|   |   | 

: Marketing strategy & leadership

1. Strategiile competitive – un mod de abordare a pieţei europene / Competitive Strategies – An Approach to the European Market
Rezumat:Competiţia constituie adevărata provocare cu care se confruntă companiile, dându-le posibilitatea să-şi pună în valoare resursele şi oportunităţile. Pentru a dobândi un avantaj competitiv, o companie trebuie să aplice strategiile competitive potrivite, care să ajute compania în obţinerea unei poziţii avantajoase pe piaţa europeană.
Înţelegerea conceptelor de piaţă şi utilizarea corectă a strategiilor competitive sunt elementele fundamentale care duc la atingerea ţelurilor stabilite şi care determină succesul companiei pe o piaţă competitivă.

The competition is the real challenge for the companies, giving them the possibility to exploit their assets and market opportunities. To gain a competitive advantage it is needed for a company to apply the properly competitive strategies which help that company in getting an advantageous position on the European market.
Understanding the marketing concepts and the correct use of competitive strategies are the fundamental elements for reaching the established goals and for successfully competing on the competitive market.
Autor(i):Anca Francisca CRUCERU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2707
2. Strategii de profilare a comercianţilor cu amănuntul / Differentiation strategies of retailers
Rezumat:Abordarea pieţei de către comercianţii cu amănuntul şi cu ridicata are loc pe baza unor strategii proprii de profilare faţă de toate grupurile strategice care „deţin” interese la comerciant, respectiv pe care acesta trebuie să îi ia în considerare. Cunoaşterea acestor grupuri, dar mai ales a strategiilor de abordare a lor se impune din cauza sinergiilor care reies pentru comerciant, mai ales în contextul unei concurenţe tot mai puternice şi în turbulenţele pieţei.
Chiar dacă atât poziţionarea, cât şi profilarea desemnează în general acelaşi demers privitor la modalitatea în care compania îşi împarte piaţa relevantă, la o analiză mai atentă se poate constata existenţa unei diferenţe conceptuale conform căreia poziţionarea se realizează din perspectiva clienţilor, iar profilarea din cea a întreprinderii.

Retailers and wholesalers approach the market based upon own differentiation strategies towards all strategic groups who „hold” the retailer's interest, respectively those that have been taken into consideration. Knowing these groups, but especially their approach, strategy is being imposed due to the synergies resulting for retailers, especially under the premises of an ever increasing competition and market turbulences.
Even if positioning, as well as differentiation, mean in fact the same thing regarding the modality in which the firm splits its relevant market, on a closer look, one can realise the relatively fine conceptual difference, according to which positioning is being realised from the customers' perspective, and differentiation from the firm’s perspective.
Autor(i):Nicolae Al. POP, Dan Cristian DABIJA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2009 [Volume 4, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2750
3. O abordare socio-politică privind strategiile de poziţionare / A socio-political approach to positioning strategies
Rezumat:Scopul acestei lucrări este acela de a relua discuţia asupra conceptului de poziţionare, din punctul de vedere al sociologiei pieţei şi de a scoate în evidenţă rolul cheie jucat de legitimitate în implementarea strategiilor de poziţionare, pe pieţele bunurilor simbolice. Această cercetare este calitativă şi se bazează pe studii multiple de caz. Rezultatele arată că, pentru perpetuarea poziţiei lor dominante de pe piaţă, firmele ce deţin poziţia de lideri dezvoltă strategii de reproducere pornind de la clasificarea lui Weber referitoare la dominaţia legitimă. Pentru a se lupta să scape de poziţia subordonată de pe piaţă, firmele competitoare pun în practică strategii de contestare: supunere, subversiune, nesubordonare şi revoluţie.

