|   |   | 

: Integrated marketing communications

1. Dezvoltarea protecţiei datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană: o abordare din perspectiva consumatorului – experienţa românească / Developing The Personal Data Protection In The European Union: A Consumer-Oriented Approach – The Romanian Experience
Rezumat:Protecţia datelor cu caracter personal reprezintă o preocupare relativ recentă pentru toate entităţile – consumatori, organizaţii şi instituţii publice – implicate în dezvoltarea marketingului direct şi a pieţei româneşti în ansamblul acesteia. Creşterea notabilă a campaniilor de marketing direct, cerinţele şi aşteptările ridicate ale consumatorilor şi contextul oferit de aderarea ţării la Uniunea Europeană au determinat o nevoie semnificativă referitoare la construirea unui cadru legal pentru protecţia datelor cu caracter personal.

Protection of personal data represents a relatively recent concern for all the entities – consumers, organizations and public institutions – involved in the development of the direct marketing industry and the overall Romanian market. Noteworthy growth of the direct marketing campaigns, increase in the consumer demands and expectations and the background provided by the country’s adhesion to the European Union, have determined a strong necessity to build up a legal framework for protection of the personal data.
Autor(i):Călin VEGHEŞ
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2715
2. O taxonomie a strategiilor de programare TV în orele de mare audienţă / A taxonomy of TV scheduling strategies in prime time
Rezumat:Veniturile obţinute de reţelele de televiziune din promovarea programelor sunt legate de nivelul de audienţă. Aşadar, reţelele încearcă să-şi îmbunătăţească ratingul prin strategii inovatoare de programare, legate de conţinutul şi orele de difuzare ale programelor lor. Această lucrare încearcă să contribuie la o mai bună înţelegere a strategiilor de programare la televiziune. Studiul de faţă oferă suportul experimental pentru această direcţie de cercetare prin analiza variabilelor de decizie măsurate în scopul definirii acelor strategii pe care reţelele TV le folosesc în perioada de maximă audienţă (prime-time). Se defineşte aici o taxonomie a strategiilor, care reliefează diversitatea comportamentelor strategice care se manifestă în noul context competitiv din domeniul televiziunii.

Advertising revenues of TV networks are linked to the size of their audience. Hence, networks seek to improve their viewing ratings with innovative programming strategies related to the content and scheduling of their programs. This paper aims to be a contribution for a better understanding of TV scheduling strategies. This study provides empirical support to this research line through the analysis of decision variables measured to find out the set of strategies implemented by networks during prime time. A taxonomy of strategies is defined highlighting the diversity of strategic behaviours existing in the new TV competitive context.
Autor(i):David JIMENEZ-CASTILLO, Elvira SAEZ-GONZALEZ, Juan Carlos GAZQUEZ-ABAD, Manuel SANCHEZ-PEREZ
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2007 [Volume 2, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2721
3. Câteva scopuri şi obiective în relaţiile publice: un studiu parţial / Some public relations goals and objectives: a partially study
Rezumat:Relaţiile publice ajută societatea noastră complexă, bazată pe pluralism, în luarea deciziilor şi o funcţionare mai eficientă, prin contribuţia lor la înţelegerea reciprocă între grupuri şi instituţii. Acest domeniu ajută la realizarea armoniei între politicile private şi publice. În societate, relaţiile publice sunt de folos unei largi game de instituţii, din afaceri, sindicate, agenţii guvernamentale, asociaţii de voluntari, fundaţii, spitale, şcoli, colegii şi instituţii religioase. Conducerea instituţiilor respective trebuie să înţeleagă atitudinile şi valorile publicului lor ţintă, pentru îndeplinirea scopurilor lor instituţionale. Scopurile înseşi sunt determinate de mediul exterior. Specialiştii din domeniul relaţiilor publice activează în postura de consilieri ai conducerii şi mediatori, ajutând la traducerea ţelurilor private în politici şi acţiuni rezonabile, acceptabile la nivel public.

