|   |   | 

Numărul 1/2010 (ianuarie-martie)

1. Servicii de instruire mobile pentru renunţarea la fumat: Studiu exploratoriu al fumătorilor de vârstă tânără din Franţa / Mobile coaching services for tobacco cessation: An exploratory study of young smokers in France
Rezumat:Acest articol explorează experienţele şi percepţiile fumătorilor de vârstă tânără din Franţa în ceea ce priveşte un sistem educaţional pe suport mobil, proiectat pentru a le fi de ajutor pe durata iniţiativelor de renunţare la fumat. Am utilizat o abordare de cercetare calitativă, pe baza unor interviuri individuale, binare şi de grup. Au fost acoperite patru subiecte: a) experienţa de consum al tutunului; b) iniţiativele de renunţare; c) acţiuni planificate de renunţare la fumat; d) atitudinile faţă de un sistem mobil de consiliere. Fumătorii au fost împărţiţi în următoarele categorii: amatori (5-6 ţigări/zi), medii (10-15 ţigări) şi înrăiţi (20-30 de ţigări). Mesajele cele mai de efect par să fie cele cu un conţinut terifiant, susţinute de imagini şi secvenţe video. Totuşi, acest serviciu de consiliere este perceput ca fiind lipsit de contact uman.

This article explores young French smokers experiences and perceptions regarding a mobile coaching system designed to help them during smoking cessation initiatives. We used a qualitative research approach based on individual, dyadic and group interviews. Four topics were covered: a) tobacco consumption experience, b) cessation initiatives, c) smoking giving up planned actions, d) attitudes towards a mobile counseling system. Smokers were segmented on: light (5-6 cigarettes/day), medium (10-15 cigarettes) and heavy (20-30 cigarettes). The most appealing messages seem to be scaring messages supported by pictures and video clips. However, this counseling service is perceived as lacking human contact.
Autor(i):Silvia CACHO-ELIZONDO, Vésselina TOSSAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2774
2. Marketing computational – o nouă paradigmă în marketingul contemporan / A New Paradigm in Contemporary Marketing – Computational Marketing
Rezumat:Prelucrarea sistematică a metateoriei în marketing a început la jumătatea secolului XX. Aceasta studia evoluţia conceptelor, clarificând relaţiile structurale din domeniu dar şi analizând evoluţia lor în urma modificării aşteptărilor din domeniul afacerilor.
Marketingul, ca disciplină tânără a managementului, ia în considerare această dezvoltare deoarece dinamica ştiinţei, a tehnologiei şi a cunoaşterii în general precum şi noile mentalităţi ale consumatorilor au schimbat deseori viziunea dominantă din cadrul acestei discipline.
Pornind de la conceptul holistic introdus de Kotler (2002) în domeniul marketingului propunem o legatură între acesta şi marketingul computaţional.
Natura stocastică, de tip multi-agent a deciziilor de marketing şi a procesul complex privind designul de produs orientat spre marketing crează premisele pentru folosirea masivă a metodelor computaţionale. Acestea folosesc la rândul lor baze de date vaste, care pot completa atât teoria cât şi modelarea empirică într-un mod fundamental şi productiv, aşa cum se poate învăţa, de exemplu, din subramurile relativ noi ale disciplinelor tradiţionale, cum ar fi fizica şi chimia computaţională sau bio-informatica.
Abordările computaţionale bine organizate pot găsi soluţii ingenioase prin integrarea preferinţelor clientului în conceperea produselor noi. Astfel se colectează şi se filtrează preferinţele din reţele mari de clienţi şi se recomanda ulterior produse utile altor milioane de clienţi, promiţând în final să transforme conceptele holistice de marketing în procese de marketing adaptabile şi vizibile pretutindeni în lumea reală.
Pentru a realiza asemenea procese, trebuie însă luate in considerare o serie de probleme legate de reprezentarea cunoaşterii, de modelare a datelor şi a cunoaşterii, iar datele despre consumatori răspândite “aproape pretutindeni” trebuie să fie identificate şi prelucrate în spiritul unei abordări integrative şi centrate spre om. În aceast articol propunem o astfel de abordare, ce urmăreşte circuitele informaţionale, bazate pe fluxuri de informaţii şi cunoaştere din cadrul marketingului computaţional, indicând o cale prin care capitalul intelectual al unei organizaţii se transformă în performanţă de piaţă.

