|   |   | 

: Marketing theory and orientation

1. Loialitatea acţionarilor hibrizi / Loyalty of hybrid stakeholders
Rezumat:Până acum, bibliografia de specialitate a propus o teorie a acţionarului care se bazează pe distincţia clară între acţionarii individuali ai firmei. Suprapunerilor dintre categoriile de acţionari li s-a acordat prea puţină importanţă în studiile de specialitate, dar ele pot constitui un factor de dificultate în practica de coordonare a acţionarilor. Lucrarea de faţă cercetează noţiunea de acţionari „hibrizi”, referitoare la indivizii care aparţin unui număr de două sau mai multe grupuri de acţionari ai aceleiaşi firme. În special loialitatea acestor acţionari hibrizi este comparată cu aceea a acţionarilor „singulari”, care aparţin unei singure categorii de acţionari. Un grad înalt de loialitate înseamnă că acţionarii „hibrizi” sunt foarte importanţi tocmai pentru strategiile marketingului relaţional. Pe baza unor studii experimentale asupra consumatorilor, acţionarilor şi angajaţilor, se pot deduce, cel puţin parţial, diferenţele de loialitate între acţionarii „hibrizi” şi „singulari”.

Previous literature has proposed a stakeholder theory based on the clear distinction of a firm’s different stakeholders. Overlaps between stakeholder categories have hardly been recognized in the literature but might pose a challenge in practical stakeholder management. The paper investigates the notion of ‘hybrid’ stakeholders comprising individuals who belong to two or more stakeholder groups of the same firm. Especially, the loyalty of such hybrid stakeholders is compared to that of ‘single’ stakeholders who belong to just one stakeholder category. A high degree of loyalty would mean that ‘hybrid’ stakeholders are specifically relevant for relationship marketing strategies. Based on empirical studies of consumers, shareholders, and employees, differences in loyalty could partly be affirmed for ‘hybrid’ and ‘single’ stakeholders.
Autor(i):Sabrina HELM
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2682
2. Principalele cinci calităţi dorite de viitorii marketeri / The Top Five Skills Desired by Future Marketers
Rezumat:Viitorii specialişti de piaţă folosesc programele de master în afaceri (MBA) pentru dezvoltarea unor abilităţi importante în marketing. Totuşi, necunoaşterea importanţei relative a abilităţilor specifice de marketing face să nu li se acorde importanţa meritată. Un studiu longitudinal al viitorilor specialişti de pe pieţele europene examinează critic dezvoltarea abilităţilor necesare, din mai multe puncte de vedere. Mai exact, sunt identificate principalele cinci abilităţi descrise de viitorii specialişti de piaţă; se studiază măsura în care se pune accentul pe dezvoltarea acelor abilităţi; se evaluează cât de mult se pune accentul pe aceste abilităţi în cadrul programului şi sunt prezentate mijloacele prin care programul MBA dezvoltă – şi poate să dezvolte – principalele cinci abilităţi de marketing.

Future marketers are using MBA programs to develop important marketing skills. However, a lack of knowledge on the relative importance of marketing skills significantly limits the attention they deserve for development. A longitudinal study of future marketers at a leading European business school critically examines marketing skill development from multiple perspectives. Specifically, the top five skills desired by future marketers are identified; the extent of skill development by future marketers is examined; the extent of program skills emphasis is assessed; and the means by which an MBA program develops—and can develop—the top five marketing skills is addressed.
Autor(i):Scott G. DACKO
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2006 [Volume 1, Issue 2] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2695
3. O nouă înţelegere a avantajului competitiv / New concepts about competitive advantage
Rezumat:În această lucrare am tratat modul în care s-au schimbat strategiile corporatiste. M-am ocupat de strategiile corporatiste şi stilurile competitive, explicând efectele noilor concepte legate de avantajul competitiv. Acest studiu reprezintă o încercare de evaluare a informaţiilor existente la ora actuală, cu privire la problema avantajului competitiv şi propune câteva direcţii de acţiune.

