|   |   | 

: Marketing research

1. Cercetarea elementelor sistemului de comunicaţie publicitară / The research of advertising communication system’s elements
Rezumat:Articolul prezentat şi-a propus, în principal, să demonstreze că este mult mai eficient, pentru toate produsele, să se facă apel la cercetare continuă în comunicaţiile publicitare, pentru creşterea nivelului de înţelegere, din partea consumatorilor, a beneficiilor pe care le poate avea un produs nou, decât să nu se folosească în nici un fel aceste studii. Se aduc în discuţie aceste concluzii şi se propun direcţii pentru cercetările viitoare. Rezultatele scot în evidenţă importanţa studiilor în privinţa etapelor de pre-testare şi post-testare a elementelor sistemului de comunicaţii publicitare.

The presented article had the main purpose to demonstrate that it is more effective to use continuous research in advertising communication for all the products to increase consumers’ comprehension of the new product’s benefits than not to use studies. We discuss these findings and outline directions for future research. The results highlight the importance of the studies concerning the pre-testing and the post-testing of the advertising communication system’s elements.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2678
2. O evaluare a nivelului de orientare pe piaţă a administraţiilor locale spaniole / An Assessment of Spanish Local Governments’Level of Market Orientation
Rezumat:Scopul acestei lucrări este acela de a evalua nivelul de orientare al serviciilor publice guvernamentale. Acest factor a fost calculat din două perspective, obţinându-se atât valori factoriale, cât şi valori directe.În ceea ce priveşte valorile factoriale, s-a realizat o analiză de cluster pentru clasificarea şi descrierea diferitelor grupuri de administraţii, în funcţie de nivelul de orientare a acestora în zona serviciilor publice.
Ca urmare, s-au dedus patru grupuri numite astfel: precauţi, prisme, stânci şi compromis. În funcţie de valorile directe s-a realizat un index pentru clasificarea fiecărei administraţii locale, în funcţie de punctajul obţinut.

The objective of this paper is to assess the level of local government’s public service orientation. This was calculated from two perspectives obtaining both factor and direct scores.
With the factor scores, cluster analysis was performed in order to classify and describe the different groups of local governments obtained according to their level of public service orientation. In this sense, four groups were obtained and named: cautious, prisms, rocks and compromise. From the direct scores, an index was created in order to classify each local government according to its achieved punctuation.
Autor(i):Amparo Cervera TAULET
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2006 [Volume 1, Issue 2] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2688
3. Măsurarea modelului de piaţă prin adoptarea serviciilor optice multimedia de a treia generaţie / A Market Forecasting Model for Third Generation Mobile Multimedia Services
Rezumat:În această lucrare se defineşte un model conceptual predictiv foarte simplu, cu ajutorul căruia se încearcă să se prevadă consecinţele pe piaţă ale deciziilor luate în cazul proiectării serviciilor pentru telefoanele mobile de a treia generaţie. Modelul predictiv de piaţă descris este rezultatul aplicării unui model valoare/alegere bazat pe factori care afectează adoptarea serviciilor multimedia 3G pentru telefoanele mobile. Întrebarea majoră a acestei cercetări este: cu condiţia cunoaşterii complete a detaliilor şi în cazul în care există o disponibilitate egală pe piaţă (forţă de marketing etc.) a serviciilor cu caracteristicile date, ce procent din sub-populaţia reprezentativă ar prefera fiecare serviciu? În această lucrare, (1) se face o descriere empirică a atributelor şi a nivelelor de valoare propuse, (2) se prezintă pe scurt sistemul predictiv de servicii multimedia 3G, (3) se descrie modelul predictiv în acel sistem şi (4) se discută valabilitatea modelului.

In this paper we define a simple conceptual forecasting model which attempts to predict the market consequences of 3G mobile service design decisions. The market forecasting model described is the output of a value/choice model based on factors that affect adoption of 3G mobile multimedia services. The superior research question is: given full awareness and equal availability (marketing strength, etc.) of services with given characteristics, what fraction of a representative subpopulation would prefer each service? In this paper, we (1) first empirically describe the attributes and levels of value proposition, (2) present a brief overview of 3G mobile multimedia services forecasting system, (3) describe the forecasting model in that system (3) discuss the validation of the model.
Autor(i):Margherita PAGANI
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2702
4. Analiza datelor de piaţă cu ajutorul enunţurilor parţial adevărate / A Fuzzy-Set Analysis of Marketing Data
Rezumat:Cu ajutorul unei baze de date rezultate dintr-un sondaj cu privire la deciziile de eliminare a serviciilor din sectorul de servicii financiare din Marea Britanie, această lucrare compară rezultatele unei analize a variabilelor, printr-o abordare combinatorie pe bază de caz, cu ajutorul enunţurilor parţial adevărate. În lucrare se afirmă că această din urmă abordare aduce în plus, pentru cercetători, posibilitatea analizei logice, în locul relaţiei statistice. Se foloseşte un soft apărut recent - Fuzzy Set/Qualitative Comparative Analysis (fs/QCA) – pentru realizarea analizelor de necessitate logică şi suficienţă logică, pentru combinaţii de factori care dau un anumit rezultat.

