|   |   | 

Numărul 3/2010 (iulie-septembrie)

1. Eficacitatea plasării produselor în videoclipuri muzicale: câteva rezultate experimentale şi empirice / The Effectiveness of Product Placements in Music Videos: Some Experimental Empirical Results
Rezumat:Obiectivul acestui studiu este să analizeze eficacitatea plasării produselor în videoclipuri muzicale. Două grupuri experimentale au fost expuse la diferite videoclipuri. Rezultatele au indicat că un videoclip mai apreciat (cu punctaj mai mare la atitudine faţă de muzică, faţă de videoclip, faţă de artist) poate îmbunătăţi considerabil eficacitatea plasării produselor, în schimb diferitele experienţe de vizionare nu afectează rezultatele în mod deosebit. Rezultatele arată că plasările ostentative ale produselor sunt mult mai eficiente decât plasările subtile sau audio. Totuşi, nu s-au găsit diferenţe în atitudinea faţă de un brand între tratamentele diferite.

The objective of this research is to analyse the effectiveness of product-placements used in music videos. Two different experimental groups were exposed to different music videos. Results indicate that a more appreciated music video (higher score on attitude towards the music, towards the video, towards the artist) can significantly enhance the effectiveness of product-placements, whereby the different viewing experiences do not significantly affect the results. The results show that the prominent visual product placements are significantly more effective than subtle and or audio placements. However, no differences are found for attitude toward the brand between the different treatments.
Autor(i):Irene ROOZEN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2010 [Volume 5, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2786
2. Segmentarea utilizatorilor de Internet pe baza variabilelor de comportament / Segmentation of Internet Users Based on Psychological and Behavioral Variables
Rezumat:Mai multe studii asupra teoriei Folosire-Beneficiu (F&B) furnizează baza înţelegerii motivaţiilor pentru folosirea mijloacelor tradiţionale de mass media, cum ar fi televizorul şi radioul. Cercetările F&B asupra Internetului tind să se bazeze pe studii asupra mediei tradiţionale. Această lucrare presupune că Internetul este un mediu unic şi oferă un set de beneficii diferit faţă de cel oferit de mass media tradiţională. Astfel, acest studiu caută să indentifice în primul rând motivaţiile folosirii Internetului si apoi, structura exactă a beneficiilor. În plus, el segmentează utilizatorii de Internet pe baza dimensiunilor beneficiilor derivate şi a modului de folosire. Acest studiu a identificat o structură de şase factori ai beneficiilor. A identificat două segmente între respondenţi. Articolul se încheie cu partea de concluzii şi discuţii, acolo unde sunt discutate implicaţiile teoretice şi manageriale, alături de limitările şi viitoarele domenii de aplicare ale studiului.

Several Uses and Gratification (U&G) studies provide bases for understanding motivations for the uses of traditional mass media such as television and radio. U&G research on internet has tended to rely on studies of such traditional media. This paper assumes that internet is a unique medium and offers a set of gratifications different from those offered by traditional mass media. This study, therefore, sought to first identify motivations for using the Internet and then extract the structure of gratifications. In addition, it segementated the internet users based on derived gratification dimensions and their usage pattern. The study identified a six-factor gratification structure. It identified two segments among the respondents. The article concludes with the conclusions and discussion part where theoretical and managerial implications are discussed along with the limitations and future scope of the study.
Autor(i):Subhash JHA, Pradeep KRISHNATRAY
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2010 [Volume 5, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2787
3. O examinare empirică a factorilor care influenţează deciziile de dispunere a consumatorilor / An Empirical Examination of Factors that Influence Disposition Decisions of Consumers
Rezumat:Puţină literatură despre consumator furnizează taxonomia şi procesul deciziilor de dispunere precum şi diverşi factori care influenţează luarea de decizii. În ciuda referinţelor legate de factorii situaţionali, personali sau care au legătură cu subiectul şi a influenţei lor asupra deciziilor de dispunere, aceşti factori au fost studiaţi independent. Folosind tehnologii depăşite şi produse disfuncţionale pentru a alcătui contextul în care deciziile de dispunere au loc, acest studiu examinează trei decizii principale de dispunere: păstrarea produsului, debarasarea permanentă de el şi debarasarea temporară, pentru trei categorii diferite de produs, folosind ANCOVA (analiza de covarianţă). Acest studiu a arătat impactul important a acestor trei variabile pentru fiecare decizie de dispunere.