In this paper I focus how concepts of corporate strategy have changed. I deal with corporate strategy and competitive styles and explain the effects of new concepts of competitive advantage. This study represents an attempt to survey current knowledge concerning the issue of competitive advantage and propose some directions of action.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2006 [Volume 1, Issue 2] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2697
4. Şcoala de la Bucureşti - factor esenţial în promovarea şi dezvoltarea marketingului în România / The Bucharest School - Essential Factor in the Promotion and Development of Marketing in Romania
Rezumat:Se consideră că bazele învăţământului de marketing în România s-au pus în anul 1971 când, în programa Facultăţii de Comerţ, a fost inclus un curs de marketing. Pentru prima dată, câţiva profesori şi-au asumat responsabilitatea de a crea şi dezvolta această ştiinţă, în condiţii foarte dificile: nu existau cărţi şi nici alte informaţii şi, în primul rând, nu existau resursele umane. Departamentul de marketing a fost creat în jurul acestei mici echipe. De multe ori, referindu-se la echipa de marketing de la Academia de Studii Economice, specialiştii şi nespecialiştii folosesc termenul neoficial de „Şcoala de Marketing”. Termenul reflectă modul în care este percepută activitatea echipei în lumea ştiinţifică. Este o nouă recunoaştere a contribuţiei sale la promovarea şi dezvoltarea marketingului în România: crearea şi dezvoltarea unei înalte şcoli de marketing (numai aici există astăzi toate formele de învăţământ universitar şi post-universitar: ciclul de licenţă, studiile de master şi programul de doctorat), pregătirea specialiştilor români, pregătirea celor care se vor ocupa de pregătirea tinerilor, consultanţa şi specializarea angajaţilor de la diferite companii şi aşa mai departe.

The beginning of marketing in Romania is considered to be in 1971 when, in the Commerce Faculty’s curricula, a marketing course was included. For the first time, a small team of professors assumed their responsibility to create and develop this science, in very difficult conditions: books and information were missing, and most important, human resources were missing. Around this small team a Marketing Department was created. On different occasions, marketing or non-marketing specialists, when referring to the marketing team from the Academy of Economic studies, use the unofficial term School of Marketing. The term reflects the perception of the team’s activity in the scientific world. It’s a new recognition of the contribution to the promotion and development of Marketing in Romania: the creation and development of the high education school of marketing (only here all forms of high education exist today: license cycle, master studies and doctoral program), training the Romanian specialists, training the trainers, consulting and training companies’ staff, and so on.
Autor(i):Iacob CĂTOIU, Valerică OLTEANU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2698
5. O graniţă neclară: spre reconstrucţia conceptuală a relaţiei dintre producţie şi consum / Blurring the Boundary: towards a conceptual reconstruction of the relationship between production and consumption
Rezumat:Trenuleţe de jucărie, mobila la pachet, reality show la televizor, modificarea formei corpului şi promovarea de la om la om sunt exemple ale consumatorului ca „producător”. Această lucrare se referă la diferite opinii despre consumator şi management, pentru a discuta relaţia aparent dichotomică între producţie şi consum şi sugerează că, în multe cazuri, distincţia categorică dintre cele două elemente este de fapt artificială. Scopul acestei lucrări este de a contribui la anularea graniţelor dintre muncă şi consum, prin cercetarea rolului consumatorilor în producţie şi viceversa. Încercăm astfel să destabilizăm acea ordine a lucrurilor care, aparent, separă domeniul producţiei de cel al consumului.

Model railways, flat pack furniture, interactive ‘reality’ television, body modification, and word of mouth promotion are all examples of the consumer as ‘producer’. This paper draws on various streams of consumer and management to discuss the apparently dichotomous relationship between production and consumption and suggests that in many cases the sharp distinction between the two is in fact artificial. The aim of the paper is to contribute to the blurring of the boundaries between labour and consumption by exploring consumers’ role in production and vice versa. In doing so it attempts to destabilize the order of meanings that constitute the supposedly separate realms of production and consumption.
Autor(i):Michael SAREN, Christina GOULDING, Pauline MACLAREN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2699
6. Benchmarking în domeniul relaţiilor publice / The Use of Benchmarking in Public Relations
Rezumat:Scopul principal al activităţii de benchmarking în domeniul relaţiilor publice este acela de a genera informaţii utile în efortul organizaţiei de a-şi îmbunătăţi performanţa. Este important să se verifice dacă promovarea în benchmarking este o acţiune necesară sau relevantă, ca urmare a cercetării atente a necesarului de informaţii şi a provocărilor cu care se confruntă departamentul de relaţii publice al organizaţiei. Nevoia de benchmarking în relaţii publice pare să fie asociată, în mod fericit, cu dorinţa liderului organizaţiei de a opera schimbări strategice sau operative, de a oferi dovezi categorice cu privire la efectele sale asupra performanţei în relaţii publice şi-sau cu privire la dimensiunea diferenţelor de performanţă percepute, la nivelul departamentelor de relaţii publice, între diferite organizaţii din aceeaşi ramură industrială.