Using a database derived from a survey of service elimination decisions in the UK financial services sector, this paper compares the results of a variable-centred analysis with a case-based combinatorial approach that uses fuzzy-set analysis. The paper argues that the latter approach adds the facility to researchers of analysing logical rather than statistical relationships. A recently developed piece of software – Fuzzy Set/Qualitative Comparative Analysis (fs/QCA) – is introduced and used to provide analyses of logical necessity and logical sufficiency for combinations of factors in relation to an outcome.
Autor(i):Raymond A. KENT, Paraskevas C. ARGOUSLIDIS
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2703
5. Valorile individuale şi responsabilităţile etice în corporaţii: diferenţe între studenţii la business şi manageri / Individual Values and Corporate Ethical Responsibility: Differences Between Business Students and Managers
Rezumat:Acest studiu investighează legătura dintre valorile individuale şi sensibilitatea faţă de responsabilitatea etică corporatistă (REC) în cazul studenţilor la facultăţile de business şi la managerii activi. Folosind tipologia de valori creată de Schwartz şi operaţionalizarea responsabilităţii etice corporatiste, după Maignan şi Ferrell, s-au colectat rezultatele unui sondaj pe un eşantion de 122 de studenţi şi 254 de manageri din Elveţia. Rezultatele studiului arată că managerii activi sunt mai reprezentativi pentru valorile colectiviste şi mai sensibili la responsabilitatea etică corporatistă (REC) decât studenţii la facultăţile de business. Se discută implicaţiile pentru educaţia de ordin etic.

This study investigates the relationship between individual values and sensitivity to corporate ethical responsibility (CER) among current business students and practicing managers. Using Schwartz’s values typology and Maignan and Ferrell’s corporate ethical responsibility operationalization, survey data was collected from a sample of 122 students and 254 managers in Switzerland. The results of the study reveal that practicing managers have more collectivistic values and are more sensitive to corporate ethical responsibility (CER) than current business students. Implications for ethics education are discussed.
Autor(i):Amandine PERRINJAQUET, Olivier FURRER
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2705
6. Structurarea unei reţele strategice: influenţa tipului de strategie asupra performanţei în comerţul virtual / Casting a Strategic Net: The Influence of Strategy Type on Performance in E-Commerce
Rezumat:Autorii contribuie la literatura de specialitate din domeniul strategiei în comerţul virtual orientat spre consumator prin investigarea relaţiei dintre tipul de strategie ales şi performanţă, în contextul serviciilor financiare online. Tipologia definită de Miles şi Snow (1978) cu privire la cele patru arhetipuri (de prospectare, defensivă, analiză şi reacţie) este utilizată pentru cercetarea, cu ajutorul experimentului, a efectelor alegerii de către firme a unui tip de strategie asupra performanţelor obţinute în operaţiunile realizate pe internet. Se studiază diferenţiat elementele componente ale performanţei pe Internet prin conceptualizarea sa ca performanţă a sitului de web şi performanţă a comerţului virtual. Prin intermediul unui sondaj al firmelor de brokeraj online din America de Nord s-au obţinut informaţiile necesare pentru acest studiu. Demonstraţiile susţin impactul pozitiv al tipului de strategie prospectiv asupra performanţelor unei firme pe internet. Sunt conturate şi implicaţiile manageriale ale acestei probleme.

The authors contribute to the strategy literature on business-to-consumer e-commerce by investigating the strategy type-performance relationship in the context of online financial services. The Miles and Snow (1978) typology of the four strategic archetypes (prospector, defender, analyzer, and reactor) is utilized to empirically examine the effects of a firm’s choice of strategy on the performance of its Internet operations. A disaggregated view of performance on the Internet is taken by conceptualizing it as web site performance and e-commerce performance. A mail survey of the online brokerage firms in North America yielded data for this study. Evidence is found in support of a positive impact of the prospector strategy type on firm performance on the Internet. Managerial implications of the same are outlined.
Autor(i):Amit SAINI, Jean L. JOHNSON
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2007 [Volume 2, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2718
7. Obţinerea de informaţii prin aplicarea sistemelor de mulţimi aleatorii, aplicată la modelarea comportamentului consumatorului / Knowledge Discovery by Genetic Fuzzy Systems Applied to Consumer Behavior Modelling
Rezumat:Disciplina care studiază comportamentul consumatorului foloseşte, prin tradiţie, modele care ajută la înţelegerea consumatorilor. Astfel, urmând metoda ştiinţifică, reprezentanţii mediului academic de marketing propun modele teoretice, ulterior verificate prin intermediul unor metode statistice. Atunci când aceste modele sunt complexe – adică includ construcţii dependente şi independente legate între ele prin relaţii multiple – metoda folosită de obicei pentru estimare este Modelarea Ecuaţiei Structurale (SEM). În acest sens, hegemonia SEM în estimarea acestui tip de modele de consum este evidentă în ultimele decenii. Totuşi, suntem de părere că această metodă are anumite lacune care îi limitează utilitatea în afara cadrului academic; mai precis, testarea modelelor este utilă, deşi rezultatele oferite de SEM nu sunt suficient de bune pentru a constitui baza necesară managerilor de marketing pentru luarea deciziilor de piaţă.
Aşadar, principala motivaţie a acestei lucrări se bazează pe convingerea noastră că este necesară o evoluţie a metodelor analitice de modelarea în marketing, considerându-se că aplicarea altor instrumente de analiză este mai potrivită în luarea deciziei de către managerii de marketing.
Lucrarea de faţă prezintă pe scurt o metodologie cu totul nouă ce poate fi aplicată în modelarea (cauzală) în marketing. Mai precis, aplicăm experimental această metodă asupra unui model de comportament al consumatorului. Ţinând cont de caracteristicile problemei (cu date incerte şi informaţii disponibile de la un expert în marketing) şi de optimizarea cu obiective multiple pe care o propunem, sistemele aleatorii genetice sunt un instrument util. Pe scurt, prin aplicarea acestei metodologii se obţin tipare de informaţii utile (reguli aleatorii) care ajută la o înţelegere mai bună a relaţiilor dintre elementele sistemului de marketing analizat (modelul cauzal); în cazul nostru, un model centrat pe consumator.

