|   |   | 

Numărul 3/2014 (iulie-septembrie)

1. Analiză privind industria auto din România // Analysis of the automotive industry in Romania
Rezumat:Prezentul articol începe cu analiza literaturii de specialitate privind importanța comunicării de marketing. Lucrarea se continuă cu prezentarea pieței auto din România, urmată de realizarea analizei privind numărul de reclame difuzate din industria auto. Pentru realizarea acestui studiu au fost analizați următorii factori: numărului de reclame difuzate în media și rate card-ul înregistrat pentru fiecare companie, evoluția reclamelor auto difuzate și distribuţia reclamelor auto pe tipuri de medii de difuzare. Perioada analizată este ianuarie-iunie 2014.
                              
                 
The article begins with a short analysis of the scientific literature, regarding the importance of marketing communication. Then, it continues with the description of the auto market from Romania, followed by the analysis of advertisements used in the automotive industry. For this study the following factors have been analyzed: the number of commercials broadcasted in the media and the rate card recorded for each company, the evolution of broadcasted automotive commercials and their distribution based on the chosen media. The analyzed period is January to June 2014.
Autor(i):Gabriel BRĂTUCU, Alexandra PALADE, Timea DEMETER, Mădălina-Alina OPRIŞ (STĂNILĂ)
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2014 [Volume 9, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:6611
2. Aspecte ale percepţiei dimensiunilor senzoriale ale tinerilor privind produsul turistic. Studiu de caz: Constantin Brâncuşi // Aspects of the perception of the sensory dimension of young people regarding the tourist product. Case study: Constantin Brâncuşi
Rezumat:Evaluarea percepţiei dimensiunilor senzoriale ale tinerilor privind produsul / produsele turistic/ turistice in general, ajuta marketerul la o mai buna intelegere aa modului in care consumatorii fac o alegere si, mai mult, la elaborarea unei strategii de mkarketing a destinatiei cat mai aproape de necesitatile dar, mai ales, de dorintele si preferintele acestora.
În acest context, dezvoltarea unui produs turistic specific destinatiei Targu-Jiu, care sa aiba drept element de valoare personalitatea si operele lui Constantin Brâncuşi reprezinta un deziderat, dar  si punct de plecare, si poate avea drept rezultat obtinerea unui avantaj competitiv fata de destinatiile concurente situate la mica si medie distanta fata de Targu-Jiu, cu atat mai mult cu cat, produsul turistic la care se face referire, este unul cultural, ce presupune analiza perceptiei principalelor elemente senzoriale, de fapt esenta prezentului studiu.
 

The assessment of the perception of the sensory dimensions of young people regarding the tourist product/products in general, helps the marketer to better understand the way in which the consumers make a choice and, more than that, to the elaboration of a marketing strategy of the destination closer to the necessities, especially, to their wishes and preferences. In this context, the development of a tourist product specific to the destination Târgu –Jiu, which has as element of value the personality and works of Constantin Brâncuşi represents a challenge, but also a starting point, and can have as a result obtaining a competitive advantage in comparison with the competitor destinations located at a small and medium distance from Târgu-Jiu, so much more that, the tourist product mentioned is a cultural one, which assumes the analysis of the perception of the main sensory elements, actually the essence of this case study.
Autor(i):Nicolae TEODORESCU, Aurelia-Felicia STĂNCIOIU, Anamaria Cătălina RADU, Andreea-Laura CĂRUNTU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2014 [Volume 9, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:6612
3. Evenimentele „Green” - Noua Responsabilitate a Organizațiilor // Green Events - The New Responsibility of the Organizations
Rezumat:Organizațiile, ori de câte ori comunică cu stakeholderi, prin conceperea, promovarea, și derularea unui eveniment, trebuie să aibă în vedere nu numai impactul acestuia asupra audienței directe și indirecte, dar și a impactului pe care acesta îl poate avea asupra mediului înconjurător. Întreaga responsabilitate nu este doar a organizațiilor ce comunică și realizează evenimente, dar și a audienței acestora prin adoptarea unui comportament responsabil față de mediul înconjurător când iau decizia de a participa la un eveniment. Prin acest articol, încercăm să evidențiem nevoia de a ecologiza evenimentele, sau cu alte cuvinte de a le face „green”.
 