The aim of this paper is to revisit the positioning concept with regard to the sociology of market perspective and to reveal the key role of legitimacy in implementing positioning strategies in markets of symbolic goods. This research is qualitative and is based on a multiple case study. The results show that to perpetuate their dominant position within the market, leader firms develop strategies of reproduction based on the Weber classification of the legitimate domination. To fight their subordinate position within the market, challenger firms implement strategies of contestation: submission, subversion, insubordination and revolution.
Autor(i):Delphine BAILLERGEAU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2009 [Volume 4, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2751
4. O prezentare a studiilor practicilor de marketing pentru manageri: O abordare configuraţională a modului de stabilire a legăturilor dintre organizaţii şi pieţele pe care activeazăIntroducing / Managers in Marketing Practices Studies: A Configurational Approach to the Way Organizations Relate to their Markets
Rezumat:Obiectiv – Rolul acestui studiu este de a contribui la o mai bună înţelegere a modului de stabilire a relaţiilor dintre organizaţii şi pieţele pe care activează acestea, printr-o diversitate de practici de marketing.
Metodologie – Inspirându-ne din literatura în domeniul comportării organizaţionale şi a managementului strategic, propunem un cadru conceptual care integrează relaţia piaţă-organizaţie, cadrul managerial de referinţă şi practicile de marketing în configuraţii posibile.
Rezultate şi concluzii – Adaptând abordarea configuraţională la marketing şi accentuând rolului managerilor în modul de stabilire a relaţiei dintre organizaţii şi pieţele pe care activează acestea, acest cadru asigură o perspectivă holistică şi completează posibilele explicaţii ale practicilor de marketing.

Objective – The purpose of this study is to contribute to a better understanding of the way organizations relate to their markets through a diversity of marketing practices.
Methodology – Drawing from the literature in organizational behaviour and strategic management, we propose a conceptual framework that integrates the market-organization relationship, the managerial frame of reference, and marketing practices into possible configurations.
Findings and conclusions – Adapting the configurational approach to marketing and emphasizing the role of managers in the way organizations relate to their markets, this framework provides a holistic perspective and supplements contingent explanations of marketing practices.
Autor(i):Jaqueline PELS, Aurelia LEFAIX DURAND
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2776
5. Strategiile de marketing – context strategic specific comunicării în marketingul evenimentelor / Marketing strategies – strategic context specific to communication in events marketing
Rezumat:Orientarea activităţii întreprinderii în viziunea de marketing impune, în mod obligatoriu, utilizarea unui set de instrumente strategice care, în forma cea mai evoluată, fac obiectul unui concept extrem de valoros cunoscut sub denumirea de marketing strategic, pentru marketingul evenimentelor. În forma cea mai generală acesta se reflectă în utilizarea unui sistem de management bazat pe strategii de marketing. După identificarea şi selectarea audienţei ţintă, etapa următoare este reprezentată de modul în care evenimentul se poziţionează în mintea consumatorilor.

Enterprise activity orientation in marketing vision imposes, as a must, to utilize a set of strategic instruments that, in the most evolved form/shape, are the subject of an extremely valuable concept known under the name of strategic marketing. In its most general form, this reflects the utilization of a management system based on marketing strategies, for the events marketing. After the identification and selection of target audience, next step is represented by the way in which the event positions itself in the mind of the consumer.
Autor(i):Daniel MOISE
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2011 [Volume 6, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2800
6. Marketingul strategic – rezultat al dezvoltării intensive a marketingului / Strategic Marketing – The Result of the Intensive Development of Marketing
Rezumat:Marketingul este un proces managerial prin care organizaţiile, grupurile sau indivizii obţin ceea ce le este necesar şi doresc prin identificarea, oferirea, comunicarea şi livrarea de valoare către alţii. Marketingul strategic nu reprezintă doar o etapă în dezvoltarea marketingului. El reprezintă o componentă centrală a acestuia. Privită şi abordată de sine stătător această parte reprezintă un domeniu distinct, specializat al marketingului reflectându-se într-o specializare ocupaţională şi făcând obiectul unei specializări distincte în cadrul sistemelor educaţionale de învăţământ.Ca parte a marketingul aceasta s-a dezvoltat concomitent cu dezvoltarea extensivă a marketingului regăsindu-se, particularizat, în cadrul domeniilor marketingului.