The prime purpose of PR benchmarking is to generate information which can be used to assist the unit in improving its performance. It is important to assess whether PR benchmarking is a necessary or relevant course of action given a careful consideration of a PR unit’s information needs and challenges. The need to benchmark PR appears to be positively associated with the unit leader’s desire to pursue strategic or operational changes in the function, to demonstrate quantifiable PR performance comparisons, and/or the magnitude of the perceived gap of PR performance between organizations in an industry.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ, Gheorghe MILITARU, Daniel MOISE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2711
7. O cercetare exploratorie a impactului cooperării dintre compartimentele de marketing şi vânzări asupra performanţei companiei / An Exploratory Investigation of the Impact of Marketing and Sales Cooperation on Company Performance
Rezumat:Această lucrare se axează pe relaţia dintre departamentele de Marketing şi de Vânzări şi investighează gradul de cooperare în zece activităţi de marketing de importanţă vitală pentru firmă. Pe baza datelor colectate de la managerii de marketing şi vânzări din 70 de companii, studiul arată că există diferenţe de percepţie între managerii de marketing şi vânzări, în ceea ce priveşte importanţa unui număr de 10 activităţi de marketing şi cooperarea lor pentru desfăşurarea acestor activităţi, aceste diferenţe fiind în detrimentul performanţelor companiei. Se discută implicaţiile acestui studiu şi se propun direcţii pentru continuarea acestor cercetări în viitor.

This paper focuses on the relationship between the Marketing and Sales department and investigates the degree of cooperation in ten marketing activities of vital importance to the firm. Based on the data collected from the Marketing and Sales managers of 70 companies, the study shows that there are differences in perceptions between the Marketing and Sales managers with respect to importance of ten marketing activities and to their cooperation in executing these activities and that these differences are detrimental to company performance. The implications of the study are discussed and future research suggestions are provided in the paper.
Autor(i):Constantinos LIONAKIS, George AVLONITIS
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2008 [Volume 3, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2729
8. « Ceci n’est pas une Brand! » Postmodernism şi management de brand: cazul ţigărilor Red Apple / « Ceci n’est pas une Brand! » Post-Modernism and Brand Management: The case of Red Apple Cigarettes
Rezumat:Lucrarea de faţă încearcă să propună un cadru incipient pentru managementul şi articularea conceptelor revoluţionare postmoderniste în practica managementului de brand. Se consideră cazul fictiv al unui brand numit „ţigările Red Apple” – creaţie a lui Quentin Tarantino – care există atât în lumea virtuală, cât şi în mintea consumatorilor care intră în empatie cu el, prin consumul unor produse derivate tangibile. Lucrarea ajunge la concluzia că brandurile virtuale pun sub semnul întrebării flexibilitatea practicilor din managementului tradiţional de brand, dar şi construcţiile actuale din marketing.

