|   |   | 

Numărul 2/2014 (aprilie-iunie)

1. Implicațiile prețurilor promoționale folosite de comercianții cu amănuntul asupra prețurilor de referință ale consumatorilor // The implications of price promotions used by retailers on consumers' reference prices
Rezumat:Procesul de evaluare a prețului constă în compararea prețului curent cu un preț de referință, care poate fi modificat de anumite acțiuni de marketing. Prezenta lucrare analizează efectele prețurilor promoționale practicate de comercianții cu amănuntul asupra prețurilor de referință, care pot conduce la schimbări în cadrul procesului de evaluare a prețului. În acest scop, a fost realizată o cercetare asupra prețurilor promoționale comunicate de principalele hipermarketuri din România în cataloagele lor pentru produsele non-alimentare, în vederea determinării: modului de exprimare a reducerilor de preț, interesului detailiștilor de a specifica prețul inițial, mărimii reducerilor de preț și mesajelor folosite pentru comunicarea acestora.


Price evaluation process consists of comparing the current price with a reference price, which may be modified by some marketing actions. The present paper analyzes the effects of price promotions used by retailers on reference prices, which may lead to changes in price evaluation process. For this purpose, there was done a research on price promotions communicated by the main hypermarkets from Romania in their promotional catalogues for non-food products, aimed to establish: the way used to express the price discounts, the retailers' interest in specifying the initial price, the discounts' magnitude or the messages used to communicate them.
Autor(i):Diana Maria VRÂNCEANU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2014 [Volume 9, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:6505
2. Exploring Generation Z’s Purchase Behavior towards Luxury Apparel: a Conceptual Framework
Rezumat:Generation Z known as the Digital natives operates in a diverse manner set of consumers as they have a distinctive taste, choice, opinion, preference, attitude and behavior which make it crucial to understand how they play, learn and interact with their friends, peers, family, and brands. Generation Z is highly fashion conscious demands for high-end luxury goods, especially Luxury apparels. The present study aims to understand the purchase behavior, drivers and the process of buying luxury apparels of Generation Z. The study suggests that marketers need to be creative and interactive not only in their stores and advertisements but also on the digital platform and market in a subtle manner.
Autor(i):Jain VARSHA, Vatsa RESHMA, Jagani KHYATI
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2014 [Volume 9, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:6506
3. Exploring women motivations toward impulse buying behavior in Algeria
Rezumat:This study investigates the motivations behind impulse purchase behavior of Algerian women shoppers. The questionnaires were distributed to 600 women randomly in Algeria’ west. Data were then analyzed using factor analysis, reliability testing, correlations and ANOVA analysis. Further, the findings were used to answer hypotheses and provide recommendations for marketers and retailers.
This research could give basic and fundamental information about personal variables influencing on this kind of purchase. Our research findings offer important information for benchmarking managerial expectations with regard to internal motivations of women shoppers and merchandising decisions.
Autor(i):Amel GRAA, Maachou DANI EL KEBIR, Elyas SALAH
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2014 [Volume 9, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:6507
4. Publicitate ambientală – influenţa contextuală asupra percepţiei mesajului // Ambient advertising – the contextual influence on message perception
Rezumat:Prin lucrarea prezentă, perspectiva influenței contextuale asupra percepției mesajului este adaugată la cercetarea publicităţii ambientale. Utilizând suportul teoretic despre publicitatea neconvenţională, am realizat două studii cu scopul de a face o analiză comparativă (mediul tradițional vs. non-tradițional). Rezultatele studiului arată că transmiterea unui mesaj unic într-un context neașteptat este un element cheie în strategia publicitară de astăzi a companiilor. Cu toate acestea, publicitatea ambientală are un impact mult mai mare asupra procesării mesajul de către consumatori decât asupra unui răspuns din partea acestora în legătură cu o achiziție reală.


