|   |   | 

Numărul 4/2007 (octombrie-decembrie)

1. Ce nu se poartă: decizia consumatorilor de sex feminin de a renunţa la anumite haine / What not to wear : the Female Consumer's Decision to Dispose of Clothes
Rezumat:Este ştiut că indivizii decid în mod activ să adopte şi să-şi comunice identităţile prin consum. Pentru asta este necesar să se înţeleagă modul în care indivizii îşi reprezintă obiectele avute în posesie şi înţelesurile pe care acestea le transmit. Totuşi, identitatea nu se construieşte doar pe baza a ceea ce consumăm, ci şi a lucrurilor pe care le aruncăm; decizia de a renunţa la bunuri are o semnificaţie la fel de însemnată ca şi decizia de a consuma ceva. Această lucrare studiază motivele pentru care oamenii aruncă haine - cum ajung să ia această decizie şi modul în care ea are legătură cu identitatea lor.
Studiul consumului de obiecte de îmbrăcăminte oferă un context ideal pentru cercetarea problemei renunţării la obiecte şi identităţii, deoarece îmbrăcămintea este o expresie imediată şi vizibilă a imaginii despre sine, adoptată de toată lumea şi intrinsecă înţelegerii identităţii la nivel individual şi social. Deşi există numeroase studii cu privire la rolul obiectelor de îmbrăcăminte ca element de comunicare a identităţii, la modă şi curentele de modă, ca şi la locul lor în cadrul anumitor sub-culturi, s-a acordat foarte puţină atenţie problemei aruncării obiectelor, ca parte a consumului. Rezultatele arată că, departe de a fi o strategie de „adaptare”, renunţarea la obiectele de îmbrăcăminte este adesea privită ca acţiune pozitivă, pentru structurarea unei anumite imagini despre sine şi ca metaforă pentru asumarea controlului asupra propriei vieţi.

It is widely accepted that individuals actively choose to adopt and communicate identities through consumption. This requires the development of understanding how individuals make sense of possessions and the meanings they convey. Identity is, however, not only constructed through what is consumed, but also about what is rejected; the decision to dispose of goods is as significant as the decision to consume. This paper examines why people dispose of clothes – how they reach the decision and how this relates to their identity.
Consideration of clothing consumption provides an ideal context for the examination of disposal and identity as clothing is an immediate and visible expression of one of the most important aspects of self. Clothing is the manifest expression of self image, universally adopted and integral to understanding individual and social identities. Whilst there has been extensive research into the role of clothing as a communicator of identity, fashion and fashion systems and its place within particular sub-cultures, very little attention has been paid to the disposal side of clothing consumption. The findings reveal that far from a ‘coping’ strategy, disposition of clothes is often seen as a positive act, and establishment of a desired self and a metaphor for taking control of one’s life.
Autor(i):Susan J. HART, Gillian M. HOGG, Fiona BALFOUR
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2007 [Volume 2, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2725
2. Noutatea produselor şi impactul acesteia asupra rezultatului pe termen scurt şi lung, în cazul întreprinderilor spaniole inovatoare / Product innovation and its impact on short-term and long-term results, in the case of innovating Spanish enterprises
Rezumat:Acţionarii, furnizorii, angajaţii, clienţii, directorii şi alţi agenţi implicaţi în activitatea întreprinderii sunt interesaţi de companiile care se dezvoltă mai mult şi care sunt mai inovatoare. De aceea investigaţia în domeniul inovaţiei şi, mai concret, în zona dezvoltării noilor produse ar trebui recunoscută ca o temă esenţială pentru supravieţuirea pe termen lung a întreprinderii pe piaţă. Studiul de faţă include, în prima sa parte, o analiză comparativă a situaţiei în plan economic la nivel mondial şi, în particular, în Spania. În a doua parte se analizează efectele noutăţii produselor lansate pe piaţă şi influenţa inegală pe termen scurt asupra rezultatelor întreprinderii. Pe baza unui eşantion de 118 întreprinderi spaniole care au lansat pe piaţă tot atâtea produse cu adevărat noi, se ajunge la concluzia că adaptarea resurselor tehnice şi de marketing este esenţială pentru obţinerea de rezultate pe termen scurt şi lung, în vreme ce noutatea tehnologică este determinantă doar pe termen scurt. Tot astfel, noutatea calităţilor produsului este determinantă pe termen scurt, în vreme ce dificultatea de adoptare a produselor frânează vânzările pe termen lung.

