin tot mai dificile, companiile trebuind să inoveze permanent în găsirea acelor pârghii prin intermediul cărora să reuşească nu doar să atragă consumatorii, ci mai ales să îi menţină. Conştienţi de aceste noi evoluţii în comerţul român, autorii recurg la derularea unei cercetări documentare, prin care evidenţiază diferitele activităţi şi măsuri care se subscriu dezvoltării durabile în comerţul european şi în cel românesc, cât şi a unui studiu empiric menit a reliefa impactul unor asemenea acţiuni şi asupra acţiuni asupra loializării clientelei.
 
 
Nowadays retailers are often dealing with a series of major challenges: the heightened competitive strain, the demand for organic products, the preference for retailers own brands and for premium products, the focus on cheap products etc. As a result of this versatile customer behaviour, the possibilities for developing client loyalty and retaining to a certain chain, a retail brand or a store have become increasingly difficult; hence, companies have had to constantly innovate their strategies of attracting and binding clients. The authors have engaged in documenting various actions and measures undertaken in the spirit of sustainable development in both European and Romanian retail, and in drafting an empirical study of the impact that these actions have on binding clients.
Autor(i):Nicolae Al. POP, Dan Cristian DABIJA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2014 [Volume 9, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:6793
13. Explorarea efectului RSC percepute asupra loialității clienților pe piața produselor lactate // Exploring the Effect of Perceived CSR on Customer Loyalty in the Dairy Products Market
Rezumat:Lucrarea investighează impactul percepțiilor clienților privind responsabilitatea socială corporativă (RSC) asupra loialității acestora față de companiile din sectorul produselor lactate, relevând perspective noi și utile în contextul socio-cultural și economic specific al uneia dintre cele mai mari țări ale Europei Centrale și de Est și extinzând cadrul teoretic și stadiul actual al cunoașterii privind  relația dintre loialitatea clienților și constructul complex al RSC percepute. În acest sens, a fost proiectată și implementată o anchetă pe bază de chestionar în rândul unui eșantion de 1461 de consumatori de produse lactate din mediul urban din România, 28 de itemi specifici fiind utilizați în vederea măsurării percepțiilor privind RSC, alți 6 itemi fiind folosiți pentru evaluarea loialității consumatorilor. După o analiză factorială exploratorie au fost identificate 8 variabile latente reflective care au fost integrate într-un model de regresie multiplă în cadrul căruia dimensiunile RSC au fost setate ca predictori ai loialității consumatorilor. Rezultatele arată că, deși loialitatea clienților pe piața produselor lactate nu este influențată în mod semnificativ de modul în care aceștia percep responsabilitățile companiilor în ceea ce privește angajații sau sponsorizarea, alte percepții ale RSC au un impact semnificativ și pozitiv asupra loialității clienților, cel mai important fiind modul în care clienții percep responsabilitatea companiilor față de clienții lor, urmat de modul în care aceștia percep responsabilitatea companiilor față de dezvoltarea comunității, autorități publice și, respectiv, mediu. Cercetarea are implicații practice, identificând domeniile de RSC pe care companiile de profil din România trebuie să se axeze în politica lor de RSC și în comunicare acesteia, în vederea sporirii loialității propriilor clienți.
 
 
The paper investigates the impact of customers’ perceptions of corporate social responsibility (CSR) on their loyalty towards companies in the Romanian dairy products market, bringing new and useful insights from the particular socio-cultural and economic context of one of the largest Central and Eastern European countries, and thinking forward the general theoretical knowledge regarding the relationship between customer loyalty and perceived CSR as a complex construct. A consumer survey was designed and implemented among a sample of 1461 dairy products consumers from the urban area of Romania, 28 specific items being used for measuring perceived CSR, while another set of 6 items for assessing customer loyalty. After an exploratory factor analysis a total of 8 latent reflective variables were identified and integrated into a multiple regression model in which perceived CSR dimensions were set as predictors of customer loyalty. The results show that even though customers’ loyalty in the dairy products market is not significantly impacted by how they perceive companies’ responsibilities with regard to employees or sponsorship, other perceptions of CSR have a significant and positive impact on customer loyalty, the most important being how companies’ responsibility towards their customers is perceived, followed by perceptions of responsibilities towards community development, public authorities, and, respectively, the environment. The research has practical implications as it identifies those CSR domains on which Romanian dairy products companies should focus on within their CSR policies and communication, in order to increase their customers’ loyalty.
Autor(i):József BERÁCS, Ovidiu I. MOISESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2015 [Volume 10, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7176
14. Responsabilitatea socială cu privire la numele de marcă // Social Responsibillity regarding the Brand
Rezumat:Consolidarea unui nume de marcă înseamnă dobândirea încrederii consumatorilor și câștigarea loialității acestora.  Politica în domeniul concurenței urmărește protejarea intereselor consumatorilor. În afaceri devine din ce în ce mai important conceptul de CSR („Corporate Social Responsibility”) care implică un anumit comportament din partea oricărei companii oneste,  față de competitorii săi, dar în principal față de clienți.
 
 
Strenghtening a brand means obtaining the customer`s trust and gaining their loialty. The competition policy has as main purpose protecting the customers benefit. In conducting a business it becames more and more important the concept of CSR („Corporate Social Responsibility”) that involves an honest behavior regarding the competitors, but mainly regarding the customers. 
Autor(i):Robert CHIRA, Adina MUȘETESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2016 [Volume 11, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7640

Contul meu Rosetti