Consumer behaviour discipline has made traditionally use of models to understand consumers. Thus, following the scientific method, marketing academics usually pose theoretical models which are subsequently tested by means of several statistical methods. When such models are complex –i.e. several dependent and independent constructs with multiple relations among them– the method usually used for estimating it is Structural Equation Modelling (SEM). In this sense, the hegemony of SEM for estimating this kind of consumer models has been quite obvious during the last decades. However, we think that this method presents some lacks which constraints its usefulness beyond an academic framework; i.e. it is useful to test models, though results provided by SEM are not good enough for being the kind of support that marketing managers need for guiding their market decisions.
Thus, the main motivation of this paper is caused by a strong belief in the necessity that marketing modelling analytical methods have to evolve, considering the application of other tools of analysis more appropriate to aid the marketing managers’ decisional processes.
This paper briefly presents a brand new methodology to be applied in marketing (causal) modeling. Specifically, we apply it to a consumer behavior model used for the experimentation. The characteristics of the problem (with uncertain data and available knowledge from a marketing expert) and the multiobjective optimization we propose make genetic fuzzy systems a good tool for tackling it. In sum, by applying this methodology we obtain useful information patterns (fuzzy rules) which help to better understand the relations among the elements of the marketing system (causal model) being analyzed; in our case, a consumer model.
Autor(i):Jorge CASILLAS, Francisco J. MARTÍNEZ-LÓPEZ
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2007 [Volume 2, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2722
8. Cercetarea academică şi mediul de afaceri / Academic Research and the Business Environment
Rezumat:Această lucrare îşi propune să investigheze prin metode specifice cercetării calitative de marketing principalii determinanţi ce caracterizează relaţia dintre cercetarea academică şi mediul de afaceri în cazul universităţilor economice, cu accent pe Academia de Studii Economice din Bucureşti. Literatura de specialitate în domeniu abordează pe larg acest aspect; cu toate acestea, studiile româneşti sunt încă insuficiente şi doar câteva dintre ele au la bază cercetări empirice. Studiul evidenţiază preocupări evidente din partea mediului academic şi a celui de afaceri de întărire a legăturilor, dar şi disfuncţionalităţi, reticenţe şi lipsă de organizare, aspecte ce determină o importantă irosire de resurse de cercetare.

This paper purports to investigate via marketing-specific qualitative research methods the main determinants of the relationship between academic research and the business environment for economics and business schools, with a special emphasis on the Bucharest University of Economics. This topic has been amply addressed in the literature whilst Romanian studies in the field are still scarce, and only rarely grounded in empirical research. This study brings to the foreground serious concerns for the mutual reinforcement of academia-business linkages as well as a mix of dysfunctions, reluctance, and lack of organization adding up to a significant waste of resources.
Autor(i):Răzvan ZAHARIA, Rodica Milena ZAHARIA, Dana Rodica GÂRDU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2008 [Volume 3, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2737
9. Percepţii ale produselor de înaltă tehnologie pentru consumul personal în rândul tinerilor braşoveni / The perceptions of young citizens of Brasov about high-tech products used in personal purpose
Rezumat:Produsele de înaltă tehnologie sunt de regulă inovaţii caracterizate prin complexitate mare, preţ ridicat şi grad de risc perceput înalt. Acestea sunt produse moderne, a căror apariţie generează deseori controverse. Inovaţiile tehnologice au un ritm de apariţie rapid, dar puţine dintre ele sunt acceptate de consumatori. Majoritatea oamenilor privesc produsele high-tech cu suspiciune şi doar o mică parte din ei, cu entuziasm şi curiozitate. În lucrarea de faţă s-au analizat opiniile şi percepţiile unui grup de studenţi în legătură cu produsele de înaltă tehnologie pentru consum personal. Răspunsurile lor pot conduce la înţelegerea parţială a reacţiilor pe care o au tinerii consumatori vizavi de produsele high-tech.

