|   |   | 

Numărul 2/2013 (aprilie-iunie)

1. Prezenţa brandurilor româneşti de top în online – comportament şi strategii de succes / Top Romanian Brands Online Presence – behavior and success strategies
Rezumat:În ultimele decenii a apărut şi a luat amploare un nou canal de comunicare, Internetul; acesta a adus cu sine o serie de oportunităţi pentru marketing. Lucrarea analizează aspecte privind comportamentul brandurilor în mediul online, prezentând aspecte practice privind brandul în mediul online şi comportamentul companiilor în social media. Pe baza acestei analize sunt identificate în final strategii de succes pentru companii în social media.
 
During the last decades a new channel of communication, the Internet, emerged and grew; this has brought many opportunities for marketing. This paper analyzes aspects regarding the behavior of brands in the online environment, presenting practical aspects of online brand presence and corporate behavior in social media. Based on this analysis the paper ultimately identifies successful strategies for companies in social media.
Autor(i):Alexandra TĂLPĂU, Gabriel BRĂTUCU, Timotei VIERAŞU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2013 [Volume 8, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:3181
2. Gamificarea - Noul Joc din Marketing / Gamification - The NEW GAME in MARKETING
Rezumat:Organizațiile trebuie să stabilească și să vină în întâmpinarea nevoilor, dorințelor stakeholderilor și întotdeauna să le îndeplinească așteptările acestora. Pentru a realiza acest lucru trebuie mai întâi să își înțeleagă stakeholderii și să vadă ce anume îi face pe aceștia să "ticăie" și să devină mai loiali și fideli organizației. Pentru a reuși organizațiile trebuie să adopte strategii inovative și noi precum Gamificarea. Dar cel mai bun mod de a comunica și a transmite informația și de a atrage atât consumatorii dar și angajații să facă parte din joc se poate realiza prin rețelele de socializare media.
 
Organizations have to establish and keep up with their stakeholders' wants, needs and hopes, and always fulfill their expectations. In order to do this, firstly they have to understand their stakeholders and to see what makes them "tick" and can drive them to become more loyal and faithful towards the organizations. In order to manage this, organizations have to adopt more interesting strategies like Gamification. But the best way to communicate and transmit the information and attract both the consumers and employees to be in the game is by social media networks.
Autor(i):Daniel MOISE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2013 [Volume 8, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:3182
3. Cercetări de marketing în turismul de evenimente. Studiu de caz Festivalul Olimpic al Tineretului European, Brașov 2013 / Marketing research on event tourism. Case study European Youth Olympic Festival, Brasov 2013
Rezumat:Turismul de evenimente este o arie nouă, încă neexplorată în totalitate în ceea ce privește marketingul unei destinații turistice. Pentru a observa efectele pe care le are un eveniment asupra unei destinații turistice trebuie să recurgem la cercetările de marketing, care trebuie aplicate tuturor actorilor implicați în organizarea și desfășurarea evenimentului. Articolul are ca bază cercetarea atitudinilor populației brașovene în ceea ce privește dezvoltarea turismului de evenimente în Brașov, punând accent pe Festivalul Olimpic al Tineretului European, ediția februarie 2013. Această cercetare pune bazele unor strategii de promovare a destinației turistice Brașov prin intermediul acestui nou tip de turism.
 