The systematic treatment of meta-theory in marketing began during he middle of the 20th century. That work studied the evolution of concepts, by clarifying the structural relations of the field, but also by analyzing their evolution following the changing demands
from the business environments.
Marketing, as a young management discipline, is well aware of this development in that the dynamics of science and technology, of knowledge in general, as well as new consumer mentalities have often changed the dominant views within the discipline.
Starting out from the holistic concept introduced by Kotler (2002) to the field of marketing, we propose to establish a bridge to computational marketing. The multi-agent stochastic nature of marketing decisions and the intricate, knowledge-based process of the marketing oriented product design create the premises for using massively data-based computational methods, which can complement both theory and empiry in fundamental and productive ways, as can be learnt e.g. from the relatively new successful sub-branches of long-established disciplines like computational physics, chemistry or bio-informatics.
Well organized computational approaches can find solutions genuinely integrating a client’s preferences into new product designs, to collect and filter such preference from extremely large client networks and to recommend useful items to many millions of clients, thus promising to transform holistic marketing concepts into highly adaptive and widely visible real-world marketing processes.
In order to make such processes work effectively, a series of issues from knowledge representation, of modeling data and knowledge and of identifying widely scattered consumer data have to be addressed in the spirit of an integrative and human-centered conceptual approach. In this contribution we propose such an approach along the lines of learning, based on information and knowledge flows within Compu-tational Marketing, pointing to a way by which the Intellectual Capital of the marketing organization trans-forms into market performance.
Autor(i):Nicolae Al. POP, Klaus Bruno SCHEBESCH, Corina PELAU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2775
3. O prezentare a studiilor practicilor de marketing pentru manageri: O abordare configuraţională a modului de stabilire a legăturilor dintre organizaţii şi pieţele pe care activeazăIntroducing / Managers in Marketing Practices Studies: A Configurational Approach to the Way Organizations Relate to their Markets
Rezumat:Obiectiv – Rolul acestui studiu este de a contribui la o mai bună înţelegere a modului de stabilire a relaţiilor dintre organizaţii şi pieţele pe care activează acestea, printr-o diversitate de practici de marketing.
Metodologie – Inspirându-ne din literatura în domeniul comportării organizaţionale şi a managementului strategic, propunem un cadru conceptual care integrează relaţia piaţă-organizaţie, cadrul managerial de referinţă şi practicile de marketing în configuraţii posibile.
Rezultate şi concluzii – Adaptând abordarea configuraţională la marketing şi accentuând rolului managerilor în modul de stabilire a relaţiei dintre organizaţii şi pieţele pe care activează acestea, acest cadru asigură o perspectivă holistică şi completează posibilele explicaţii ale practicilor de marketing.

Objective – The purpose of this study is to contribute to a better understanding of the way organizations relate to their markets through a diversity of marketing practices.
Methodology – Drawing from the literature in organizational behaviour and strategic management, we propose a conceptual framework that integrates the market-organization relationship, the managerial frame of reference, and marketing practices into possible configurations.
Findings and conclusions – Adapting the configurational approach to marketing and emphasizing the role of managers in the way organizations relate to their markets, this framework provides a holistic perspective and supplements contingent explanations of marketing practices.
Autor(i):Jaqueline PELS, Aurelia LEFAIX DURAND
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2776
4. Studiul marketingului politic la nivel local: Fundamente conceptuale şi direcţii de cercetare / The Study of Political Marketing at a Local Level: Conceptual Foundations and Research Directions
Rezumat:Deşi marketingul politic a devenit o temă consacrată de cercetare, s-a resimţit o lipsă a cercetării conceptuale şi empirice în ceea ce priveşte strategiile şi practicile de marketing politic locale. În contextul Marii Britanii, această lucrare începe să exploreze marketingul politic local ca subiect. În consecinţă, este prezentată noţiunea de marketing politic local, înainte de a se lua în considerare rolul membrilor de partid locali în marketingul politic. Apoi, lucrarea ia în considerare pistele de cercetare curente şi viitoare în domeniul marketingului politic local, înainte de a se încheia cu unele concluzii.

Whilst political marketing has become established as a research theme, there has been a lack of conceptual and empirical research into local political marketing strategies and practices. In the context of U.K, this paper begins to explore local political marketing as a subject. The notion of local political marketing is therefore introduced, before the role of local party members in political marketing is considered. The paper then outlines current and potential future research avenues in local political marketing, before closing with conclusions.
Autor(i):Peter REEVES
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2777
5. Ospitalitatea înăuntrul şi în afara spitalelor. Crearea şi menţinerea valorii mărcii pentru brandurile destinaţiilor de turism medical (DTM) / Hospitality in and out of the hospitals. Creating and maintaining brand equity for medical tourism destination brands (MTD’s)
Rezumat:Îmbătrânirea populaţiei şi o conştientizare tot mai puternică a sănătăţii a creat o presiune crescândă asupra organismelor medicale din lumea dezvoltată şi a creat un flux de clienţi către ţările în curs de dezvoltare, creând branduri de destinaţii de turism medical (DTM) de ultimă generaţie. Aceste mărci de valoare trebuie să lucreze proactiv pentru a-şi întări poziţionarea şi pentru a-şi dezvolta identitatea. Chestionare şi interviuri desfăşurate cu 58 de potenţiali candidaţi în 2008 au identificat probleme de management al mărcii relative la modelele de luare a deciziilor de către clienţi. Această lucrare cu caracter exploratoriu, bazată pe cercetări continue, explorează aspecte semnificative legare de crearea şi menţinerea valorii mărcii Indiei ca marcă de destinaţie de turism medical (DTM).

