|   |   | 

Numărul 4/2010 (octombrie-decembrie)

1. Impactul programelor de fidelizare a clientului asupra fidelizării şi satisfacţiei clientului / Impact of customer loyalty programs on customer satisfaction and loyalty
Rezumat:Literatura aparţinând domeniului marketing vorbeşte abundent despre aspectele comportamentale ale clientului în termenii satisfacţiei şi fidelizării acestuia. Această cercetare a fost întreprinsă pentru sectorul de retail, pentru domeniul vestimentar cu unicul scop de a stabili o relaţie între cardurile de fidelitate şi impactul lor asupra fidelizării şi satisfacţiei clientului. În mod prudent, ar trebui să existe o relaţie pozitivă între folosirea cardurilor de fidelitate şi loialitatea către magazin. Totuşi, acest studiu a arătat rezultate întru totul diferite. S-a descoperit că nivelurile satisfacţiei şi fidelităţii au fost la fel, indiferent dacă a fost vorba despre clienţi care foloseau sau nu carduri de fidelitate. Această inferenţă semnifică fapul că este posibil să existe alţi câţiva factori care determină fidelizarea clienţilor, alţii decât cardurile de fidelizare.

Marketing literature talks abundantly about the behavioural aspects of the consumer in terms of his satisfaction and loyalty. This research was undertaken in the apparel retail sector with the sole purpose of establishing a relationship between loyalty cards and its impact on customer satisfaction as well as loyalty. Prudently, there should be a positive relation between usage of loyalty cards and loyalty towards the store. This study however showed different results altogether. It was found that satisfaction and loyalty levels were same irrespective of customers using a loyalty card or not using a loyalty card. This inference signifies that there may be certain other factors which determine the loyalty of the customer other than loyalty cards.
Autor(i):Pradhan SUDEEPTA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2791
2. Responsabilitatea socială a corporaţiilor în mediul de afaceri dificil al României / Corporate social responsibility in a difficult Romanian business environment
Rezumat:Scopul acestui articol este identificarea principalelor oportunităţi şi limitări ale Responsabilităţii Sociale a Corporaţiilor (RSC, eng.: CSR) în mediul de afaceri din România.
Contribuţiile acestui articol constă în urmărirea a trei scopuri. Primul scop ar fi să provoace la un nou fel de a gândi despre RSC în România, deoarece abordările răspândite ale acestui concept sunt atât de deconectate de afaceri, încât eclipsează multe dintre marile oportunităţi date companiilor spre a ajuta societatea. În al doilea rând, propune existenţa unei agende sociale pozitive a corporaţiilor care să mute interesul de la alinarea răului la formarea unei strategii corporate prin progres social. În al treilea rând, scoate în evidenţă faptul că o problemă socială, cu cât este mai legată de strategia în afaceri a unei companii, cu atât există o şansă mai mare de a stabiliza resursele unei firme şi a aduce beneficii societăţii.
Articolul se încheie cu anumite concluzii despre practicile şi iniţiativele RSC în România.The purpose of this paper is to identify the main opportunities and limitations of corporate social responsibility (CSR) in the Romanian business environment.

The contributions of this paper consist of the following three aims. First, it challenges a new thinking about CRS in Romania, because the prevailing approaches to this concept are so disconnected from business as to obscure many of the greatest opportunities for companies to benefit society. Second, it proposes that an affirmative corporate social agenda moves from mitigating harm to reinforcing corporate strategy through social progress. Third, it highlights that typically the more closely tied a social issue is to a company’s business, the greater the opportunity to leverage the firm’s resources and benefit society.
The paper ends with some conclusions about the Romanian CSR practices and initiatives.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ, Laurenţiu Dan ANGHEL, Diana Maria VRÂNCEANU, Anca Francisca CRUCERU, Alin STANCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2792
3. Cum sunt folosite celebrităţile în reclamele print şi TV: situaţia Indiei / How Celebrities are used in Print and Television Ads: The Case of India
Rezumat:Industria explozivă a publicităţii în India a cunoscut un avânt al folosirii celebrităţilor în diferite categorii de produse în ultimii cinci ani. Astăzi, mai mult de 60% din reclamele indiene folosesc celebrităţi. Acest articol face parte dintr-un proiect care analizează folosirea celebrităţilor şi conţine analiza a 840 reclame print din 1996-2007 şi 558 reclame televizate din 1996-2007 spre a afla natura portretizării celebrităţilor în reclame şi relaţia cu produsul promovat. Studiul a folosit cele patru modalităţi găsite de McCracken (1989) – explicit, implicit, imperativ şi co-prezent – pentru a categorisi reclamele în care o celebritate este prezentă. S-au folosit mai multe instrumente de măsurare, cantitative şi calitative, pentru a analiza datele. Studiul a relevat că s-a folosit modul imperativ în cazul reclamelor print şi modul implicit în cazul publicităţii televizate în care apar celebrităţi.

