|   |   | 

Numărul 4/2008 (octombrie-decembrie)

1. Ce factori determină performanţa rapidă în cazul inovaţiilor radicale? Să învăţăm de la performerii de top / What Factors Determine Early Performance in Radical Innovation? Learning from the Top Performers
Rezumat:Pentru companiile care urmăresc inovaţia radicală, este de dorit să se utilizeze instrumentele sau sistemele de măsură care ajută la reducerea nesiguranţei cu privire la potenţialul pieţei şi, în acelaşi timp, la creşterea şanselor de succes ale produsului. Astfel, dezvoltareas unei competenţe de prefigurare a evoluţiei pieţei (CPP) care permite crearea unei viziuni de piaţă (VP) eficiente este o soluţie importantă pentru obţinerea unor performanţe superioare la dezvoltarea radicală a noilor produse. Acest studiu cercetează factorii care includ aceste două dimensiuni importante, dar şi impactul diferit pe care ei îl au asupra performanţei rapide a performerilor de top, comparativ cu firmele cu mai puţin succes, implicate în dezvoltarea unor produse profund noi, de înaltă tehnologie.

For companies pursuing radical innovation, tools or metrics that help to lower uncertainty about market potential, while at the same time increasing the chances of new product success, are desirable. Thus, developing a market visioning competence (MVC) that enables the creation of an effective market vision (MV) is an important route for achieving superior performance in radical NPD. This study looks at the factors comprising these two important dimensions and the differential impact they have on early performance for top performers versus less successful firms that are involved in the development of radically new, high tech, products.
Autor(i):Ulrike DE BRENTANI, Susan REID
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2743
2. Evaluarea structurii experienţei de brand în Italia prin intermediul modelelor ecuaţiilor structurale / Assessing the structure of brand experience in Italy through structural equations models
Rezumat:Experienţa oferită de branduri ocupă un loc din ce în ce mai important în literatura de marketing. De fapt, în Statele Unite câţiva cercetători au propus, de curând, o definiţie a experienţei de brand, alături de o scală de măsurare a acesteia. Obiectivul acestei lucrări este acela de a evalua structura experienţei de brand cu ajutorul unor eşantioane formate din consumatori italieni, pentru a verifica dacă această scală poate fi utilizată în şi Italia. Analiza ecuaţiilor structurale confirmă structura factorială a construcţiei, în timp ce scala demonstrează bune proprietăţi psihometrice.

Experiences provided by brands are receiving an increasing attention in the marketing literature. As a matter of fact, some scholars in the United States have recently proposed a definition of brand experience and have developed a brand experience scale. The objective of this paper is to assess the structure of brand experience using samples of Italian consumers, in order to verify whether the scale can be used in Italy as well. Structural equations analyses confirm the factorial structure of the construct, as the scale exhibits good psychometric properties.
Autor(i):Lia ZARANTONELLO
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2744
3. Software de marketing în Japonia: factori de succes în diferite strategii de lansare a produselor / Marketing software in Japan: Success factors in different product strategies
Rezumat:Lucrarea de faţă investighează factorii de success ai firmelor mici şi mijlocii, producătoare de software, pe piaţa japoneză. Rezultatele acestui studiu arată că, datorită structurii nepalpabile a produselor de software, distribuirea şi ambalarea au un rol mai puţin important, pe când înţelegerea practicilor din domeniul afacerilor în Japonia este elementul cel mai important, alături de satisfacerea consumatorilor, onestitatea şi caracteristicile produsului. Mai mult chiar, rezultatele scot în evidenţă cât de important este să se facă distincţia între diferiţi producători de software, pe baza strategiilor aplicate pentru aceste produse, în analiza factorilor de succes în ţara ţintă. De exemplu, limba japoneză are un rol important în aplicarea de către firme a celor mai bune soluţii şi în general, în domeniul afacerilor cu produse de software pe scară largă; totodată, rolul său în aplicarea unor soluţii specifice s-a dovedit a fi mai puţin evident.