Public relations help our complex, pluralistic society to reach decisions and function more effective by contributing to mutual understanding among groups and institutions. It serves to bring private and public policies into harmony. Public relations serve a wide variety of institutions in society such as businesses, trade unions, government agencies, voluntary associations, foundations, hospitals, schools, colleges, and religious institutions. The managements of institutions need to understand the attitudes and values of their publics in order to achieve institutional goals. The goals themselves are shaped by external environment. The public relations practitioner acts as a counselor to management and as a mediator, helping translate private aims into reasonable, publicly acceptable policy and action.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2008 [Volume 3, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2733
4. Influenţa atracţiei exercitate de un program asupra eficienţei utilizării unor produse în acel program sau în reclamele TV / The Influence of the Likeability of the Programme on the Effectiveness of Product Placements and TV Commercials
Rezumat:Obiectivul acestei cercetări este acela de a analiza influnţa interesului pentru un anumit program asupra eficienţei utilizării unor produse în acel program sau în reclamele TV. Patru grupuri experimentale diferite au urmărit diferite seriale TV cu combinaţii de produse incluse în program şi reclame TV. Rezultatele arată că un program mai apreciat poate determina o creştere semnificativă a eficienţei folosirii unui produs, dar nu influenţează şi reclamele TV. Eficienţa reclamelor TV este semnificativ mai mare decât a folosirii produselor în seriale. Nu s-au constatat diferenţe în privinţa atitudinii faţă de brand între reclame şi serialele ce prezintă produse, după urmărirea programelor respective. La un nivel mai general, atitudinea faţă de brandurile binecunoscute nu pare să fie influenţată de experienţele diferite ale telespectatorilor.

The objective of this research is to analyse the influence of likeability of the programme on the effectiveness of product-placements and TV-commercials. Four different experimental groups were exposed to different TV-soap-series, with combinations of commercials and product-placements. Results indicate that a more appreciated programme can significantly enhance the effectiveness of product-placements but no commercials. The effectiveness of TV-commercials is significantly higher than for product-placements. No differences are found for attitude toward the brand between commercials and product-placements after watching the programmes. More generally, the attitude toward the well known brands studied seems not to be affected by different viewing experiences.
Autor(i):Irene ROOZEN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2008 [Volume 3, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2740
5. Contactează-mă la televizor sau cât de importantă este personalizarea pentru consumatorul român? / Call me on TV or how important is personalization for the romanian consumer?
Rezumat:Abordarea personalizată a consumatorului reprezintă una dintre caracteristicile distinctive ale marketingului direct. Chiar dacă are o istorie de aproape un secol şi jumătate, personalizarea a fost descoperită în literatura de specialitate mai ales în ultima decadă. Definiţiile date acesteia surprind trăsăturile sale esenţiale: interacţiunea dintre organizaţie şi consumator, necesitatea cunoaşterii cât mai în profunzime a consumatorului şi satisfacerea nevoilor acestuia pornind de la buna cunoaştere a acestora. Cum percepe, însă, consumatorul personalizarea? Cât este de interesat de o astfel de abordare, cum priveşte punerea sa în practică şi care sunt riscurile pe care le asociază acesteia?

The personalized approach of the consumer represents one of the distinct characteristics of direct marketing. Even though it has a history of about one and a half century, personalization has been discovered by the specialized literature mostly in the last decade. The definitions it has been attributed comprise its essential features: the interaction between the organization and the consumer, the need for better understanding the consumer and his needs starting from their better knowledge. But how does the consumer perceive personalization? How interested is he in such an approach, how does he view its application and which are the risks he associates to it?
Autor(i):Călin VEGHEŞ, Carmen PANTEA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2748
6. O analiză a reclamelor care folosesc apelul la frică în funcţie de caracteristicile de rasă: rolul ameninţării şi eficacitatea în comunicare în cazurile de HIV/SIDA / An Analysis of Fear Appeals and Racial Characteristics: The role of Threat and Efficacy in HIV/AIDS Communication
Rezumat:Pandemia SIDA din Africa de Sud constituie o preocupare majoră, iar principala campanie de publicitate, loveLife, nu pare să producă rezultate conform aşteptărilor.
Studiul de faţă verifică dacă frica duce la creşterea probabilităţii adoptării unui comportament corespunzător şi dacă grupuri de rase diferite percep diferit interesul determinat de frică, în cazul reclamelor legate de HIV/SIDA. Examinarea rolului ameninţării şi al eficacităţii reclamelor are scopul de a confirma influenţa diferitelor nivele de interes determinat de frică.
Rezultatele prezentate în această lucrare indică diferenţe între grupurile aparţinând unor rase diferite, constatându-se un sentiment mai puternic de ameninţare şi un nivel mai scăzut de eficacitat, după expunerea la reclame bazate pe un nivel înalt de frică, în comparaţie cu interesul trezit de alte reclame.

