|   |   | 

Numărul 2/2007 (aprilie-iunie)

1. La evaluarea unui nou serviciu sau produs în scopul de a fi achiziţionat, factorul de timp afectează probabilitatea ca el să fie achiziţionat de către consumatori? / When Evaluating a New Service or Product for Possible Adoption, Does Timing Affect Consumers’ Adoption Likelihood?
Rezumat:Scopul acestui articol este acela de a înţelege mai bine modul în care sincronizarea influenţează probabilitatea de achiziţie a unui nou serviciu sau produs, în situaţia în care indivizii se gândesc la noul serviciu sau produs ca la unul pe care l-ar putea adopta. Sondarea posibilei influenţe a factorului de timp se face prin perspective teoretice (inclusiv prin teoria nivelului de înţelegere) care, în acest studiu, sunt transformate în ipoteze ulterior verificate experimental, în contextul evaluării unui nou serviciu pentru o posibilă achiziţie a acestuia. Influenţele temporale sistematice sunt susţinute prin experimente, ulterior fiind discutate implicaţiile teoretice şi manageriale corespunzătoare.

The purpose of this paper is to understand better how timing may systematically influence the likelihood of adoption of a new service or product at the stage where individuals are thinking about the new service or product for possible adoption. Insights into possible temporal influences are provided by theoretical perspectives including construal level theory, which are developed in this study into hypotheses that are subsequently tested empirically in the context of a new service being evaluated for possible adoption. Support is provided for systematic temporal influences and the corresponding theoretical and managerial implications are subsequently discussed.
Autor(i):Scott G. DACKO, Qing WANG, Marwa GAD
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2710
2. Benchmarking în domeniul relaţiilor publice / The Use of Benchmarking in Public Relations
Rezumat:Scopul principal al activităţii de benchmarking în domeniul relaţiilor publice este acela de a genera informaţii utile în efortul organizaţiei de a-şi îmbunătăţi performanţa. Este important să se verifice dacă promovarea în benchmarking este o acţiune necesară sau relevantă, ca urmare a cercetării atente a necesarului de informaţii şi a provocărilor cu care se confruntă departamentul de relaţii publice al organizaţiei. Nevoia de benchmarking în relaţii publice pare să fie asociată, în mod fericit, cu dorinţa liderului organizaţiei de a opera schimbări strategice sau operative, de a oferi dovezi categorice cu privire la efectele sale asupra performanţei în relaţii publice şi-sau cu privire la dimensiunea diferenţelor de performanţă percepute, la nivelul departamentelor de relaţii publice, între diferite organizaţii din aceeaşi ramură industrială.

The prime purpose of PR benchmarking is to generate information which can be used to assist the unit in improving its performance. It is important to assess whether PR benchmarking is a necessary or relevant course of action given a careful consideration of a PR unit’s information needs and challenges. The need to benchmark PR appears to be positively associated with the unit leader’s desire to pursue strategic or operational changes in the function, to demonstrate quantifiable PR performance comparisons, and/or the magnitude of the perceived gap of PR performance between organizations in an industry.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ, Gheorghe MILITARU, Daniel MOISE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2711
3. Modelarea procesului de prestare a serviciilor în contextul implementării conceptului de serviciu / A Service Delivery Process Modeling When Implementing The Service Concept
Rezumat:Acest articol încearcă să abordeze implementarea unui model de serviciu din punctul de vedere al firmei de servicii, constatând faptul că procesul de prestare a serviciului, unul dintre elementele care alcătuiesc conceptul serviciului respectiv, constituie o parte importantă a activităţii firmei. Afirmăm că înţelegerea caracteristicilor specifice ale procesului de prestare a unui serviciu şi identificarea lui, alături de întărirea punctelor de risc, influenţează într-o măsură importantă implementarea cu succes a unui concept de serviciu. Pentru analiza experimentală a fost selectată o firmă lituaniană care oferă servicii de transport, iar acest articol oferă recomandări pentru modelarea ulterioară a procesului de prestare a serviciului respectiv.

This article attempts to view an implementation of a service concept from a position of a service enterprise, identifying the fact that the service delivery process, as one of elements of a service concept, is a sensible part of an enterprise’s activity. We state that an understanding of peculiarities of a service delivery process and identification as well as strengthening of risk points significantly influence a successful implementation of a service concept. A Lithuanian enterprise providing transport services is selected for the empirical analysis, and recommendations for further modeling of the service delivery process are provided in this article.
Autor(i):Jūrate BANYTE, Agne GADEIKIENE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2712
4. Implementarea strategiilor de marketing sportiv – abordare relaţională / The implementation of sports marketing strategies – a relationship based approach
Rezumat:Creşterea participării populaţiei la sport şi dezvoltarea finanţării private în domeniul sportiv au determinat crearea unei pieţe largi, în cadrul căreia marketingul sportiv joacă un rol central. Însă un produs sportiv de calitate se poate obţine numai printr-o conlucrare perfectă între organizaţiile implicate în oferirea acestuia, de aceea, şi în sport, este necesar să se ia în considerare nu numai clientul, ci şi ceilalţi partenerii de afaceri, cu care să se construiască o relaţie de durată. Acestea sunt cele mai importante criterii de aplicare a marketingului relaţional, lucrarea de faţă încercând să evidenţieze modul în care ele pot fi puse în aplicare în cadrul marketingului sportiv.

