|   |   | 

: Consumer behaviour

1. Comportamentul consumatorului organizaţional pe piaţa produselor farmaceutice / Organizational consumer behavior on the pharmaceutical market
Rezumat:Piaţa produselor farmaceutice are trăsături specifice. Există un cumpărător organizaţional, cu rol intermediar între cel care prescrie produsul şi consumatorul lui final. Din acest motiv, obiceiurile legate de cumpărare sunt total diferite decât cele ale unui consumator care parcurge în viteză piaţa bunurilor de consum. Multe dintre aspectele discutate se referă la piaţa organizaţională, la procesul de decizie al consumatorului organizaţional şi la tiparele de comportament specifice pentru consumatorul organizaţional. Aceste particularităţi evidenţiate în articolul de faţă se pot constitui într-un cadru teoretic necesar pentru buna practică din domeniul farmaceutic.

Pharmaceutical market is a very specific one. There is an organizational buyer situated between prescriptor and final consumer. For this reason consumer buying habits are totally different then those on the fast moving consumer goods market. Main aspects discussed are about organizational market, organizational consumer decisions process and patterns of organizational consumer behavior. Those particularities highlighted in this article may provide a theoretical basement for a good practice on the pharmaceutical market.
Autor(i):Raluca BRANDABUR
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2685
2. Cunoştinţele despre piaţă şi performanţele de marketing ale firmei / Market Knowledge And The Firms’ Marketing Performance
Rezumat:Într-un mediu complex şi dinamic, capabilitatea de a procesa informaţiile de marketing reprezintă o sursă a avantajului concurenţial durabil. În ultimele două decade, s-a înregistrat o creştere semnificativă a preocupărilor de cercetare orientate în direcţia înţelegerii atât a contribuţiilor cunoştinţelor despre piaţă la creşterea performanţelor de marketing ale firmei, precum şi a procesului prin care aceste cunoştinţe sunt generate. Prezenta lucrare prezintă rezultatele unui studiu exploratoriu privind procesul învăţării organizaţionale în marketing şi efectele potenţiale ale noilor cunoştinţe despre piaţă generate asupra performanţelor firmei.

In a complex and dynamic environment, the capability to process marketing information represents a sustainable competitive advantage source. In the last two decades there has been a significant increase in the research efforts focused on understanding the contribution of market knowledge to achieving higher firm performance, and also focused on knowledge generation processes. This paper presents the results of an exploratory study on the process of organizational learning in marketing and the potential effects of newly generated market knowledge on firm performance.
Autor(i):Florin FOLTEAN, Horaţiu HĂLMĂJAN, Gheorghe PREDA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2700
3. La evaluarea unui nou serviciu sau produs în scopul de a fi achiziţionat, factorul de timp afectează probabilitatea ca el să fie achiziţionat de către consumatori? / When Evaluating a New Service or Product for Possible Adoption, Does Timing Affect Consumers’ Adoption Likelihood?
Rezumat:Scopul acestui articol este acela de a înţelege mai bine modul în care sincronizarea influenţează probabilitatea de achiziţie a unui nou serviciu sau produs, în situaţia în care indivizii se gândesc la noul serviciu sau produs ca la unul pe care l-ar putea adopta. Sondarea posibilei influenţe a factorului de timp se face prin perspective teoretice (inclusiv prin teoria nivelului de înţelegere) care, în acest studiu, sunt transformate în ipoteze ulterior verificate experimental, în contextul evaluării unui nou serviciu pentru o posibilă achiziţie a acestuia. Influenţele temporale sistematice sunt susţinute prin experimente, ulterior fiind discutate implicaţiile teoretice şi manageriale corespunzătoare.

The purpose of this paper is to understand better how timing may systematically influence the likelihood of adoption of a new service or product at the stage where individuals are thinking about the new service or product for possible adoption. Insights into possible temporal influences are provided by theoretical perspectives including construal level theory, which are developed in this study into hypotheses that are subsequently tested empirically in the context of a new service being evaluated for possible adoption. Support is provided for systematic temporal influences and the corresponding theoretical and managerial implications are subsequently discussed.
Autor(i):Scott G. DACKO, Qing WANG, Marwa GAD
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2710
4. Ce nu se poartă: decizia consumatorilor de sex feminin de a renunţa la anumite haine / What not to wear : the Female Consumer's Decision to Dispose of Clothes
Rezumat:Este ştiut că indivizii decid în mod activ să adopte şi să-şi comunice identităţile prin consum. Pentru asta este necesar să se înţeleagă modul în care indivizii îşi reprezintă obiectele avute în posesie şi înţelesurile pe care acestea le transmit. Totuşi, identitatea nu se construieşte doar pe baza a ceea ce consumăm, ci şi a lucrurilor pe care le aruncăm; decizia de a renunţa la bunuri are o semnificaţie la fel de însemnată ca şi decizia de a consuma ceva. Această lucrare studiază motivele pentru care oamenii aruncă haine - cum ajung să ia această decizie şi modul în care ea are legătură cu identitatea lor.
Studiul consumului de obiecte de îmbrăcăminte oferă un context ideal pentru cercetarea problemei renunţării la obiecte şi identităţii, deoarece îmbrăcămintea este o expresie imediată şi vizibilă a imaginii despre sine, adoptată de toată lumea şi intrinsecă înţelegerii identităţii la nivel individual şi social. Deşi există numeroase studii cu privire la rolul obiectelor de îmbrăcăminte ca element de comunicare a identităţii, la modă şi curentele de modă, ca şi la locul lor în cadrul anumitor sub-culturi, s-a acordat foarte puţină atenţie problemei aruncării obiectelor, ca parte a consumului. Rezultatele arată că, departe de a fi o strategie de „adaptare”, renunţarea la obiectele de îmbrăcăminte este adesea privită ca acţiune pozitivă, pentru structurarea unei anumite imagini despre sine şi ca metaforă pentru asumarea controlului asupra propriei vieţi.