The paper seeks to provide an embryonic framework for the management and the articulation of post modernist revolutionary concepts in the practice of brand management. It considers the case of a fictional brand “Red Apple cigarettes” – a creation of Quentin Tarantino - which exists both in the virtual world and the head of consumers who emotionally empathise with it through the consumption of tangible derivative products. The paper concludes that virtual brands question the flexibility of traditional brand management practices as well as current marketing constructs.
Autor(i):Laurent MUZELLEC, Pierre MCDONAGH
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2008 [Volume 3, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2732
9. Orientări şi tendinţe în dezvoltarea marketingului / Orientations and trends in marketing development
Rezumat:Articolul studiază evoluţia conceptului de marketing, contribuţia pe care şcoala românească de marketing a avut-o şi o are la dezvoltarea şi îmbogăţirea teoriei marketingului şi cum se reflectă aceste progrese în sistemul educaţional din România. Un aspect important evidenţiat în articol priveşte necesitatea studierii marketingului nu doar în facultăţile specializate, ci şi în alte programe de studii.
Concluziile articolului arată deosebita importanţă a marketingului, impresionanta tradiţie a studierii marketingului în România şi datoria pe care o are învăţământul superior românesc, alături de alte organizaţii, de a onora această tradiţie.

This paper investigate the evolution of marketing concept, the contribution that Romanian school of thought had and has in developing and enriching the marketing theory and how this progress is reflected by the educational system in Romania. An important aspect that the paper exposes is regarding the necessity of studying marketing not only in the specialized faculties, but also in other study programs.
The conclusions of the study picture the tremendous importance of marketing, an impressive tradition of studying marketing in Romania and the duty that Romanian higher education, together with other organizations have in order to honor this tradition.
Autor(i):Laurenţiu Dan ANGHEL, Valerică OLTEANU, Răzvan ZAHARIA
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2755
10. Factori de influenţă ai relaţiei orientare spre piaţă-performanţă / Factors that Influence the Market Orientation-Performance Relationship
Rezumat:De peste 15 ani, tema orientării spre piaţă a devenit una intens analizată şi dezbătută, atât ca subiect de cercetare în mediul academic, cât şi în domeniul practic, al mediului de afaceri.
Influenţa orientării spre piaţă asupra performanţei, a fost studiată în ultimii ani din diverse perspective: legătură cauzală directă, factori moderatori ai acestei legături, factori potenţatori ai orientării spre piaţă.
În această lucrare ne propunem identificarea factorilor care, în literatura de specialitate, au fost avuţi în vedere ca exercitând o posibilă influenţă asupra relaţiei orientare spre piaţă – performanţă.

For over 15 years, the subject of market orientation has been extensively analysed, both in the field of academic research and business.
The influence that market orientation has on performance has been approached from different angles: direct cause-effect relationship, moderated relationship, or a relationship that is enhanced by certain factors.
This paper reviews some of the factors that were found to have an impact on the market orientation-performance relationship.
Autor(i):Horaţiu HĂLMĂJAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2757
11. Marketing computational – o nouă paradigmă în marketingul contemporan / A New Paradigm in Contemporary Marketing – Computational Marketing
Rezumat:Prelucrarea sistematică a metateoriei în marketing a început la jumătatea secolului XX. Aceasta studia evoluţia conceptelor, clarificând relaţiile structurale din domeniu dar şi analizând evoluţia lor în urma modificării aşteptărilor din domeniul afacerilor.
Marketingul, ca disciplină tânără a managementului, ia în considerare această dezvoltare deoarece dinamica ştiinţei, a tehnologiei şi a cunoaşterii în general precum şi noile mentalităţi ale consumatorilor au schimbat deseori viziunea dominantă din cadrul acestei discipline.
Pornind de la conceptul holistic introdus de Kotler (2002) în domeniul marketingului propunem o legatură între acesta şi marketingul computaţional.
Natura stocastică, de tip multi-agent a deciziilor de marketing şi a procesul complex privind designul de produs orientat spre marketing crează premisele pentru folosirea masivă a metodelor computaţionale. Acestea folosesc la rândul lor baze de date vaste, care pot completa atât teoria cât şi modelarea empirică într-un mod fundamental şi productiv, aşa cum se poate învăţa, de exemplu, din subramurile relativ noi ale disciplinelor tradiţionale, cum ar fi fizica şi chimia computaţională sau bio-informatica.
Abordările computaţionale bine organizate pot găsi soluţii ingenioase prin integrarea preferinţelor clientului în conceperea produselor noi. Astfel se colectează şi se filtrează preferinţele din reţele mari de clienţi şi se recomanda ulterior produse utile altor milioane de clienţi, promiţând în final să transforme conceptele holistice de marketing în procese de marketing adaptabile şi vizibile pretutindeni în lumea reală.
Pentru a realiza asemenea procese, trebuie însă luate in considerare o serie de probleme legate de reprezentarea cunoaşterii, de modelare a datelor şi a cunoaşterii, iar datele despre consumatori răspândite “aproape pretutindeni” trebuie să fie identificate şi prelucrate în spiritul unei abordări integrative şi centrate spre om. În aceast articol propunem o astfel de abordare, ce urmăreşte circuitele informaţionale, bazate pe fluxuri de informaţii şi cunoaştere din cadrul marketingului computaţional, indicând o cale prin care capitalul intelectual al unei organizaţii se transformă în performanţă de piaţă.