The booming advertising industry in India has seen a spurt of celebrity endorsements across product categories in the last five years. Today, more than 60% of Indian advertisements use celebrity endorsements. This paper, part of a project looking at celebrity endorsements, content analyzed 840 print ads from 1996-2007 and 558 television advertisements from 1996-2007 to find out the nature of celebrity portrayal in the ad and its relationship with the product advertised. The study used McCracken’s (1989) four modes—explicit, implicit, imperative and co-present—to categorize advertisements in which a celebrity is present in the advertisement. A mix of qualitative and quantitative tools was used to analyze the data. The study found that the imperative mode was used for print advertisements containing celebrities and the implicit mode was used for television advertisement.
Autor(i):Subhadip ROY, Jain VARSHA, Daswani AARZOO, Sudha MARI
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2793
4. Stilurile consumatorilor de a lua decizii şi consumatorii tineri-adulţi: o explorare indiană / Consumer decision-making styles and young-adult consumers: an indian exploration
Rezumat:Prezentul studiu a încercat să stabilească stilurile de a lua decizii în rândul consumatorilor tineri-adulţi pentru a pune la dispoziţie informaţii marketerilor interesaţi de profilul decizional al consumatorilor, ajutându-i astfel să îşi canalizeze eficient eforturile în marketing. Studiul s-a folosit de inventarul stilurilor consumatorului al lui Sproles şi Kendall (1986) – CSI pe un eşantion de 425 tineri-adulţi indieni şi a încercat să examineze generalitatea scalei. S-a efectuat analiza factorilor. Studiul a confirmat aplicabilitatea caracteristicilor originale ale SUA, ca şi două noi aspecte. Mai mult decât atât, similarităţile şi diferenţele între culturi diferite au fost discutate şi implicaţiile acestora.

The present study has tried to ascertain the decision-making styles of young-adult consumers so as to provide information to marketers interested in the decision-making profile of consumers and thus enabling them to build their marketing efforts accordingly. The research has made use of Sproles and Kendall’s (1986) consumer styles inventory (CSI) on a sample of 425 young-adult Indian consumers and has attempted to examine the generalisability of the scale. Factor analysis has been employed. The study has confirmed the applicability of the original US characteristics as well as two new traits. Furthermore, similarities and differences between different cultures have been discussed and implications have been proffered.
Autor(i):Anand Mishra ANUBHAV
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2794
5. Social media – instrument al marketingului politic / Social media – a political marketing tool
Rezumat:Articolul este structurat pe trei părţi: reţelele sociale, social media şi media generată de utilizatori. Articolul se vrea a fi un îndrumar pentru politicieni în tentativa lor de a se face mai vizibili pe spaţiul virtual. Prima secţiune prezintă principalele reţele sociale şi sfaturi pentru a comunica prin intermediul lor. Secţiunea a doua explică varietatea social media şi riscurile la care se expun politicienii care o adoptă. Ultima secţiune prezintă media generată de utilizatori cu avantajele şi dezavantajele ei.

The article is structured into three parts: social networks, social media and user generated media. The article is like a refernce book for politicians in their atempt to become more visible in the viral medium. The first section presents the major social network sites and advice to comicate using social networks. The second section explaines the variety of social media and the risks that politicians may take when adopting social media. The last section presents user generated media and the advantages and disadantages that come along.
Autor(i):Ovidiu ŢIEREAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2795
6. Modelul strategic al mixului de marketing calitativ. Fundamente teoretice şi metodologice / The Strategic Model of Qualitative Marketing Mix. Theoretical and methodological basis
Rezumat:Modelul strategic al mixului de marketing calitativ, este un model normativ şi de optimizare care permite, în urma aplicării sale, o exploatare maximă a potenţialului componentelor mixului, în scopul obţinerii unui mix de marketing bazat pe calitate şi care să asigure atingerea obiectivelor financiare ale firmei, în baza satisfacerii superioare a nevoilor şi dorinţelor clienţilor. Acesta va avea o funcţie de organizare dar şi una euristică, în cadrul organizaţiei în care se implementează.

Modelul strategic al mixului de marketing calitativ, este un model normativ şi de optimizare care permite, în urma aplicării sale, o exploatare maximă a potenţialului componentelor mixului, în scopul obţinerii unui mix de marketing bazat pe calitate şi care să asigure atingerea obiectivelor financiare ale firmei, în baza satisfacerii superioare a nevoilor şi dorinţelor clienţilor. Acesta va avea o funcţie de organizare dar şi una euristică, în cadrul organizaţiei în care se implementează.
Autor(i):Daniel KYSILKA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2796

Contul meu Rosetti