It is widely accepted that individuals actively choose to adopt and communicate identities through consumption. This requires the development of understanding how individuals make sense of possessions and the meanings they convey. Identity is, however, not only constructed through what is consumed, but also about what is rejected; the decision to dispose of goods is as significant as the decision to consume. This paper examines why people dispose of clothes – how they reach the decision and how this relates to their identity.
Consideration of clothing consumption provides an ideal context for the examination of disposal and identity as clothing is an immediate and visible expression of one of the most important aspects of self. Clothing is the manifest expression of self image, universally adopted and integral to understanding individual and social identities. Whilst there has been extensive research into the role of clothing as a communicator of identity, fashion and fashion systems and its place within particular sub-cultures, very little attention has been paid to the disposal side of clothing consumption. The findings reveal that far from a ‘coping’ strategy, disposition of clothes is often seen as a positive act, and establishment of a desired self and a metaphor for taking control of one’s life.
Autor(i):Susan J. HART, Gillian M. HOGG, Fiona BALFOUR
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2007 [Volume 2, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2725
5. Modele de informare a tinerilor absolvenţi din Europa / Information-Getting Patterns of Young European Graduates
Rezumat:Persoanele tinere sunt mobile, bine informate şi cumpărători sensibili la informare, dau o mare atenţie achiziţiilor, adesea fiind pionieri şi stabilind trenduri în consum (Ganassali et al., 2006). Cercetarea noastră se concentrează pe un eşantion de tineri absolvenţi de studii superioare, care datorită studiilor sunt mai sofisticaţi şi mai selectivi în alegere, în special, în ceea ce priveşte comportamentul în căutarea de informaţii. Pentru aceasta am folosit date din Ancheta Socială Europeană (ASE), runda a doua, am aplicat analize de corelaţie între modelele de căutare de informaţii şi venit, ocupaţie, statutul civil, şi i-am grupat pe respondenţi, respectiv, absolvenţi după variabile comune. Principala aplicare a studiului rezultă din cuantificarea receptivităţii grupului la informaţii furnizate şi recepţionate pe mai multe căi. Limita acestei cercetări constă în tratarea informaţiei în sensul larg, şi de aceea nu am inclus nicio componentă experimentală (de exemplu testarea reacţiei respondenţilor la anumite informaţii de marketing). Concluziile stabilesc profiluri complementare ale absolvenţilor, grupaţi în funcţie de felul în care absorb informaţiile transmise pe diverse canale.

Young people are mobile, well-informed and information-sensitive buyers, paying significant interest to their purchases, often pioneering consumption trends (Ganassali et al., 2006). Our research focuses on a sample of university graduates, who are more sophisticated and selective, as far as their information-seeking patterns are concerned. Using data from the ESS, round 2, we applied correlation analysis between information-getting patterns and income, occupation, marital status, and we clustered graduates by sets of common features they exhibit. The study’s main application is quantifying the receptivity of the group to information variedly propagated. Its main limitation is considering information as a whole, since we didn’t include any experimental component (testing peoples’ reactions to particular marketing information). The conclusions establish concurrent profiles of graduates, by their information-getting patterns.
Autor(i):Mihaela Cornelia PREJMEREAN, Simona VASILACHE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2008 [Volume 3, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2736
6. Contribuţia psihografiei la segmentarea pieţelor de consumatori: antecedente şi implicaţii pentru specialiştii în marketing / Psychographics in Segmenting Consumer Markets: Antecedents and Implications for Marketers
Rezumat:Articolul tratează efectele factorilor psihografici asupra comportamentului consumatorilor. Conceptul de psihografie are rolul de metodă de studiu al stilului de viaţă. Stilul de viaţă este perceput drept viaţa de zi cu zi a individului, arătând ce activităţi desfăşoară, ce hobby-uri are, ce îi place sau nu îi place şi ce atitudini are. Totuşi, stilul de viaţă reprezintă mai mult decât personalitatea şi clasa socială a unei persoane; el conturează şi caracterul comun al comportamentului individului şi modul în care comunică acesta cu lumea. Articolul pătrunde în adâncimea tipologiilor umane conforme cu metoda studiului stilului de viaţă, de exemplu modelul nonagramei, sistemele VALS şi VALS2, sistemul GeoVALS, cadrul AIO, modelul de monitorizare Taylor Nelson, cei 4 C ai lui Young şi Rubicam etc. Consumatorii se clasifică în grupuri diferite în funcţie de aceste tipologii. Datorită faptului că rolul fiecărui consumator, privit din perspectiva de cumpărător, depinde de stilul său de viaţă, producătorii de reclame ar trebui ca, înainte de crearea imaginilor adecvate în publicitate, să studieze modul în care se comportă grupurile de consumatori. Este important să se perceapă ce anume gândesc şi simt aceştia şi care sunt lucrurile în care cred, ce stil de viaţă susţin şi ce bunuri şi servicii preferă.

The article deals with the psychographic factors in consumer behaviour. The concept of psychography is treated as the method of lifestyle research. The lifestyle is perceived as a person’s daily life, which reveals hi/her activities, hobbies, likes and dislikes, and attitudes. However, the lifestyle includes more than the personality and social class of a person; it also outlines a common character of person’s behaviour and communication with the world. The article goes deep into the typologies made according to the method of lifestyle research such as the Enneagram model, VALS and VALS2 frameworks, GeoVALS system, AIO framework, Taylor Nelson‘s Monitor model, Young and Rubicam‘s 4 Cs etc. Consumers are classified into variety of groups according to these typologies. Since the role of each consumer as the buyer depends on his lifestyle, advertisement producers should survey how the groups of consumers behave prior to creating adequate images in the advertisement. It is important to perceive what they think, feel, and believe in, which lifestyle they propagate and which goods and services they prefer.
Autor(i):Dainora GRUNDEY
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2008 [Volume 3, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2739
7. O nouă abordare referitoare la influenţa mediului cu ajutorul conceptelor de control perceput şi orientare motivaţională / A new approach of the influence of atmospherics through the concepts of perceived control and motivational orientations
Rezumat:Cum reacţionează cumpărătorii când simt că nu pot controla modul în care îşi fac cumpărăturile? Pierderea controlului are cumva acelaşi impact asupra oricărui cumpărător? În acest studiu afirmăm că orientarea motivaţională moderează relaţia dintre control şi satisfacţie: Indivizii care merg la cumpărături animaţi de un scop anume trebuie să fie controlaţi şi ar trebui să fie mai puţin satisfăcuţi atunci când simt că pierd controlul, în vreme ce indivizii care merg de plăcere la cumpărături ar trebui să simtă o satisfacţie mai mare. Rezultatele scot în evidenţă rolul de moderator doar în cazul motivaţiei practice şi nu în cazul motivaţiei recreative.