Event tourism is a new, still not fully explored areal regarding marketing of a tourism destination. In order to observe the consequences that an event has upon a destination, we have to resort to marketing researches, due to be applied to all actors involved in the organising and the development of the event. This article is based on a research of the attitudes of the local population regarding the development of event tourism in Brasov, especially the European Youth Olympic Festival, February 2013 edition. The research points out the promoting strategies of Brasov’s tourism destination thru event tourism.
Autor(i):Gabriel BRĂTUCU, Andreea HERŢANU, Bianca Axenia BOITOR
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2013 [Volume 8, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:3183
4. Opinii privind Transalpina – sursă de dezvoltare durabilă a turismului din Munţii Parâng / Opinions regarding Transalpina – source of sustainable development of the tourism from Parâng Mountains
Rezumat:Finalizată în anul 2011, Şoseaua Transalpina traversează grupa munţilor Parâng de la nord la sud, facând legătura între două zone de importanţă turistică majoră: nordul Olteniei şi Mărginimea Sibiului. Prin resursele turistice specifice zonei montane devenite accesibile turiştilor, dar şi prin alte resurse turistice, Transalpina este un produs turistic de sine-stătător, care poate deveni în scurt timp chiar o destinaţie de sine stătătoare. Studiul de faţă urmăreşte evidenţierea particularităţilor Şoselei Transalpina ca atracţie turistică / produs turistic / destinaţie turistică, precum şi a rolului său în iniţiativa antreprenorială pentru turismul local şi, prin prisma evaluării pieţei potenţiale, (respectiv a opiniilor şi preferinţelor ei), a fost desfăşurată o cercetare de marketing de tip sondaj.
 
Completed in 2011, Transalpina Road crosses the Parâng Mountains from north to south, linking two major tourism areas: Northern Oltenia and Mărginimea Sibiului. Through the specific tourism resources of the mountain area, which have become accesible to tourists, but also through other tourism resorces, Transalpina is a self-standing tourism product, on its way to become a self-standing tourism destination.The present study aims to highlighting the particularities of Transalpina Road as a tourism attraction / tourism product / tourism destination, as well as its role in the local tourism entrepreneurship initiatives; thus, through the assessment of the potential market (respectively, opinions and preferences), a marketing research – survey type has been conducted.
Autor(i):Elena MATEI, Ion PÂRGARU, Nicolae TEODORESCU, Andreea BOTOŞ, Aurelia-Felicia STĂNCIOIU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2013 [Volume 8, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:3184
5. Model conceptual al satisfacției consumatorilor privind serviciile turistice balneare / Conceptual Model of Consumer Satisfaction in Balneary Touristic Services
Rezumat:Turismul balnear reprezintă una dintre cele mai importante forme de turism existente în România. Încă din antichitate se făceau eforturi uriașe pentru ca aceste zone să fie dezvoltate astfel încât să atragă un număr cât mai mare de turiști. România are un potențial balnear remarcabil ce merită a fi valorificat în următorii ani. Stațiunea Amara face parte din categoria stațiunilor balneare cu un potențial turistic remarcabil. De-a lungul timpului la nivelul acestei destinații au fost derulate o serie de cercetări care au avut ca scop identificarea principalelor elemente care contribuie la creșterea nivelului de satisfacție al turiștilor. Rezultatele obținute în urma studiilor întreprinse au condus la implementarea unui plan strategic de dezvoltare care a urmărit atât îmbunătățirea condițiilor de confort, a procedurilor realizate precum și a serviciilor prestate în unitățile special amenajate. Lucrarea de față vine în sprijinul acestui demers, urmărind dezvoltarea unui model de analiză al satisfacției care să identifice principalii factori de influență care contribuie la creșterea gradului de mulțumire al turiștilor.
 
Balneary tourism is one of the most important forms of tourism in our country. Since ancient times, tremendous efforts were made for these areas to be developed in order to attract a large number of tourists. Romania has a remarkable spa potential, worth to be exploited in the coming years. Amara’s  spa resorts are part of that remarkable tourism potential. For some time in this destination were conducted a series of research aiming to identify the main elements contributing to higher levels of satisfaction for tourists. The results of studies led to the implementation of a strategic development plan aimed at improving comfort conditions, procedures performed and services rendered in specially equipped units. This paper supports this approach, aimed at developing a model of satisfaction analysis to identify the main influence factors which contribute to the satisfaction of tourists.
Autor(i):Gheorghe ORZAN, Anamaria Cătălina RADU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2013 [Volume 8, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:3185

Contul meu Rosetti