The Aids pandemic in South Africa is a major concern and the main advertising campaign loveLife does not seem to be producing the expected results.
This study investigates whether the use of fear increases the likelihood of adopting appropriate behaviour and if different racial groups perceive different fear appeals pertaining to HIV/AIDS communication differently. The role of threat and efficacy are examined to ascertain the influence of different levels of fear appeals.
The findings of this paper indicate differences among racial groups with higher levels of threat and lower levels of efficacy after exposure to high fear appeals compared to other appeals.
Autor(i):Marlize TERBLANCHE-SMIT
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2009 [Volume 4, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2752
7. Rolul comunicării integrate de marketing în creşterea gradului de implicare a consumatorilor – o analiză din perspectiva procesului decizional / The role of integrated marketing communication in enhancing consumer involvement – a decision-oriented approach
Rezumat:Implicarea este o dimensiune comportamentală ce ţine mai ales de motivaţia individului de a procesa o informaţie legată de un stimul. Astăzi devine tot mai important pentru companii să cunoască unde intervine implicarea consumatorului pe parcursul procesului decizional de cumpărare, pentru a şti când şi unde să acţioneze în acest proces. Cu ajutorul stimulilor de marketing, specialiştii vor putea obţine din partea consumatorului reacţia dorită. În cadrul procesului de comunicare pot fi utilizaţi numeroşi stimuli care generează creşterea gradului de implicare a consumatorului în raport cu produsul, favorizând astfel atingerea obiectivelor pe care şi le-a propus compania.

Involvement is a behavioral dimension related mainly to individual motivation for processing information related to specific stimuli. Today it results ever more important for companies to be aware of consumer involvement during the buying decision process, in order to know when and where to take action during this process. With the help of marketing stimuli, specialists may obtain the expected reaction from the consumer. In the communication process various stimuli may be used to determine an increase of the consumer’s degree of involvement with the product, thus assisting in achieving the company goals.
Autor(i):Ioana Cecilia POPESCU, Mihaela STĂNOIU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2756
8. Caracterizarea sistemului de sponsorizare a Mişcării Olimpice din România / The characteristics of the sponsorship system within the Romanian Olympic Movement
Rezumat:Sponsorizarea olimpică este caracterizată de relaţia dintre Mişcarea Olimpică şi organizaţiile ce îşi oferă suportul lor atât pentru promovarea valorilor olimpice, cât şi pentru organizarea activităţilor sportive cuprinse în Mişcarea Olimpică. Sistemul de sponsorizare de la nivelul COSR trebuie să fie în perfectă concordanţă cu cel implementat de Comitetul Internaţional Olimpic, existând o serie de reguli ce trebuie respectate, astfel încât să nu fie afectate relaţiile cu principalii sponsori ai Mişcării Olimpice. Necesitatea unei cercetări motivaţionale în rândul organizaţiilor-sponsor al COSR pleacă de la faptul că o ofertă este cu atât mai bună cu cât este mai adaptată cerinţelor clientului.