How do consumers react when they feel they can’t control their shopping? Does the loss of control have the same impact on any shoppers? In this study, we argue that motivational orientation moderates the relationship between control and satisfaction: task-oriented shoppers need control and should be less satisfied when feeling in loss of control while recreational-oriented shoppers should be more satisfied. The results highlight a moderator role only for utilitarian motivation and not for recreational motivation.
Autor(i):Renaud LUNARDO
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2008 [Volume 3, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2741
8. Particularităţi privind procesul de achiziţie a serviciilor de consultanţă pentru management / Characteristics regarding the acquisition of management consultancy services
Rezumat:Consultanţa pentru management reprezintă o categorie de servicii destinate, cu precădere, afacerilor, având ca principal grup ţintă consumatorul organizaţional. Pentru multă vreme, literatura de specialitate a considerat utlizarea consultanţilor în management ca fiind o rezultantă a unei decizii individuale, generate de nevoile conducerii unei organizaţii şi nu de nevoile concrete ale organizaţiei, în ansamblul său. Scopul acestui articol este acela de a oferi o imagine mai clară asupra modului în care organizaţiile abordează procesul de achiziţie al serviciilor de consultanţă pentru management, pe o piaţă tânără şi insuficient reglementată, bazându-se pe argumentele identificate în literatura şi studiile de specialitate internaţionale.

Management consulting represents a category of business services having as the main target group the organizational consumer. For a log time, literature on management consulting has dealt with the use of consultants as an individual decision, focusing more on the individual manager’s needs than on the organization’s needs. The purpose of this article is to provide a better picture of how organizations deal with the acquisition of management consulting services, on a very young and not enough regulated market, based on arguments identified in the international literature and studies.
Autor(i):Daniela Roxana MIHAI
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2008 [Volume 3, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2742
9. Mediul magazinului şi comportamentul de cumpărare. Noi perspective asupra conceptelor controlului perceput şi al orientărilor motivaţionale / Store environment and shopping behavior. New insights through the concepts of perceived control and motivational orientations
Rezumat:Una dintre problemele cheie ale retailerilor constă din a înţelege intenţia de revenire a consumatorilor. În ciuda unui vast volum de cercetări orientate spre influenţa mediului magazinului asupra comportamentului consumatorului şi intenţiei de revenire, rezultatele au generat concluzii inconsecvente. După unii autori, unul dintre motive constă din nevoia de a include orientarea motivaţională a consumatorului. În acest studiu, vom arăta că intenţia de revenire este dependentă de controlul perceput, dar este mediată şi de plăcere. Mai mult, vom arăta că orientarea motivaţională moderează relaţia dintre controlul perceput şi intenţia de revenire. Rezultatele noastre arată rolul mediator al plăcerii şi rolul moderator al orientărilor motivaţionale.

One of the key issues for retailers is to understand how to increase the return intent of consumers. Despite a wide body of research focusing on the influence of store environment on consumer behavior and return intent, results have produced inconsistent conclusions. According to some authors, one of the reasons is the need to include consumer’s motivational orientation. In this study, we argue that return intent depends on perceived control, but is also mediated by pleasure. Moreover, we argue that motivational orientation moderates the relationship between perceived control and return intent. Our results highlight the mediating role of pleasure and the moderator role of motivational orientations.
Autor(i):Renaud LUNARDO
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2009 [Volume 4, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2773
10. Valoarea cumpărăturilor percepută de către consumatori pe piaţa telefoanelor mobile şi a laptopurilor din India / Consumers’ Perceived Shopping Values in Mobile phone & Laptop Computer Market in India
Rezumat:Studiul prezent are în vedere două perspective din care un cumpărător individual poate percepe orice cumpărătură: acestea sunt perspective utilitare şi hedoniste. Studiul de faţă a examinat aceste dimensiuni ale valorii în cazul cumpărării a două produse: laptopurile şi telefoanele mobile. În cazului laptop-ului, în mod clar se evidenţiază două structuri componente (utilitare şi hedoniste). Dar în cazul telefonului mobil, s-au observat trei structuri componente (utilitare, hedoniste şi valorile cumpărăturilor sociale), ceea ce ne îndreaptă atenţia către o altă dimensiune unică a valorii, numită socială.

The present study deals with two perspectives from which an individual buyer can perceive any shopping: they are utilitarian and hedonic perspectives. Present study has examined these perceived value dimensions in case of buying of two products: laptop computers and mobile phones. In case of laptop, clearly two factor structures (utilitarian and hedonic) emerged. But in case of mobile phone, three factor structures (utilitarian, hedonic and social shopping values) were obtained, which draws our attention towards another unique perceived value dimension, named as social.
Autor(i):Abhigyan SARKAR
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2010 [Volume 5, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2783
11. Segmentarea utilizatorilor de Internet pe baza variabilelor de comportament / Segmentation of Internet Users Based on Psychological and Behavioral Variables
Rezumat:Mai multe studii asupra teoriei Folosire-Beneficiu (F&B) furnizează baza înţelegerii motivaţiilor pentru folosirea mijloacelor tradiţionale de mass media, cum ar fi televizorul şi radioul. Cercetările F&B asupra Internetului tind să se bazeze pe studii asupra mediei tradiţionale. Această lucrare presupune că Internetul este un mediu unic şi oferă un set de beneficii diferit faţă de cel oferit de mass media tradiţională. Astfel, acest studiu caută să indentifice în primul rând motivaţiile folosirii Internetului si apoi, structura exactă a beneficiilor. În plus, el segmentează utilizatorii de Internet pe baza dimensiunilor beneficiilor derivate şi a modului de folosire. Acest studiu a identificat o structură de şase factori ai beneficiilor. A identificat două segmente între respondenţi. Articolul se încheie cu partea de concluzii şi discuţii, acolo unde sunt discutate implicaţiile teoretice şi manageriale, alături de limitările şi viitoarele domenii de aplicare ale studiului.

