|   |   | 

Numărul 3/2009 (iulie-septembrie)

1. Marketingul prin SMS poate constitui o alternativă eficientă pentru comunicaţiile de marketing tradiţionale? / Can SMS marketing be an effective Alternative for Traditional Marketing Communications?
Rezumat:În prezent, majoritatea companiilor recunosc importanţa marketingului prin SMS pentru accesarea clienţilor şi interacţiunea cu aceştia (Kavassalis et al. 2003; Tsang, et al. 2004; Sharl, et al. 2005; Muk 2007). Totuşi, în presă există discuţii pe tema eficienţei acestuia. Clienţii sunt dispuşi să accepte să citească şi să utilizeze mesajele SMS: cât de eficient este marketingul prin SMS în comparaţie cu comunicaţiile de marketing tradiţionale?
Obiectivul acestui studiu constă din a investiga eficienţa publicităţii prin SMS în comparaţie cu publicitatea tradiţională. Rezultatele arată că locaţia şi timpul, stimulentul, atractivitatea publicităţii şi implicarea produsului au o influenţă pozitivă semnificativă asupra eficienţei publicităţii prin SMS.

Nowadays most companies acknowledge the importance of SMS marketing in reaching and interacting with their customers (Kavassalis et al. 2003; Tsang, et al. 2004; Sharl, et al. 2005; Muk 2007). However, there is discussion in the press regarding the effectiveness. Are customers willing to accept, reading and using SMS messages: how effective is SMS marketing compared to traditional marketing communications?
The goal of this study is to investigate the effectiveness of SMS advertising compared to traditional. The results indicate that location and time, incentive, advertising appeal and product involvement have a significant positive influence on the effectiveness of SMS advertising.
Autor(i):Irene ROOZEN, Emilie GENIN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2009 [Volume 4, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2761
2. Key account-uri globale şi segmentarea furnizorilor: probleme emergente / Global Key Accounts and Supplier segmentation: emerging issues
Rezumat:Rolul acestui studiu constă din a explora tendinţele emergente în materie de segmentare a furnizorilor prin Key Accounturi globale. După Dyer et al. (1998) , această cercetare se bazează pe patru studii de caz calitative şi arată că se conturează două noi clasificări ale furnizorilor, pe baza unui continuum relaţional: pe de o parte, furnizorii „standard” apar pe baza unui sourcing cu costuri reduse, iar pe de altă parte, furnizorii „strategici” nu reprezintă segmentarea colaboraţională finală, deoarece se conturează o nouă categorie, aceea de furnizor „strategic”, care implică o integrare cvasi-verticală. Pornind de la teoria dependenţelor de resurse, se argumentează că „atractivitatea furnizorilor” şi, implicit, clasificarea acestora, reprezintă un compromis între beneficiile relaţionale şi un preţ competitiv. Aceasta are implicaţii importante pentru managementul Key Accounturilor: furnizorii pot viza să devină „strategici” numai dacă pot aduce un avantaj relaţional competitiv semnificativ, dar pot tinde să devină „furnizori standard” pe o bază legată strict de preţ sau de cost.

The purpose of this study is to explore the emerging trends in supplier segmentation by Global Key Accounts. Following Dyer et al. (1998) , this research is based on four qualitative case studies and shows that two new supplier classifications are emerging on a relational continuum: on the one hand, “standard” suppliers are appearing based on low cost sourcing and on the other hand, “preferred” suppliers is not the ultimate collaborative segmentation, as a new category appears as “strategic” supplier, which implies a quasi-vertical integration. Drawing on resource-dependence theory, it is argued that “supplier attractiveness”, and thus classification, is a trade-off between relational benefits and competitive price. This has important implications for Key Account Management: suppliers should only target to become “strategic” if they can bring a significant competitive relational advantage, but they can target to become “standard suppliers” on a pure price or cost basis.
Autor(i):Sylvie LACOSTE
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2009 [Volume 4, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2762
3. Puterea strategiei de concepţie a textelor publicitare care utilizează atractivitatea zâmbetului în contextul construirii unui brand lovemark: indicele de zâmbet al mărcii / The power of smiling appeal copy strategy in lovemark brand building context: the brand Smile Index
Rezumat:O examinare a literaturii din domeniul expresiilor faciale umane evidenţiază relevanţa acestui subiect de cercetare neexplorat.
S-a realizat o abordare de natură calitativă şi observaţională, utilizându-se 5710 de reclame tipărite, colectate dintr-o arhivă de publicitate Web ale primelor 100 de mărci ale Interbrands în 2007. SACS reprezintă circa 12% din efortul de publicitate de tip lovemark, conform determinării indicelui de zâmbet, şi nu este moderat de către sectorul de afaceri. Rezultatele nu au indicat nicio corelaţie semnificativă între SACS şi capitalul mărcii.