The Olympic sponsorship is characterized by the relationship between the Olympic Movement and the organizations that are offering their support to promote the Olympic assets and to organize the sporting activities comprised in the Olympic Movement. The sponsorship system at COSR level must be in perfect coordination with the one implemented by the International Olympic Committee, as there are a series of rules that must be followed in order for the relationship with the main sponsors not to be affected. The need for a motivational research within the sponsoring organizations of COSR arises from the fact that an offer improves in quality when it is adapted to the customer demands.
Autor(i):Mihaela CONSTANTINESCU, Violeta SZEKELY
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2760
9. Marketingul prin SMS poate constitui o alternativă eficientă pentru comunicaţiile de marketing tradiţionale? / Can SMS marketing be an effective Alternative for Traditional Marketing Communications?
Rezumat:În prezent, majoritatea companiilor recunosc importanţa marketingului prin SMS pentru accesarea clienţilor şi interacţiunea cu aceştia (Kavassalis et al. 2003; Tsang, et al. 2004; Sharl, et al. 2005; Muk 2007). Totuşi, în presă există discuţii pe tema eficienţei acestuia. Clienţii sunt dispuşi să accepte să citească şi să utilizeze mesajele SMS: cât de eficient este marketingul prin SMS în comparaţie cu comunicaţiile de marketing tradiţionale?
Obiectivul acestui studiu constă din a investiga eficienţa publicităţii prin SMS în comparaţie cu publicitatea tradiţională. Rezultatele arată că locaţia şi timpul, stimulentul, atractivitatea publicităţii şi implicarea produsului au o influenţă pozitivă semnificativă asupra eficienţei publicităţii prin SMS.

Nowadays most companies acknowledge the importance of SMS marketing in reaching and interacting with their customers (Kavassalis et al. 2003; Tsang, et al. 2004; Sharl, et al. 2005; Muk 2007). However, there is discussion in the press regarding the effectiveness. Are customers willing to accept, reading and using SMS messages: how effective is SMS marketing compared to traditional marketing communications?
The goal of this study is to investigate the effectiveness of SMS advertising compared to traditional. The results indicate that location and time, incentive, advertising appeal and product involvement have a significant positive influence on the effectiveness of SMS advertising.
Autor(i):Irene ROOZEN, Emilie GENIN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2009 [Volume 4, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2761
10. Puterea strategiei de concepţie a textelor publicitare care utilizează atractivitatea zâmbetului în contextul construirii unui brand lovemark: indicele de zâmbet al mărcii / The power of smiling appeal copy strategy in lovemark brand building context: the brand Smile Index
Rezumat:O examinare a literaturii din domeniul expresiilor faciale umane evidenţiază relevanţa acestui subiect de cercetare neexplorat.
S-a realizat o abordare de natură calitativă şi observaţională, utilizându-se 5710 de reclame tipărite, colectate dintr-o arhivă de publicitate Web ale primelor 100 de mărci ale Interbrands în 2007. SACS reprezintă circa 12% din efortul de publicitate de tip lovemark, conform determinării indicelui de zâmbet, şi nu este moderat de către sectorul de afaceri. Rezultatele nu au indicat nicio corelaţie semnificativă între SACS şi capitalul mărcii.

This paper is an exploratory study of the impact of the adoption of smiling appeal copy strategy (SACS) in brand equity performance. A review of Human Facial Expression literature highlights the relevance of this unexplored research topic.
A qualitative and observational approach were made, using 5710 print ads collected from a web advertising archive of Interbrand’s top 100 brands in 2007. SACS represents about 12% of the lovemarks advertising effort, as determined by the Smile Index, and it is not moderated by the business sector. The results did not show any significant correlation between SACS and brand equity.
Autor(i):Antonio AZEVEDO
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2009 [Volume 4, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2763
11. Comunicarea în serviciile publice şi stadiul acesteia în România / Communication in public services and its current stage in Romania
Rezumat:Comunicarea însoţeşte activitatea serviciilor publice, contribuind la realizarea în bune condiţii a acesteia. Ea îndeplineşte şi rolul de promovare a serviciilor publice. În procesul de comunicare trebuie luate în seamă o serie de bariere comunicaţionale. Pornind de la scopurile servite de comunicare în mediul organizaţional, putem distinge comunicare operaţională internă, comunicare operaţională externă şi comunicare interpersonală. Comunicarea în serviciile publice din România este într-o fază de renaştere, după o lungă perioadă de lâncezeală, fiind generată de schimbările radicale ce au avut loc în societatea românească începând cu anul 1990. Se constată o reevaluare a comunicării, aceasta jucând un rol important în dezvoltarea activităţii serviciilor publice.

