|   |   | 

Numărul 1/2009 (ianuarie-martie)

1. De la procesul secvenţial al livrării de valoare la crearea de valoare în colaborare, în cadrul reţelei / From value delivery sequence to value co-creating network
Rezumat:Implicarea mai multor „actori” (cu rol de clienţi, furnizori şi parteneri) dă complexitatea acestui proces: într-un proiect, crearea de valoare nu decurge din relaţiile bilaterale (ca de exemplu între furnizor şi client) ci, mai degrabă, decurge din relaţii multilaterale stabilite între actorii implicaţi în reţea. Studiul analizează modul în care valoarea este creată în colaborare, în fiecare stadiu al ciclului de viaţă al proiectului, cu ajutorul mai multor actori diferiţi implicaţi în diferite momente în timp, reliefând dinamica de creare de valoare în colaborare, în cadrul reţelei proiectului. Apoi se prezintă un cadru general pentru crearea de valoare în cooperare, în cadrul reţelei proiectului.

This work analyse the process of value co-creation in a project’s network. The involvement of several actors, such as customers, suppliers and partners, makes this process complex: in a project, value creation does not proceed from a bilateral relationship between a supplier and a customer; rather it proceeds from the multilateral relationships among all the actors involved in the network. The study analyses how the value is co-created in each stage of a project’s life-cycle by the several actors involved time in time, highlighting value co-creation expectations and dynamics. A framework addressing value co-creation in a project’s network is then addressed.
Autor(i):Cristina MELE
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2009 [Volume 4, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2749
2. Strategii de profilare a comercianţilor cu amănuntul / Differentiation strategies of retailers
Rezumat:Abordarea pieţei de către comercianţii cu amănuntul şi cu ridicata are loc pe baza unor strategii proprii de profilare faţă de toate grupurile strategice care „deţin” interese la comerciant, respectiv pe care acesta trebuie să îi ia în considerare. Cunoaşterea acestor grupuri, dar mai ales a strategiilor de abordare a lor se impune din cauza sinergiilor care reies pentru comerciant, mai ales în contextul unei concurenţe tot mai puternice şi în turbulenţele pieţei.
Chiar dacă atât poziţionarea, cât şi profilarea desemnează în general acelaşi demers privitor la modalitatea în care compania îşi împarte piaţa relevantă, la o analiză mai atentă se poate constata existenţa unei diferenţe conceptuale conform căreia poziţionarea se realizează din perspectiva clienţilor, iar profilarea din cea a întreprinderii.

Retailers and wholesalers approach the market based upon own differentiation strategies towards all strategic groups who „hold” the retailer's interest, respectively those that have been taken into consideration. Knowing these groups, but especially their approach, strategy is being imposed due to the synergies resulting for retailers, especially under the premises of an ever increasing competition and market turbulences.
Even if positioning, as well as differentiation, mean in fact the same thing regarding the modality in which the firm splits its relevant market, on a closer look, one can realise the relatively fine conceptual difference, according to which positioning is being realised from the customers' perspective, and differentiation from the firm’s perspective.
Autor(i):Nicolae Al. POP, Dan Cristian DABIJA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2009 [Volume 4, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2750
3. O abordare socio-politică privind strategiile de poziţionare / A socio-political approach to positioning strategies
Rezumat:Scopul acestei lucrări este acela de a relua discuţia asupra conceptului de poziţionare, din punctul de vedere al sociologiei pieţei şi de a scoate în evidenţă rolul cheie jucat de legitimitate în implementarea strategiilor de poziţionare, pe pieţele bunurilor simbolice. Această cercetare este calitativă şi se bazează pe studii multiple de caz. Rezultatele arată că, pentru perpetuarea poziţiei lor dominante de pe piaţă, firmele ce deţin poziţia de lideri dezvoltă strategii de reproducere pornind de la clasificarea lui Weber referitoare la dominaţia legitimă. Pentru a se lupta să scape de poziţia subordonată de pe piaţă, firmele competitoare pun în practică strategii de contestare: supunere, subversiune, nesubordonare şi revoluţie.

The aim of this paper is to revisit the positioning concept with regard to the sociology of market perspective and to reveal the key role of legitimacy in implementing positioning strategies in markets of symbolic goods. This research is qualitative and is based on a multiple case study. The results show that to perpetuate their dominant position within the market, leader firms develop strategies of reproduction based on the Weber classification of the legitimate domination. To fight their subordinate position within the market, challenger firms implement strategies of contestation: submission, subversion, insubordination and revolution.
Autor(i):Delphine BAILLERGEAU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2009 [Volume 4, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2751
4. O analiză a reclamelor care folosesc apelul la frică în funcţie de caracteristicile de rasă: rolul ameninţării şi eficacitatea în comunicare în cazurile de HIV/SIDA / An Analysis of Fear Appeals and Racial Characteristics: The role of Threat and Efficacy in HIV/AIDS Communication
Rezumat:Pandemia SIDA din Africa de Sud constituie o preocupare majoră, iar principala campanie de publicitate, loveLife, nu pare să producă rezultate conform aşteptărilor.
Studiul de faţă verifică dacă frica duce la creşterea probabilităţii adoptării unui comportament corespunzător şi dacă grupuri de rase diferite percep diferit interesul determinat de frică, în cazul reclamelor legate de HIV/SIDA. Examinarea rolului ameninţării şi al eficacităţii reclamelor are scopul de a confirma influenţa diferitelor nivele de interes determinat de frică.
Rezultatele prezentate în această lucrare indică diferenţe între grupurile aparţinând unor rase diferite, constatându-se un sentiment mai puternic de ameninţare şi un nivel mai scăzut de eficacitat, după expunerea la reclame bazate pe un nivel înalt de frică, în comparaţie cu interesul trezit de alte reclame.

