|   |   | 

Numărul 1/2008 (ianuarie-martie)

1. O cercetare exploratorie a impactului cooperării dintre compartimentele de marketing şi vânzări asupra performanţei companiei / An Exploratory Investigation of the Impact of Marketing and Sales Cooperation on Company Performance
Rezumat:Această lucrare se axează pe relaţia dintre departamentele de Marketing şi de Vânzări şi investighează gradul de cooperare în zece activităţi de marketing de importanţă vitală pentru firmă. Pe baza datelor colectate de la managerii de marketing şi vânzări din 70 de companii, studiul arată că există diferenţe de percepţie între managerii de marketing şi vânzări, în ceea ce priveşte importanţa unui număr de 10 activităţi de marketing şi cooperarea lor pentru desfăşurarea acestor activităţi, aceste diferenţe fiind în detrimentul performanţelor companiei. Se discută implicaţiile acestui studiu şi se propun direcţii pentru continuarea acestor cercetări în viitor.

This paper focuses on the relationship between the Marketing and Sales department and investigates the degree of cooperation in ten marketing activities of vital importance to the firm. Based on the data collected from the Marketing and Sales managers of 70 companies, the study shows that there are differences in perceptions between the Marketing and Sales managers with respect to importance of ten marketing activities and to their cooperation in executing these activities and that these differences are detrimental to company performance. The implications of the study are discussed and future research suggestions are provided in the paper.
Autor(i):Constantinos LIONAKIS, George AVLONITIS
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2008 [Volume 3, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2729
2. Integrarea activităţilor de marketing şi de fabricaţie în echipele de dezvoltare a noilor produse – efectul speculării momentului potrivit şi al noutăţii produsului / Integration of Marketing and Manufacturing in NPD Teams – The Effect of Timing and Product Innovativeness
Rezumat:S-a constatat că echipele cu funcţii complexe, implicate în dezvoltarea noilor produse, sunt motorul principal al succesului în acest domeniu. Obiectivul acestui studiu este acela de a prezenta un cadru conceptual pentru clarificarea modului în care tocmai membrii echipei implicaţi în marketing şi producţie pot contribui la succesul dezvoltării noilor produse, în funcţie de gradul de inovaţie adus acestora. Am folosit informaţii provenind de la 116 proiecte inovatoare de produse, aparţinând unor corporaţii din domeniul industrial, pentru testarea ipotezei existenţei unei relaţii între integrarea activităţilor de marketing şi de producţie, pe de o parte şi performanţa în dezvoltarea noilor produse, pe de altă parte. Rezultatele pe care le-am obţinut oferă dovezile empirice necesare pentru a demonstra că aceste echipe complexe influenţează pozitiv performanţa în dezvoltarea noilor produse. Efectele acestei integrări asupra performanţelor pozitive depind de momentul ales pentru integrare şi de recunoaşterea corespunzătoare a diferitelor dimensiuni ale inventivităţii.

Cross-functional NPD teams have been identified as a prime driver of new product development (NPD) success. The objective of this research is to present a conceptual framework to clarify how the integration of the marketing and manufacturing team members, in particular, can contribute to NPD success dependent on the degree of innovativeness. We use data from 116 product innovation projects in industrial corporations to test hypothesized relationships between marketing and manufacturing integration and NPD performance. Our results provide empirical evidence that specific cross-functional teams positively affect NPD performance. The positive performance effects of such integration depend on the timing of integration and on adequate recognition of different dimensions of innovativeness.
Autor(i):Salomo SÖREN, Michael CRATZIUS, Katrin TALKE
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2008 [Volume 3, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2730
3. Influenţa opiniei consumatorilor asupra activităţii companiilor: o încercare de definire a unui studiu multiplu de caz / Actioning customer insight: an exploratory multiple-case study
Rezumat:Se studiază modul în care companiile folosesc opinia consumatorilor în acţiunea de atragere a consumatorilor, menţinere a lor şi dezvoltare a relaţiei cu aceştia şi se propune un cadru teoretic pentru actioning customer insight. S-au luat în discuţie cinci studii de caz cu privire la cinci firme mari cu baza în Marea Britanie, prin 25 de interviuri detaliate. S-a constatat că aceste companii sintetizează informaţii din cinci domenii: competitori, consumatori, pieţe, angajaţi şi parteneri din reţea. Cu ajutorul acestor informaţii, firmele împart opiniile consumatorilor în patru categorii: predicţii de piaţă, segmentele consumatorilor, modele de predilecţie şi analiza consumatorilor. Aceste opinii sunt importante pentru stabilirea de strategii, operaţiuni, activităţi de marketing, vânzări, managementul portofoliului de vînzări şi serviciile pentru clienţi.