High tech products are usually innovations characterized by high complexity, high price and high perceived risk. These are modern products which often generates controversy. Technological innovations have a rapidly developing pace, but few of them are accepted by consumers. Most people look suspiciously high-tech products and only a small part of them, with enthusiasm and curiosity. In the present study were considered views and perceptions of a group of young people from Brasov about high-tech products for personal use. Their answers may lead to partial understanding of reactions that young customers have about the high-tech products.
Autor(i):Lavinia DOVLEAC
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2011 [Volume 6, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2799
10. Service quality and deliveryact as instrumental in the purchase intention of it/ites services
Rezumat:This paper proposes the major factors which influence the service delivery, and whether the effective service delivery influences purchase intention .Proposed methodology is illustrated by a structured questionnaire among ITES service user The collected information analyzed by factor Analysis to derive major factors which influence the service delivery. concurrently to measure whether the effective service delivery influences purchase intention multiple linear regression is done with those factor output by taking purchase intention as dependent variable and other factors as independent variable. The finding shows that Reliability, responsiveness and Assurance are the major factors expected from ITES service users. The information given by ITES service provider should be accurate and backed up by a guarantee, which increases the trust in the consumer and concretes his purchase intention.
Autor(i):Debajani SAHOO, Sarthak BARTARIA
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2011 [Volume 6, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2814
11. A new look at the role of social influence, group composition and setting - Reconsidering the typical practice for market research focus groups
Rezumat:The purpose of the paper is to put forward arguments for the view that the typical practice of market research focus groups is not the most appropriate for some research goals. For some market research purposes it would be of vital importance to build up the focus group discussions in such a way that different processes of social influence could be observed and these processes could also be involved in the analysis. It is argued that in some cases it can be useful if group members are acquaintances and if the discussion takes place within a natural setting. The paper provides a viewpoint which has rarely appeared within market research, and supports it with writings not only from the field of marketing, but also from literature of the social sciences, as well as with the author’s own experiences as a focus group researcher and practitioner.
Autor(i):Lilla VICSEK
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2012 [Volume 7, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2820
12. Atitudinile, opiniile şi comportamentele managerilor IMM-urilor din judeţul Covasna privind activităţile de marketing concepute şi realizate de firmă / Attitudes, opinions and behaviors of managers of SMEs in the county of Covasna on marketing activities developed by the company
Rezumat:Rezultatele cercetării cantitative de marketing au scos în evidenţă faptul că managerii IMM-urilor din judeţul Covasna consideră, că în condiţiile economiei de piaţă este necesar, ca să-şi desfăşoare activitatea conform principiilor marketingului. De asemenea managerii IMM-urilor afirmă, că prin intermediul instrumentelor de marketing, reuşesc să facă faţă concurenţei din ce în ce mai puternice de pe piaţă.

The results of quantitative marketing research have revealed that SMEs' managers in Covasna consider that in a market economy it is necessary to conduct its business acording to marketing principles. The SMEs' managers also say that through marketing tools they manage to cope with the more and more increasing competition on the market.
Autor(i):Ramona POP (BANDI)
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2012 [Volume 7, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2827
13. Feedback-ul de la angajaţi – condiţie a păstrării şi fidelizării acestora / Employee feedback – condition for their retention and loyalty
Rezumat:Marketingul intern presupune orientarea consecventă a tuturor deciziilor companiei în funcţie de nevoile angajaţilor, unul dintre obiectivele secundare ale acestuia fiind atragerea, păstrarea şi fidelizarea angajaţilor buni. Astfel, operaţionalizarea cu succes a instrumentelor de marketing intern presupune valorificarea feedback-ului angajaţilor pentru a cunoaşte percepţia acestora în legătură cu amenajarea şi organizarea la locul de muncă, proiectarea recompenselor băneşti şi ansamblul măsurilor de comunicare internă. Scopul acestei lucrări este de a evidenţia importanţa feedback-ului angajaţilor pentru alegerea celor mai eficiente modalităţi de păstrare şi fidelizare a acestora. Totodată, lucrarea prezintă modul în care cercetările directe de marketing permit obţinerea acestui feedback.

Internal marketing requires a consistent orientation of all decisions according to the employees’ needs, one of its secondary objectives being to attract and to keep the good employees. Therefore, a successful application of the internal marketing tools requires the usage of employee feedback in order to know their perception about the set-up and structure of the work place, the rewards and the internal communications. The aim of this paper is to highlight the importance of employee feedback in choosing the most effective employee retention ways. At the same time, this paper points out how direct marketing research enables the obtaining of this feedback.
Autor(i):Luigi-Nicolae DUMITRESCU, Iuliana CETINĂ, Alma PENTESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2012 [Volume 7, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2830
14. IMM-urile româneşti afectate de concurenţa produselor importate, respectiv măsurile întreprinse în vederea sprijinirii lor pe piaţă / Romanian SMEs affected by the competition of imported products, i.e measures taken for their support on the market
Rezumat:IMM-urile româneşti au fost afectate de importurile masive de produse din diverse ramuri, în sensul că produsele importate erau la un preţ uşor mai mic. Ţinând cont şi de puterea de cumpărare care era scăzută, populaţia se orienta spre produsele ieftine fără a reflecta asupra unui raport calitate preţ. Ca şi oportunitate a IMM-urilor româneşti în aceste condiţii au fost, fondurile structurale care au fost accesate doar de o mică parte a IMM-urilor româneşti şi respectiv exporturile.

