|   |   | 

Numărul 1/2006 (iulie-septembrie)

1. Cercetarea elementelor sistemului de comunicaţie publicitară / The research of advertising communication system’s elements
Rezumat:Articolul prezentat şi-a propus, în principal, să demonstreze că este mult mai eficient, pentru toate produsele, să se facă apel la cercetare continuă în comunicaţiile publicitare, pentru creşterea nivelului de înţelegere, din partea consumatorilor, a beneficiilor pe care le poate avea un produs nou, decât să nu se folosească în nici un fel aceste studii. Se aduc în discuţie aceste concluzii şi se propun direcţii pentru cercetările viitoare. Rezultatele scot în evidenţă importanţa studiilor în privinţa etapelor de pre-testare şi post-testare a elementelor sistemului de comunicaţii publicitare.

The presented article had the main purpose to demonstrate that it is more effective to use continuous research in advertising communication for all the products to increase consumers’ comprehension of the new product’s benefits than not to use studies. We discuss these findings and outline directions for future research. The results highlight the importance of the studies concerning the pre-testing and the post-testing of the advertising communication system’s elements.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2678
2. Cumpărături făcute de acasă prin Internet. Experienţă, atitudini şi intenţii de cumpărare / Home shopping through internet. Experience, attitudes and purchase intention
Rezumat:Această cercetare îşi propune să contribuie la o mai bună înţelegere a cumpărăturilor făcute de acasă, prin Internet. Am construit un model pentru a afla care variabile (şi prin intermediul cărui proces) determină intenţiile de cumpărare prin Internet. Rezultatele arată în primul rând că, după accesarea unei pagini de web, deşi atitudinea faţă de o marcă anume este determinată de atitudinea anterioară faţă de acea marcă, designul unei pagini de web admirate de către consumator şi extinderea duratei vizitării acelui site contribuie la modificarea pozitivă a atitudinii consumatorului faţă de brand. În al doilea rând, se distinge importanţa majoră a atitudinii faţă de pagina de web, deoarece aceasta influenţează probabilitatea achiziţiilor în mod direct, dar şi indirect, prin intermediul atitudinii faţă de acea marcă şi, simultan, prin intenţia de cumpărare a produselor purtând marca respectivă.

This research is aiming to contribute to a better understanding of home shopping through internet. We have built a model to know which variables (and through which process) determine purchase intention through a web site. Results show, firstly, that although brand attitude after visiting the web page is mainly determined by prior brand attitude, designing a web page the consumer likes and extending the duration of the visit can also significantly contribute to increase consumer’s brand attitude. Secondly, the high relevance of the attitude towards the web page because it affects probability of purchase directly, but also indirectly through brand attitude and brand purchase intention simultaneously.
Autor(i):Salvador RUIZ DE MAYA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2679
3. Specificitate în marketingul serviciilor / Specificity in marketing services
Rezumat:Marketingul serviciilor este una din principalele direcţii de specializare din domeniul de marketing. Caracterul său specific se datorează cerinţelor şi caracteristicilor distincte existente în sectorul economic al serviciilor şi în sectorul de producţie. Principalele diferenţe între bunuri şi servicii sunt următoarele: elementele intangibile care domină crearea de valoare, faptul că produsul numit servicii nu poate fi inventariat, caracterul variabil al informaţiilor şi rezultatelor operaţionale şi imposibilitatea de a separa consumul de servicii de personalul de contact, ceea ce înseamnă că, întotdeauna, clienţii se implică în procesul de producţie. Caracteristicile serviciilor şi tipologia acestora determină modul specific în care pot fi definite, în ansamblul lor, mijloacele specifice marketingului.