This paper is an exploratory study of the impact of the adoption of smiling appeal copy strategy (SACS) in brand equity performance. A review of Human Facial Expression literature highlights the relevance of this unexplored research topic.
A qualitative and observational approach were made, using 5710 print ads collected from a web advertising archive of Interbrand’s top 100 brands in 2007. SACS represents about 12% of the lovemarks advertising effort, as determined by the Smile Index, and it is not moderated by the business sector. The results did not show any significant correlation between SACS and brand equity.
Autor(i):Antonio AZEVEDO
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2009 [Volume 4, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2763
4. De ce avem o imagine proastă? O perspectivă a consumatorului asupra comportamentului lipsit de etică al corporaţiilor / Why Do We Look Bad? A Consumer Perspective of Un/Ethical Corporate Behavior
Rezumat:Această cercetare oferă o mult necesară perspectivă a eticii corporatiste, privită cu ochii consumatorului. Bazat pe douăzeci de interviuri cu consumatorii, studiul conceptualizează surse potenţiale de moralitate percepută de client (CPE) a unei companii/mărci, prin investigarea percepţiilor etice ale consumatorilor privind comportamentul de afaceri. Taxonomia realizată delimitează şase domenii şi sub-domenii ale originii CPE, relativ la impactul comportamentului corporativ asupra: (1) consumatorilor, (2) salariaţilor, (3) mediului, (4) comunităţii internaţionale, (5) economiei şi comunităţii locale şi (6) comunităţii de afaceri. Concluziile subliniază că este posibil ca perspectivele consumatorului şi cele ale companiei privind etica corporativă să fie diferite. Mai important, rezultatele arată că dimensiunile percepţiei consumatorului asupra eticii unei companii/mărci sunt cu mult mai diverse decât s-a considerat anterior în literatură.

This research provides a much needed consumer perspective of corporate ethics. Based on twenty consumer interviews, the study conceptualizes potential sources of ‘consumer perceived ethicality (CPE) of a company/brand by investigating consumers’ ethical perceptions of business behavior. The developed taxonomy delineates six domains and sub-domains of CPE origin, relating to the impact corporate behavior has on: (1) consumers, (2) employees, (3) the environment, (4) the overseas community, (5) the local economy and community, and (6) the business community. The findings underscore that the consumer and company perspective on corporate ethics may differ. More importantly, the results highlight that dimensions of consumer perception of a company/brand’s ethics are far more diverse than previously assumed in the literature.
Autor(i):Katja H. BRUNK
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2009 [Volume 4, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2764
5. Blogurile politice – Cum influeţează blogurile candidaţii şi electoratul? / Political Blogs – How do blogs influence candidates and voters?
Rezumat:Articolul începe cu o privire de ansamblu a blogurilor. Sunt definite şi clasificate blogurile şi sunt scoase în evidenţă principalele lor funcţii. De asemenea în primul capitol sunt descrise principalele proiecte de indexare a blogurilor. Capitolul doi este în totalitate dedicat blogurilor politice internaţionale. S-a insistat pe întâmplările care au avut un ecou puternic în media şi care au implicat bloguri. Capitolul trei dezbate problema blogurilor politice în România: cine le citeşte, cât de des şi ce fel de subiecte apar pe blogurile politice româneşti.

The article begins with an overview of blogs. Blogs are defined and categorized and their main functions are emphasized. The first section also describes the latest projects to index blogs. The second section is entirely dedicated to international political blogs. The stories that have had a great impact within the media and involved bloggers have been insisted upon. The third section deals with the issue of Romanian political blogs: who reads them, how often and what kind of headlines show up on Romanian political blogs?
Autor(i):Ovidiu ŢIEREAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2009 [Volume 4, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2765
6. Comunicarea în serviciile publice şi stadiul acesteia în România / Communication in public services and its current stage in Romania
Rezumat:Comunicarea însoţeşte activitatea serviciilor publice, contribuind la realizarea în bune condiţii a acesteia. Ea îndeplineşte şi rolul de promovare a serviciilor publice. În procesul de comunicare trebuie luate în seamă o serie de bariere comunicaţionale. Pornind de la scopurile servite de comunicare în mediul organizaţional, putem distinge comunicare operaţională internă, comunicare operaţională externă şi comunicare interpersonală. Comunicarea în serviciile publice din România este într-o fază de renaştere, după o lungă perioadă de lâncezeală, fiind generată de schimbările radicale ce au avut loc în societatea românească începând cu anul 1990. Se constată o reevaluare a comunicării, aceasta jucând un rol important în dezvoltarea activităţii serviciilor publice.

Communication accompanies public services work, contributing to its proper development. It is also a promoter of public services. A set of communication hindrances appear and need consideration. Starting from the aims targeted by communication in an organization, we can distinguish between internal operational communication, external operational communication and inter-personal communication. After a period of neglect, public services communication in Romania is currently being renewed, due to radical changes in Romanian society since 1990. We are witnessing a reassessment of communication, as a most important factor of public services development.
Autor(i):Robert MORAR
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2009 [Volume 4, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2766

Contul meu Rosetti