Romanian SMEs have been affected by massive imports of products from different branches, meaning that imported products were priced slightly lower. Taking into account the purchasing power that was low, people turned to cheaper products without reflecting on a relation between quality and price. In these conditions, as an opportunity of Romanian SMEs were the structural funds which have been accessed only by a minority of Romanian SMEs, including exports.
Autor(i):Ramona POP (BANDI)
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2012 [Volume 7, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2833
15. Buying Motives in the purchase of Cadbury Chocolate among Young Indians
Rezumat:Purpose- The main objective of this study is to analyze the youth purchase intention in the buying of Cadbury’s Dairy Milk , What factors influence youth in choosing Cadbury or regional sweets (MIthais). Simultaneously it tries to identify the discriminating factors between the sweet consumers and the chocolate consumers
Design/methodology/approach- Convenience sampling has been done by circulating the questionnaire via internet in order to process speedy data collection among youth in the age group of 20 to 35.Finally 121 completely filled up responses were considered for further analysis. Ultimately, statistical tools like Factor Analysis, Regression, Discriminant analysis and descriptive analysis are used to analyze the buying motives of the consumers.
Findings- It has been found that product experience, Product Endorsement and product Values are the major motivational factors in the purchase of Cadbury chocolates where as product physical Aspects and influencers are major motivational force for sweets. The future directions and limitations are discussed at the end.
Practical Implications- The results shows that various marketing campaign taken up by the company has immensely helped the company to break the belief that chocolates are meant not only for kids and helps to raise company’s brand awareness.
Autor(i):Debajani SAHOO, Shreya GARG
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2012 [Volume 7, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2835
16. Analiza strategică de cost şi lanţul valorii pentru industria editorială de carte din România / The Cost Strategical Analysis and Chain Value for the Romanian Book Publishing Industry
Rezumat:Statisticile de până acum arată că, la nivel mondial, volumul de tipărituri este în creştere continuă şi că, deşi lectura digitală începe să capete amploare, nu a reuşit încă să devină un fenomen cu adevărat semnificativ pe piaţa de carte. Oamenii n-au pierdut încă magia lecturii. Se schimbă, încet, dar sigur, suportul.
Lucrarea îşi propune o analiză a caracteristicilor pieţei editoriale de carte din România, evidenţiind impactul acestora asupra costurilor şi potenţialului de dezvoltare. De asemenea, în efectuarea acestei analize, am utilizat şi realizat lanţul valorii specific firmei din industria editorială, instrument analitic propus de Michael Porter.
 
 
So far, statistics have revealed that, worldwide, the volume of printed books is in a continuous growth and that, even if digital reading starts to gain momentum, it hasn’t managed yet to become a significant phenomenon on the book market. People still haven’t lost the magic of reading. They are only changing (slowly, but surely) the support.
The paper presents a survey of the publishing market characteristics and their impact upon costs and the growth potential. In doing that we made use of the chain value specific for the field with the instruments assembled in the Michael Porter`s analytical model.
Autor(i):Ana-Maria GRIGORE
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2013 [Volume 8, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:5682
17. Posibile efecte ale jurnalismului de promovare asupra atitudinii consumatorilor – o cercetare experimentală // Possible effects of promotional journalism on consumers’ attitude – an experimental research
Rezumat:Scopul acestei lucrări este de a identifica posibile efecte ale jurnalismului de promovare asupra atitudinii consumatorilor, prin intermediul realizării unei cercetări de tip experiment.
Demersul de cercetare a presupus construirea unui design experimental și aplicarea unui chestionar înainte și după expunerea subiecților la stimul și compararea răspunsurilor obținute, eșantionul folosit fiind format din cititori frecvenți și ocazionali ai revistelor de modă din România.
Rezultatele obținute au evidențiat existenţa unei legături între cele două variabile considerate în analiză. Sunt rezultate relevante atât în raport cu literatura de specialitate, cât și prin prisma implicațiilor manageriale ale acestora.


The aim of this paper is to identify the possible effects of promotional journalism on consumers’ attitude, through a research based on experiment.
The research approach was based on the construction and implementation of an experimental design, with the administration of a questionnaire before and after the subject’s exposure to the stimulus and the comparison of the answers obtained, the sample consisting of frequent and occasional readers of fashion magazines from Romania.
The results obtained show there is a connection between the two variables considered in the analysis. They are relevant results both in relation to the previous literature and through their managerial implications.
Autor(i):Adriana ZAIŢ, Crina Anişoara LICA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5970
18. Influența responsabilității sociale a corporației asupra loalității cumpărătorilor în comerțul de detail // Fostering Loyalty through Social Responsibility Actions in Romanian Retail
Rezumat:În zilele noastre retailerii sunt tot mai des confruntați cu o serie de provocări majore: creșterea intensității competiționale, solicitarea produselor ecologice și naturale, preferinţa pentru mărci proprii, cât şi pentru produse premium, vânarea produselor ieftine şi a promoţiilor etc. Datorită acestui comportament polivalent al indivizilor, posibilităţile de fidelizare şi de legare a acestora de o anumită reţea, de un format comerial sau de un magazin devin tot mai dificile, companiile trebuind să inoveze permanent în găsirea acelor pârghii prin intermediul cărora să reuşească nu doar să atragă consumatorii, ci mai ales să îi menţină. Conştienţi de aceste noi evoluţii în comerţul român, autorii recurg la derularea unei cercetări documentare, prin care evidenţiază diferitele activităţi şi măsuri care se subscriu dezvoltării durabile în comerţul european şi în cel românesc, cât şi a unui studiu empiric menit a reliefa impactul unor asemenea acţiuni şi asupra acţiuni asupra loializării clientelei.
 