Marketing services is one of the main direction of marketing specialization process. Its specificity is due to the distinct characteristics and tasks existing in the services sector economy and the manufacturing sector. Those main differences that can be identified between goods and services are: the intangible elements that dominate value creation, the fact that service product cannot be inventoried, the variability in the operational inputs or outputs and the inseparability of services consumption from the contact personnel, which means that customers may be involved in the production process. Services characteristics and tipology determines a specific way in which the marketing-mix tools will be definied.
Autor(i):Alina FILIP, Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2680
4. Responsabilitatea socială corporatistă: implicaţii strategice / Corporate social responsibility – strategic implications
Rezumat:În această lucrare se propune o definiţie a responsabilităţii sociale corporatiste (RSC) pentru situaţiile în care compania nu se mulţumeşte cu un status quo şi se angajează în „activităţi care par să aibă efecte sociale benefice, dincolo de interesele companiei şi de ceea ce se cere prin lege.” Lucrarea evidenţiază legătura dintre RSC şi avantajul competitiv, rolul diferenţelor din mediile instituţionale în structurarea aşteptărilor acţionarilor cu privire la capacitatea companiei de a se angaja în RSC; o comparaţie a unui ideal social de folosire strategică a RSC, pe de o parte, şi a unui RSC „forţat”, pe de altă parte; în sfârşit, influenţa perspectivei economice, filosofice şi global corporatiste asupra RSC.

In this paper is defined corporate social responsibility (CSR) as situations where the firm goes beyond compliance and engages in “actions that appear to further some social good, beyond the interests of the firm and that which is required by law”. The paper identifies the relation between CSR and competitive advantage, the role of differences in institutional environments in framing stakeholder expectations regarding the propensity of firms to engage in CSR, a comparison of the social desirability of the strategic use of CSR versus “coerced” CSR, the role of economic, philosophical, and global corporate citizenship perspective on CSR.
Autor(i):Gheorghe MILITARU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2681
5. Loialitatea acţionarilor hibrizi / Loyalty of hybrid stakeholders
Rezumat:Până acum, bibliografia de specialitate a propus o teorie a acţionarului care se bazează pe distincţia clară între acţionarii individuali ai firmei. Suprapunerilor dintre categoriile de acţionari li s-a acordat prea puţină importanţă în studiile de specialitate, dar ele pot constitui un factor de dificultate în practica de coordonare a acţionarilor. Lucrarea de faţă cercetează noţiunea de acţionari „hibrizi”, referitoare la indivizii care aparţin unui număr de două sau mai multe grupuri de acţionari ai aceleiaşi firme. În special loialitatea acestor acţionari hibrizi este comparată cu aceea a acţionarilor „singulari”, care aparţin unei singure categorii de acţionari. Un grad înalt de loialitate înseamnă că acţionarii „hibrizi” sunt foarte importanţi tocmai pentru strategiile marketingului relaţional. Pe baza unor studii experimentale asupra consumatorilor, acţionarilor şi angajaţilor, se pot deduce, cel puţin parţial, diferenţele de loialitate între acţionarii „hibrizi” şi „singulari”.

Previous literature has proposed a stakeholder theory based on the clear distinction of a firm’s different stakeholders. Overlaps between stakeholder categories have hardly been recognized in the literature but might pose a challenge in practical stakeholder management. The paper investigates the notion of ‘hybrid’ stakeholders comprising individuals who belong to two or more stakeholder groups of the same firm. Especially, the loyalty of such hybrid stakeholders is compared to that of ‘single’ stakeholders who belong to just one stakeholder category. A high degree of loyalty would mean that ‘hybrid’ stakeholders are specifically relevant for relationship marketing strategies. Based on empirical studies of consumers, shareholders, and employees, differences in loyalty could partly be affirmed for ‘hybrid’ and ‘single’ stakeholders.
Autor(i):Sabrina HELM
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2682
6. Principii de evaluare a satisfacţiei utilizatorilor unui site din Internet / Criteria for an Internet website user satisfaction evaluation
Rezumat:Din perspectiva activităţii de marketing, site-ul de Internet este mijlocul cel mai eficient care poate fi folosit de către o organizaţie pentru a profita de şansele inegalabile ale acestui nou tip de economie. Proiectarea unui asemenea sistem pare simplă, dar presupune o înţelegere profundă a utilizatorilor potenţiali, a aşteptărilor acestora cu privire la prezentarea, structura şi informaţiile incluse pe site. Site-urile de succes ţin cont de elemente legate de de psihologia şi fiziologia utilizatorilor pasionaţi de navigarea pe Internet, de cerinţele şi de preferinţele lor.

