|   |   | 

:

1. Impactul notorietății brandului, al cunoștințelor despre brand și al poziționării prețului asupra riscurilor percepute în cazul deciziei de cumpărare online de la agenții de turism / The Impact of Brand Awareness, Brand Knowledge and Price Positioning on Perceived Risks Associated to Buying Online from Travel Agencies
Rezumat:Scopul principal al acestei lucrări este de a investiga impactul notorietății brandului (în forma sa elementară de reamintire și recunoaștere), poziționării prețului (paritate versus prețuri mai mici) și, respectiv, al cunoștințelor despre brand (în sensul strict al volumului de informații pe care consumatorii cred că îl dețin în legătură cu brandul) asupra riscurilor percepute de către clienții potențialii (nu actuali) atunci când sunt puși în situația ipotetică a cumpăra online de la o agenție de turism. A fost derulată o anchetă pe bază de chestionar online în rândul unui eșantion de utilizatori de internet din România, cercetarea fiind concepută în așa fel încât să fie adecvată pentru un cvasi-experiment și pentru a permite comparații de eșantioane perechi. Ne-am concentrat exclusiv asupra potențialilor clienți (nu actuali), comparând răspunsurile acelorași respondenți în două scenarii (cumpărare online de la o agenție de turism cunoscută, dar cu care nu au avut nicio experiență anterioară și, respectiv, de la o agenție de turism necunoscută) și două sub-scenarii (prețuri similare și, respectiv, mai mici decât concurența), în ceea ce privește cinci tipuri specifice de riscuri (financiare, de performanță, sociale, confidențialitate/securitate și tehnice) și, respectiv, riscul global perceput. Rezultatele au arătat că în cazul cumpărării online de la agenții de turism, un nivel ridicat al notorietății brandului înseamnă riscuri percepute mai mici, în timp ce o strategie de poziționare prin preț mai mic implică riscuri mai mari percepute de potențialii clienți. Mai mult decât atât, un nivel mai ridicat de cunoștințe despre brand poate reduce riscurile percepute de către potențialii clienți, în contextul cumpărării online de la o agenție de turism.
 

The main purpose of this paper is to investigate the impact of brand awareness (in its basic form of recall and recognition), price positioning (parity pricing versus prices lower than competitors) and, respectively, brand knowledge (in its confined sense of amount of information consumers believe they have regarding the brand), on risks perceived by potential (not actual or existing) customers when put in the hypothetical situation of buying online from travel agencies. An online questionnaire based survey was conducted among Romanian internet users, the research being designed so as to be appropriate for a quasi-experiment and to permit dependent or paired samples comparisons. We focused our analysis exclusively on potential (not actual) customers, comparing same-respondents answers in two scenarios (buying online from a known travel agency but with which they had never had any previous experience as customers, and, respectively, buying online from an unknown travel agency), and two sub-scenarios (prices similar to or lower than competition), regarding five specific types of risks (financial, performance, social, privacy/security, technical), and overall perceived risk. Results showed that when it comes to buying online from travel agencies, higher brand awareness means lower perceived risks, while a lower pricing positioning strategy involves higher perceived risks by new (potential) customers. Moreover, a higher level of brand knowledge can reduce risks perceived by potential customers in the context of online purchasing from travel agencies.
Autor(i):Ovidiu I. MOISESCU, Patricea Elena BERTEA
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2013 [Volume 8, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:5679
2. Evaluarea calității serviciilor bancare prin utilizarea metodei SERVQUAL // Assessing the Quality of Banking Services using the SERVQUAL Model
Rezumat:În contextul unei piețe bancare marcate de o concurență acerbă, băncile trebuie să aibă în vedere diferențierea serviciilor proprii de cele ale concurenților. Serviciile bancare, prin natura lor, au un grad ridicat de standardizare, astfel că singura modalitate de diferențiere, în afară de preț, este reprezentată de nivelul calității în prestarea acestora. Este important ca, pentru a afla opinia clienților cu privire la nivelul calității serviciilor, băncile să apeleze la diferite metode de măsurare și evaluare a acesteia. Scopul acestei lucrări este cunoașterea opiniei utilizatorilor cu privire la calitatea serviciului de Internet Banking oferit de Raiffeisen Bank, folosind, în acest sens, metoda SERVQUAL.
 