 
Nowadays retailers are often dealing with a series of major challenges: the heightened competitive strain, the demand for organic products, the preference for retailers own brands and for premium products, the focus on cheap products etc. As a result of this versatile customer behaviour, the possibilities for developing client loyalty and retaining to a certain chain, a retail brand or a store have become increasingly difficult; hence, companies have had to constantly innovate their strategies of attracting and binding clients. The authors have engaged in documenting various actions and measures undertaken in the spirit of sustainable development in both European and Romanian retail, and in drafting an empirical study of the impact that these actions have on binding clients.
Autor(i):Nicolae Al. POP, Dan Cristian DABIJA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2014 [Volume 9, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:6793
19. Motivating Factors behind sale of cold drinks in South India Market
Rezumat:According to CAGR (2007-2011) Indian beverage market is 21% and Indian ranked 3rd largest beverage consumption after the USA and China. Indian every year beverage consumption is nearly 120 billion litters. In peak reason soft drinks consumption will be 25 million whereas in off season its consumption will be nearly 15 million.  Health/nutrition benefits, affordability, taste/freshness, functionality, product availability, and corporate responsibility (CR) issues are among other key consumer drivers. The industry has traditionally competed for market share instead of conditioning consumers to pay for the value they receive—that is, why they should perhaps pay more for certain things like convenience, nutritional benefits, functionality, availability, fair trade, etc. Healthy eating is another critically important consumer driver, a trend that will have considerable influence over company strategies in the next five years.  After going through the statistics that motivates the researcher to further study in this industry .The present study consists of two objectives. The first objective  is to find out  the major  factors  that influence customers to select one particular brand of cold drink among different brands  in the competitive market followed by the second objective to identify   the  influencing factors those have active role towards sale of cold drinks in south india Market. A total of 427 respondents involved in the survey process, after words that sample size reduced to 400 (200 for the present retailers and 200 for the new retail outlets) having 93.6 percent response rate. Convenience sampling method which is considered as non-probability sampling is used.Factor analysis followed by regression has been used to meet the objective of the study.
Autor(i):Debajani SAHOO, B. A. CHAITHANYA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2014 [Volume 9, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:6794
20. Crearea unor ierarhii fotbalistice mai bune: o abordare de marketing aplicată a metodei comparaţiilor perechi în sport // Creating better soccer rankings: an applied marketing approach of the paired comparison method in sports
Rezumat:Când campionatele se încheie, iar fotbalul jucat lasă temporar locul celui analizat şi comentat, profesioniştii sistemului, dar şi publicul larg discută, măcar până la începutul ediţiei următoare, dacă echipa campioană a meritat titlul, dacă echipele care au ocupat locurile europene le-au meritat, dacă salvatele de la retrogradare au meritat să scape sau doar au avut mai mult noroc decât cele picate… Inevitabil, se conchide că „dacă i-am fi bătut acasă pe X şi am fi scos măcar un punct afară la Y, atunci…” sau „pe ansamblu am fost mai buni decât Z, dar…”, clasamentul final ar fi „arătat altfel”. Chiar aşa, ar putea „arăta altfel” clasamentele campionatelor de fotbal?
 
 
When competitions end, and the football played on the pitch leaves temporarily the place for that analyzed and commented, the field professionals and the public discusses, at least until the beginning of the next edition, if the winners have deserved the title, if the European teams have also deserved their seats, and if the teams saved from relegation deserved to avoid it or were just luckier than the relegated ones... Inevitably, the conclusions state that „if we would have won at home against X or got at least a point away at Y, then...” or „overall, we were better than Z, but...”, the final ranking would have “looked differently”. So, could the rankings of the football competitions look differently?
Autor(i):Călin VEGHEŞ
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2015 [Volume 10, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7175
21. Spațiul privat al consumatorului – considerații de marketing asupra conținutului său și modalităților de abordare a acestuia // The private space of consumer – marketing considerations on its content and ways of approaching
Rezumat:Literatura științifică de marketing s-a îmbogățit în ultimii ani cu foarte multe lucrări care au abordat subiectul spațiului privat și au oferit noi puncte de vedere asupra conținutului său și modalităților de punere în practică a cadrului conceptual în viața reală. Lucrarea își propune să contribuie, pe baza rezultatelor unui studiu cantitativ de amploare, la mai buna înțelegere, în termeni de marketing, a conținutului datelor cu caracter personal, a proceselor asociate culegerii, administrării și folosirii acestora și a cooperării dintre entitățile private și/sau publice, respectiv consumatori și/sau cetățeni în aria spațiului privat și al protecției datelor personale.
 
