|   |   | 

Numărul 3/2013 (iulie-septembrie)

1. Impactul notorietății brandului, al cunoștințelor despre brand și al poziționării prețului asupra riscurilor percepute în cazul deciziei de cumpărare online de la agenții de turism / The Impact of Brand Awareness, Brand Knowledge and Price Positioning on Perceived Risks Associated to Buying Online from Travel Agencies
Rezumat:Scopul principal al acestei lucrări este de a investiga impactul notorietății brandului (în forma sa elementară de reamintire și recunoaștere), poziționării prețului (paritate versus prețuri mai mici) și, respectiv, al cunoștințelor despre brand (în sensul strict al volumului de informații pe care consumatorii cred că îl dețin în legătură cu brandul) asupra riscurilor percepute de către clienții potențialii (nu actuali) atunci când sunt puși în situația ipotetică a cumpăra online de la o agenție de turism. A fost derulată o anchetă pe bază de chestionar online în rândul unui eșantion de utilizatori de internet din România, cercetarea fiind concepută în așa fel încât să fie adecvată pentru un cvasi-experiment și pentru a permite comparații de eșantioane perechi. Ne-am concentrat exclusiv asupra potențialilor clienți (nu actuali), comparând răspunsurile acelorași respondenți în două scenarii (cumpărare online de la o agenție de turism cunoscută, dar cu care nu au avut nicio experiență anterioară și, respectiv, de la o agenție de turism necunoscută) și două sub-scenarii (prețuri similare și, respectiv, mai mici decât concurența), în ceea ce privește cinci tipuri specifice de riscuri (financiare, de performanță, sociale, confidențialitate/securitate și tehnice) și, respectiv, riscul global perceput. Rezultatele au arătat că în cazul cumpărării online de la agenții de turism, un nivel ridicat al notorietății brandului înseamnă riscuri percepute mai mici, în timp ce o strategie de poziționare prin preț mai mic implică riscuri mai mari percepute de potențialii clienți. Mai mult decât atât, un nivel mai ridicat de cunoștințe despre brand poate reduce riscurile percepute de către potențialii clienți, în contextul cumpărării online de la o agenție de turism.
 

The main purpose of this paper is to investigate the impact of brand awareness (in its basic form of recall and recognition), price positioning (parity pricing versus prices lower than competitors) and, respectively, brand knowledge (in its confined sense of amount of information consumers believe they have regarding the brand), on risks perceived by potential (not actual or existing) customers when put in the hypothetical situation of buying online from travel agencies. An online questionnaire based survey was conducted among Romanian internet users, the research being designed so as to be appropriate for a quasi-experiment and to permit dependent or paired samples comparisons. We focused our analysis exclusively on potential (not actual) customers, comparing same-respondents answers in two scenarios (buying online from a known travel agency but with which they had never had any previous experience as customers, and, respectively, buying online from an unknown travel agency), and two sub-scenarios (prices similar to or lower than competition), regarding five specific types of risks (financial, performance, social, privacy/security, technical), and overall perceived risk. Results showed that when it comes to buying online from travel agencies, higher brand awareness means lower perceived risks, while a lower pricing positioning strategy involves higher perceived risks by new (potential) customers. Moreover, a higher level of brand knowledge can reduce risks perceived by potential customers in the context of online purchasing from travel agencies.
Autor(i):Ovidiu I. MOISESCU, Patricea Elena BERTEA
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2013 [Volume 8, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:5679
2. Studierea pieței serviciilor medicale din România – fundamentul operaționalizării opticii de marketing la nivelul furnizorilor de servicii medicale prvate / Romanian healthcare market analysis – the basis of applying marketing optics at the private healthcare providers’ level
Rezumat:Pentru furnizorii de servicii private, piața serviciilor medicale din România rămâne atractivă, chiar și pe timp de criză. Creșterea concurenței în sectorul serviciilor medicale private din România obligă investitorii să-și desfășoare afacerile în optica marketingului modern. În acest context, această lucrare își propune să prezinte, pe de-o parte, importanța cercetării pieței pentru eficientizarea afacerilor în domeniul serviciilor medicale private, iar, pe de altă parte, să evidențieze particularitățile rezultate din această cercetare. În mod concret, analiza a vizat dimensiunile pieței serviciilor medicale din România, factorii care influențează evoluția acestei piețe, studierea cererii și ofertei de servicii medicale și studierea conjuncturii acestei piețe.
Marketingul de calitate implică o cercetare atentă a pieței și pregătirea unor estimări financiare bazate pe o strategie propusă, care să indice dacă serviciile prestate vor fi la nivelul așteptărilor consumatorilor și, totodată, dacă profiturile vor fi la înălțimea obiectivelor și misiunii furnizorilor de servicii medicale private.
 