Communication accompanies public services work, contributing to its proper development. It is also a promoter of public services. A set of communication hindrances appear and need consideration. Starting from the aims targeted by communication in an organization, we can distinguish between internal operational communication, external operational communication and inter-personal communication. After a period of neglect, public services communication in Romania is currently being renewed, due to radical changes in Romanian society since 1990. We are witnessing a reassessment of communication, as a most important factor of public services development.
Autor(i):Robert MORAR
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2009 [Volume 4, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2766
12. Eficienţa abordărilor prin diversitate şi comparaţie în publicitate / Effectiveness of Sidedness & Comparison Appeals in Advertising
Rezumat:Această lucrare încearcă să integreze cele două fluxuri de cercetare în domeniul publicităţii, care utilizează diversitatea şi comparaţia în abordările de publicitate. Utilizând un proiect experimental de tip doi cu doi, s-a studiat efectul comparaţiei şi al diversităţii mesajelor într-o abordare de publicitate asupra unor respondenţi studenţi. Datele au fost analizate utilizând MANOVA. Rezultatele au arătat că atât diversitatea, cât şi comparaţia au avut un efect semnificativ asupra atitudinii consumatorului faţă de marcă şi de intenţiile de achiziţie, dar nu asupra atitudinii faţă de reclamă. De asemenea, studiul a identificat prezenţa unui efect de interacţiune semnificativ asupra atitudinilor consumatorului.

This paper tries to integrate the two streams of advertising research dealing with sidedness and comparison in advertising appeals respectively. Using a two by two experimental design the effect of comparison and message sidedness in an advertising appeal was studied on student respondents. The data was analysed using MANOVA. The results suggested that both sidedness and comparison had significant impact on consumer attitude towards the brand and purchase intention but not on attitude towards the ad. The study also found the presence of a significant interaction effect on the consumer attitudes.
Autor(i):Rajdeep CHAKRABORTI, Subhadip ROY
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2780
13. Comunicarea prin Internet: schimbarea comportamentului de sănătate / Internet Communication: Changing Health Behavior
Rezumat:Utilizarea Internetului şi a canalelor new-media în cadrul campaniilor de marketing sanitar reprezintă o provocare. Avantajele noilor canale de comunicare se pliază perfect şi cu uşurinţă pe teoriile de schimbare comportamentală în domeniul sănătăţii. Internetul poate fi utilizat cu succes pentru influenţarea sau modificarea factorilor personali, relaţionali sau sociali ce influenţează comportamentul de sănătate al individului. Campaniile antifumat din ţară sau străinătate reprezintă poveşti de succes în acest sens.

One of the challenges of social marketing communication is using Internet and other new-media channels to change behaviors for good. The advantages brought by the new channels are in line with social marketing theories in the field of health promotion. Moreover, the usage of new-media resources in anti-smoking campaigns, both in Romania and abroad, offers a significant insight and proves to be highly efficient.
Autor(i):Anca-Ramona PRALEA
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2010 [Volume 5, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2785
14. Eficacitatea plasării produselor în videoclipuri muzicale: câteva rezultate experimentale şi empirice / The Effectiveness of Product Placements in Music Videos: Some Experimental Empirical Results
Rezumat:Obiectivul acestui studiu este să analizeze eficacitatea plasării produselor în videoclipuri muzicale. Două grupuri experimentale au fost expuse la diferite videoclipuri. Rezultatele au indicat că un videoclip mai apreciat (cu punctaj mai mare la atitudine faţă de muzică, faţă de videoclip, faţă de artist) poate îmbunătăţi considerabil eficacitatea plasării produselor, în schimb diferitele experienţe de vizionare nu afectează rezultatele în mod deosebit. Rezultatele arată că plasările ostentative ale produselor sunt mult mai eficiente decât plasările subtile sau audio. Totuşi, nu s-au găsit diferenţe în atitudinea faţă de un brand între tratamentele diferite.