The scientific marketing literature has been enriched in the recent years with an abundance of works approaching the topic of privacy and providing new views over its content and the ways to apply the conceptual background into the real life. Based on the results of an extensive quantitative study, the paper aims to contribute to a better understanding, in terms of marketing, of the content of personal data, processes related to the personal data gathering, administration and employment, and the cooperation between private and/or public entities and consumers and/or citizens in the area of privacy and of personal data protection.
Autor(i):Mihai ORZAN, Călin VEGHEŞ, Carmen ACATRINEI
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2015 [Volume 10, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7256
22. Şansele de angajare ale tinerilor economişti într-o companie multinaţională. Studiu de caz: tinerii economişti studenţi/absolvenţi ai Universităţii Transilvania şi companiile multinaţionale din Municipiul Braşov // Young Economists’ Employment Chances in a Multinational Company. Case Study: Young Economists – Students/ Graduates of Transilvania University and Multinational Companies in Braşov Municipality
Rezumat:Creșterea șanselor de angajare a actualilor, dar și a viitorilor absolvenți de studii superioare depinde de situația economică a țării, dar și de posibilitatea facultăților de a genera specialiști care să răspundă solicitărilor venite de pe piaţa muncii. Prezenta lucrare și-a propus să identifice, printr-o anchetă pe bază de sondaj realizată în rândul tinerilor studenţi/absolvenţi economişti ai Universităţii Transilvania din Braşov, care sunt atitudinile şi opiniile acestora cu privire la şansele de angajare într-o companie multinaţională, care este percepţia acestora cu privire la mediul de lucru dintr-o companie multinațională, dar și generarea unor propuneri care să ajute studenții să-și crească şansele de angajare într-o companie multinațională. Obiectivul final al lucrării constă în formularea unor sugestii de îmbunătăţire a modului de pregătire a tinerilor economişti pentru a crește posibilitatea acestora de a se angaja într-o companie multinațională.
 
 
The increase in the employment chances of both current and future university graduates depends on the country’s economic situation, as well as on the possibility of the faculties to generate specialists who should comply with the labour market solicitations. This paper intends to identify, by a survey-based inquiry, among the young students/ graduates of Transilvania University’s Faculty of Economic Studies, which are their attitudes and opinions, as regards the employment chances in a multinational company, which is their perception about the working environment in a multinational company; as well as to generate proposals meant to help the students increase their employment chances in a multinational company. The final goal of the paper consists in formulating suggestions meant to improve the young economists’ training, with a view to increasing their possibility to be employed in a multinational company. 
Autor(i):Ana ISPAS, Denisa-Georgiana BOBOC, Andreea-Gabriela MARICA, George-Bogdan NĂSTĂSOIU, Cristina-Victoria VIJOLI
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2015 [Volume 10, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7258
23. Profilul consumatorilor de servicii poştale pe o piaţă concurenţială. Studiu de caz: România // The profile of postal services consumers on a competitive market. Case of Romania
Rezumat:Această lucrare conține o cercetare efectuată cu scopul de a identifica profilul consumatorilor de servicii poștale pe piața românească având în vedere concurența dezvoltată după liberalizarea acestei pieţe. În acest sens, a fost efectuată o anchetă e bază de sondaj, datele fiind prelucrate folosind metode multivariate cum ar fi Analiza Omogenităţii și Analiza Cluster în doi paşi (Two Step Cluster Analysis). Rezultatele subliniază existența unor consumatori cu așteptări mari în ceea ce privește calitatea serviciilor, dar şi consumatori cu un nivel ridicat de atașament față de notorietatea operatorului. Pornind de la aceste concluzii, operatorii ar putea să stabilească strategii adecvate de marketing pentru a obține o poziție cât mai bună pe piață.
 
 
This paper contain a research meant to design the profile of the postal services consumers on the Romanian market taking into consideration the competition developed on this market after its liberalisation. A survey has been conducted, data being processed using multivariate methods such as Homogeneity Analysis and Two Step Cluster Analysis. The results underline the existence of some consumers with high expectations regarding the quality of services but also consumers with a high level of attachment to the operator’s notoriety. Starting from these conclusions the operators could establish proper marketing strategies meant to obtain a better position on the market.
Autor(i):Cristinel CONSTANTIN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2015 [Volume 10, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7335
24. Development of the Ethical Brand Construct: A Viewpoint From Practitioners
Rezumat:The purpose of this paper is to examine ‘the ethical brand’ as a construct and its effect on buyers’ responses. The study is qualitative and based on 10 practitioner interviews in the electronic office equipment sector. Findings reveal that the ethical brand is a construct that has major effect on buyers’ responses. In addition, it was found that the ethical viewpoint can be expressed in terms of responsibilities. Thus, ‘responsibility’, is a key concept of current moral sensitivity and appears highly suitable to express the ethical dimension of human action by including both the practical and theoretical concepts. Notably, the concept of the ethical brand as a brand that is a moral actor considering economic, social and environment responsibilities with the integrity to do the right thing, is confirmed with the qualitative finding of this study. Managerial contribution lies in lessons for practitioners who want to understand why a brand may seem to be ethical. It also provides a background for further studies, which can extrapolate the current thinking into other sectors in order to validate or refute the results presented here.
Autor(i):Sulaiman ALI, Faridah Syed Alwi SHARIFAH, Bang NGUYEN, T-C MELEWAR
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2016 [Volume 11, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7578
25. Battle of the brand: How Twitter users in the Arab world challenge ISIL
Rezumat:The primary purpose of this study is to gain a better understanding of how the terrorist organization ISIL brands their identity and, subsequently, how their various branding strategies enable the group to gain support and recruit new members Furthermore, this study attempts to understand how social media users via Twitter challenge those presentations using social media platforms. The study analyses all available online issues of the ISIL publication Dabiq. Data from Twitter users in the Arab Peninsula was then collected using the Media Monitoring System at Texas A&M University. This analysis reveals that Arab Twitter users do not follow the same branding patterns of ISIL as ISIL themselves project to Western audience. Despite propaganda efforts and brutal tactics of subjugation, social media allows the larger public the opportunity to discuss and challenge such efforts.
Autor(i):Skye COOLEY, Ethan STOKES, Audra GINES
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2016 [Volume 11, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7579
26. Reputaţie corporată, satisfacţie şi loialitate – analiză a posibilelor legături cauzale // Corporate reputation, satisfaction and loyalty – analysis of possible causal relationships
Rezumat:Reputaţia companiei, satisfacţia şi loialitatea clienţilor sunt unele din cele mai utilizate variabile în cercetările aplicate din marketing şi relaţii publice, niveluri pozitive ridicate ale acestor variabile fiind deziderate ale practicienilor din aproape orice domeniu, profit sau non-profit. Factorii de influenţă sau antecedenţii reputaţiei, satisfacţiei şi loialităţii au fost intens studiaţi, ca de altfel şi legăturile de dependenţă, mediere sau moderare dintre aceste variabile. Scopul studiului nostrum a fost de a identifica posibilele sensuri ale legăturilor cauzale dintre reputaţia companiei, satisfacţia clienţilor şi loialitatea acestora, atât în teorie, printr-o sinteză a literaturii de specialitate, cât şi empiric, printr-o cercetare cantitativă cu caracter exploratoriu, pilot. Studiul este structurat pe două componente, una teoretică, ce vizează analiza conotaţiilor atribuite celor trei variabile în literatura de specialitate şi legăturilor anterior testate, şi una empirică, bazată pe o anchetă online în rândul unui eşantion de consumatori de produse alimentare organice. Rezultatele cercetării exploratorii sugerează că intre variabilele analizate pot exista legături cauzale in dublu sens.
 