In a marketing perspective, a website is the foremost tool for an organization to take advantage of the unique opportunities of the new economy. Designing such a tool, although it may look simple, requires a deep understanding of the potential users, of their expectations regarding the information, the structure and the layout of the website. Successful websites take into consideration elements that are linked to the psychology and physiology of the websurfers, their requirmenets and preferences.
Autor(i):Mihai ORZAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2683
7. Cercetarea impactului marketingului ecologic în întreprinderile din România / The research of green marketing impact in Romanian companies
Rezumat:Scopul cercetării cu privire la impactul marketingului ecologic în întreprinderile din România este de a oferi informaţii cu caracter general despre implementarea conceptelor ecologice în politicile companiei şi, în al doilea rând, de definire a modului în care acest concept poate fi integrat la nivelul superior de conducere a companiei. Acest studiu, rezultatul unei perioade de cercetare de trei ani, nu poate fi considerat încheiat, ci mai degrabă o încercare de a contura trăsăturile generale ale acestui domeniu.
Rezultatele acestui studiu demonstrează o lipsă de interes faţă de elementul ecologic, sau, în cel mai bun caz, un interes de faţadă din partea companiilor.

The goal of the research regarding the impact of ecological marketing on the Romanian companies is that of giving information with general meaning (character) about the absolving of the ecological concepts into the company policy as well as giving the patter in which they have integrated this concept into the superior level of company management. This study which I developed as a three years research is not a complete study but more a research in which I want to draw out the general features of this field.
The results of this study indicate a lack of interest regarding the ecological features or just a show of interest in behalf of the companies.
Autor(i):Mihai Ioan ROŞCA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2684
8. Comportamentul consumatorului organizaţional pe piaţa produselor farmaceutice / Organizational consumer behavior on the pharmaceutical market
Rezumat:Piaţa produselor farmaceutice are trăsături specifice. Există un cumpărător organizaţional, cu rol intermediar între cel care prescrie produsul şi consumatorul lui final. Din acest motiv, obiceiurile legate de cumpărare sunt total diferite decât cele ale unui consumator care parcurge în viteză piaţa bunurilor de consum. Multe dintre aspectele discutate se referă la piaţa organizaţională, la procesul de decizie al consumatorului organizaţional şi la tiparele de comportament specifice pentru consumatorul organizaţional. Aceste particularităţi evidenţiate în articolul de faţă se pot constitui într-un cadru teoretic necesar pentru buna practică din domeniul farmaceutic.

Pharmaceutical market is a very specific one. There is an organizational buyer situated between prescriptor and final consumer. For this reason consumer buying habits are totally different then those on the fast moving consumer goods market. Main aspects discussed are about organizational market, organizational consumer decisions process and patterns of organizational consumer behavior. Those particularities highlighted in this article may provide a theoretical basement for a good practice on the pharmaceutical market.
Autor(i):Raluca BRANDABUR
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2685
9. Centrul de achiziţie şi poziţia lui în procesul de aprovizionare al întreprinderilor / The buying center and its position in the process of acquisition made by companies
Rezumat:Procesul de cumpărare este foarte important pentru orice companie. Pentru a atinge un grad sporit de eficienţă, este necesară implicarea funcţionarilor companiei care ştiu cel mai bine care este opţiunea cea mai bună pentru organizaţia lor. Membrii organizaţiei respective, implicaţi în acest proces, sunt numiţi, de către specialiştii în economie „Centrul de achiziţii”. Există mai mulţi factori care influenţează deciziile centrului de achiziţii. Unii dintre aceştia provin din interiorul companiei, dar cei mai importanţi aparţin pieţei.

The buying process is very important for each company. For obtaining a good efficiency is necessary to involve people from the company that very well known what the best option for the organization is. The organization members involved in this process are named by the specialist in economic “The buying center”. Lots of factors influence the decisions of the buying center. Some of them are from inside of the company but the most important are from the market.
Autor(i):Laurenţiu Dan ANGHEL
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2686

Contul meu Rosetti