The objective of this research is to analyse the effectiveness of product-placements used in music videos. Two different experimental groups were exposed to different music videos. Results indicate that a more appreciated music video (higher score on attitude towards the music, towards the video, towards the artist) can significantly enhance the effectiveness of product-placements, whereby the different viewing experiences do not significantly affect the results. The results show that the prominent visual product placements are significantly more effective than subtle and or audio placements. However, no differences are found for attitude toward the brand between the different treatments.
Autor(i):Irene ROOZEN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2010 [Volume 5, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2786
15. Cum sunt folosite celebrităţile în reclamele print şi TV: situaţia Indiei / How Celebrities are used in Print and Television Ads: The Case of India
Rezumat:Industria explozivă a publicităţii în India a cunoscut un avânt al folosirii celebrităţilor în diferite categorii de produse în ultimii cinci ani. Astăzi, mai mult de 60% din reclamele indiene folosesc celebrităţi. Acest articol face parte dintr-un proiect care analizează folosirea celebrităţilor şi conţine analiza a 840 reclame print din 1996-2007 şi 558 reclame televizate din 1996-2007 spre a afla natura portretizării celebrităţilor în reclame şi relaţia cu produsul promovat. Studiul a folosit cele patru modalităţi găsite de McCracken (1989) – explicit, implicit, imperativ şi co-prezent – pentru a categorisi reclamele în care o celebritate este prezentă. S-au folosit mai multe instrumente de măsurare, cantitative şi calitative, pentru a analiza datele. Studiul a relevat că s-a folosit modul imperativ în cazul reclamelor print şi modul implicit în cazul publicităţii televizate în care apar celebrităţi.

The booming advertising industry in India has seen a spurt of celebrity endorsements across product categories in the last five years. Today, more than 60% of Indian advertisements use celebrity endorsements. This paper, part of a project looking at celebrity endorsements, content analyzed 840 print ads from 1996-2007 and 558 television advertisements from 1996-2007 to find out the nature of celebrity portrayal in the ad and its relationship with the product advertised. The study used McCracken’s (1989) four modes—explicit, implicit, imperative and co-present—to categorize advertisements in which a celebrity is present in the advertisement. A mix of qualitative and quantitative tools was used to analyze the data. The study found that the imperative mode was used for print advertisements containing celebrities and the implicit mode was used for television advertisement.
Autor(i):Subhadip ROY, Jain VARSHA, Daswani AARZOO, Sudha MARI
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2793
16. Effectiveness of Online Advertising: Revisiting the Extant Literature
Rezumat:Online advertising now occupies a very important place in the field of advertising because of the various advantages that it offers over the other forms. As a result, online advertising is also gaining popularity among researchers as well. This paper is an attempt to explore the different studies done regarding online advertising and report the various finding as well as to address the possible gaps for further research. Using the insights from the literature, this paper puts forth various concepts as cited by various authors regarding online advertising.
Autor(i):Achyut TELANG, Gaurav BHATT
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2011 [Volume 6, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2809
17. Friend or a foe - Understanding the Client agency relationship in advertising industry
Rezumat:With the advertising budgets growing fabulously and the competition among the advertising agencies soaring up, the clients have become more demanding and expecting state of the art services. On the other hand, advertising agencies are striving to provide excellent services to give value to the client’s moneys worth by employing the best creative teams. Consequently, client-agency relationship is even more prone to stress and strain than ever before. The relationship ranges from very strong warm relationship to very poor bickering relationship. The nature of relationship of advertisers with their agencies is studied in the article.
Autor(i):P. AMMANI
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2012 [Volume 7, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2824
18. Blink Marketing: despre secundele dinaintea cumpărării unui produs // Blink Marketing: Managing the seconds before buying a product
Rezumat:Articolul de față adresează întrebarea: ce se întâmplă în cele cateva secunde dinaintea cumpărării unui produs sau serviciu? din perspectiva comportamentuluui uman și a influenţei exercitate de informațiile anterioare, de recomandările, cercetările proprii sau orice alte date. Companiile urmăresc să își administreze și să își conducă afacerile profitabil, investesc în campanii de marketing şi alocă resurse pentru a fi capabile să înţeleagă cum să atragă mai mulţi clienţi care să plăteascăi pentru produsele și serviciile lor. Din această perspectivă, companiile depun eforturi susținute în timp, astfel încât în momentul cumpărării clienții să spună da şi să plătească. Pe de altă parte, cercetările arată că în orice aspect legat de vieţile oamenilor sunt doar câteva secunde care "le spun" ce să facă, care le transmit o emoție și un sentiment de îmi place sau nu un produs sau serviciu nou. Acest articol arată interconexiunea între acest tip de comportament de cumparare şi momentul în care se face o achiziţie.


