|   |   | 

Numărul 2/2008 (aprilie-iunie)

1. Antecedente şi consecinţe ale componentelor imaginii de brand asupra diferitor grupuri ţintă vizate de brandurile corporatiste / Antecedents and Consequences of Brand Image Components in Different Target Groups of Corporate Brands
Rezumat:Această lucrare porneşte de la premiza existenţei comunicării la nivelul corporaţiei şi a comunicării de la om la om între grupurile de persoane interesate, acestea fiind considerate ca factori de influenţă asupra imaginii brandului corporatist, în vreme ce angajamentul consumatorilor interesaţi de produs reprezintă consecinţa. Imaginea este descompusă într-o componentă afectivă, o componentă generic cognitivă şi una specific cognitivă. Pentru a analiza relaţia stabilită între construcţii se calculează modele de ecuaţii structurale (MES) printr-o abordare parţială a valorilor celor mai mici la pătrat. Ca rezultat, componenta afectivă a imaginii relevă impactul cel mai puternic asupra angajamentului tuturor celor patru grupuri de interes. Deşi comunicarea la nivelul corporaţiei se dovedeşte a avea cea mai mare influenţă asupra imaginii, un impact substanţial se remarcă şi asupra altor părţi interesate, în special a consumatorilor şi a jurnaliştilor.

This paper assumes corporate communication and informal word-of-mouth communication between stakeholder groups to be the influencing factors on corporate brand image while stakeholder commitment represents the consequence. Image is split into an affective component, a generic cognitive and a specific cognitive component. In order to analyze relationships between constructs, structural equation models (SEM) are computed using a partial least squares approach. In result, the affective image component reveals the highest impact on commitment for all four analyzed stakeholder groups. Even though corporate communication proves to be most influential on image, other stakeholders, especially customers and journalists, also evidence substantial impact.
Autor(i):Lars FIEDLER, Manfred KIRCHGEORG, Evelyn KÄSTNER, Kathrin JUNG
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2008 [Volume 3, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2734
2. Efectul centralizării asupra satisfacţiei membrilor unei reţele de distribuţie: rolul moderator al unui mediu nesigur / Centralization's Effect on Channel Member Satisfaction: The Moderating Role of Environmental Uncertainty
Rezumat:Astăzi, în multe companii industriale cea mai mare parte din volumul vânzărilor anuale e generată de membrii reţelelor internaţionale. Astfel, satisfacţia membrilor locali ai reţelei respective are o importanţă crucială pentru companiile producătoare. Această lucrare investighează măsura în care structura organizaţională a producătorului şi condiţiile de mediu influenţează satisfacţia membrilor din reţeaua respectivă. Analiza se bazează pe un studiu de piaţă cuprinzând 247 de manageri din organizaţii europene de vânzări. Pe baza unei analize de regresie ierarhică moderată, studiul arată că: a) gradul de centralizare a procesului de luare a deciziilor are un efect negativ direct asupra satisfacţiei membrilor reţelei; b) nesiguranţa mediului local al membrilor reţelei respective afectează de asemenea direct satisfacţia întregii reţele; şi c) interacţiunea factorilor organizaţionali şi de mediu are un rol indirect moderator asupra efectului direct al centralizării. Rezultatele acestui studiu au mai multe implicaţii teoretice şi permit numeroase utilizări în practica corporatistă.