This paper investigates small and medium-sized software firms’ success factors in the Japanese market. Findings of this study suggest that, due to the immaterial nature of software products, distribution and packaging has a less important role, while understanding Japanese business practices is ranked high along with customer satisfaction, honesty, and characteristics of a product. The findings also highlight the importance of distinguishing different kinds of software businesses based on their product strategies when analyzing success factors in a target country. For instance, the Japanese language assumed an important role in enterprise solution firms and in mass market software business, while its role in tailor-made software solution firms was less visible.
Autor(i):Arto OJALA, Pasi TYRVÄINEN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2745
4. Factori determinanţi pentru alegerea de către consumatori a unui nou standard tehnologic / The determinants of consumers’ choice of a new technological standard
Rezumat:Când este vorba despre standardele tehnologice, adică atunci când, pentru a funcţiona, un produs principal necesită prezenţa unor produse complementare, compatibile consumatorii trebuie să se acomodeze cu aşa-numiţii factori dinafara reţelei. Consecinţele, reflectate în marketing, ale existenţei factorilor externi reţelei au fost adesea studiate, propunându-se diferite modele. Totuşi, ipotezele referitoare la aceste modele nu au fost studiate experimental. Cu ajutorul unor interviuri calitative cu privire la cumpărarea de calculatoare PDA şi console pentru jocurile video, lucrarea de faţă cercetează factorii de care consumatorii ţin cont cu adevărat atunci când doresc să cumpere obiecte la un standard nou, modul în care ei percep riscul implicat şi măsura în care îşi formează anumite aşteptări cu privire la noul standard.

In the case of technological standards i.e, when a main product requires the presence of complementary, compatible products in order to function, consumers have to deal with what is called network externalities. The marketing consequences of the existence of network externalities have been frequently modelled. However, the hypotheses of the models have not been empirically studied. Using qualitative interviews about the purchase of PDAs and video game consoles, this paper examines the factors consumers really take into consideration when they want to buy a new standard, their perception of risk, and how they form expectations regarding the new standard.
Autor(i):Emmanuelle LE NAGARD
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2746
5. Construcţia unor mecanisme de control pentru brandurile destinaţiilor turistice / Building Control Mechanisms into Destination Branding
Rezumat:Brandurile creează aşteptări în rândul turiştilor dar, în acelaşi timp, obligă firmele să respecte promisiunile făcute. Aceste promisiuni se pot configura sub forma unor unităţi de măsură a performanţei, cu referire la firmele de turism şi la destinaţiile oferite de acestea. Lucrarea de faţă dezvoltă patru perspective principale cu privire la destinaţiile turistice considerate drept branduri, conturând în acelaşi timp aşteptările specifice pentru fiecare, acestea reprezentând funcţii specifice pentru un sistem de control în management. Deşi este un element complex, valoarea adăugată printr-un brand de destinaţie turistică poate constitui o motivaţie pentru adoptarea şi promovarea brandului respectiv. Se dezvoltă afirmaţii care să susţină acest model indicativ.

Brands create expectations for tourists but also hold firms obliged to deliver the promises they make. These promises can be configured as performance measures the firms and the tourism destination as a whole can be held to. This paper develops the four major perspectives on tourism destination brands, and outlines the expectations each of them have as functions for a management control system. While complex, the value added through a destination brand creates incentives to adopt and promote the brand. Propositions are developed to support this indicative model.
Autor(i):Juergen GNOTH
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2747
6. Contactează-mă la televizor sau cât de importantă este personalizarea pentru consumatorul român? / Call me on TV or how important is personalization for the romanian consumer?
Rezumat:Abordarea personalizată a consumatorului reprezintă una dintre caracteristicile distinctive ale marketingului direct. Chiar dacă are o istorie de aproape un secol şi jumătate, personalizarea a fost descoperită în literatura de specialitate mai ales în ultima decadă. Definiţiile date acesteia surprind trăsăturile sale esenţiale: interacţiunea dintre organizaţie şi consumator, necesitatea cunoaşterii cât mai în profunzime a consumatorului şi satisfacerea nevoilor acestuia pornind de la buna cunoaştere a acestora. Cum percepe, însă, consumatorul personalizarea? Cât este de interesat de o astfel de abordare, cum priveşte punerea sa în practică şi care sunt riscurile pe care le asociază acesteia?

The personalized approach of the consumer represents one of the distinct characteristics of direct marketing. Even though it has a history of about one and a half century, personalization has been discovered by the specialized literature mostly in the last decade. The definitions it has been attributed comprise its essential features: the interaction between the organization and the consumer, the need for better understanding the consumer and his needs starting from their better knowledge. But how does the consumer perceive personalization? How interested is he in such an approach, how does he view its application and which are the risks he associates to it?
Autor(i):Călin VEGHEŞ, Carmen PANTEA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2008 [Volume 3, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2748

Contul meu Rosetti