|   |   | 

: Legislative Management

1. Asigurarea unui termen previzibil şi rezonabil de soluţionare a proceselor în care se aplică noul Cod de procedură civilă. Mijloace administrative şi legale de management al cauzelor
Rezumat:Intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă a determinat modificări semnificative ale organizării administrative a activităţii instanţelor, în special în privinţa circuitului dosarelor şi înscrisurilor, a repartizării aleatorii a acestora şi fixării primului termen de judecată şi a responsabilităţii managementului cauzelor. Având în vedere perioada tranzitorie în care vechiul şi noul Cod de procedură civilă au fost aplicate în paralel, în funcţie de data începerii procesului, pentru evitarea riscului dublării volumului de activitate şi pentru a continua aplicarea programului privind volumul optim de muncă şi asigurării calităţii în instanţele judecătoreşti, s-a identificat o modalitate tehnică de repartizare echilibrată a cauzelor pe unitate de timp şi complet. Punerea în aplicare a acestei metode, însă, a evidenţiat anumite vulnerabilităţi de natură a afecta realizarea principiului soluţionării cauzelor într-un termen optim şi previzibil, adoptându-se măsuri de corecţie de către Consiliul Superior al Magistraturii şi instanţe.
Articolul prezintă implicaţiile intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă din punct de vedere al managementului cauzelor, problemele ivite şi soluţiile posibile, respectiv măsurile administrative şi mijloacele legale de management al cauzelor şi totodată de management al schimbării în instanţe, pentru adaptarea organizării administrative la exigenţele noii proceduri.
 

The new Romanian Civil procedure cod entry into force has determined significant changes in the administrative organization of the courts activity, especially in regard of the files and documents circuit, the random repartition of cases, the way the day of the firs hearing is set and the case management responsibilities. Taking in consideration the transitory period during which the old and the new Civil procedure code were both applicable, depending of the start date of the litigation, in order to continue the implementation of the optimum caseload and quality program in courts and to avoid the risk of doubling the workload, there was identified a technical method to ensure a balanced allocation of the cases to the judges in a specific time unit. Implementing this method has brought into light some vulnerabilities that could affect the principle that impose to solve the cases in a reasonable and predictable time, so the Superior Council of Magistracy and the courts took correction measures.
The article presents the new Romanian Civil procedure cod entry into force implications as regards to the case management, problems encountered and possible solutions, respectively administrative measures and legal means of case management and, in the same time, of change management in the courts of law, in order to adapt the administrative organisation to the new procedure requirements.
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2015 [Volume 10, Issue 3] (iulie-septembrie), Pandectele Săptămânale 12/2015 [Volume 10, Issue 12]
Cod citare:7259

Contul meu Rosetti