The article aims at challenging the question of what is happening in the very seconds before making a purchase? (or not) through the perspective of people behavior and previous influence of information, image, recommendations, own research or any other. Companies manage the business, invest in marketing campaigns and allocate resources for being able to understand how to attract more customers who at the end will pay for their products and/or services. From this perspective companies put a lot of effort during time so that at the moment of purchase the customer says yes and spends the money. On the other hand researches show that in any aspect of people’s lives there are just a few seconds that “tell” them what to do, a like or unlike over a new. This article is showing the interconnection between this type of behavior and the moment of making a purchase.
Autor(i):Ştefan Claudiu CĂESCU, Ramona GROAPĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2013 [Volume 8, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:5802
19. Marketing de marcă pentru generații diferite: De ce spun clienții da? // Brand marketing upon generations: the why of who reacts with yes?
Rezumat:Această lucrare abordează din puncte de vedere diferite o întrebare cheie cu privire la atitudinea clienților și luarea deciziilor de cumpărare din perspectiva diferitelor generaţii: care este cheia în vanzare și ce determină clienții să cumpere? Cercetările au evidenţiat că, în timp, lucrurile evoluează pentru ca afacerile să ramană profitabile: coada la cumparaturi s-a mutat de la clienţi la companii. Ce este diferit acum când companiile stau la rând și concurează pentru clienţi față de perioadele când clienţii au fost cei care stăteau la coadă pentru anumite companii şi bunurile/ serviciile lor? Ce aduce nou acest material este ideea de interconexiune între decizia clienților de cumpărare și generația căreia îi apartin. Cum abordează strategiile de marketing și campaniile de vanzare aceste puncte și cum adresează ele varietatea clienţilor lor? Care clienți spun da și la ce? Mai mult decât înainte, companiile depun eforturi pentru a se poziționa diferit şi a atrage clientii catre ele, într-un mediu extrem de dinamic și care nu permite vreo garanţie pentru un succes stabil. Este inovația o caracteristică a noii generaţii? Succese recente ale unor companii sugerează că abilitatea de a reuși să se conecteze intr-un mod dinamic cu o varietate de clienți și pieţe noi, împreună cu capacitatea de a menține si crește relațiile cu clientii stabili, loiali, rămân ingrediente ale performanței.


This paper work looks from different points of view at a challenging question regarding customers’ attitude and buying decision making through the perspective of generational model: what are the selling arguments? Researches reveal that over time it has been a switch for staying in line: from customers to companies. What is different now when companies stay in line for customers from times when customers were staying in line for companies and their goods/ services? What is being revealed by this article is the approach to the buying decision as interconnected with the type of customer and its’ generation. How do marketing strategies and campaigns care about the variety of their customers? Who reacts with a yes on what? More than before companies strive to be different and attract the line to them yet the highly dynamic environment allows no guarantee of any sort of stable success. Is it innovation a characteristic of new generation? Current successes show that being able to connect with the variety of new markets yet staying focused on old customers drive performance.
Autor(i):Ştefan Claudiu CĂESCU, Ramona GROAPĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5973
20. Spațiul privat al consumatorului – considerații de marketing asupra conținutului său și modalităților de abordare a acestuia // The private space of consumer – marketing considerations on its content and ways of approaching
Rezumat:Literatura științifică de marketing s-a îmbogățit în ultimii ani cu foarte multe lucrări care au abordat subiectul spațiului privat și au oferit noi puncte de vedere asupra conținutului său și modalităților de punere în practică a cadrului conceptual în viața reală. Lucrarea își propune să contribuie, pe baza rezultatelor unui studiu cantitativ de amploare, la mai buna înțelegere, în termeni de marketing, a conținutului datelor cu caracter personal, a proceselor asociate culegerii, administrării și folosirii acestora și a cooperării dintre entitățile private și/sau publice, respectiv consumatori și/sau cetățeni în aria spațiului privat și al protecției datelor personale.
 