Several Uses and Gratification (U&G) studies provide bases for understanding motivations for the uses of traditional mass media such as television and radio. U&G research on internet has tended to rely on studies of such traditional media. This paper assumes that internet is a unique medium and offers a set of gratifications different from those offered by traditional mass media. This study, therefore, sought to first identify motivations for using the Internet and then extract the structure of gratifications. In addition, it segementated the internet users based on derived gratification dimensions and their usage pattern. The study identified a six-factor gratification structure. It identified two segments among the respondents. The article concludes with the conclusions and discussion part where theoretical and managerial implications are discussed along with the limitations and future scope of the study.
Autor(i):Subhash JHA, Pradeep KRISHNATRAY
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2010 [Volume 5, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2787
12. O examinare empirică a factorilor care influenţează deciziile de dispunere a consumatorilor / An Empirical Examination of Factors that Influence Disposition Decisions of Consumers
Rezumat:Puţină literatură despre consumator furnizează taxonomia şi procesul deciziilor de dispunere precum şi diverşi factori care influenţează luarea de decizii. În ciuda referinţelor legate de factorii situaţionali, personali sau care au legătură cu subiectul şi a influenţei lor asupra deciziilor de dispunere, aceşti factori au fost studiaţi independent. Folosind tehnologii depăşite şi produse disfuncţionale pentru a alcătui contextul în care deciziile de dispunere au loc, acest studiu examinează trei decizii principale de dispunere: păstrarea produsului, debarasarea permanentă de el şi debarasarea temporară, pentru trei categorii diferite de produs, folosind ANCOVA (analiza de covarianţă). Acest studiu a arătat impactul important a acestor trei variabile pentru fiecare decizie de dispunere.

Limited literature on consumer disposition provides disposition decision taxonomy and process as well as few varied factors that influence the decision making. Despite references to situational, personal as well as object related factors and their influence on disposition decisions, these factors have been studied independently. Using technological obsolescence and product dysfunction as contexts in which disposition decisions are taken, this study examines three main disposition decisions: keeping the product, getting rid of it permanently and getting rid of it temporarily, for three different product categories using ANCOVA. This study showed significant impact of several of these variables for each disposition decision.
Autor(i):Rajdeep CHAKRABORTI, Srividya RAGHAVAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2010 [Volume 5, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2788
13. Stilurile consumatorilor de a lua decizii şi consumatorii tineri-adulţi: o explorare indiană / Consumer decision-making styles and young-adult consumers: an indian exploration
Rezumat:Prezentul studiu a încercat să stabilească stilurile de a lua decizii în rândul consumatorilor tineri-adulţi pentru a pune la dispoziţie informaţii marketerilor interesaţi de profilul decizional al consumatorilor, ajutându-i astfel să îşi canalizeze eficient eforturile în marketing. Studiul s-a folosit de inventarul stilurilor consumatorului al lui Sproles şi Kendall (1986) – CSI pe un eşantion de 425 tineri-adulţi indieni şi a încercat să examineze generalitatea scalei. S-a efectuat analiza factorilor. Studiul a confirmat aplicabilitatea caracteristicilor originale ale SUA, ca şi două noi aspecte. Mai mult decât atât, similarităţile şi diferenţele între culturi diferite au fost discutate şi implicaţiile acestora.

