|   |   | 

Numărul 1/2007 (ianuarie-martie)

1. Şcoala de la Bucureşti - factor esenţial în promovarea şi dezvoltarea marketingului în România / The Bucharest School - Essential Factor in the Promotion and Development of Marketing in Romania
Rezumat:Se consideră că bazele învăţământului de marketing în România s-au pus în anul 1971 când, în programa Facultăţii de Comerţ, a fost inclus un curs de marketing. Pentru prima dată, câţiva profesori şi-au asumat responsabilitatea de a crea şi dezvolta această ştiinţă, în condiţii foarte dificile: nu existau cărţi şi nici alte informaţii şi, în primul rând, nu existau resursele umane. Departamentul de marketing a fost creat în jurul acestei mici echipe. De multe ori, referindu-se la echipa de marketing de la Academia de Studii Economice, specialiştii şi nespecialiştii folosesc termenul neoficial de „Şcoala de Marketing”. Termenul reflectă modul în care este percepută activitatea echipei în lumea ştiinţifică. Este o nouă recunoaştere a contribuţiei sale la promovarea şi dezvoltarea marketingului în România: crearea şi dezvoltarea unei înalte şcoli de marketing (numai aici există astăzi toate formele de învăţământ universitar şi post-universitar: ciclul de licenţă, studiile de master şi programul de doctorat), pregătirea specialiştilor români, pregătirea celor care se vor ocupa de pregătirea tinerilor, consultanţa şi specializarea angajaţilor de la diferite companii şi aşa mai departe.

The beginning of marketing in Romania is considered to be in 1971 when, in the Commerce Faculty’s curricula, a marketing course was included. For the first time, a small team of professors assumed their responsibility to create and develop this science, in very difficult conditions: books and information were missing, and most important, human resources were missing. Around this small team a Marketing Department was created. On different occasions, marketing or non-marketing specialists, when referring to the marketing team from the Academy of Economic studies, use the unofficial term School of Marketing. The term reflects the perception of the team’s activity in the scientific world. It’s a new recognition of the contribution to the promotion and development of Marketing in Romania: the creation and development of the high education school of marketing (only here all forms of high education exist today: license cycle, master studies and doctoral program), training the Romanian specialists, training the trainers, consulting and training companies’ staff, and so on.
Autor(i):Iacob CĂTOIU, Valerică OLTEANU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2698
2. O graniţă neclară: spre reconstrucţia conceptuală a relaţiei dintre producţie şi consum / Blurring the Boundary: towards a conceptual reconstruction of the relationship between production and consumption
Rezumat:Trenuleţe de jucărie, mobila la pachet, reality show la televizor, modificarea formei corpului şi promovarea de la om la om sunt exemple ale consumatorului ca „producător”. Această lucrare se referă la diferite opinii despre consumator şi management, pentru a discuta relaţia aparent dichotomică între producţie şi consum şi sugerează că, în multe cazuri, distincţia categorică dintre cele două elemente este de fapt artificială. Scopul acestei lucrări este de a contribui la anularea graniţelor dintre muncă şi consum, prin cercetarea rolului consumatorilor în producţie şi viceversa. Încercăm astfel să destabilizăm acea ordine a lucrurilor care, aparent, separă domeniul producţiei de cel al consumului.

Model railways, flat pack furniture, interactive ‘reality’ television, body modification, and word of mouth promotion are all examples of the consumer as ‘producer’. This paper draws on various streams of consumer and management to discuss the apparently dichotomous relationship between production and consumption and suggests that in many cases the sharp distinction between the two is in fact artificial. The aim of the paper is to contribute to the blurring of the boundaries between labour and consumption by exploring consumers’ role in production and vice versa. In doing so it attempts to destabilize the order of meanings that constitute the supposedly separate realms of production and consumption.
Autor(i):Michael SAREN, Christina GOULDING, Pauline MACLAREN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2699
3. Cunoştinţele despre piaţă şi performanţele de marketing ale firmei / Market Knowledge And The Firms’ Marketing Performance
Rezumat:Într-un mediu complex şi dinamic, capabilitatea de a procesa informaţiile de marketing reprezintă o sursă a avantajului concurenţial durabil. În ultimele două decade, s-a înregistrat o creştere semnificativă a preocupărilor de cercetare orientate în direcţia înţelegerii atât a contribuţiilor cunoştinţelor despre piaţă la creşterea performanţelor de marketing ale firmei, precum şi a procesului prin care aceste cunoştinţe sunt generate. Prezenta lucrare prezintă rezultatele unui studiu exploratoriu privind procesul învăţării organizaţionale în marketing şi efectele potenţiale ale noilor cunoştinţe despre piaţă generate asupra performanţelor firmei.