In many industrial companies, nowadays the major share of the annual sales volume is being generated by international channel members. Thus, the local channel members’ satisfaction is of crucial importance for manufacturing companies. This paper investigates the extent to which the manufacturer’s organizational structure and environmental conditions influence channel members’ satisfaction. The analysis is based on a survey of 247 managers of Euro-pean sales organizations. On the basis of a hierarchical moderated regression analysis, the study shows that a) the degree of decision-making centralization has a negative direct effect on the channel members' satisfaction, b) the uncertainty of the channel members local envi-ronment also directly effects channel satisfaction and c) the interaction of environmental and organizational factors have an indirect moderating role on the direct effect of centralization. The results of this work has several theoretical implications and allows numerous inferences for corporate practice.
Autor(i):Christian SCHMITZ, Beata K. LIS
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2008 [Volume 3, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2735
3. Modele de informare a tinerilor absolvenţi din Europa / Information-Getting Patterns of Young European Graduates
Rezumat:Persoanele tinere sunt mobile, bine informate şi cumpărători sensibili la informare, dau o mare atenţie achiziţiilor, adesea fiind pionieri şi stabilind trenduri în consum (Ganassali et al., 2006). Cercetarea noastră se concentrează pe un eşantion de tineri absolvenţi de studii superioare, care datorită studiilor sunt mai sofisticaţi şi mai selectivi în alegere, în special, în ceea ce priveşte comportamentul în căutarea de informaţii. Pentru aceasta am folosit date din Ancheta Socială Europeană (ASE), runda a doua, am aplicat analize de corelaţie între modelele de căutare de informaţii şi venit, ocupaţie, statutul civil, şi i-am grupat pe respondenţi, respectiv, absolvenţi după variabile comune. Principala aplicare a studiului rezultă din cuantificarea receptivităţii grupului la informaţii furnizate şi recepţionate pe mai multe căi. Limita acestei cercetări constă în tratarea informaţiei în sensul larg, şi de aceea nu am inclus nicio componentă experimentală (de exemplu testarea reacţiei respondenţilor la anumite informaţii de marketing). Concluziile stabilesc profiluri complementare ale absolvenţilor, grupaţi în funcţie de felul în care absorb informaţiile transmise pe diverse canale.

Young people are mobile, well-informed and information-sensitive buyers, paying significant interest to their purchases, often pioneering consumption trends (Ganassali et al., 2006). Our research focuses on a sample of university graduates, who are more sophisticated and selective, as far as their information-seeking patterns are concerned. Using data from the ESS, round 2, we applied correlation analysis between information-getting patterns and income, occupation, marital status, and we clustered graduates by sets of common features they exhibit. The study’s main application is quantifying the receptivity of the group to information variedly propagated. Its main limitation is considering information as a whole, since we didn’t include any experimental component (testing peoples’ reactions to particular marketing information). The conclusions establish concurrent profiles of graduates, by their information-getting patterns.
Autor(i):Mihaela Cornelia PREJMEREAN, Simona VASILACHE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2008 [Volume 3, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2736
4. Cercetarea academică şi mediul de afaceri / Academic Research and the Business Environment
Rezumat:Această lucrare îşi propune să investigheze prin metode specifice cercetării calitative de marketing principalii determinanţi ce caracterizează relaţia dintre cercetarea academică şi mediul de afaceri în cazul universităţilor economice, cu accent pe Academia de Studii Economice din Bucureşti. Literatura de specialitate în domeniu abordează pe larg acest aspect; cu toate acestea, studiile româneşti sunt încă insuficiente şi doar câteva dintre ele au la bază cercetări empirice. Studiul evidenţiază preocupări evidente din partea mediului academic şi a celui de afaceri de întărire a legăturilor, dar şi disfuncţionalităţi, reticenţe şi lipsă de organizare, aspecte ce determină o importantă irosire de resurse de cercetare.

This paper purports to investigate via marketing-specific qualitative research methods the main determinants of the relationship between academic research and the business environment for economics and business schools, with a special emphasis on the Bucharest University of Economics. This topic has been amply addressed in the literature whilst Romanian studies in the field are still scarce, and only rarely grounded in empirical research. This study brings to the foreground serious concerns for the mutual reinforcement of academia-business linkages as well as a mix of dysfunctions, reluctance, and lack of organization adding up to a significant waste of resources.
Autor(i):Răzvan ZAHARIA, Rodica Milena ZAHARIA, Dana Rodica GÂRDU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2008 [Volume 3, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2737
5. De la biblioteconomie la marketingul de bibliotecă / From Library Science to Library Marketing
Rezumat:Lucrarea încearcă să aducă unele lămuriri privind conceptele de bază ale marketingului de bibliotecă. Sunt prezentate definiţii, funcţii, principii precum şi factorii care influenţează acest nou domeniu.
Demersul este extrem de dificil datorită numărul mare de lucrări, abundenţei de idei şi opinii dar şi numeroaselor controverse şi scepticismului unor specialişti în biblioteconomie şi informaţie.

This work is an attempt at clarifying the basic concepts of library marketing. Definitions, functions and principles are presented as well as the factors that influence this new field of library science.
My enterprise is particularly difficult taking into account the large bibliography, the abundance of ideas and opinions but also the numerous controversies and the skepticism of some experts in library and documenting sciences.
Autor(i):Ionel ENACHE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2008 [Volume 3, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2738

Contul meu Rosetti