|   |   | 

Numărul 4/2013 (octombrie-decembrie)

1. Analiza sistemului de învățământ superior din România // Analysis of the higher education system in Romania
Rezumat:Prezentul articol conține aspecte teoretice privind managementul calităţii în sistemul de învățământ la nivel național. Specificul activităților de învățământ determină particularități ale aplicării conceptului de marketing educațional. Particularitățile pornesc de la faptul că instituția de învățământ se plasează în mediu și denotă relațiile pe care le întreține cu piața. Lucrarea se continuă cu analiza sistemului de învățământ superior din România în cadrul căreia este redată evoluția universităților din Romania, a numărului de studenți și a cadrelor didactice. 


This article contains theoretical aspects regarding quality management in education at the national level. The specific features of educational activities determine a particular application of the educational marketing concept. These particularities arise from the fact that the educational institution is placed in the economic environment and denotes the relationships they maintain with the market. The paper continues with an analysis of the higher education system in Romania, in which  the evolution of the universities, the number of students and teachers is presented.
Autor(i):Gabriel BRĂTUCU, Alexandra PALADE, Timea DEMETER, Mădălina-Alina OPRIŞ (STĂNILĂ)
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2013 [Volume 8, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:5798
2. Instrumente de marketing prin social media // Social Media Marketing Tools
Rezumat:Acest articol clasifică și explică într-un mod concis diversele unelte ale unei inițiative de marketing prin social media, luând în considerare atât punctele forte, cât și cele slabe ale acestora; este subliniată importanța unui plan bazat pe segmentarea și definirea pieței-țintă. De asemenea, a fost făcută o trecere în revistă a definițiilor curente, inclusiv a unei definiții bazată pe multiplele utilizări ale acestui nou mediu pentru marketing.


This article classifies and briefly explains the various tools of a social media marketing initiative, with their respective strengths and weaknesses, while also discussing the importance of a plan based on market segmentation and target market definition. A review of current definitions has been undertaken, including one based on the multiple uses of this new marketing environment.
Autor(i):Dan Alexandru SMEDESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2013 [Volume 8, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:5799
3. Segmentarea în sport – analiza comportamentului consumatorului de sport // Segmentation in Sports – Analyzing the Behavior of the Sport’s Consumer
Rezumat:Sportul este un domeniu divers, care poate varia de la o implicare de 100% în calitate de jucător, până la a cumpăra echipament sportiv pentru activităţile de zi cu zi, astfel că a fi consumator de sport parte presupune atât o implicare activă (practicarea sportului), cât şi o implicare pasivă (participarea la evenimente sportive în calitate de spectator sau urmărirea acestora la televizor). Aceasta varietate conduce la necesitatea unei segmentări detaliate pe piaţa sportivă, pentru a putea implementa un proces cât mai coerent de ţintire a consumatorilor cu instrumentele de marketing adecvate. Acest articol prezintă rezultatele unei cercetării de marketing pe piaţa românească ce analizează comportamentul consumatorului de sport, implicaţiile acestuia în industria sportivă, precum şi modul în care sportul îi influenţează procesul decizional.


Sport is a multifarious domain that can range from 100% involvement as a player to buying sports equipment for everyday life activities, therefore the sport’s consumer can have an active involvement (practicing a sport) or a passive one (taking part in sports as a spectator or watching sport on TV), fact that brings the necessity of a segmentation process in order to better target the individual with the right marketing tools. This paper presents the results of a marketing research on the Romanian market that analyses the behavior of the sport’s consumer, his involvement in the sports industry and the way sports influences his life decisions. 
Autor(i):Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2013 [Volume 8, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:5800
4. Considerații privind conținutul și evoluția mărcilor în sectorul turistic // Considerations regarding the content and evolution of travel brands
Rezumat:Lucrarea are ca scop evidențierea modului în care se manifestă prezența mărcilor în turism, domeniu extrem de dinamic, caracterizat printr-o varietate de forme și particularități. Începând cu momentul creării unei mărci și continuând cu toate elementele asociate, aceste aspecte trebuie să țină cont de influența pe care o pot avea asupra turiștilor și consumatorilor în general.
Analiza se axează pe identificarea categoriilor de mărci prezente în sectorul turistic, evidențierea etapelor de evoluție a mărcii, modalitățile de dezvoltare a acesteia și elementele de diferențiere între procesele prin care marca trece din momentul apariției și până la contactul său cu clientul.


The paper aims to highlight the manifestation of the presence of travel brands, an extremely dynamic field, characterized by a variety of forms and particularities. From the creation of a brand, continuing with all related elements, these aspects must take into account the impact that these may have on tourists and consumers in general.
The analysis focuses on the identification of categories of travel brands, on highlighting the stages of evolution of the brand, the methods of development and the distinctive elements between the processes that the brand undergoes from its appearance to its contact with the client.  
Autor(i):Ionela-Valeria POPESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2013 [Volume 8, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:5801
5. Blink Marketing: despre secundele dinaintea cumpărării unui produs // Blink Marketing: Managing the seconds before buying a product
Rezumat:Articolul de față adresează întrebarea: ce se întâmplă în cele cateva secunde dinaintea cumpărării unui produs sau serviciu? din perspectiva comportamentuluui uman și a influenţei exercitate de informațiile anterioare, de recomandările, cercetările proprii sau orice alte date. Companiile urmăresc să își administreze și să își conducă afacerile profitabil, investesc în campanii de marketing şi alocă resurse pentru a fi capabile să înţeleagă cum să atragă mai mulţi clienţi care să plăteascăi pentru produsele și serviciile lor. Din această perspectivă, companiile depun eforturi susținute în timp, astfel încât în momentul cumpărării clienții să spună da şi să plătească. Pe de altă parte, cercetările arată că în orice aspect legat de vieţile oamenilor sunt doar câteva secunde care "le spun" ce să facă, care le transmit o emoție și un sentiment de îmi place sau nu un produs sau serviciu nou. Acest articol arată interconexiunea între acest tip de comportament de cumparare şi momentul în care se face o achiziţie.


The article aims at challenging the question of what is happening in the very seconds before making a purchase? (or not) through the perspective of people behavior and previous influence of information, image, recommendations, own research or any other. Companies manage the business, invest in marketing campaigns and allocate resources for being able to understand how to attract more customers who at the end will pay for their products and/or services. From this perspective companies put a lot of effort during time so that at the moment of purchase the customer says yes and spends the money. On the other hand researches show that in any aspect of people’s lives there are just a few seconds that “tell” them what to do, a like or unlike over a new. This article is showing the interconnection between this type of behavior and the moment of making a purchase.
Autor(i):Ştefan Claudiu CĂESCU, Ramona GROAPĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2013 [Volume 8, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:5802

Contul meu Rosetti