 
In the context of a banking market marked by a harsh competition, the banks must consider differentiating their own services from those of the competitors. By their nature, banking services involve a high degree of standardization, so the only way of differentiation, except for the price, is represented by the level of their quality. In order to find out customers' opinion related to the level of service quality, it is essential that banks use different ways of measurement and assessment. The purpose of this paper is to find out users' opinion about the quality of Internet Banking service provided by Raiffeisen Bank, using in this respect the SERVQUAL model.
Autor(i):Ana ISPAS, Elena Nicoleta UNTARU, Ioana DAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2015 [Volume 10, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7179
3. Clusterele energetice și atragerea de investiții // Energy clusters and attracting financing for investments
Rezumat:Prezenta lucrare are ca și scop prezentarea clusterelor energetice din punct de vedere al importanței lor în atragerea investițiilor. Articolul începe cu o scurtă introducere care explică scopul lucrării și continuă prin prezentarea unor abordări teoretice ale unor economiști de renume privind clusterele. Următoarea parte urmărește să prezinte concret clusterele energetice din România, apoi se analizează perspectiva de atragere a investițiilor ținând cont de calcularea coeficientului de localizare pentru a determina nivelul de concentrare economică la nivel regional, în ceea ce privește domeniul energetic. Partea finală articolului va expune concluziile prezentei analize.
 
 
The present paper is aimed at presenting the issue of energy clusters in terms of their importance in attracting investments. It begins with a brief introduction that explains the purpose of this work, and continues by revealing the research of important economists of the time about different theoretical approaches regarding clusters. The next part goes toward practice and presents energy clusters from Romania. Then, it is analyzed the prospect of attracting investments, considering the results shown bythe statistical indicator Gini, which is used to determine the spatial concentration of the energy industry in the total industry of Romania, The final part will expose the conclusions of the present analysis.
Autor(i):Evelina GRĂDINARU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2015 [Volume 10, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7337
4. Publicitatea în mediul bancar // Advertising in banking environment
Rezumat:În condițiile unei concurențe din ce în mai profunde pe piața bancară din România, jucătorii care vor risca mai mult, din punct de vedere financiar, pot înregistra câștiguri proporționale. Notorietatea băncii este foarte importantă în viziunea clienților sau a potențialilor clienți. Crearea unui brand pe baza acestei notorietăți este direct corelată cu cota de piață a băncii. Nu doar banii contează atunci când dorești să construiești un brand. Expunerea televizată, panourile publicitare sau afișe, precum și anunțurile radiofonice au un rol semnificativ în prezentarea ofertei băncilor. Comportamentul băncilor în domeniul comunicării, împarte piața în trei categorii: bănci care au derulat campanii agresive și au înregistrat creșteri mari, bănci care au piedut audiență și instituții bancare care nu se afirmă. Dintotdeauna, sistemul bancar din România a fost unul dintre sectoarele atente cu imaginea lui, acesta dovedind strategii puternice de promovare a brandului, simultan cu produsele și serviciile pe care le oferă. Băncile sunt printre cei mai puternici investitori în publicitate, iar comunicarea dedicată produselor este susținută constant de comunicarea corporativă și cea de responsabilitate socială. Acestea folosesc publicitatea ca instrument pentru a-și menține piața. Aproape trei sferturi dintre reclame au fost folosite pe TV, urmând cele pe posturile de radio, iar diferența o reprezintă reclame/advertoriale destinate presei scrise. Băncile sunt esențiale pentru creșterea economică, oferind servicii fundamentale oricărei economii: colectarea de economii și acordarea de credite care ajută companiile să se dezvolte și persoanele fizice să-și îmbunătățească stilul de viață. Cu alte cuvinte, ele trebuie să se îngrijească permanent de consolidarea, respectiv menținerea imaginii și a reputației pe care și-au construit-o în percepția publicului.
 
 
Following an increasing competition in the banking market in Romania, those players who will risk more, financially, can record earnings commensurate. Bank reputation is very important in view of customers or potential customers. Creating brand awareness is directly correlated based on the bank's market share. Not only money is important when you want to build a brand. Television exposure, billboards or posters and radio ads have a significant role in presenting banks offer. The banks behavior in communication, divides the market into three categories: banks that have implemented aggressive campaigns and recorded large increases, banks that they lost audience and banking institutions that are not states. As always, the banking system in Romania was one of the sectors closely with the image of it proving strong brand promotion strategy, together with the products and services they offer. Banks are among the most powerful investors in advertising, and products communication is constant supported by the corporate communication and by social responsibility. They use advertising as a tool to maintain market. Nearly three-fourths of the ads have been used on TV by following the radio and the difference is the print ads. Banks are essential for economic growth, providing the foundation of any economy: collecting savings and granting loans to help companies grow and individuals to improve their lifestyle. In other words, they must attend permanent consolidation or maintain image and reputation that they built it in the public.
Autor(i):Claudia Eleonora DINGA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2016 [Volume 11, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:7444

Contul meu Rosetti