The systematic treatment of meta-theory in marketing began during he middle of the 20th century. That work studied the evolution of concepts, by clarifying the structural relations of the field, but also by analyzing their evolution following the changing demands
from the business environments.
Marketing, as a young management discipline, is well aware of this development in that the dynamics of science and technology, of knowledge in general, as well as new consumer mentalities have often changed the dominant views within the discipline.
Starting out from the holistic concept introduced by Kotler (2002) to the field of marketing, we propose to establish a bridge to computational marketing. The multi-agent stochastic nature of marketing decisions and the intricate, knowledge-based process of the marketing oriented product design create the premises for using massively data-based computational methods, which can complement both theory and empiry in fundamental and productive ways, as can be learnt e.g. from the relatively new successful sub-branches of long-established disciplines like computational physics, chemistry or bio-informatics.
Well organized computational approaches can find solutions genuinely integrating a client’s preferences into new product designs, to collect and filter such preference from extremely large client networks and to recommend useful items to many millions of clients, thus promising to transform holistic marketing concepts into highly adaptive and widely visible real-world marketing processes.
In order to make such processes work effectively, a series of issues from knowledge representation, of modeling data and knowledge and of identifying widely scattered consumer data have to be addressed in the spirit of an integrative and human-centered conceptual approach. In this contribution we propose such an approach along the lines of learning, based on information and knowledge flows within Compu-tational Marketing, pointing to a way by which the Intellectual Capital of the marketing organization trans-forms into market performance.
Autor(i):Nicolae Al. POP, Klaus Bruno SCHEBESCH, Corina PELAU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2775
12. Retailerii şi media ca intermediari pentru resursele simbolice / Retailers and Media as Intermediaries for Symbolic Resources
Rezumat:Discuţia privind resursele a suscitat un interes crescând în domeniul marketingului în anii din urmă. Tradiţionala perspectivă bazată pe resurse a fost criticată ca fiind centrată pe firmă. În această lucrare, examinăm resursele dintr-un punct de vedere mai condiţionat, orientându-ne, pe de o parte, asupra cercetării reţelelor de afaceri, care pune accent pe dezvoltarea resurselor conform negocierilor între companii, iar pe de altă parte, asupra logicii dominante asupra serviciilor şi a teoriei culturii consumatorului, orientată asupra interacţiunii dintre resursele furnizate de firmă şi resursele consumatorului în procesul de creare a valorii. Împreună, aceste perspective constituie o înţelegere mai comprehensivă asupra creării şi a utilizării valorii. Lucrarea examinează cu precădere rolul intermediarilor, precum retailerii şi media, ca mediatori şi integratori ai resurselor simbolice, şi le scoate în evidenţă rolul în procesul de realizare a valorii.