Marketing is a managerial process through which the organizations, groups or individuals obtain what they need and want through the identification, offering, communication and delivery of value for others. The strategic marketing is not only a phase in marketing development. It is a central component of it. Regarded and approached independently, this part is a distinct specialized field of marketing reflected in occupational specialization and subject to a distinct specialization within the educational systems. As part of marketing, it has developed along with the extensive marketing development and is particularly found within the marketing fields.
Autor(i):Ştefan Claudiu CĂESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2011 [Volume 6, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2801
7. Comparing firm performance on the basis of age, size, leverage, and group affiliation in Indian IT industry
Rezumat:Size has positive impact on firm performance (Penrose 1959). The bigger is the size of the firm the more difficult is to manage and has negative impact on performance of firm (Banz 1981, Singh & Whittington 1968). Life cycle theory states that older the firm the more it is rigid to any change and hence negative impact on firm’s performance. Myers (1984) argued that firms should go for debt to raise funds and equity is less preferred means to raise funds. Group affiliation firms are always been a central issue as far as firm performance is considered. This study is an attempt to answer these questions for Indian IT industry. The study is conducted on two different years 2001 and 2008. It is found from results that older the firm better is the performance, large firms outperformed small firms, group affiliated firms performed better than unaffiliated firms, and less leveraged firms were better than highly leveraged firms.
Autor(i):Jighyasu GAUR, Ritu GUPTA
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2011 [Volume 6, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2810
8. Strategii corporatiste de marketing integrat / Corporate Strategies of Integrated Marketing
Rezumat:Managementul corporatist include în ansamblul său metodologic o serie de instrumente specifice care fac obiectul managementului strategic. Ele sunt rezultatul evoluţiei conceptului de management şi au ca element central strategia, considerată, pe bună dreptate un instrument esenţial al managementului modern. La nivelul organizaţional superior strategiile corporatiste care sunt adoptate sunt cele specifice portofoliului de afaceri, strategiile avantajului competitiv, strategiile de dezvoltare a afacerii, strategiile de marcă şi strategiile responsabilităţii sociale.

Corporate management includes in its whole methodology a series of specific instruments that are subject to strategic management. They are the result of the evolution of the concept of management and have as central element the strategy considered rightly as an essential tool of modern management. At higher organizational level the corporate strategies adopted are specific to the business portfolio, competitive advantage strategies, business development strategies, brand strategies and corporate social responsibility strategies.
Autor(i):Ştefan Claudiu CĂESCU, Mara Gabriela PLOEŞTEANU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2011 [Volume 6, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2811
9. Orientarea strategică spre piaţă a universităţii moderne – cadrul conceptual al implementării / The market strategic orientation of modern university – the conceptual framework of the implementation
Rezumat:Scopul acestui studiu este determinarea măsurii în care instituţiile europene responsabile şi literatura de specialitate referitoare la orientarea către piaţă din ultimii 10-15 ani oferă practicienilor instrumentele şi cunoştinţele necesare pentru a gestiona procesul de schimbare organizaţională în cadrul universităţii în scopul creşterii gradului de orientare către piaţă şi a implementării acestei filosofii.
Dezvoltă o metodologie cu etapele care ar trebui să fie parcurse de către managementul la vârf al universităţii pentru ca universitatea să devină mai orientată către piaţă.
Articolul se bazează pe premisa că orientarea de piaţă a universităţii contribuie la creşterea performanţei.