 
Company reputation, consumer satisfaction and customer loyalty are some of the most used variables in applied research in marketing and public relations, positive high levels of these variables being the goals of practitioners in almost every field, profit or non-profit. Influence factors or antecedents of reputation, satisfaction and loyalty have been extensively studied, as well as the relationships of causal dependence, mediation or moderation between these variables. The aim of our study was to identify possible directions for the causal links between the company's reputation, customer satisfaction and loyalty, both in theory through a literature synthesis, and empirically, through a quantitative research with an exploratory characteristic, on a pilot sample. The study is divided into two components, one theoretical, aimed to analyze the connotations attributed to the three variables in the literature and an empirical one, based on an online survey among a sample of consumers of organic food.
Autor(i):Adriana ZAIŢ, Ioana IRINA
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2016 [Volume 11, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7581
27. Perspective de marketing ale învăţământului superior românesc // Marketing perspectives of romanian higher education
Rezumat:Această lucrare conține o cercetare menită să identifice tendințele de pe piața serviciilor de învățământ superior din România atât din perspectiva  furnizorilor cât  și a  consumatorilor. Cercetarea a pornit de la ipoteza că universitățile din România se confruntă cu o problemă crucială, cauzată de scăderea numărului de candidați potențiali. Atâta timp cât numărul de studenţi reprezintă principala sursă de finanțare atât pentru universitățile publice cât și pentru cele private, stabilirea unor strategii de marketing menite să atragă cât mai mulți studenți poate fi considerată  una dintre cele mai importante căi pentru succesul viitor. Rezultatele cercetării noastre au confirmat ipoteza de mai sus, iar comunicarea activă în rețelele de socializare a fost identificată ca o posibilă strategie de marketing.
 
 
This paper contains a research meant to identify the trends of higher education market in Romania from both suppliers and consumers perspectives. The research started from the hypothesis that the Romanian universities face with a crucial problem caused by the decreasing number of potential candidates. As the number of students is the main financing source both for public and private universities, the establishing of marketing strategies meant to attract more students could be considered one of the most important ways for future success. The results of our research confirmed the above hypothesis and an active communication in social media have been identified as a proper marketing strategy.
Autor(i):Cristinel CONSTANTIN
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2016 [Volume 11, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7582
28. The Impact of the Educational Services Quality on the Satisfaction of the Students, Empirical Study Based on the Al-Rafidain Private University College Students
Rezumat:This study aims to prove the impact of the quality of educational services upon the satisfaction of the students of the Al-Rafidain Private University College. In order to achieve the objectives of the study, the researcher created a questionnaire with 28 questions, in order to collect primary data from the students of the Al-Rafidain Private University College. In light of these aspects, the data was collected and analyzed, after which the hypotheses were tested. The main conclusions of the study indicated that high levels of the quality of educational services reflect the increase of the student’s satisfaction. Additionally, the study indicated the fact that there is a significant statistical impact of the quality of educational services upon students’ satisfaction of the Al-Rafidain Private University College, at a rate of 0.05%. The study provides recommendations among which the continuation of the College, for the confirmation of the commitments and of the continuous development of the educational plan and the improvement of the programs adopted by the College, to increase the level of the educational processes’ quality.
Autor(i):Zaid AL-DULAIMI, Zaki BHAYA, Basim JASSMY
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2016 [Volume 11, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7741

Contul meu Rosetti