In a complex and dynamic environment, the capability to process marketing information represents a sustainable competitive advantage source. In the last two decades there has been a significant increase in the research efforts focused on understanding the contribution of market knowledge to achieving higher firm performance, and also focused on knowledge generation processes. This paper presents the results of an exploratory study on the process of organizational learning in marketing and the potential effects of newly generated market knowledge on firm performance.
Autor(i):Florin FOLTEAN, Horaţiu HĂLMĂJAN, Gheorghe PREDA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2700
4. Tehnologia managementului relaţiei cu clienţii (MRC) şi adaptarea organizaţională: o cercetare empirică / CRM Technology and Organizational Adaptation: An Empirical Investigation
Rezumat:La ora actuală se remarcă un interes crescând pentru înţelegerea modului în care organizaţiile de marketing se adaptează la implementarea tehnologiilor managementului relaţiei cu clienţii (MRC). În acest studiu, autorii abordează tema adaptării pentru integrarea tehnologiei MRC prin investigarea impactului pe care îl au două elemente cheie, şi anume formalizarea şi alinierea interfuncţională, asupra performanţei firmei după implementarea managementului relaţiei cu clienţii (MRC). Rezultatele indică de asemenea efectele diferenţiate ale acestor elemente de structură asupra performanţei firmei de după stabilirea relaţiei cu clienţii, în cazul firmelor de diferite mărimi, sau cu vechime diferită.

There is growing academic and practitioner interest in understanding how marketing organizations structurally adapt to accommodate CRM technology. In this study, the authors address the issue of adaptation for integrating CRM technology by investigating the impact of two key structural elements, viz. process formalization and inter-functional alignment, on post-CRM firm performance. Based on survey data from firms that have adopted CRM technology, results show that both process formalization and inter-functional alignment have significant positive impacts on post-CRM firm performance. The results also indicate differential effects of these structural elements on post-CRM firm performance for firms of different size and age.
Autor(i):Amit SAINI, Jean L. JOHNSON
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2701
5. Măsurarea modelului de piaţă prin adoptarea serviciilor optice multimedia de a treia generaţie / A Market Forecasting Model for Third Generation Mobile Multimedia Services
Rezumat:În această lucrare se defineşte un model conceptual predictiv foarte simplu, cu ajutorul căruia se încearcă să se prevadă consecinţele pe piaţă ale deciziilor luate în cazul proiectării serviciilor pentru telefoanele mobile de a treia generaţie. Modelul predictiv de piaţă descris este rezultatul aplicării unui model valoare/alegere bazat pe factori care afectează adoptarea serviciilor multimedia 3G pentru telefoanele mobile. Întrebarea majoră a acestei cercetări este: cu condiţia cunoaşterii complete a detaliilor şi în cazul în care există o disponibilitate egală pe piaţă (forţă de marketing etc.) a serviciilor cu caracteristicile date, ce procent din sub-populaţia reprezentativă ar prefera fiecare serviciu? În această lucrare, (1) se face o descriere empirică a atributelor şi a nivelelor de valoare propuse, (2) se prezintă pe scurt sistemul predictiv de servicii multimedia 3G, (3) se descrie modelul predictiv în acel sistem şi (4) se discută valabilitatea modelului.

In this paper we define a simple conceptual forecasting model which attempts to predict the market consequences of 3G mobile service design decisions. The market forecasting model described is the output of a value/choice model based on factors that affect adoption of 3G mobile multimedia services. The superior research question is: given full awareness and equal availability (marketing strength, etc.) of services with given characteristics, what fraction of a representative subpopulation would prefer each service? In this paper, we (1) first empirically describe the attributes and levels of value proposition, (2) present a brief overview of 3G mobile multimedia services forecasting system, (3) describe the forecasting model in that system (3) discuss the validation of the model.
Autor(i):Margherita PAGANI
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2702
6. Analiza datelor de piaţă cu ajutorul enunţurilor parţial adevărate / A Fuzzy-Set Analysis of Marketing Data
Rezumat:Cu ajutorul unei baze de date rezultate dintr-un sondaj cu privire la deciziile de eliminare a serviciilor din sectorul de servicii financiare din Marea Britanie, această lucrare compară rezultatele unei analize a variabilelor, printr-o abordare combinatorie pe bază de caz, cu ajutorul enunţurilor parţial adevărate. În lucrare se afirmă că această din urmă abordare aduce în plus, pentru cercetători, posibilitatea analizei logice, în locul relaţiei statistice. Se foloseşte un soft apărut recent - Fuzzy Set/Qualitative Comparative Analysis (fs/QCA) – pentru realizarea analizelor de necessitate logică şi suficienţă logică, pentru combinaţii de factori care dau un anumit rezultat.