The growth of people attendance in sports and the private financing development in sport helped creating a large market where marketing plays a central role. However, a quality sports product can be offered only through a perfect collaboration between the involved organizations, which is why, in sports as well, it is necessary to take into account not only the customer, but also the business partners, with whom must be built a long term relationship. These are the most important relationship marketing criteria, this paper trying to emphasize the way they can be implemented in the sports marketing.
Autor(i):Alina FILIP, Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2713
5. Poziţionarea şi rolul său în strategia portofoliului de mărci / Positioning And Its’ Purpose Within The Brand Portfolio Strategy
Rezumat:Pornind de la ideea că o corectă poziţionare reprezintă premisa construirii unei mărci de succes, lucrarea îşi propune să arate care este rolul poziţionării în strategia portofoliului de mărci al organizaţiei. Poziţionarea stă la baza construirii capitalului mărcii, proces care face obiectul managementului mărcii. Managementul mărcii nu trebuie privit, însă, într-o manieră exclusivistă. Din moment ce marca face parte dintr-un portofoliu, deciziile care o privesc trebuie luate din această perspectivă. Când se lansează o nouă marcă şi se stabileşte poziţionarea acesteia, se porneşte de la analiza portofoliului de mărci. Astfel, deciziile privind marca şi evoluţia acesteia pe termen lung asigură portofoliului o sinergie ridicată.

Starting from the idea that a correct positioning is the premise to building a successful brand, the paper wants to point out the role of positioning in the brand portfolio strategy. Positioning is the foundation of building brand equity, which is the purpose of brand management. Still, brand management shouldn’t be seen as exclusive. If the brand is part of a portfolio, it is normal that the decisions that concern it are taken from the portfolio perspective. When a new brand is launched and its positioning should be established, the first step taken is a brand portfolio analysis. Thus, the decisions concerning the brand and its long term development provides a high level of synergy to the portfolio.
Autor(i):Ioana Cecilia POPESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2714
6. Dezvoltarea protecţiei datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană: o abordare din perspectiva consumatorului – experienţa românească / Developing The Personal Data Protection In The European Union: A Consumer-Oriented Approach – The Romanian Experience
Rezumat:Protecţia datelor cu caracter personal reprezintă o preocupare relativ recentă pentru toate entităţile – consumatori, organizaţii şi instituţii publice – implicate în dezvoltarea marketingului direct şi a pieţei româneşti în ansamblul acesteia. Creşterea notabilă a campaniilor de marketing direct, cerinţele şi aşteptările ridicate ale consumatorilor şi contextul oferit de aderarea ţării la Uniunea Europeană au determinat o nevoie semnificativă referitoare la construirea unui cadru legal pentru protecţia datelor cu caracter personal.

Protection of personal data represents a relatively recent concern for all the entities – consumers, organizations and public institutions – involved in the development of the direct marketing industry and the overall Romanian market. Noteworthy growth of the direct marketing campaigns, increase in the consumer demands and expectations and the background provided by the country’s adhesion to the European Union, have determined a strong necessity to build up a legal framework for protection of the personal data.
Autor(i):Călin VEGHEŞ
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2715
7. De la marketingul social la responsabilitatea socială a companiei / From social marketing towards corporate social responsibility
Rezumat:În literatura internaţională sunt prezente diverse exemple atât de bune practici în privinţa implicării companiilor în comunitate, cât şi câteva exemple negative precum cazul ENRON, NIKE şi alţii. Cel mai recent caz negativ din România este cel al companiei Ernst & Young.
Deşi în declaraţia privind responsabilitatea socială compania Ernst&Young menţiona că elementul principal al demersurilor sale este responsabilitatea faţă de angajaţii săi prin preţuirea şi dezvoltarea acestora într-un mediu prietenos şi flexibil. La începutul anului 2007, compania a fost subiectul unei campanii de discreditare publică, fiind acuzată de supraîncărcarea personalului cu atribuţii de serviciu, ceea ce ar fi constituit motivul pentru care una dintre angajatele companiei a decedat.
Lucrarea de faţă prezintă responsabilitatea socială a companiei din perspectiva marketingului, dorind delimitarea conceptuală a a acestui domeniu.

Within the international literature there are presented various examples, of good practices in terms of the implication of the companies in the community as well as several negative examples such as the ENRON, NIKE case and others. The most recent negative case in Romania is that of the company Ernst & Young.
Although in its declaration related to social responsibility the company Ernst & Young stated that its main aim is the responsibility towards its employees through their development in a flexible and friendly environment at the beginning of 2007 the company was the subject of a public discreditation campaign, being accused of overloading the personal, with job tasks that would have represented the cause out of which one of the employee died.
The following paper is about the social responsibility of the company from a marketing perspective, aiming at a conceptual delimitation of this field.
Autor(i):Mihai Ioan ROŞCA, Alin STANCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2716
8. Orientări pe plan mondial privind politica de protecţie a consumatorilorInternational / Approaches To Consumers Protection
Rezumat:O politică eficientă de protecţie a consumatorilor presupune prezentare unor cauze care sunt de natură să argumenteze necesitatea protecţiei consumatorilor. Lucrarea prezintă preocupările privind politicile de protecţie ale consumatorului ce au în prim plan concepţia Organizaţiei Naţiunilor Unite referitoare la principiile directoare privind protecţia consumatorilor şi drepturile fundamentale ale acestora. Au fost analizate politica şi sistemul american de protecţie a consumatorilor, dar şi preocupările vizând aceasta în Uniunea Europeană. În spaţiul european, politica de protecţie a consumatorilor este concepută ca o doctrină de sine stătătoare cu obiective, priorităţi şi mijloace proprii specifice.

Efficient consumer protection means exposing causes which may argument in favor of the need for consumer protection. This paper shows concerns towards consumer protection policies which root in the UN policy on consumer protection and fundamental rights. Both the American consumer protection policy and system and the European Union approach to the matter are dealt with. In Europe, consumer protection policy is viewed as a doctrine on its own, with specific objectives, priorities and means.
Autor(i):Robert MORAR
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2717

Contul meu Rosetti