The discussion regarding resources has gained increasing interest in marketing in the recent years. The traditional resource-based view has been criticized for being firm-centric. In this paper, we examine resources from a more interacted point of view, drawing on one hand on business network research, which emphasizes resource development as negotiated between companies, and on the other hand on the service-dominant logic and consumer culture theory, focusing on the interaction between firm-provided and consumer resources in value creation. Together these views constitute a more comprehensive understanding of value creation and utilization. The paper examines particularly the role of intermediaries, such as retailers and media, as mediators and integrators of symbolic resources and it highlights their role in how value becomes realized.
Autor(i):Anu NORRGRANN, Jenniina HALKOAHO
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2779
13. Orientarea valorii: motoarele valorii acţionarilor în marketingul bazat pe valoare / Value orientation: shareholders’ value drivers in value-based marketing
Rezumat:Studiul analizează valoarea acţionarilor din perspectiva marketingului. Abordarea valorii acţionarilor a fost inventată cu intenţia de a controla munca managerilor de top şi, treptat, procesul creării valorii, incluzând acţionarii, devenind scopul principal al afacerilor. Crearea unei asemenea schimbări necesită evaluări ale strategiilor de marketing şi dovedirea contribuţiei lor la crearea valorii acţionarilor. Abordarea tradiţională că rezultatele superioare ale unei producţii de piaţă vor fi transferate în profituri nu mai este de actualitate. Scopul de cercetare globală al studiului este de a investiga importanţa şi rolul acţionarilor în procesul creării valorii în companie din perspectiva marketingului bazat pe valoare.

The paper analyses the shareholders’ value approach from the marketing perspective. The shareholders’ value approach was coined with the intention to control the work of top managers and, gradually, the value creation process, incorporating shareholders, became the main purpose of business operations. Such a change created a necessity to valuate marketing strategies and prove their contribution to the creation of shareholders’ value. The traditional approach is that superior product-market results will automatically be transferred into profits is not effective and trusted anymore. The overall research goal of the paper is to investigate the importance and role of shareholders in the value creating process in a company from the value-based marketing perspective.
Autor(i):Dainora GRUNDEY, Simona BAKUTYTE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2010 [Volume 5, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2781
14. An empirical analysis for explaining the post retirement. Consumption expenditure
Rezumat:Many studies (Schwerdt, 2005; Bernheim, Jonathan and Steven, 2001) have found a drop in the per capita post retirement consumption expenditure. This phenomenon has been termed as the retirement consumption puzzle in the literature. The present study is a preliminary attempt for recognizing the factors responsible for the drop in the post retirement consumption expenditure in Indian context by grouping them on the basis of the nature of their retirement; voluntarily or involuntary retirement. The present study is also intended to find out the factors behind such changes. Study finds four factors; family and personal, social, financial, and income tax behind the drop in the post retirement consumption expenditure.
Autor(i):Mukund KUMAR, Abhay Kumar TIWARI
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2012 [Volume 7, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2826
15. Psihologia Intreprenoriatului / The Psychology of Entrepreneurship
Rezumat:Intreprenoriatul este o chestiune fundamental personală. Deşi cercetarea in domeniu a arătat ca întemeierea unor întreprinderi de succes are multiple condiţionări (organizaţionale, personale, externe etc.), factorii personali joacă un rol crucial în procesul intreprenorial. Este nevoie de viziune, voinţă puternică şi multă muncă pentru a converti idei de afaceri în produse şi servicii care sa aibă succes. Prin urmare este justificat să existe interes în cercetarea caracteristicilor, motivaţiilor şi abilităţilor întreprinzătorilor care influenţează infiinţarea afacerilor şi creşterea lor ulterioară – demers de maximum impact economic şi social.

Entrepreneurship is a fundamentally personal thing. Although research in this field has revealed that the building of successful enterprises has multiple conditionalities (organizational ones, personal ones, external ones, etc), the personal factors play a crucial role in the entrepreneurial approach. It takes vision, powerful will and a lot of work to convert business ideas in successful products and services. As a result, there is justification for the interest in the research of the entrepreneurs’ characteristics, motivations and abilities which influence the establishment of businesses and their subsequent growth – an approach with a maximum economic and social impact.
Autor(i):Ana-Maria GRIGORE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2012 [Volume 7, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2828
16. Segmentarea pieţei – proces fundamental în marketingul business to business / Market segmentation – fundamental process in business to business marketing
Rezumat:Pieţele de afaceri sunt alcǎtuite din cumpǎrǎtori cu caracteristici, nevoi, obiective şi cerinţe variate. În esenţǎ, aceste diferenţe vor ghida furnizorii în stabilirea strategiilor de marketing adecvate, pentru a rǎspunde aşteptǎrilor particulare ale segmentelor de clienţi ce alcătuiesc publicul ţintă. Segmentarea pieţelor business este un proces desfăşurat secvenţial. Prima etapǎ, este cunoscutǎ sub numele de macrosegmentare şi implicǎ utilizarea unor variabile de segmentare uşor observabile, cum sunt caracteristicile geografice şi demografice ale prospecţilor. Microsegmentarea este cea de-a doua etapă şi urmăreşte delimitarea unor grupuri omogene de cumpărători organizaţionali în interiorul macrosegmentelor relevante, prin utilizarea unor criterii individuale şi relaţionale.