Using a database derived from a survey of service elimination decisions in the UK financial services sector, this paper compares the results of a variable-centred analysis with a case-based combinatorial approach that uses fuzzy-set analysis. The paper argues that the latter approach adds the facility to researchers of analysing logical rather than statistical relationships. A recently developed piece of software – Fuzzy Set/Qualitative Comparative Analysis (fs/QCA) – is introduced and used to provide analyses of logical necessity and logical sufficiency for combinations of factors in relation to an outcome.
Autor(i):Raymond A. KENT, Paraskevas C. ARGOUSLIDIS
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2703
7. Impactul marketingului interactiv asupra randamentului comercial al întreprinderii de servicii / The Impact of Interactive Marketing upon the Commercial Efficiency of the Service Companies
Rezumat:Administrarea eficientă a relaţiei prestator-client (Marketing interactiv) pentru atingerea unei înalte eficienţe comerciale este una din cele mai importante strategii din domeniul serviciilor. În mod tradiţional, marketingul extern a fost întotdeauna esenţa activităţilor de marketing. Totuşi, datorită caracteristicilor serviciilor la nivelul fiecărei întreprinderi, marketingul relaţiei prestator-client devine la fel de importantă ca şi marketingul extern. Importanţa relaţiei prestator-client este determinantă pentru efortul companiei de a-şi maximiza afacerile. De fapt, avantajul competitiv al întreprinderilor de servicii nu este definit de conţinutul ofertei ci mai ales de comportamentul personalului de contact, iar acest lucru presupune o permanentă interactivitate între client şi personalul de contact.

The efficient administration of the relationship doer-customer (Interactive Marketing) in getting a high commercial efficiency is definitely one of the most important strategies in the field of services. Traditionally speaking, the external marketing has always been the crux of marketing activities. However, due to services characteristics at the level of the specific enterprises, the marketing of the doer-customer relationship becomes as important as the external marketing. The importance of the relationship doer-customer is determinant in the company effort to maximize its business. In fact, the competitive advantage of enterprises specialized in services is not defined by the offer content but mostly by the behavior of the contact personnel. This requires a permanent interactivity between the client and the contact personnel.
Autor(i):Luigi-Nicolae DUMITRESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2704
8. Valorile individuale şi responsabilităţile etice în corporaţii: diferenţe între studenţii la business şi manageri / Individual Values and Corporate Ethical Responsibility: Differences Between Business Students and Managers
Rezumat:Acest studiu investighează legătura dintre valorile individuale şi sensibilitatea faţă de responsabilitatea etică corporatistă (REC) în cazul studenţilor la facultăţile de business şi la managerii activi. Folosind tipologia de valori creată de Schwartz şi operaţionalizarea responsabilităţii etice corporatiste, după Maignan şi Ferrell, s-au colectat rezultatele unui sondaj pe un eşantion de 122 de studenţi şi 254 de manageri din Elveţia. Rezultatele studiului arată că managerii activi sunt mai reprezentativi pentru valorile colectiviste şi mai sensibili la responsabilitatea etică corporatistă (REC) decât studenţii la facultăţile de business. Se discută implicaţiile pentru educaţia de ordin etic.

This study investigates the relationship between individual values and sensitivity to corporate ethical responsibility (CER) among current business students and practicing managers. Using Schwartz’s values typology and Maignan and Ferrell’s corporate ethical responsibility operationalization, survey data was collected from a sample of 122 students and 254 managers in Switzerland. The results of the study reveal that practicing managers have more collectivistic values and are more sensitive to corporate ethical responsibility (CER) than current business students. Implications for ethics education are discussed.
Autor(i):Amandine PERRINJAQUET, Olivier FURRER
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2705
9. Studiu experimental despre modul în care orientarea firmelor către consumatori, orientarea către competitori şi orientarea către dezvoltarea tehnologică influenţează calitatea în dezvoltarea produselor noi / The Impact of strategic orientation, strategic and process Factors on NPD Performance
Rezumat:Înţelegerea impactului orientării strategice asupra performanţei în dezvoltarea produselor noi a devenit un domeniu principal de cercetare în marketing şi în managementul performanţei din acest domeniu. Această lucrare cercetează cum şi în ce măsură orientarea strategică influenţează performanţa în dezvoltarea produselor noi, scoţând în evidenţă impactul orientărilor strategice asupra acesteia cu ajutorul altor determinanţi cheie, între care factori strategici şi factori procesuali.
Rezultatele arată că există o legătură semnificativă între orientarea spre consumator şi orientarea spre tehnologie, pe de o parte şi performanţa în dezvoltarea produselor noi, pe de altă parte; există de asemenea un efect de mediere semnificativ între orientarea spre consumator şi performanţa în dezvoltarea produselor noi.