Aging population and increased health awareness has created increased pressure on health care organisations in the developed world and provided a stream of customers to developing nations creating new age medical tourism destination (MTD’s) brands. These serendipitous brands must work proactively to strengthen their positioning and develop their brand identity. Questionnaires and interviews conducted on fifty-eight potential candidates in 2008 have identified brand management issues relating to consumer decision-making patterns. This exploratory paper based on on-going research explores relevant issues related to creating and maintaining brand equity of India as a medical tourism destination (MTD) brand.
Autor(i):Kamal GHOSE
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2778
6. Retailerii şi media ca intermediari pentru resursele simbolice / Retailers and Media as Intermediaries for Symbolic Resources
Rezumat:Discuţia privind resursele a suscitat un interes crescând în domeniul marketingului în anii din urmă. Tradiţionala perspectivă bazată pe resurse a fost criticată ca fiind centrată pe firmă. În această lucrare, examinăm resursele dintr-un punct de vedere mai condiţionat, orientându-ne, pe de o parte, asupra cercetării reţelelor de afaceri, care pune accent pe dezvoltarea resurselor conform negocierilor între companii, iar pe de altă parte, asupra logicii dominante asupra serviciilor şi a teoriei culturii consumatorului, orientată asupra interacţiunii dintre resursele furnizate de firmă şi resursele consumatorului în procesul de creare a valorii. Împreună, aceste perspective constituie o înţelegere mai comprehensivă asupra creării şi a utilizării valorii. Lucrarea examinează cu precădere rolul intermediarilor, precum retailerii şi media, ca mediatori şi integratori ai resurselor simbolice, şi le scoate în evidenţă rolul în procesul de realizare a valorii.

The discussion regarding resources has gained increasing interest in marketing in the recent years. The traditional resource-based view has been criticized for being firm-centric. In this paper, we examine resources from a more interacted point of view, drawing on one hand on business network research, which emphasizes resource development as negotiated between companies, and on the other hand on the service-dominant logic and consumer culture theory, focusing on the interaction between firm-provided and consumer resources in value creation. Together these views constitute a more comprehensive understanding of value creation and utilization. The paper examines particularly the role of intermediaries, such as retailers and media, as mediators and integrators of symbolic resources and it highlights their role in how value becomes realized.
Autor(i):Anu NORRGRANN, Jenniina HALKOAHO
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2779
7. Eficienţa abordărilor prin diversitate şi comparaţie în publicitate / Effectiveness of Sidedness & Comparison Appeals in Advertising
Rezumat:Această lucrare încearcă să integreze cele două fluxuri de cercetare în domeniul publicităţii, care utilizează diversitatea şi comparaţia în abordările de publicitate. Utilizând un proiect experimental de tip doi cu doi, s-a studiat efectul comparaţiei şi al diversităţii mesajelor într-o abordare de publicitate asupra unor respondenţi studenţi. Datele au fost analizate utilizând MANOVA. Rezultatele au arătat că atât diversitatea, cât şi comparaţia au avut un efect semnificativ asupra atitudinii consumatorului faţă de marcă şi de intenţiile de achiziţie, dar nu asupra atitudinii faţă de reclamă. De asemenea, studiul a identificat prezenţa unui efect de interacţiune semnificativ asupra atitudinilor consumatorului.

This paper tries to integrate the two streams of advertising research dealing with sidedness and comparison in advertising appeals respectively. Using a two by two experimental design the effect of comparison and message sidedness in an advertising appeal was studied on student respondents. The data was analysed using MANOVA. The results suggested that both sidedness and comparison had significant impact on consumer attitude towards the brand and purchase intention but not on attitude towards the ad. The study also found the presence of a significant interaction effect on the consumer attitudes.
Autor(i):Rajdeep CHAKRABORTI, Subhadip ROY
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2010 [Volume 5, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2780

Contul meu Rosetti