Limited literature on consumer disposition provides disposition decision taxonomy and process as well as few varied factors that influence the decision making. Despite references to situational, personal as well as object related factors and their influence on disposition decisions, these factors have been studied independently. Using technological obsolescence and product dysfunction as contexts in which disposition decisions are taken, this study examines three main disposition decisions: keeping the product, getting rid of it permanently and getting rid of it temporarily, for three different product categories using ANCOVA. This study showed significant impact of several of these variables for each disposition decision.
Autor(i):Rajdeep CHAKRABORTI, Srividya RAGHAVAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2010 [Volume 5, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2788
4. Strategii anti-criză privind îmbunătăţirea imaginii de ţară în context turistic / Anti-crisis strategies to improve countries image in tourism context
Rezumat:Competiţia dintre ţări şi zone în atragerea turiştilor şi investitorilor a accentuat nevoia de a promova activ aceste locuri. Destinaţii din lumea întreagă vor să fie percepute ca fiind apropiate de cerinţele turiştilor, având multe atracţii turistice şi evenimente culturale, sau ca locaţii propice pentru întreprinderi şi investiţii în turism. Pentru a atinge acest obiectiv, în situaţii de criză, destinaţiile pot folosi o varietate de mijloace de promovare a propriei imagini, adaptate situaţiei .
Această lucrare îşi propune să evidenţieze modalităţile de abordare a crizelor în turism şi tipologia acestora, strategii de îmbunătăţire a imaginii unei ţări sau destinaţii în situaţie de criză, rolul PR-ului în îmbunătăţirea imaginii unei destinaţii turistice precum şi analiza stării de fapt din România.

Competition between countries and regions in attracting tourists and investors emphasized the need to actively promote these places. Destinations around the world will be perceived as close to the requirements of tourists, with many attractions and cultural events, or favorable locations for business and investment in tourism. To achieve this goal, in crisis situations, the destination can use a variety of means to promote their images, adapted.
This paper aims to highlight ways to address crises in tourism and their typology, strategies to improve the image of a country or destination in crisis PR role in improving the image of tourist destinations and analysis of the facts in Romania.
Autor(i):Carmen IORDACHE, Iuliana CIOCHINĂ, Răzvan DECUSEARĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2010 [Volume 5, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2789
5. Validarea RECOVSAT în contextul Indian / Validating the RECOVSAT in the Indian Context
Rezumat:Acest document încearcă să valideze scala RECOVSAT , dezvoltată de Boshoff (1999). Bazat pe un studiu primar condus în şi prin preajma Hyderabadului pe un eşantion de 205 subiecţi, studiul a folosit scala pentru a-i verifica validitatea. Rezultatele au sugerat prezenţa unor dimensiuni diferite în service recovery în contextul indian. Scala a fost redusă la treisprezece elemente cu şase dimensiuni. Astfel, studiul prezintă oportunităţi pentru noi investigaţii în service recovery .

This paper tries to validate the RECOVSAT scale developed by Boshoff (1999). Based on the primary survey conducted in and around Hyderabad with the sample size of 205, the study used the scale to check its validity. The results suggested the presence of different dimensions of service recovery in the Indian context. The scale was reduced to thirteen items with six underlying dimensions. Thus, the study opens up opportunities for further investigation in service recovery.
Autor(i):Subhadip ROY, Sunny BOSE
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2010 [Volume 5, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2790

Contul meu Rosetti