Understanding the impact of strategic orientation on new product development (NPD) performance has become a major area of research in marketing and NPD management. The focus of this paper is to study how and to what extent strategic orientation influences NPD performance, emphasising the impact of strategic orientations on NPD performance mediated by other NPD determinants that here are the key NPD strategic factors and process factors.
The findings indicate that there exist significant associations between customer - and technological - orientations and NPD performance, and significant mediating effect between competitor orientation and NPD performance.
Autor(i):Lai-Wang WANG
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2706
10. Strategiile competitive – un mod de abordare a pieţei europene / Competitive Strategies – An Approach to the European Market
Rezumat:Competiţia constituie adevărata provocare cu care se confruntă companiile, dându-le posibilitatea să-şi pună în valoare resursele şi oportunităţile. Pentru a dobândi un avantaj competitiv, o companie trebuie să aplice strategiile competitive potrivite, care să ajute compania în obţinerea unei poziţii avantajoase pe piaţa europeană.
Înţelegerea conceptelor de piaţă şi utilizarea corectă a strategiilor competitive sunt elementele fundamentale care duc la atingerea ţelurilor stabilite şi care determină succesul companiei pe o piaţă competitivă.

The competition is the real challenge for the companies, giving them the possibility to exploit their assets and market opportunities. To gain a competitive advantage it is needed for a company to apply the properly competitive strategies which help that company in getting an advantageous position on the European market.
Understanding the marketing concepts and the correct use of competitive strategies are the fundamental elements for reaching the established goals and for successfully competing on the competitive market.
Autor(i):Anca Francisca CRUCERU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2707
11. Retenţia şi loializarea clientelei financiar-bancare. Trăsături definitorii, importanţă şi beneficii / Customer retention and customer loyalty in the financial services industry: Definitions, importance and benefits
Rezumat:Loialitatea consumatorului este obiectivul cheie în teoria marketingului relaţional. Această lucrare scoate în evidenţă definiţiile şi principalele diferenţe între retenţia consumatorilor şi loialitatea consumatorilor în marketingul serviciilor financiare. Se insistă şi asupra necesităţii unei abordări segmentare a portofoliului de clienţi şi a faptului că profitabilitatea unei bănci depinde de valoarea unui mic procent din cei mai buni clienţi ai săi. Beneficiile păstrării clienţilor valoroşi sunt: o mai mare stabilitate a organizaţiei – datorită deciziei achiziţiilor obişnuite, şi mai mult feedback din partea clienţilor; o rată de creştere mai mare pentru companie – datorită concentrării clienţilor asupra achiziţiilor lor şi unor păreri favorabile; în sfârşit, o profitabilitate mai mare – prin reduceri de costuri şi creştere de venituri.

Customer loyalty is a key objective of the relationship marketing theory. This paper highlights the definitions and main differences between customer retention and customer loyalty in financial services marketing. It also reveals the need for a segmentation approach of the customer portfolio and the fact that banks’ profitability depends on the value of a small percentage of its best clients. The benefits of keeping valuable customers are considered to be: more stability for the organization – due to the habitual purchase decision, and increased customer feedback; a higher growth rate for the company – due to customer concentration of their purchases and favourable word of mouth; and finally more profitability - through cost savings and revenue increases.
Autor(i):Alina FILIP, Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2708
12. Teste de utilitate / Usability Tests
Rezumat:Produsele din industria IT&C sunt prezente peste tot în societatea modernă. Totuşi, caracterul lor specific a dus la menţinerea îndelungată a unei aşa-numite “găuri-negre” în marketingul din industria IT, situaţie evidentă mai ales după succesul devastator al firmei Microsoft, de la începutul anilor 1990. Microsoft a fost prima companie de IT care a folosit pe scară largă tehnicile de marketing, între care o abordare necunoscută (la acea vreme) a cercetării din marketingul calitativ, numită „test de utilitate”. Această tehnică a fost folosită pentru a stabili dacă interfaţa pentru utilizatori este corespunzătoare şi confortabilă pentru utilizatorii din grupul ţintă. Adoptarea testelor de utilitate în industria IT a dus la apariţia unui mare număr de informaţii despre modul în care utilizatorii interacţionau cu produsele IT, aceste informaţii fiind esenţiale în obţinerea unui avantaj în societatea informatică actuală, înalt competitivă.

The IT&C industry products are ubiquitous in modern society. However, their specificity led, for a long time, to a so-called “marketing blind-spot” in the IT industry, situation especially evident after the Microsoft devastating success from the early nineties. Microsoft was the first IT company to use large scale marketing techniques, among whom was an obscure (at the time) approach to qualitative marketing research known as “usability testing”. This technique was employed to determine if a user interface was appropriate and comfortable for its intended users. Usability testing adoption in the IT industry generated a wealth of information about how users interacted with IT products, information that is paramount in gaining an upper hand in today’s highly competitive Information Society.
Autor(i):Mihai ORZAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2709

Contul meu Rosetti