The scientific marketing literature has been enriched in the recent years with an abundance of works approaching the topic of privacy and providing new views over its content and the ways to apply the conceptual background into the real life. Based on the results of an extensive quantitative study, the paper aims to contribute to a better understanding, in terms of marketing, of the content of personal data, processes related to the personal data gathering, administration and employment, and the cooperation between private and/or public entities and consumers and/or citizens in the area of privacy and of personal data protection.
Autor(i):Mihai ORZAN, Călin VEGHEŞ, Carmen ACATRINEI
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2015 [Volume 10, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7256
21. Utilizarea relaţiilor publice în sport // Using public relations in sports
Rezumat:Eficiența activității unei companii din domeniul sportiv rezidă în construirea și gestionarea unei relații de durată cu sportivii, spectatorii, sponsorii și comunitatea. Relația cu oricare din acești patru shareholderi poate fi adresată prin intermediul relațiilor publice, tehnică de comunicare în marketing ce bonifică atât compania emițătoare a mesajului, cât și celelalte categorii interesate de bunul mers al acesteia. Scopul acestui articol este de a familiariza  cititorul cu legătura ce există între relaţiile publice şi  sport. El analizează modul în care practicienii de relaţii publice în sport au dezvoltat o serie de strategii şi tactici de succes  pentru a influența gradul de acoperire media, precum şi de a sprijini domeniile sportive. Autorii concluzionează că utilizarea eficientă a relațiilor publice în sport poate genera o transformare, poate facilita poziționarea reprezentanților sportului şi poate menține o susținere continuă a sportului.
 
 
The efficiency of a company’s activity resides in designing and managing a long term relationship with the athletes, spectators, sponsors and community. The relationship with any of these four shareholders can be addressed through public relations, a marketing communication technique that brings value both for the company sending the message, and for other categories interested in its well-being. The purpose of this paper is to introduce the reader to the relationships between PR and sports. It explores how sports public relations practitioners have developed a range of successful strategies and tactics for influencing media coverage, and supporting the sport’s domains. The authors conclude that the effective use of Public Relations in sport can generate conversion, facilitate sport representatives positioning, and maintain continued sport sustenance.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ, Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2016 [Volume 11, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7580
22. O perspectivă asupra comunicațiilor de marketing în sfera serviciilor culturale // A view on marketing communications in cultural services area
Rezumat:Oferta prestatorilor de servicii culturale este bogată și diversă. Printr-o promovare corespunzătoare, organizațiile culturale își pot crea o imagine favorabilă, pot provoca sau amplifica interesul, curiozitatea și pasiunea publicului pentru cultură, în general și pentru anumite produse, în particular. Scopul acestei lucrări este de a prezenta câteva aspecte privind modul în care comunicațiile de marketing se utilizează de către organizațiile culturale pentru a promova ofertele specifice sau imaginea lor însăși, iar demersul este însoțit în plan aplicativ de o cercetare a opiniei studenților din Universitatea Ovidius referitoare la promovarea ofertei culturale din orașul Constanța.
 
 
The offer of cultural service providers is rich and diverse. Through a suitable promotion, cultural organizations can create a positive image for themselves, can gain or increase people’s interest, curiosity and passion for culture in general and for certain products, in particular. The purpose of this paper is to present several aspects regarding the use of marketing communications by cultural organizations so as to promote their specific offer or their image, and is accompanied by a research conducted on a sample of students of the “Ovidius” University of Constanta, regarding their opinion on the promotion of the cultural offer in Constanta.
Autor(i):Silvia MUHCINA, Andreea-Daniela MORARU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2016 [Volume 11, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7643

Contul meu Rosetti