Business markets consist of buyers which exhibit various characteristics, needs, objectives and requests. In essence, these differences will guide the providers to develop appropriate marketing strategies to meet the particular expectations of the customer segments that form the target audience. Business market segmentation is a process carried out sequentially. The first stage is known as macro segmentation and involves the use of easily observable variables, such as geographic and demographic characteristics of prospects. The micro segmentation is the second stage and aims to delineate homogenous groups of organizational buyers within relevant macro segments, by using individual and relational criteria.
Autor(i):Alina FILIP
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2012 [Volume 7, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2834
17. An Empirical Investigation in Demand Side Risk
Rezumat:Firms operate in an increasingly unstable world on one hand and with an increasing complexity in supply chain operations on the other. This contributed to the recent interest in supply chain risk investigation. Till date, there is no study conceptualizing and validating a framework for measuring demand side risk in supply chains. The present study attempts to formulate a framework for managing demand side risk through theoretical underpinnings from RBV, Relational Capital Theory etc. and subsequently validate the findings based on a mailed survey in the Indian context. The study contributes to the allied literature by identifying factors like customer dependence, supplier dependence, sourcing strategies, trust towards supplier, trust towards customers, relationship quality with suppliers, relationship quality with customers and information sharing with suppliers as important predictors of demand side risk.
Autor(i):Santanu MANDAL
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2012 [Volume 7, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2838
18. Analiza sistemului de învățământ superior din România // Analysis of the higher education system in Romania
Rezumat:Prezentul articol conține aspecte teoretice privind managementul calităţii în sistemul de învățământ la nivel național. Specificul activităților de învățământ determină particularități ale aplicării conceptului de marketing educațional. Particularitățile pornesc de la faptul că instituția de învățământ se plasează în mediu și denotă relațiile pe care le întreține cu piața. Lucrarea se continuă cu analiza sistemului de învățământ superior din România în cadrul căreia este redată evoluția universităților din Romania, a numărului de studenți și a cadrelor didactice. 


This article contains theoretical aspects regarding quality management in education at the national level. The specific features of educational activities determine a particular application of the educational marketing concept. These particularities arise from the fact that the educational institution is placed in the economic environment and denotes the relationships they maintain with the market. The paper continues with an analysis of the higher education system in Romania, in which  the evolution of the universities, the number of students and teachers is presented.
Autor(i):Gabriel BRĂTUCU, Alexandra PALADE, Timea DEMETER, Mădălina-Alina OPRIŞ (STĂNILĂ)
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2013 [Volume 8, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:5798
19. Considerații privind conținutul și evoluția mărcilor în sectorul turistic // Considerations regarding the content and evolution of travel brands
Rezumat:Lucrarea are ca scop evidențierea modului în care se manifestă prezența mărcilor în turism, domeniu extrem de dinamic, caracterizat printr-o varietate de forme și particularități. Începând cu momentul creării unei mărci și continuând cu toate elementele asociate, aceste aspecte trebuie să țină cont de influența pe care o pot avea asupra turiștilor și consumatorilor în general.
Analiza se axează pe identificarea categoriilor de mărci prezente în sectorul turistic, evidențierea etapelor de evoluție a mărcii, modalitățile de dezvoltare a acesteia și elementele de diferențiere între procesele prin care marca trece din momentul apariției și până la contactul său cu clientul.