The purpose of this study is to determine the extent to which the European responsible institutions and the specialized literature referring to the orientation to the market in the last 10-15 years offer the practitioners the instruments and the necessary knowledge to manage the organizational change process in the universities towards the level of orientation to the market and the implementation of this philosophy.
It develops a methodology that implies several steps that should be covered by the top manager of the university so that the university should become more orientated to the market.
The article is based on the premise that the market orientation of the university contributes to the increasing of performance.
Autor(i):Mihaela DIACONU, Amalia PANDELICĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2012 [Volume 7, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2832
10. Atingerea succesului de marketing prin orientarea strategică a organizaţiei / Achieving marketing success through strategic orientation of the organisation
Rezumat:Competiţia puternică din spaţiul european determină organizaţiile să-şi revizuiască atitudinea faţă de consumatori dar şi faţă de competitorii lor direcţi. Adoptarea unor strategii de marketing fără a lua în calcul aceste două componente fundamentale în definirea orientării strategice constituie o mare greşeală de marketing. Specialiştii în marketing caută permanent să identifice competenţele de bază ale organizaţiei menite să confere acesteia un avantaj competitiv susţinut. Diferenţierea ofertei şi poziţionarea clară a acesteia în mintea consumatorilor constituie cele mai bune căi de câştigare a unei poziţii competitive pe piaţa de referinţă.

Strong competition from Europe causes organizations to reconsider their attitude towards customers but also to their direct competitors. The adoption of marketing strategies without taking into account these two fundamental components in defining the strategic direction of marketing is a big mistake. Marketers constantly striving to identify the core competencies of the organization, aimed at giving it a competitive advantage claimed. Offer clear differentiation and positioning it in the minds of consumers, are the best ways of gaining a competitive position on the relevant market.
Autor(i):Anca Francisca CRUCERU, Violeta RĂDULESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2012 [Volume 7, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2837
11. Benchmarking – metodă de îmbunătățire a competitivității organizaționale / Benchmarking - a method of improving organizational competitiveness
Rezumat:Organizațiile se confruntă astăzi cu un mediu de afaceri dinamic și puternic marcat de competitivitate ceea ce constituie o adevărată provocare pentru managerii ce doresc obținerea succesului. Dorința de a concura și de a câștiga determină adoptarea unui comportament concurențial activ ce poate fi descris prin orientarea organizației către cunoașterea și analiza celor mai buni competitori din domeniul de activitate și, ulterior, prin implementarea unor strategii concurențiale. Benchmarkingul, ca metodă de supraveghere a activității competitorilor, constituie un mijloc eficient de obținere a performanței organizaționale. Dar, în realitate, acest proces nu este atât de simplu pe cât pare. Managerii trebuie să răspundă unor întrebări legate de identificarea celor mai buni din domeniu, precum și de descrierea și aplicarea procesului de benchmarking.

The organizations now are facing with a dynamic business environment characterized by strong competition and competitiveness what is a real challenge for managers who want success. Desire to compete and win determines adopting an active competitive behavior that could be described by orienting the organization towards knowledge and analysis of the best competitors in the industry, and then by implementing competitive strategies. Benchmarking as a method of monitoring competitor activity, is an effective means to achieving organizational performance. But in reality, this process is not as simple as it seems. Managers need to answer questions related to identifying the best in the industry, and the description and application of process benchmarking.
Autor(i):Anca Francisca CRUCERU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2013 [Volume 8, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:3003
12. Influence of Service Guarantee on Consumer Behavior in organized retail stores
Rezumat:A service guarantee is a promise by a company to compensate the customer in some way if the defined level of service delivered is not met. The purpose here is to allow retailers to understand stiff competition and increasing customer expectations by adopting proactive strategies to become more customer-driven and offer higher service quality. The key finding obtained is that service quality directly influences the customer visits to the retail store. A company with poor service quality may want to focus primarily on causes of existing quality gaps, whereas a firm with high quality standards but limited market presence and quality reputation may want to focus mainly on transforming potential customers into loyal ones.
Autor(i):Kiran SHARMA, Mathew VARGHESE
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2013 [Volume 8, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:3004
13. Gamificarea - Noul Joc din Marketing / Gamification - The NEW GAME in MARKETING
Rezumat:Organizațiile trebuie să stabilească și să vină în întâmpinarea nevoilor, dorințelor stakeholderilor și întotdeauna să le îndeplinească așteptările acestora. Pentru a realiza acest lucru trebuie mai întâi să își înțeleagă stakeholderii și să vadă ce anume îi face pe aceștia să "ticăie" și să devină mai loiali și fideli organizației. Pentru a reuși organizațiile trebuie să adopte strategii inovative și noi precum Gamificarea. Dar cel mai bun mod de a comunica și a transmite informația și de a atrage atât consumatorii dar și angajații să facă parte din joc se poate realiza prin rețelele de socializare media.
 