The present study has tried to ascertain the decision-making styles of young-adult consumers so as to provide information to marketers interested in the decision-making profile of consumers and thus enabling them to build their marketing efforts accordingly. The research has made use of Sproles and Kendall’s (1986) consumer styles inventory (CSI) on a sample of 425 young-adult Indian consumers and has attempted to examine the generalisability of the scale. Factor analysis has been employed. The study has confirmed the applicability of the original US characteristics as well as two new traits. Furthermore, similarities and differences between different cultures have been discussed and implications have been proffered.
Autor(i):Anand Mishra ANUBHAV
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2794
14. Situational Factors Influencing Impulse Buying Behavior of Algerian Consumer
Rezumat:This paper investigates the influence of situational factors on the impulse buying behavior of algerian consumer using a Mehrabian and Russell's framework. The results suggest that a consumer's emotions can be a mediating factor in the impulse purchase process. In this study, we identify and explore how situational factors and emotional states may influence impulse purchase behavior. By tapping the responses of 687 consumers in the area of Algeria’ west, we obtain that there is a positive relationship between independent and dependent variables. According to the results; pleasure was associated with design, whereas arousal was associated with perception of crowding , but dominance was linked to time spent in the store.
Autor(i):Amel GRAA, Maachou DANI EL KEBIR
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2011 [Volume 6, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2807
15. An Empirical Investigation of Perceptions of Customers About Quality of Services Offered by Public and Private Sector Banks
Rezumat:After the implementation of government policies on globalization and liberalization, the consumers have become more critical of the quality of service. Consumers are now very much aware of the alternatives available in relation to services and the provider organizations. Expectations of consumers are rising and the provider organizations should be aware of these expectations. The objective of the present study is to compare and analyze the service quality perceptions of customers about the public sector and private sector banks. The study also seeks to find the relevant dimensions of the SERVQUAL/SERVPERF scale in banking industry in Indian context. A total of 235 respondents completed the field survey, and survey was conducted in the Dehradun city of Uttrakhand state. The primary statistical techniques used in the study are Correlation analysis, Factor analysis and Multiple regression analysis. An attempt has been made here to quantitatively study the levels of the dimensions of service quality and its relation to customer service quality perceptions.
Results of overall service quality perceptions show that public sector banks are rated high as compared to private sector banks. Exploratory factor analysis was used and five factors were extracted using the method of principal component analysis. The five factors extracted in case of public sector bank explained 78.34% of the variance; where as five factors extracted in case of private sector bank explained 77.07% of the variance. The correlation analysis results show that all the five dimensions are highly relevant for service quality perceptions in banking sector, as correlation coefficient ‘r’ values for all the dimensions range from 0.945 to 0.973. Regression analysis with overall service quality perceptions as dependent variable, and five extracted factors as independent variables was run in SPSS 17.0. Regression results show that except tangibility dimension, beta coefficient values for other four dimensions of service quality namely; empathy, reliability, assurance, responsiveness are higher in case of public sector banks. Statistically beta coefficient values for reliability, assurance dimensions are higher in case of public sector banks as compared to private sector banks. Whereas only one dimension tangibility got statistically higher beta coefficient value for private sector banks.
The present study was conducted under the null hypothesis that there is no significant difference in the service quality perceptions of public and private sector banks. Results of t-test rejected the null hypothesis, led to the inference that there is significant difference in the service quality perceptions of public and private sector banks.
In all present study arrived at a conclusion that customers perceive better quality of service for public sector banks as compared to private sector banks.
Autor(i):Gautam VIKAS
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2011 [Volume 6, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2808
16. ‘Brand Equity’ affecting the consumption pattern of Services in India
Rezumat:This study attempts to examine the determinants of brand equity of services and how these determinants are affecting the consumption pattern of services, based on consumers’ perception of the banking service. Exploratory factor analysis has been applied to reduce the total number of items to a small number of underlying factors and results produced five factors namely brand resonance; brand judgements; brand feelings; brand performance; brand imagery; brand salience These alpha coefficients of reliability test were found to be ranging from 0.781 to 0.912 for all of the brand equity constructs individually and for the entire scale the value of alpha was found to be 0.837. Then multiple regression analysis has been performed by taking the responses of overall question (five point likert scale) as dependent and all the five factors as the independent variable. The multiple regression analysis findings indicate that the determinants of brand equity have an positive impact in changing the consumption pattern of the consumers’ towards services.
Autor(i):Mukund KUMAR
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2011 [Volume 6, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2812
17. Consumers and Internet Gambling Advertisements in Spam E-mail
Rezumat:Spam e-mail can contain online gambling marketing messages. Among 200 college students, 12.5% opened/read and 8% purchased the gambling product advertised in the spam e-mail. Significant variables associated with opening/reading were previous response to fraudulent e-mail offer, greater interest in learning more about online gambling, and greater trust that the Internet provides accurate information about online gambling. Also, greater interest in learning more about online gambling had a significant association with purchasing. In locations where Internet gambling is legal, marketers should consider ethical e-mail approaches to target interested consumers. E-mail and online gambling website content should include online gambling information.
Autor(i):Joshua FOGEL
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2011 [Volume 6, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2815
18. Duality, asymmetry and the placebo effect of the sale price. The relationship between the perceived prices and perceived value of products in the marketing literature
Rezumat:The perceived value can be defined as the difference between the perceived benefits by the client and the sacrifices he has to made in order to obtain the product.In this article I discussed the correlation between the value perceived by the customer and the selling price of the product. The price generates more mental shortcuts to the product utility and affects in a negative way the intentions of acquisition. The price can also have an informative part that can lead to favorable perceptions concerning the quality of the product.
Autor(i):Costinel DOBRE, Anca DRAGOMIR, Florin Lucian ISAC
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2011 [Volume 6, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2817
19. Influenţa venitului asupra comportamentului de consum şi a calităţii vieţii / The influence of the income on the consumer behavior and on the quality of life
Rezumat:Analiza comportamentului de consum este importantă pe de o parte pentru strategiile de marketing ale companiilor. Pe de altă parte această analiza comportamentului de consum reflectă modul în care consumatorii îşi îndeplinesc prin consum anumite dorinţe, oferind indicii despre nivelul de trai şi despre calitatea vieţii. În acest articol este analizată influenţa venitului asupra comportamentului de consum. Astfel în urma cercetărilor se poate observa că venitul influenţează comportamentul consumatorilor din România. Persoanele cu venituri ridicate au un comportament prin care se răsfaţă mai mult prin faptul că îşi permit să facă cumpărături pentru perioade mai îndelungate. Deasemenea consumatorii cu venituri mai mari se plimbă prin magazin, alegând produsele care le plac cel mai mult, nefiind nevoiţi să aleagă doar produsele planificate. Astfel rezultatele cercetării confirmă faptul că comportamentul de consum reflectă nivelul de trai al consumatorilor şi nivelul calităţii vieţii.

The analysis of the consumer behavior is, on one hand, important for the marketing strategies of companies and, on the other hand, this analysis of consumer behavior reflects the way in which consumers can fulfill some of their needs, showing in this way their living standards and the quality of their life. In this paper, the influence of the income on the consumer behavior is analyzed. The results of the research show that the income influences the behavior of the Romanian consumer. The persons with higher incomes have a behavior which allows them to spoil themselves, in the way that they can afford to shop for longer periods of time. The consumers with higher incomes can walk through the stores, choosing the products they like and afford to buy not just the planned products. Consequently, the results of the research confirm the fact that the consumer behavior reflects the living standard and the quality of life.
Autor(i):Nicolae Al. POP, Corina PELAU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2012 [Volume 7, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2836
20. Segmentarea în sport – analiza comportamentului consumatorului de sport // Segmentation in Sports – Analyzing the Behavior of the Sport’s Consumer
Rezumat:Sportul este un domeniu divers, care poate varia de la o implicare de 100% în calitate de jucător, până la a cumpăra echipament sportiv pentru activităţile de zi cu zi, astfel că a fi consumator de sport parte presupune atât o implicare activă (practicarea sportului), cât şi o implicare pasivă (participarea la evenimente sportive în calitate de spectator sau urmărirea acestora la televizor). Aceasta varietate conduce la necesitatea unei segmentări detaliate pe piaţa sportivă, pentru a putea implementa un proces cât mai coerent de ţintire a consumatorilor cu instrumentele de marketing adecvate. Acest articol prezintă rezultatele unei cercetării de marketing pe piaţa românească ce analizează comportamentul consumatorului de sport, implicaţiile acestuia în industria sportivă, precum şi modul în care sportul îi influenţează procesul decizional.