 
For the private (for-profit) providers, the Romanian healthcare market remains an attractive one, even in times of crisis. The increasing competition in the private healthcare sector in Romania forces investors to do business in accordance with the modern marketing optics. In this context, this paper aims to present the importance of market research for business efficiency in the private healthcare sector, on the one hand, and to highlight the particularities resulted from this research, on the other hand. Specifically, the analysis focused on the dimensions of the Romanian healthcare market, the factors which influence the development of this market, the demand and supply of healthcare services and the market conjuncture.
Quality marketing involves intensive market research and financial forecasts based on a proposed strategy, which should indicate whether the provided services will meet customer’s expectations and whether the profits will meet the objectives and the mission of the private healthcare providers.
Autor(i):Luigi-Nicolae DUMITRESCU, Iuliana CETINĂ, Alma PENTESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2013 [Volume 8, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:5680
3. Semnificația auditului politicii de distribuție și a politicii de comunicare în creșterea performanței organizației / The significance of the audit of distribution and communication policy in increasing organizational performance
Rezumat:În prezent organizațiile se focalizează puternic pe obținerea avantajului competitiv pe piața de referință. Dezvoltarea celor mai competitive produse din portofoliu reprezintă un obiectiv strategic deosebit de important ce va fi susținut prin decizii de marketing referitoare la politica de distribuție și politica de comunicare promoțională. Aceste decizii necesită o abordare complexă din perspectiva auditului de distribuție și a auditului comunicational. Performanța organizațională poate fi atinsă prin realizarea unui audit de marketing la nivelul tuturor componentelor mixului de marketing. Articolul de faţă îşi propune să prezinte principalele aspecte ce vor fi evaluate în cadrul auditului cu scopul de a identifica și corecta eventualele dezacorduri din cadrul politicii de distribuție și a politicii de comunicare și de a dezvolta strategii și tactici corespunzătoare celor două politici, în vederea creșterii competitivității organizației pe piața de referință.
 
 
Currently organizations focus heavily on achieving competitive advantage in the reference market. Development of competitive product from the portfolio of the organization is a very important strategic objective will be supported by marketing decisions on distribution policy and promotional communications policy. These decisions require a comprehensive approach in terms of distribution audit and communication audit. Organizational performance can be achieved by conducting a marketing audit within all components of the marketing mix. This paper aims to present the main aspects that will be assessed during the audit in order to identify and correct any disagreement of policy distribution and communication policy and to develop appropriate strategies and tactics of the two policies in order to increase organization's competitiveness in the reference market.
Autor(i):Anca Francisca CRUCERU, Violeta RĂDULESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2013 [Volume 8, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:5681
4. Analiza strategică de cost şi lanţul valorii pentru industria editorială de carte din România / The Cost Strategical Analysis and Chain Value for the Romanian Book Publishing Industry
Rezumat:Statisticile de până acum arată că, la nivel mondial, volumul de tipărituri este în creştere continuă şi că, deşi lectura digitală începe să capete amploare, nu a reuşit încă să devină un fenomen cu adevărat semnificativ pe piaţa de carte. Oamenii n-au pierdut încă magia lecturii. Se schimbă, încet, dar sigur, suportul.
Lucrarea îşi propune o analiză a caracteristicilor pieţei editoriale de carte din România, evidenţiind impactul acestora asupra costurilor şi potenţialului de dezvoltare. De asemenea, în efectuarea acestei analize, am utilizat şi realizat lanţul valorii specific firmei din industria editorială, instrument analitic propus de Michael Porter.
 
 
So far, statistics have revealed that, worldwide, the volume of printed books is in a continuous growth and that, even if digital reading starts to gain momentum, it hasn’t managed yet to become a significant phenomenon on the book market. People still haven’t lost the magic of reading. They are only changing (slowly, but surely) the support.
The paper presents a survey of the publishing market characteristics and their impact upon costs and the growth potential. In doing that we made use of the chain value specific for the field with the instruments assembled in the Michael Porter`s analytical model.
Autor(i):Ana-Maria GRIGORE
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2013 [Volume 8, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:5682

Contul meu Rosetti