Shareholders, deliverers, employees, customers, managers and other agents involved in the enterprise activities are interested in companies which develop more and are more innovative. That is why research in the field of innovation and, more precisely, in the field of new product development should be acknowledged as a critical topic for company long term survival on the market. The present study includes, in its first part, a comparative analysis of the economic situation at world level and, in particular, in Spain. The second part analyzes the effects of new products launched on the market and their unequal short term influence on company results. Based on a sample of 118 Spanish enterprises who launched on the market as many really new products, we come to the conclusion that adapting technical and marketing resources is essential for short term and long term results, while the difficulty of adopting products hinders long term sales.
Autor(i):Francisco José MOLINA CASTILLO, José Luis MUNUERA ALEMÁN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2007 [Volume 2, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2726
3. Marketingul religios, marketing „prin ochii credinţei” / Religious Marketing, Marketing “Through the Eyes of Faith”
Rezumat:Faptul că religia face astăzi subiectul atâtor dezbateri publice în ultima vreme indică, printre altele, şi interesul pentru informaţia religioasă ca produs de marketing. Prezenţa informaţiei religioase în mass media şi prin intermediul acesteia, în spaţiul public, este efectul cererii unui public cu valenţe religioase. Publicul interesat de informaţiile religioase este în creştere peste tot în lume, inclusiv în Romania, iar piaţa de difuzare a unor astfel de informaţii este în plină formare. Marketingul religios ar putea reprezenta una din consecinţele interferării oricărui cult religios, inclusiv a Bisericii Ortodoxe, cu sfera publică, în special cu cea întreţinută de societatea contemporană.

The fact that religion represents these days the subject of so many public debates shows that, among others, the interest for the religious information as a marketing product. The presence of the religious information in mass-media and, through this, in the public space, is the effect of the demand of a public with religious valences. The public interested about the religious information is increasing all over the world, including in Romania, whereas the market of spreading such information is in course of formation. The religious marketing could represent one of the consequences of interference of any religious cult, including of the Orthodox Church, with the public sphere, especially with that maintained by the contemporary society.
Autor(i):Bogdan-Aurel TELEANU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2007 [Volume 2, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2727
4. Mărci şi strategii de marcă: consideraţii manageriale / Brands and Brand Strategies: Managerial Considerations
Rezumat:În marketingul orientat spre consumatori, mărcile oferă adesea elementele esenţiale pentru a face diferenţa între diferite oferte competitive şi, din acest punct de vedere, ele sunt esenţiale pentru succesul companiei. Aşadar, este important ca managementul de marcă să fie abordat dintr-o perspectivă strategică. Mărcile joacă un rol fundamental în expansiunea pe plan internaţional a oricărei companii. Realizarea unei structuri de brand coerente la nivel internaţional este o componentă cheie a întregii strategii de marketing internaţional a companiei, deoarece ea propune o structură la nivelul altor mărci puternice pentru intrarea pe alte pieţe, pentru asimilarea mărcilor achiziţionate şi adaptarea strategiei de marcă a companiei pe plan internaţional. Această lucrare este o trecere în revistă a literaturii de specialitate, cu scopul de a examina conceptele de marcă , aşa cum sunt ele dezvoltate în management, dar şi natura dinamică a mărcilor, din punctul de vedere al schimbării de strategie, ţinând cont de pretenţiile din ce în ce mai mari ale consumatorilor.

In consumer marketing, brands often provide the primary points of differentiation between competitive offerings, and as such they can be critical to the success of companies. Hence, it is important that the management of brands is approached strategically. Brands play a critical role in a firm's international expansion. A coherent international brand architecture is a key component of the firm's overall international marketing strategy as it provides a structure to leverage strong brands into other markets, assimilate acquired brands, and rationalize the firm's international branding strategy. This paper is a review of the brand literature and his aim is to examine the brand concepts developed by management and the dynamic nature of brands in terms of changing brand strategy and increasing consumer sophistication.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2007 [Volume 2, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2728

Contul meu Rosetti