Sport is a multifarious domain that can range from 100% involvement as a player to buying sports equipment for everyday life activities, therefore the sport’s consumer can have an active involvement (practicing a sport) or a passive one (taking part in sports as a spectator or watching sport on TV), fact that brings the necessity of a segmentation process in order to better target the individual with the right marketing tools. This paper presents the results of a marketing research on the Romanian market that analyses the behavior of the sport’s consumer, his involvement in the sports industry and the way sports influences his life decisions. 
Autor(i):Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2013 [Volume 8, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:5800
21. Exploring Generation Z’s Purchase Behavior towards Luxury Apparel: a Conceptual Framework
Rezumat:Generation Z known as the Digital natives operates in a diverse manner set of consumers as they have a distinctive taste, choice, opinion, preference, attitude and behavior which make it crucial to understand how they play, learn and interact with their friends, peers, family, and brands. Generation Z is highly fashion conscious demands for high-end luxury goods, especially Luxury apparels. The present study aims to understand the purchase behavior, drivers and the process of buying luxury apparels of Generation Z. The study suggests that marketers need to be creative and interactive not only in their stores and advertisements but also on the digital platform and market in a subtle manner.
Autor(i):Jain VARSHA, Vatsa RESHMA, Jagani KHYATI
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2014 [Volume 9, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:6506
22. Exploring women motivations toward impulse buying behavior in Algeria
Rezumat:This study investigates the motivations behind impulse purchase behavior of Algerian women shoppers. The questionnaires were distributed to 600 women randomly in Algeria’ west. Data were then analyzed using factor analysis, reliability testing, correlations and ANOVA analysis. Further, the findings were used to answer hypotheses and provide recommendations for marketers and retailers.
This research could give basic and fundamental information about personal variables influencing on this kind of purchase. Our research findings offer important information for benchmarking managerial expectations with regard to internal motivations of women shoppers and merchandising decisions.
Autor(i):Amel GRAA, Maachou DANI EL KEBIR, Elyas SALAH
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2014 [Volume 9, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:6507
23. Publicitate ambientală – influenţa contextuală asupra percepţiei mesajului // Ambient advertising – the contextual influence on message perception
Rezumat:Prin lucrarea prezentă, perspectiva influenței contextuale asupra percepției mesajului este adaugată la cercetarea publicităţii ambientale. Utilizând suportul teoretic despre publicitatea neconvenţională, am realizat două studii cu scopul de a face o analiză comparativă (mediul tradițional vs. non-tradițional). Rezultatele studiului arată că transmiterea unui mesaj unic într-un context neașteptat este un element cheie în strategia publicitară de astăzi a companiilor. Cu toate acestea, publicitatea ambientală are un impact mult mai mare asupra procesării mesajul de către consumatori decât asupra unui răspuns din partea acestora în legătură cu o achiziție reală.


Through the present paper, the perspective of the contextual influence on message perception is added to the research on ambient advertising. The study employs theoretical support on unconventional advertising, which helped us to conduct two studies in order to make a comparative analysis (traditional vs. non-traditional media). The results of the study show that delivering a unique message in an unexpected place is a key element in today’s advertising strategy embraced by companies. However, ambient advertising has a greater impact on consumers’ processing of the message than consumers’ response related to an actual purchase.
Autor(i):Andreea-Ioana ROMONŢI-MANIU, Monica-Maria ZAHARIE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2014 [Volume 9, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:6508
24. Tânărul consumator de sport – face sport sau doar se uită? // The young sport consumer: doing or watching sports?
Rezumat:Una din cele mai importante probleme ale secolului este sedentarismul, cu atât mai mult dacă este vorba de generația tânără. Aceasta tinde să migreze de la o formă activă de implicare în sport la una pasivă, urmărind evenimentele sportive în calitate de spectator sau telespectator. Acest articol prezintă rezultatele unei cercetări cantitative a comportamentului tânărului consumator de sport, pentru a identifica sporturile ce se bucură încă de atractivitate în rândul tinerilor şi cum se implică aceştia – jucând sau, mai degrabă, urmărind de pe margine. Rezultatele cercetării pot sta la baza unei strategii de promovare a unei vieţi active şi de reducere a sedentarismului.
 
 
One of the most important issue nowadays concerns sedentarism, especially when talking about young people. They tend to migrate from an active involvement in sport activities to a passive one (as a spectator or a TV viewer). This paper presents the results of a quantitative research regarding youth sport behaviour, in order to identify which are the sports that are still appealing for young people and how do they commit to this activity – playing or rather watching from the sidelines. These results can be used in a marketing campaign promoting an active life and reducing sedentarism. 
Autor(i):Mihaela CONSTANTINESCU, Ştefan Claudiu CĂESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2014 [Volume 9, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:6795
25. An investigative study on the impact of affective and cognitive states on impulse buying
Rezumat:The purpose of the study is to investigate the involvement of the affective and cognitive components on impulse buying among consumers. The paper also attempts to investigate the effect of both the affective and the cognitive component on impulse buying among consumers. The data was collected from 153 customers using convenience sampling. The hypotheses were tested using Correlation and Regression. The affective and the cognitive dimensions are envisaged to be strong predictors of impulse buying among consumers. The present study suggests that consumers sometimes feel their inability to resist from purchases, suffer from guilt feelings/regret after making impulse purchases.
Autor(i):Kiran SHARMA, Joshi GANDHARVA, Shekhar Kumar SHASHI
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2015 [Volume 10, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:6989
26. Explorarea efectului RSC percepute asupra loialității clienților pe piața produselor lactate // Exploring the Effect of Perceived CSR on Customer Loyalty in the Dairy Products Market
Rezumat:Lucrarea investighează impactul percepțiilor clienților privind responsabilitatea socială corporativă (RSC) asupra loialității acestora față de companiile din sectorul produselor lactate, relevând perspective noi și utile în contextul socio-cultural și economic specific al uneia dintre cele mai mari țări ale Europei Centrale și de Est și extinzând cadrul teoretic și stadiul actual al cunoașterii privind  relația dintre loialitatea clienților și constructul complex al RSC percepute. În acest sens, a fost proiectată și implementată o anchetă pe bază de chestionar în rândul unui eșantion de 1461 de consumatori de produse lactate din mediul urban din România, 28 de itemi specifici fiind utilizați în vederea măsurării percepțiilor privind RSC, alți 6 itemi fiind folosiți pentru evaluarea loialității consumatorilor. După o analiză factorială exploratorie au fost identificate 8 variabile latente reflective care au fost integrate într-un model de regresie multiplă în cadrul căruia dimensiunile RSC au fost setate ca predictori ai loialității consumatorilor. Rezultatele arată că, deși loialitatea clienților pe piața produselor lactate nu este influențată în mod semnificativ de modul în care aceștia percep responsabilitățile companiilor în ceea ce privește angajații sau sponsorizarea, alte percepții ale RSC au un impact semnificativ și pozitiv asupra loialității clienților, cel mai important fiind modul în care clienții percep responsabilitatea companiilor față de clienții lor, urmat de modul în care aceștia percep responsabilitatea companiilor față de dezvoltarea comunității, autorități publice și, respectiv, mediu. Cercetarea are implicații practice, identificând domeniile de RSC pe care companiile de profil din România trebuie să se axeze în politica lor de RSC și în comunicare acesteia, în vederea sporirii loialității propriilor clienți.
 