We explore how companies use customer insight to drive customer acquisition, retention and development and propose a theoretical framework for actioning customer insight. Five case studies with UK-based large companies were undertaken, involving 25 in-depth interviews. Companies were found to be synthesizing data from five areas: competitors, customers, markets, employees and channel partners. From this data they are generating four types of customer insight: market predictions, customer segments, propensity models and customer analytics. This insight is guiding strategy, operations, marketing, sales, product portfolio management and customer service.
Autor(i):Christine BAILEY, Moira CLARK, Hugh WILSON
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2008 [Volume 3, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2731
4. « Ceci n’est pas une Brand! » Postmodernism şi management de brand: cazul ţigărilor Red Apple / « Ceci n’est pas une Brand! » Post-Modernism and Brand Management: The case of Red Apple Cigarettes
Rezumat:Lucrarea de faţă încearcă să propună un cadru incipient pentru managementul şi articularea conceptelor revoluţionare postmoderniste în practica managementului de brand. Se consideră cazul fictiv al unui brand numit „ţigările Red Apple” – creaţie a lui Quentin Tarantino – care există atât în lumea virtuală, cât şi în mintea consumatorilor care intră în empatie cu el, prin consumul unor produse derivate tangibile. Lucrarea ajunge la concluzia că brandurile virtuale pun sub semnul întrebării flexibilitatea practicilor din managementului tradiţional de brand, dar şi construcţiile actuale din marketing.

The paper seeks to provide an embryonic framework for the management and the articulation of post modernist revolutionary concepts in the practice of brand management. It considers the case of a fictional brand “Red Apple cigarettes” – a creation of Quentin Tarantino - which exists both in the virtual world and the head of consumers who emotionally empathise with it through the consumption of tangible derivative products. The paper concludes that virtual brands question the flexibility of traditional brand management practices as well as current marketing constructs.
Autor(i):Laurent MUZELLEC, Pierre MCDONAGH
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2008 [Volume 3, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2732
5. Câteva scopuri şi obiective în relaţiile publice: un studiu parţial / Some public relations goals and objectives: a partially study
Rezumat:Relaţiile publice ajută societatea noastră complexă, bazată pe pluralism, în luarea deciziilor şi o funcţionare mai eficientă, prin contribuţia lor la înţelegerea reciprocă între grupuri şi instituţii. Acest domeniu ajută la realizarea armoniei între politicile private şi publice. În societate, relaţiile publice sunt de folos unei largi game de instituţii, din afaceri, sindicate, agenţii guvernamentale, asociaţii de voluntari, fundaţii, spitale, şcoli, colegii şi instituţii religioase. Conducerea instituţiilor respective trebuie să înţeleagă atitudinile şi valorile publicului lor ţintă, pentru îndeplinirea scopurilor lor instituţionale. Scopurile înseşi sunt determinate de mediul exterior. Specialiştii din domeniul relaţiilor publice activează în postura de consilieri ai conducerii şi mediatori, ajutând la traducerea ţelurilor private în politici şi acţiuni rezonabile, acceptabile la nivel public.

Public relations help our complex, pluralistic society to reach decisions and function more effective by contributing to mutual understanding among groups and institutions. It serves to bring private and public policies into harmony. Public relations serve a wide variety of institutions in society such as businesses, trade unions, government agencies, voluntary associations, foundations, hospitals, schools, colleges, and religious institutions. The managements of institutions need to understand the attitudes and values of their publics in order to achieve institutional goals. The goals themselves are shaped by external environment. The public relations practitioner acts as a counselor to management and as a mediator, helping translate private aims into reasonable, publicly acceptable policy and action.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2008 [Volume 3, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2733

Contul meu Rosetti