|   |   | 

Numărul 2/2009 (aprilie-iunie)

1. Orientări şi tendinţe în dezvoltarea marketingului / Orientations and trends in marketing development
Rezumat:Articolul studiază evoluţia conceptului de marketing, contribuţia pe care şcoala românească de marketing a avut-o şi o are la dezvoltarea şi îmbogăţirea teoriei marketingului şi cum se reflectă aceste progrese în sistemul educaţional din România. Un aspect important evidenţiat în articol priveşte necesitatea studierii marketingului nu doar în facultăţile specializate, ci şi în alte programe de studii.
Concluziile articolului arată deosebita importanţă a marketingului, impresionanta tradiţie a studierii marketingului în România şi datoria pe care o are învăţământul superior românesc, alături de alte organizaţii, de a onora această tradiţie.

This paper investigate the evolution of marketing concept, the contribution that Romanian school of thought had and has in developing and enriching the marketing theory and how this progress is reflected by the educational system in Romania. An important aspect that the paper exposes is regarding the necessity of studying marketing not only in the specialized faculties, but also in other study programs.
The conclusions of the study picture the tremendous importance of marketing, an impressive tradition of studying marketing in Romania and the duty that Romanian higher education, together with other organizations have in order to honor this tradition.
Autor(i):Laurenţiu Dan ANGHEL, Valerică OLTEANU, Răzvan ZAHARIA
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2755
2. Rolul comunicării integrate de marketing în creşterea gradului de implicare a consumatorilor – o analiză din perspectiva procesului decizional / The role of integrated marketing communication in enhancing consumer involvement – a decision-oriented approach
Rezumat:Implicarea este o dimensiune comportamentală ce ţine mai ales de motivaţia individului de a procesa o informaţie legată de un stimul. Astăzi devine tot mai important pentru companii să cunoască unde intervine implicarea consumatorului pe parcursul procesului decizional de cumpărare, pentru a şti când şi unde să acţioneze în acest proces. Cu ajutorul stimulilor de marketing, specialiştii vor putea obţine din partea consumatorului reacţia dorită. În cadrul procesului de comunicare pot fi utilizaţi numeroşi stimuli care generează creşterea gradului de implicare a consumatorului în raport cu produsul, favorizând astfel atingerea obiectivelor pe care şi le-a propus compania.

Involvement is a behavioral dimension related mainly to individual motivation for processing information related to specific stimuli. Today it results ever more important for companies to be aware of consumer involvement during the buying decision process, in order to know when and where to take action during this process. With the help of marketing stimuli, specialists may obtain the expected reaction from the consumer. In the communication process various stimuli may be used to determine an increase of the consumer’s degree of involvement with the product, thus assisting in achieving the company goals.
Autor(i):Ioana Cecilia POPESCU, Mihaela STĂNOIU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2756
3. Factori de influenţă ai relaţiei orientare spre piaţă-performanţă / Factors that Influence the Market Orientation-Performance Relationship
Rezumat:De peste 15 ani, tema orientării spre piaţă a devenit una intens analizată şi dezbătută, atât ca subiect de cercetare în mediul academic, cât şi în domeniul practic, al mediului de afaceri.
Influenţa orientării spre piaţă asupra performanţei, a fost studiată în ultimii ani din diverse perspective: legătură cauzală directă, factori moderatori ai acestei legături, factori potenţatori ai orientării spre piaţă.
În această lucrare ne propunem identificarea factorilor care, în literatura de specialitate, au fost avuţi în vedere ca exercitând o posibilă influenţă asupra relaţiei orientare spre piaţă – performanţă.

For over 15 years, the subject of market orientation has been extensively analysed, both in the field of academic research and business.
The influence that market orientation has on performance has been approached from different angles: direct cause-effect relationship, moderated relationship, or a relationship that is enhanced by certain factors.
This paper reviews some of the factors that were found to have an impact on the market orientation-performance relationship.
Autor(i):Horaţiu HĂLMĂJAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2757
4. Formarea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii / Establishing and developing customer relationships
Rezumat:Subiectul lucrării se încadrează în tendinţele actuale de dezvoltare a ştiinţei marketingului constând în reorientarea strategiilor de afaceri către crearea unui portofoliu de relaţii profitabile, de natură să consolideze poziţia şi stabilitatea organizaţiei în mediul de afaceri. Accentul este pus pe identificarea conţinutului relaţiilor, pe înţelegerea importanţei asociate gestiunii episoadelor critice, precum şi pe descrierea stadiilor ce alcătuiesc ciclul de viaţă al unei relaţii. Clienţii se pot afla în diferite etape ale relaţiei de afaceri, ceea ce implică o abordare diferenţiată din partea organizaţiei. Încrederea şi angajamentul, sunt considerate caracteristici principale ale relaţiilor ce ating stadii ridicate de dezvoltare.

