|   |   | 

Numărul 3/2008 (iulie-septembrie)

1. Contribuţia psihografiei la segmentarea pieţelor de consumatori: antecedente şi implicaţii pentru specialiştii în marketing / Psychographics in Segmenting Consumer Markets: Antecedents and Implications for Marketers
Rezumat:Articolul tratează efectele factorilor psihografici asupra comportamentului consumatorilor. Conceptul de psihografie are rolul de metodă de studiu al stilului de viaţă. Stilul de viaţă este perceput drept viaţa de zi cu zi a individului, arătând ce activităţi desfăşoară, ce hobby-uri are, ce îi place sau nu îi place şi ce atitudini are. Totuşi, stilul de viaţă reprezintă mai mult decât personalitatea şi clasa socială a unei persoane; el conturează şi caracterul comun al comportamentului individului şi modul în care comunică acesta cu lumea. Articolul pătrunde în adâncimea tipologiilor umane conforme cu metoda studiului stilului de viaţă, de exemplu modelul nonagramei, sistemele VALS şi VALS2, sistemul GeoVALS, cadrul AIO, modelul de monitorizare Taylor Nelson, cei 4 C ai lui Young şi Rubicam etc. Consumatorii se clasifică în grupuri diferite în funcţie de aceste tipologii. Datorită faptului că rolul fiecărui consumator, privit din perspectiva de cumpărător, depinde de stilul său de viaţă, producătorii de reclame ar trebui ca, înainte de crearea imaginilor adecvate în publicitate, să studieze modul în care se comportă grupurile de consumatori. Este important să se perceapă ce anume gândesc şi simt aceştia şi care sunt lucrurile în care cred, ce stil de viaţă susţin şi ce bunuri şi servicii preferă.

The article deals with the psychographic factors in consumer behaviour. The concept of psychography is treated as the method of lifestyle research. The lifestyle is perceived as a person’s daily life, which reveals hi/her activities, hobbies, likes and dislikes, and attitudes. However, the lifestyle includes more than the personality and social class of a person; it also outlines a common character of person’s behaviour and communication with the world. The article goes deep into the typologies made according to the method of lifestyle research such as the Enneagram model, VALS and VALS2 frameworks, GeoVALS system, AIO framework, Taylor Nelson‘s Monitor model, Young and Rubicam‘s 4 Cs etc. Consumers are classified into variety of groups according to these typologies. Since the role of each consumer as the buyer depends on his lifestyle, advertisement producers should survey how the groups of consumers behave prior to creating adequate images in the advertisement. It is important to perceive what they think, feel, and believe in, which lifestyle they propagate and which goods and services they prefer.
Autor(i):Dainora GRUNDEY
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2008 [Volume 3, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2739
2. Influenţa atracţiei exercitate de un program asupra eficienţei utilizării unor produse în acel program sau în reclamele TV / The Influence of the Likeability of the Programme on the Effectiveness of Product Placements and TV Commercials
Rezumat:Obiectivul acestei cercetări este acela de a analiza influnţa interesului pentru un anumit program asupra eficienţei utilizării unor produse în acel program sau în reclamele TV. Patru grupuri experimentale diferite au urmărit diferite seriale TV cu combinaţii de produse incluse în program şi reclame TV. Rezultatele arată că un program mai apreciat poate determina o creştere semnificativă a eficienţei folosirii unui produs, dar nu influenţează şi reclamele TV. Eficienţa reclamelor TV este semnificativ mai mare decât a folosirii produselor în seriale. Nu s-au constatat diferenţe în privinţa atitudinii faţă de brand între reclame şi serialele ce prezintă produse, după urmărirea programelor respective. La un nivel mai general, atitudinea faţă de brandurile binecunoscute nu pare să fie influenţată de experienţele diferite ale telespectatorilor.

The objective of this research is to analyse the influence of likeability of the programme on the effectiveness of product-placements and TV-commercials. Four different experimental groups were exposed to different TV-soap-series, with combinations of commercials and product-placements. Results indicate that a more appreciated programme can significantly enhance the effectiveness of product-placements but no commercials. The effectiveness of TV-commercials is significantly higher than for product-placements. No differences are found for attitude toward the brand between commercials and product-placements after watching the programmes. More generally, the attitude toward the well known brands studied seems not to be affected by different viewing experiences.
Autor(i):Irene ROOZEN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2008 [Volume 3, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2740
3. O nouă abordare referitoare la influenţa mediului cu ajutorul conceptelor de control perceput şi orientare motivaţională / A new approach of the influence of atmospherics through the concepts of perceived control and motivational orientations
Rezumat:Cum reacţionează cumpărătorii când simt că nu pot controla modul în care îşi fac cumpărăturile? Pierderea controlului are cumva acelaşi impact asupra oricărui cumpărător? În acest studiu afirmăm că orientarea motivaţională moderează relaţia dintre control şi satisfacţie: Indivizii care merg la cumpărături animaţi de un scop anume trebuie să fie controlaţi şi ar trebui să fie mai puţin satisfăcuţi atunci când simt că pierd controlul, în vreme ce indivizii care merg de plăcere la cumpărături ar trebui să simtă o satisfacţie mai mare. Rezultatele scot în evidenţă rolul de moderator doar în cazul motivaţiei practice şi nu în cazul motivaţiei recreative.

How do consumers react when they feel they can’t control their shopping? Does the loss of control have the same impact on any shoppers? In this study, we argue that motivational orientation moderates the relationship between control and satisfaction: task-oriented shoppers need control and should be less satisfied when feeling in loss of control while recreational-oriented shoppers should be more satisfied. The results highlight a moderator role only for utilitarian motivation and not for recreational motivation.
Autor(i):Renaud LUNARDO
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2008 [Volume 3, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2741
4. Particularităţi privind procesul de achiziţie a serviciilor de consultanţă pentru management / Characteristics regarding the acquisition of management consultancy services
Rezumat:Consultanţa pentru management reprezintă o categorie de servicii destinate, cu precădere, afacerilor, având ca principal grup ţintă consumatorul organizaţional. Pentru multă vreme, literatura de specialitate a considerat utlizarea consultanţilor în management ca fiind o rezultantă a unei decizii individuale, generate de nevoile conducerii unei organizaţii şi nu de nevoile concrete ale organizaţiei, în ansamblul său. Scopul acestui articol este acela de a oferi o imagine mai clară asupra modului în care organizaţiile abordează procesul de achiziţie al serviciilor de consultanţă pentru management, pe o piaţă tânără şi insuficient reglementată, bazându-se pe argumentele identificate în literatura şi studiile de specialitate internaţionale.

Management consulting represents a category of business services having as the main target group the organizational consumer. For a log time, literature on management consulting has dealt with the use of consultants as an individual decision, focusing more on the individual manager’s needs than on the organization’s needs. The purpose of this article is to provide a better picture of how organizations deal with the acquisition of management consulting services, on a very young and not enough regulated market, based on arguments identified in the international literature and studies.
Autor(i):Daniela Roxana MIHAI
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2008 [Volume 3, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2742

Contul meu Rosetti