 
The paper investigates the impact of customers’ perceptions of corporate social responsibility (CSR) on their loyalty towards companies in the Romanian dairy products market, bringing new and useful insights from the particular socio-cultural and economic context of one of the largest Central and Eastern European countries, and thinking forward the general theoretical knowledge regarding the relationship between customer loyalty and perceived CSR as a complex construct. A consumer survey was designed and implemented among a sample of 1461 dairy products consumers from the urban area of Romania, 28 specific items being used for measuring perceived CSR, while another set of 6 items for assessing customer loyalty. After an exploratory factor analysis a total of 8 latent reflective variables were identified and integrated into a multiple regression model in which perceived CSR dimensions were set as predictors of customer loyalty. The results show that even though customers’ loyalty in the dairy products market is not significantly impacted by how they perceive companies’ responsibilities with regard to employees or sponsorship, other perceptions of CSR have a significant and positive impact on customer loyalty, the most important being how companies’ responsibility towards their customers is perceived, followed by perceptions of responsibilities towards community development, public authorities, and, respectively, the environment. The research has practical implications as it identifies those CSR domains on which Romanian dairy products companies should focus on within their CSR policies and communication, in order to increase their customers’ loyalty.
Autor(i):József BERÁCS, Ovidiu I. MOISESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2015 [Volume 10, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7176
27. Smartphone Gaming in Indian Generation Y: An Exploration
Rezumat:Smartphone games are a new form of interactive entertainment for Indian Gen Y, whose habits are shaped by their lifestyle and usage trends during their upbringing and social interactions. As they form a major consumer segment today and are influencers for the next generation, understanding their attitudes and perceptions towards smartphone gaming is important. There is lack of research in this area as per our detailed review of literature. This paper attempts to explore what psychological motivators or influencing factors and implications can be attributed to smartphone gaming by Gen Y. Exploratory qualitative research through FGDs and DIs helped draw parameters from the emergent themes for quantitative analysis through survey data. The relation among personality traits, motivational reasons for smartphone gaming and outcomes like game-type-preferences was calculated using multiple regression. This could provide researchers with insights on Gen Y’s consumer behaviour and help gaming companies strategically targeting them.
Autor(i):Kallol DAS, Debapriyo BANERJEE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2015 [Volume 10, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7177
28. Factorii determinanţi ai satisfacţiei clienţilor magazinelor online // Determinants of online store customer satisfaction
Rezumat:Satisfacţia clientului este un concept central în teoria şi practica de marketing, este, în acelaşi timp, un aspect critic în succesul afacerilor.
În acest articol, ne-am propus să identificăm factorii care determină satisfacţia clienţilor magazinelor online. Pornind de la recenzia literaturii de specialitate, am elaborat propriul model de cercetare şi am testat ipotezele formulate cu privire la relaţiile dintre factorii identificaţi şi satisfacţia clienţilor magazinelor online. Aceasta a implicat realizarea unei anchete prin sondaj, administrarea chestionarului realizându-se prin intermediul Internetului. Eşantionul supus cercetării cuprinde respondenţi care au cont pe reţeaua de socializare Facebook, pornind de la ipoteza că respondenţii care socializează online au timpul necesar completării chestionarului şi sunt mai susceptibili să fi cumpărat măcar o dată online.
Analiza datelor a presupus testarea fiabilităţii fiecărei scale, realizarea analizei factoriale exploratorii şi, în final, testarea ipotezelor de cercetare cu ajutorul regresiei liniare simple.
 
 
Customer satisfaction is a central concept in the theory and practice of marketing, and at the same time, a critical aspect in the success of any business.
In this article, we aimed to identify the factors that determine online stores customer satisfaction. Based on literature review, we have developed our own research model and tested the hypotheses formulated regarding the relationships formed between the online stores customer satisfaction and the identified factors. This involved survey sampling, questionnaire administration being carried out on the Internet. The research sample included respondents who own an account on the social network Facebook, assuming that respondents who socialize online have the necessary time to fill in the questionnaire and are more likely to have purchased online at least once. Data analysis implied testing the reliability of each scale, conducting exploratory factor analysis and finally, research hypothesis testing through simple linear regression. 
Autor(i):Costinel DOBRE, Anca-Maria MILOVAN-CIUTA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2015 [Volume 10, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7333
29. Model conceptual privind influenţa esteticii automobilului asupra deciziei de cumpărare a consumatorului // Conceptualization of an aesthetic model for the automotive industry
Rezumat:Scopul acestei lucruri este de a prezenta un nou model conceptual creat de autori, destinat industriei auto. Modelul propus aduce un element de noutate oferind noi perspective privind modul de integrare a esteticii în strategia de marketing. Acest aspect va conduce la câştigarea unui avantaj competitiv şi la crearea unui instrument de succes, util consumatorilor în evaluarea alternativelor. In plus, prezintă şi influenţele directe şi indirecte ale esteticii unui automobil asupra deciziei de cumpărare. In comparaţie cu celelalte modele întâlnite în literatură, incorporează noi caracteristici, grupează implicaţiile descoperite de alţi academicieni într-un factor global şi îl particularizează pe industria auto.
 