Organizations have to establish and keep up with their stakeholders' wants, needs and hopes, and always fulfill their expectations. In order to do this, firstly they have to understand their stakeholders and to see what makes them "tick" and can drive them to become more loyal and faithful towards the organizations. In order to manage this, organizations have to adopt more interesting strategies like Gamification. But the best way to communicate and transmit the information and attract both the consumers and employees to be in the game is by social media networks.
Autor(i):Daniel MOISE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2013 [Volume 8, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:3182
14. Semnificația auditului politicii de distribuție și a politicii de comunicare în creșterea performanței organizației / The significance of the audit of distribution and communication policy in increasing organizational performance
Rezumat:În prezent organizațiile se focalizează puternic pe obținerea avantajului competitiv pe piața de referință. Dezvoltarea celor mai competitive produse din portofoliu reprezintă un obiectiv strategic deosebit de important ce va fi susținut prin decizii de marketing referitoare la politica de distribuție și politica de comunicare promoțională. Aceste decizii necesită o abordare complexă din perspectiva auditului de distribuție și a auditului comunicational. Performanța organizațională poate fi atinsă prin realizarea unui audit de marketing la nivelul tuturor componentelor mixului de marketing. Articolul de faţă îşi propune să prezinte principalele aspecte ce vor fi evaluate în cadrul auditului cu scopul de a identifica și corecta eventualele dezacorduri din cadrul politicii de distribuție și a politicii de comunicare și de a dezvolta strategii și tactici corespunzătoare celor două politici, în vederea creșterii competitivității organizației pe piața de referință.
 
 
Currently organizations focus heavily on achieving competitive advantage in the reference market. Development of competitive product from the portfolio of the organization is a very important strategic objective will be supported by marketing decisions on distribution policy and promotional communications policy. These decisions require a comprehensive approach in terms of distribution audit and communication audit. Organizational performance can be achieved by conducting a marketing audit within all components of the marketing mix. This paper aims to present the main aspects that will be assessed during the audit in order to identify and correct any disagreement of policy distribution and communication policy and to develop appropriate strategies and tactics of the two policies in order to increase organization's competitiveness in the reference market.
Autor(i):Anca Francisca CRUCERU, Violeta RĂDULESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2013 [Volume 8, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:5681
15. Orientarea strategică a firmei, orientarea spre piaţă şi capabilităţile de marketing: efecte asupra performanţei firmei // Firm’s strategic orientation, market orientation and marketing capabilities: Effects on firm’s performance
Rezumat:Această lucrare își propune să dezvolte un model conceptual al relațiilor dintre orientarea firmei spre piață, orientarea strategică, capabilitățile de marketing și performanța firmei. Utilizând datele generate de un eșantion de 121 de firme din România, am testat aceste relații cu ajutorul analizei de regresie multivariate. Am constatat că orientarea strategică are o influență pozitivă mai puternică asupra capabilităților de marketing și performanței decât orientarea spre piață. Orientarea strategică a firmei și orientarea spre piață trebuie să fie completate de capabilitățile de marketing pentru a crește performanța firmei în mod semnificativ. Contribuția principală a acestei lucrări este de a valida empiric relațiile dintre orientarea strategică a firmei, orientarea spre piață, capabilitățile de marketing și performanța firmei în contextul unei țări cu o economie emergentă.
 