Through the present paper, the perspective of the contextual influence on message perception is added to the research on ambient advertising. The study employs theoretical support on unconventional advertising, which helped us to conduct two studies in order to make a comparative analysis (traditional vs. non-traditional media). The results of the study show that delivering a unique message in an unexpected place is a key element in today’s advertising strategy embraced by companies. However, ambient advertising has a greater impact on consumers’ processing of the message than consumers’ response related to an actual purchase.
Autor(i):Andreea-Ioana ROMONŢI-MANIU, Monica-Maria ZAHARIE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2014 [Volume 9, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:6508
5. O abordare teoretică a termenului de inovare și a modelului de acceptare a tehnologiei (TAM) // Innovation and technology acceptance model (TAM): A theoretical approach
Rezumat:Scopul acestui articol este acela de a prezenta diverse abordări teoretice reflectate în literatura de specialitate cu privire la inovație și modelul de acceptare a tehnologiei (TAM). În ceea ce privește termenul de ”inovare”, aceasta pare a fi considerat schimbarea din procesul gândirii de a face ceva sau aplicarea utilă a noilor invenții sau descoperiri. Inovarea se poate referi la o ascensiune incrementală sau la schimbări radicale și revoluționare în gândire, produse, procese sau organizații. De asemenea, inovarea este considerată a fi un factor major al economiei, în special atunci când aceasta conduce la noi categorii de produse sau la creșterea productivității. În schimb, modelul de acceptare a tehnologiei (TAM) reprezintă o contribuție teoretică importantă, sugerând că atunci când o nouă tehnologie este introdusă potențialilor utilizatori, convingerile despre utilitatea și ușurința de utilizare, sunt elemente esențiale pentru determinarea atitudini consumatorilor față de utilizarea tehnologiei.


The purpose of this article is to present various theoretical approaches reflected in the literature on innovation and technology acceptance model (TAM ). Regarding the term  "innovation”, it seems to be considered a change in the thought process of doing something, or the useful application of new inventions or discoveries. Innovation may refer to an incremental evolution or radical and revolutionary changes in thinking , products, processes or organizations. Also, innovation is considered to be a major factor of the economy, especially when it leads to new product categories or increasing productivity. Instead, the technology acceptance model (TAM ) is an important theoretical contribution, suggesting that when a new technology is introduced to potential users, beliefs about usefulness and ease of use are essential for determining consumer attitudes towards the use of technology.
Autor(i):Alina Gianina FĂDOR (LALA)
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2014 [Volume 9, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:6509
6. Studiu al opiniilor tinerilor – viitori specialiști în marketing în turism cu privire la master planul pentru dezvoltarea turismului românesc // Study of the opinions of young people – future specialists in tourism marketing – regarding the master plan for the development of romanian tourism
Rezumat:Turismul, unul dintre cele mai complexe domenii de activitate, se află în strânsă corelație cu celelalte sectoare și necesită o planificare de marketing amănunțită, care să îi permită corelarea permanentăa cererii turistice cu oferta existentă la nivel național. Din acestmotiv, realizarea unui Master Plan,cu o etapizare corectă, care să reliefeze modul în care trebuie gestionată activitatea turistică astfel încât România, ca stat membru al Uniunii Europene, să beneficieze de o vizibilitate mult mai mare, este imperios necesară.Lucrarea de față are ca scop determinarea opiniei tinerilor – viitori specialiști în marketing, privind modul în care este realizat actualul Master Plan, și legătura lui cu procesul de planificare de marketing.


Tourism, one of the most complex areas of activity, is closely correlated with other fields and requires thorough marketing planning, enabling the continuous correlation of tourism demand with the existing offer nationwide. For this reason, it is imperative to develop a Master Plan, properly classified, to highlight how the tourism activity should be managed so that Romania, as a member state of the European Union, benefits from greater visibility. This paper aims to determine the opinion of young people – future marketing experts – on how the Master Plan is currently developed, and its connection with marketing planning. 
Autor(i):Nicolae TEODORESCU, Andreea BOTOŞ, Anamaria Cătălina RADU, Octavian ARSENE, Monica Paula RAŢIU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2014 [Volume 9, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:6510

Contul meu Rosetti