The subject of the paper relates to the current trends in the development of marketing science consisting in the reorientation of business strategies toward the development of a portfolio of profitable relationships, with the aim of strengthening companies’ position and stability. The focus is on identifying the content of relationships, understanding the importance of managing critical episodes and on the description of stages that form the relationship life cycle. Customers may have a different evolution on the relationship stages, fact which requires distinct organizational approaches. Trust and commitment are considered main characteristics of relationships that reach higher stages of development.
Autor(i):Alina FILIP
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2758
5. Impactul resurselor culturale asupra competitivităţii industriei turismului şi călătoriilor: o analiză comparativă exploratorie la nivelul ţărilor din Europa Centrală şi de Est / Cultural resources impact on the travel and tourism industry’s competitiveness: a comparative exploratory analysis at the level of the Central and Eastern European countries
Rezumat:Concept folosit uzual pentru abordarea şi analiza dezvoltării durabile în domeniul turismului şi a călătoriilor, competitivitatea a fost definită luând în considerare un set de elemente de referinţă legate de dimensiunile funcţionale majore ale industriei cum ar fi mediul de afaceri, infrastructura, normele şi reglementările legale şi resursele disponibile.
Articolul evaluează, şi dintr-o perpectivă comparativă, cât de importante sunt şi care este, în general, contribuţia resurselor culturale la competitivitatea industriei turismului şi a călătoriilor şi la performanţele specifice pe baza datelor caracteristice referitoare la zece ţări din Europa Centrală şi de Est.

A common concept employed to approach and assess the sustainable development of the travel and tourism industry, competitiveness has been defined taking into consideration a set of reference elements related to the major functional dimensions of the industry such as the business environment, infrastructure, laws and regulations, and resources available.
The article assesses, and from a comparative perspective, how important are and what is the contribution of the cultural resources to the overall travel and tourism industry’s competitiveness and to its specific performances based on the specific data referring to ten selected countries in the Central and Eastern Europe.
Autor(i):Călin VEGHEŞ, Carmen PANTEA, Diana BĂLAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2759
6. Caracterizarea sistemului de sponsorizare a Mişcării Olimpice din România / The characteristics of the sponsorship system within the Romanian Olympic Movement
Rezumat:Sponsorizarea olimpică este caracterizată de relaţia dintre Mişcarea Olimpică şi organizaţiile ce îşi oferă suportul lor atât pentru promovarea valorilor olimpice, cât şi pentru organizarea activităţilor sportive cuprinse în Mişcarea Olimpică. Sistemul de sponsorizare de la nivelul COSR trebuie să fie în perfectă concordanţă cu cel implementat de Comitetul Internaţional Olimpic, existând o serie de reguli ce trebuie respectate, astfel încât să nu fie afectate relaţiile cu principalii sponsori ai Mişcării Olimpice. Necesitatea unei cercetări motivaţionale în rândul organizaţiilor-sponsor al COSR pleacă de la faptul că o ofertă este cu atât mai bună cu cât este mai adaptată cerinţelor clientului.

The Olympic sponsorship is characterized by the relationship between the Olympic Movement and the organizations that are offering their support to promote the Olympic assets and to organize the sporting activities comprised in the Olympic Movement. The sponsorship system at COSR level must be in perfect coordination with the one implemented by the International Olympic Committee, as there are a series of rules that must be followed in order for the relationship with the main sponsors not to be affected. The need for a motivational research within the sponsoring organizations of COSR arises from the fact that an offer improves in quality when it is adapted to the customer demands.
Autor(i):Mihaela CONSTANTINESCU, Violeta SZEKELY
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2760

Contul meu Rosetti