 
This paper aims to develop a conceptual model of relationships between firm’s market orientation, strategic orientation and marketing capabilities, and their effects on organizational performance. Using data generated by a sample of 121 Romanian firms we tested these relationships using multivariate regression analysis. We found that strategic orientation has a stronger positive influence on marketing capabilities and performance than market orientation. Firm’s strategic orientation must complement marketing capabilities to increase significantly firm’s performance. The main contribution of this paper is to add empirical evidence from a CEE country to existing strategic orientations and marketing capabilities contributions to firm performance literature.
Autor(i):Florin FOLTEAN, Cristian DUŢU, Luminiţa BODEA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2016 [Volume 11, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:7440
16. Abordarea antreprenorială în managementul şi marketingul instituţiilor muzeale // The Entrepreneurial Approach in the Marketing Strategy of Museums
Rezumat:Această lucrare porneşte de la premisa că muzeele există în ziua de azi într-un mediu în care competenţa în antreprenoriat şi managementul orientat pe marketing proactiv sunt critice pentru viitorul lor, în condiţiile în care finanţarea tradiţională se diminuează. Un comportament antreprenorial în muzee, adică un comportament activ, inovator, creativ, orientat spre oportunităţi şi rezultate, generează efecte pozitive pentru întreaga colectivitate în mijlocul căreia funcţionează, atât din punct de vedere economic, cât şi social şi educaţional.
Abordarea metodologică este, pe lângă  analizarea literaturii de specialitate, argumentarea
pe parcursul lucrării din şase perspective distincte a oportunităţii orientării  antreprenoriale în managementul şi marketingul instituţiilor muzeale. Totodată au fost identificate şi prezentate exemple de muzee din România conduse în spirit antreprenorial.
 
 
The work starts from the premise that museums nowadays function in an environment where the competition in entrepreneurship and the management oriented on proactive marketing are critical for their future, given the fact that traditional funding is being diminished. An entrepreneurial behavior in museums - that is an active, innovative, creative, opportunity-oriented and result-oriented behavior generates positive effects for the whole community within which it performs, both from an economic and a social and educational standpoint.
In addition to the literature review analysis, the methodological approach is presented in this paper from six distinct perspectives concerning the opportunities that the entrepreneurial approach in the management and marketing of museums brings about. At the same time, examples of Romanian museums managed with entrepreneurial spirit will be identified and presented in the paper.  
Autor(i):Ana-Maria GRIGORE, Adela COMAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2016 [Volume 11, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:7442
17. Community Marketing: an effective Marketing Strategy
Rezumat:Marketing communication is playing very vital role in creating and maintaining brand image in the mind of consumers. Community marketing is one of the effective, efficient and low cost marketing communication strategies for various purposes. Community marketing includes creation of group of consumers, suppliers, or intermediaries having common goal, liking or usage of the product. The practice of community marketing is very old. In the present scenario community, marketing is practiced through social media. Community marketing is a process that includes creating an engaging brand presence of particular product or services or organisation in order to interact with a community of existing customers as well as prospective consumers. Various online platforms are used for community marketing. It occurs in places like enthusiast groups, Facebook groups, online message boards and Twitter accounts. However, this digital space marketers provide space for the entire community to share views about products or services or organisation. Research also reveals that marketers obtain mileage through community marketing in terms of brand awareness or brand belongingness amongst present brand users. However, recent trends reveals that it has been widely used for feedback from customers, identification of customer’s needs, better customer-focused product development, better positioning for damage control, enthusiastic word-of-mouth marketing and transparency. Recent evidences indicate that various advertisement campaigns of the multinational companies in India are also supported though community marketing through various social media to make them more effective and successful. The present study is an attempt to evaluate the effectiveness of community marketing by various community-marketing practices followed by marketers. Influence of community marketing initiatives though various social media platforms for generating commercial advantage is also being examined. Marketers can easily generate word of mouth publicity though such community marketing. The scope of present research includes examine online marketing community practices in the Indian context only. The said research work has followed exploratory research design and it is based on secondary data from various platforms of social media. Various advertisement camping as well as community activities executed by the marketers are evaluated from the view point of the participation of the consumers and reaction by the marketers in this paper.
Autor(i):Belur BAXI, Rasananda PANDA, Anushree KARANI
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2016 [Volume 11, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7638

Contul meu Rosetti