The paper aims to highlight the manifestation of the presence of travel brands, an extremely dynamic field, characterized by a variety of forms and particularities. From the creation of a brand, continuing with all related elements, these aspects must take into account the impact that these may have on tourists and consumers in general.
The analysis focuses on the identification of categories of travel brands, on highlighting the stages of evolution of the brand, the methods of development and the distinctive elements between the processes that the brand undergoes from its appearance to its contact with the client.  
Autor(i):Ionela-Valeria POPESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2013 [Volume 8, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:5801
20. Dinamica pieței turistice pentru tineret din România // Youth travel market dynamics in Romania
Rezumat:În ultimii 10 ani, turismul de tineret a devenit o parte foarte importantă a turismului mondial, datorită dezvoltării sale rapide și a potențialului pe care îl poate oferi.
Acest segment de piață nu s-a bucurat de foarte multă atenție în România, iar potențialul său nu este luat în considerare de către firmele care își desfășoară activitatea în turism. În prezenta lucrare sunt analizate schimbările pieței turistice pentru tineret, atât la nivel mondial, cât și în România, luând în calcul factori precum: numărul și capacitatea unităților de cazare, numărul sosirilor în unitățile de cazare și indicele de utilizare al acestora.


In the last 10 years, youth travel has become a very important part of the overall tourism sector worldwide, due to its rapid development and the potential that it has to offer. In Romania little attention has been given to this market segment, and its great potential has not been taken into consideration by the business operating in the field of tourism. This paper analysis the changes in the youth travel market worldwide, and also in Romania, taking into account factors such as: the number of accommodation units and their capacity, tourist arrivals, and occupancy rate.
Autor(i):Gabriel BRĂTUCU, Alexandra PALADE, Timea DEMETER, Mădălina-Alina OPRIŞ (STĂNILĂ)
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5972
21. Analiză privind industria auto din România // Analysis of the automotive industry in Romania
Rezumat:Prezentul articol începe cu analiza literaturii de specialitate privind importanța comunicării de marketing. Lucrarea se continuă cu prezentarea pieței auto din România, urmată de realizarea analizei privind numărul de reclame difuzate din industria auto. Pentru realizarea acestui studiu au fost analizați următorii factori: numărului de reclame difuzate în media și rate card-ul înregistrat pentru fiecare companie, evoluția reclamelor auto difuzate și distribuţia reclamelor auto pe tipuri de medii de difuzare. Perioada analizată este ianuarie-iunie 2014.
                              
                 
The article begins with a short analysis of the scientific literature, regarding the importance of marketing communication. Then, it continues with the description of the auto market from Romania, followed by the analysis of advertisements used in the automotive industry. For this study the following factors have been analyzed: the number of commercials broadcasted in the media and the rate card recorded for each company, the evolution of broadcasted automotive commercials and their distribution based on the chosen media. The analyzed period is January to June 2014.
Autor(i):Gabriel BRĂTUCU, Alexandra PALADE, Timea DEMETER, Mădălina-Alina OPRIŞ (STĂNILĂ)
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2014 [Volume 9, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:6611
22. Orientarea spre piața internă în cadrul companiilor din Regiunea Banat, România // Internal market orientation within companies in the Banat Region, Romania
Rezumat:Această lucrare și-a propus să măsoare nivelul orientării spre piața internă, așa cum este el perceput de către angajații din organizațiile din Regiunea Banat (România). Cercetarea realizată ne-a permis să concluzionăm că nivelul perceput al Orientării spre piaţa internă poate fi apreciat ca fiind bun. Dincolo de faptul că cercetarea este limitată la o singură regiune (ceea ce face imposibilă generalizarea rezultatelor la nivelul întregii țări), lucrarea poate fi considerată valoroasă datorită faptului că este prima cercetare de acest gen realizată în România și deoarece a permis validarea (în contextul cercetat) a scalei de măsură utilizate.
 
 
This paper aims to measure the level of the internal market orientation, as it is perceived by the employees of the companies from the Banat Region (Romania). The research conducted allowed us to conclude that the perceived level of the internal market orientation can be evaluated as good. Beyond the fact that the research is limited to one single region of Romania, this paper can be considered valuable, because it is the first research of this kind conducted in Romania and because it allowed the validation (in the investigated context) of the measurement scale.
Autor(i):Remus Ionuţ NAGHI, Iulia PARA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2014 [Volume 9, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:6796

Contul meu Rosetti