 
The aim of this paper is to create a new conceptual model for the automotive industry. The proposed model will bring novelty because it offers insights for how to integrate aesthetics into your marketing strategy; accordingly, gaining a competitive advantage and creating a successful tool for helping the customers decide for a particular type of car. It shows how the aesthetics can influence consumer’s buying decision regarding cars. In comparison with other models it integrates new features, groups the implications of the processing into a global factor and customizes it all for the automotive industry
Autor(i):Ioan PLĂIAŞ, Corina P. TARŢA, Luis F. MARTINEZ
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2015 [Volume 10, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7334
30. Diferențele culturale și motivațiile cumpărării și consumului mărcilor de lux // Cultural differences and motivations for the purchase and consumption of luxury brands
Rezumat:Creșterea importanței sectorului produselor de lux în economia mondială a condus la sporirea interesului acordat fenomenului consumului  mărcilor de lux în cercurile academice și în mediul de afaceri. Rezultatele cercetările empirice care abordează motivațiile cumpărării și consumului mărcilor de lux sunt încă inconsistente și nu pot fi generalizate.
Acest articol analizează relațiile dintre patru valori culturale din modelul lui  Hofstede - individualism / colectivism, evitarea incertitudinii, masculinitate/ feminitate, distanța față de putere- și  motivațiile cumpărării și consumului brandurilor de lux - dobândirea statutului, unicitate/ snobism, conformism,  hedonism/ motivații emoționale, căutarea calității/ perfecționism.
 Cercetarea cantitativă constă în administrarea unui chestionar online pe un eșantion 200 de respondenți tunisieni și români, iar pentru testarea ipotezelor de cercetare am utilizat funcţia de regresie liniară.
Rezultatele cercetării de față sunt utile atât cercetătorilor din mediul academic, cât și practicienilor din sectorul luxului.  
 
 
The rise of luxury goods sector in the world economy has led to growing interest in the phenomenon of luxury brands consumption for researchers and practitioners. The empirical research results addressing the motivations for the purchase and consumption of luxury brands are still inconsistent and cannot be generalized.
This paper examines the relationships between four cultural values from Hofstede's model - individualism / collectivism, uncertainty avoidance, masculinity / femininity, power distance - and the motivations for the purchase and consumption of luxury brands – status seeking, uniqueness / snobbery, conformism, hedonism / emotional motivations, quality search / perfectionism.
Quantitative research consists of an online survey administration on 200 Tunisian and Romanian respondents. For research hypotheses testing we used the linear regression function. Research results are useful to academic researchers and practitioners in the luxury sector.
Autor(i):Costinel DOBRE, Anca-Maria MILOVAN-CIUTA, Marwa BEZZAOUIA, Răzvan JOANTĂ (RUSAN)
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2016 [Volume 11, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:7441
31. Cercetarea valorii percepute a consumatorilor – contextul unei librării // Researching Consumer’s Perceived Value – a Bookstore Context
Rezumat:Scopul prezentului articol este de a determina corelația din valoarea percepută a clienților față de oferta unei librării și loialitatea acestora față de librăria în cauză. Autorii au structurat articolul în două părți, după cum urmează: prima parte revizuiește literatura de specialitate cu privire la valoarea percepută a clienților, în timp ce a doua parte conține o cercetare directă, bazată pe sondaj ce rezultă în date necesare îndeplinirii obiectivului articolului.
 
 
The purpose of the present paper is to identify the correlation between the clients’ perceived value of a bookstore’s offering and their loyalty towards the company. The authors have structured the paper in two parts: the first part reviews the specific literature regarding the client’s perceived value, while the second part contains a direct research, survey-based, which results in data needed to achieve the article’s purpose. 
Autor(i):Luigi-Nicolae DUMITRESCU, Mihai ŢICHINDELEAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2016 [Volume 11, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7639
32. Neuromarketing-Aplicații în Domeniul Comportamentul Consumatorului // Neuromarketing and its Consumer Behavior Applications
Rezumat:Prima parte a lucrării prezintă studiul literaturii de specialitate în domeniul comportamentului consumatorilor, simțurilor umane și tehnicilor de neuromarketing. Cea de a doua parte prezintă un studiu de cercetare care are ca scop identificarea relației dintre opinia exprimată de clienți în ceea ce privește mesajele de marketing efectul inconștient, observat al mesajelor recepționate analizate prin tehnici de neuromarketing. Cea de a treia parte prezintă concluziile, unde se poate observa că intensitatea emoțiilor resimțite și sexul respondenților influențează diametrul pupilei, și, prin urmare, reacția la stimuli de marketing.
 
 
The first part of the paper presents the literature review in the field of consumer behavior, human senses and neuromarketing techniques. The second part presents a research study which aims at identifying the relation between the expressed opinion of customers regarding marketing inputs and the unconscious, observed effect of the marketing input analyzed by neuromarketing techniques. The third part presents the conclusions, where it can be seen that the intensity of the felt emotions and the gender of the respondents influence the diameter of the pupil, and therefore the reaction to marketing stimuli. 
Autor(i):Iuliana CETINĂ, Monica BECA
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2016 [Volume 11, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7642
33. Efecte moderatoare asupra atenției la reclame – credibilitatea mediului ca și un stimulent important pentru răspunsul consumatorului // Moderating effects on attention to ads – medium credibility as an important incentive to consumer response
Rezumat:Creativitatea în publicitate este un subiect important și controversat atât pentru cercetători, cât și pentru profesioniști. Această cercetare se concentrează asupra măsurării impactului factorilor direcți și moderatori ai eficacității reclamelor. Rezultatele sugerează că un mediu de publicitate credibil ar putea fi o unealtă de valoare pentru companii în obținerea unor răspunsuri viabile și favorabile din partea consumatorilor. Pentru a susține acest argument, rezultatele acestui studiu arată că o reclamă originală plasată într-un context neconvențional atrage cel mai mult atenția consumatorilor, chiar dacă reclama nu este percepută ca fiind foarte relevantă.
 

Advertising creativity is a powerful and controversial topic both for researchers and professionals. The present research focuses on measuring the impact of direct and moderating factors on advertising effectiveness. The findings suggest that a credible advertising medium could be a valuable tool for companies in getting viable and favourable responses from consumers. To support this argument, the results of the present study show that an original ad placed in an unconventional context is the utmost driver of consumers’ attention, even if the ad is not perceived as being very relevant. 
Autor(i):Andreea-Ioana ROMONŢI-MANIU, Monica-Maria ZAHARIE, Ioan PLĂIAŞ
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2016 [Volume 11, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7742
34. Comparing Global Brand and Country of Origin Cues
Rezumat:This study compares two prominent cues used in product evaluations. It examines the existence of country of origin effects and evaluates its impact in comparison to that of a global brand. The respondents were young Indians. Using a fictitious brand name, and using a 2 x 2 experimental design setup to collect data, the product category of laptops was investigated to address the research question. Results indicate that both brand name and country of origin effects are relevant for evaluative purposes. It is inferred that overall evaluation of a global brand overrides the country of origin effects.
Autor(i):Ritesh TIWARI
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2016 [Volume 11, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7743

Contul meu Rosetti