The Aids pandemic in South Africa is a major concern and the main advertising campaign loveLife does not seem to be producing the expected results.
This study investigates whether the use of fear increases the likelihood of adopting appropriate behaviour and if different racial groups perceive different fear appeals pertaining to HIV/AIDS communication differently. The role of threat and efficacy are examined to ascertain the influence of different levels of fear appeals.
The findings of this paper indicate differences among racial groups with higher levels of threat and lower levels of efficacy after exposure to high fear appeals compared to other appeals.
Autor(i):Marlize TERBLANCHE-SMIT
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2009 [Volume 4, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2752
5. Efectele factorilor exteriori reţelei asupra difuzării inovaţiilor / The effects of network externalities on diffusion of innovations
Rezumat:Studiile anterioare afirmă că prezenţa unor factori exteriori reţelei ar trebui să influenţeze difuzarea unei inovaţii. Acest proces începe mai greu, din cauza fenomenului masei critice, dar apoi curba trebuie să fie mai accentuată. Obiectivul acestui studiu este de a constata modul în care factorii exteriori reţelei contribuie la dispersarea informaţiei. Folosind valorile parametrilor din studii anterioare cu privire la difuzare, studiul de faţă compară modul în care se desfăşoară difuzarea cu şi fără ajutorul factorilor externi. Rezultatele arată că, în cazul inovaţiilor susţinute de factorii externi, începutul procesului de difuzare este mai greoi, iar difuzarea ulterioară se desfăşoară la rândul ei mai lent, fapt care vine în contradicţie cu rezultatele obţinute anterior.

Previous studies claim that the presence of network externalities should affect the diffusion of an innovation: The diffusion should have a slower beginning due to the critical mass phenomenon, but the subsequent diffusion curve should be steeper. The objective of this study is to find out how network externalities contribute to diffusion. Using parameter values from previous diffusion studies, this study compares diffusion processes with and without network externalities. The results show that, for innovations with network externalities, the beginning of the diffusion process is slower, and that also their subsequent diffusion is slower, which conflicts with previous findings.
Autor(i):Susanna WINTER, Lauri FRANK, Kaisu PUUMALAINEN, Sanna SUNDQVIST
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2009 [Volume 4, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2753
6. Explorând antecedentele integrării sistemelor informaţionale inter-organizaţionale (SIIO) şi efectul acesteia asupra lanţurilor de livrare: un punct de vedere bazat pe resurse / Exploring the antecedents of inter-organisational information systems (IOIS) integration and its effect on supply chain: A resource based view
Rezumat:Tot mai mult, relaţiile inter-organizaţionale se constituie într-un instrument fundamental de control al nesiguranţei din mediul de afaceri şi de creştere a avantajului competitiv. În ciuda interesului crescând faţă de SIIO, înţelegerea modului în care SIIO determină strategiile şi au un impact asupra performanţelor rezultate rămâne limitată. Cu ajutorul unor informaţii preluate din sectoarele alimentar şi de hardware din Australia, acest studiu investighează experienţa de până acum din domeniul integrării SIIO şi influenţa acesteia asupra performanţei din lanţurile de livrare. Incompatibilităţile inter-organizaţionale în plan tehnic, strategic şi cultural reprezintă antecedentele SIIO, cu influenţă asupra performanţei din lanţul de livrare. Studiul formulează un model conceptual care prezintă relaţia dintre compatibilitatea inter-organizaţională, integrarea SIIO şi performanţa lanţului de livrare.

Increasingly, inter-organisational relationships are emerging as a crucial tool for managing environmental uncertainty, and enhancing competitive advantage. Despite this increased interest in IOIS there is limited understanding of how IOIS drives strategy and impact critical performance outcomes. Using data from the Australian food and hardware sectors, this study investigates the antecedents of IOIS integration and its influence on supply chain performance. Inter-organisational technical, strategic and cultural incompatibility is identified as an antecedent of IOIS integration and that have influence on supply chain performance. A conceptual model relating inter-organisational compatibility, IOIS integration and supply chain performance is developed from the study.
Autor(i):Rajesh RAJAGURU, Margaret Jekanyika MATANDA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2009 [Volume 4, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2754

Contul meu Rosetti