Organizations, whenever communicating with stakeholders by designing, promoting, and running an event, have to take into account its impact on direct and indirect audience and the impact on the environment as well. Full responsibility should not be borne by companies that communicate and promote events, but also by their audience through adopting a responsible behavior towards the environment when making the decision to attend an event. In this article, we try to highlight the need for ecological events, or in other words to turn them green. 
Autor(i):Daniel MOISE, Octav MACOVEI
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2014 [Volume 9, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:6613
4. Marketing intelligence – ultima frontieră a tehnologiilor informaţiei de afaceri // Marketing intelligence – the last frontier of business information technologies
Rezumat:Articolul prezintă evoluţia conceptelor legate de termenul “inteligenţă” preluate ca atare din limba engleză în sintagme de largă circulaţie astăzi: business inteligence, competitive inteligence, market inteligence şi – cea mai nouă dintre toate – marketing intelligence.  Pe baza experienţei dobândită de autori  într-un proiect european de implementare a unei pieţe electronice finanţat în cadrul programului IST 2000, metodele specifice business inteligence sunt revizuite în contextul avantajos al dezvoltării explozive a infrastructurii ITC în vederea coagulării unei viziuni introspective asupra clienţilor pornind de  datele interne ale intreprinderii. Extinsă la nivel sectorial, autorii propun o  viziune asemănătoare construită pe baza informaţiilor din bazele de date publice. In final este schiţată imaginea unei viziuni introspective asupra consumatorului in contextul Big Data  pentru a dezvălui atât perspectivele marketing intelligence cât  şi marile provocari pe care companiile vor trebui să le înfrunte în viitorul imediat.
 

The paper presents the evolution of the ‘intelligence” related concepts largely in use today:  business intelligence, competitive intelligence, market and – the newest of all - marketing intelligence. Based on the authors’ experience gained in a European funded e-marketplace project developed under the IST2000 program, business intelligence methods of assessing customer insight from internal data sources are revisited to take advantage of the explosive power of IT infrastructure. As for industry insight, the authors propose an information warehouse conceptual model designed to store data sourced by public databases and methods to capitalise on that data.  A short glimpse of consumer insight in the Big Data world is presented in order to unveil the perspectives of marketing intelligence and the big challenges that companies will have to face in the near future. 
Autor(i):Felicia ALBESCU, Irina Bogdana PUGNA
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2014 [Volume 9, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:6614
5. Responsabilitatea socială a organizației față de consumatori prin intermediul comunicării corporative // Social responsibility of the organization to consumers through corporate communication
Rezumat:Organizaţia actuală trebuie să acţioneze responsabil, să urmărească pe lângă interesele proprii pe cele ale societăţii în care acţionează, să adopte  decizii prin care să contribuie la dezvoltarea durabilă şi protejarea consumatorilor.  Pe măsură ce competiția din cadrul pieței europene devine din ce în ce mai puternică, iar organizațiile caută soluții pentru câștigarea unui număr cât mai mare de consumatori fideli, orientarea către strategiile de comunicare corporativă axate pe responsabilitate socială  devine o necesitate pentru obținerea unor rezultate pozitive, în direcţia protejării intereselor comunităţii în care acţionează. Responsabilitatea socială a organizației presupune situarea în centrul preocupărilor  sale consumatorii pentru care sunt dezvoltate și implementate strategii de comunicare capabile să conducă organizația către o poziție competitivă puternică.
Lucrarea de față prezintă argumente bazate pe literatura de specialitate în favoarea susținerii orientării organizației către comunicarea corporativă ca mijloc de asumare a responsabilității acesteia față de consumatorii săi. Dezvoltarea programelor comunicaționale focalizate pe campanii sociale și pe promovarea etică a produselor organizației constituie puncte de reper în activitatea organizației orientată către consumatorul modern, axat pe obținerea beneficiilor.
 

Current organization must act responsibly pursue their own interests in addition to those of the society in which they operate, to make decisions that contribute to sustainable development and protecting consumers. As the competition in the European market is becoming stronger, and organizations seeking solutions to gain a large number of loyal consumers, orientation corporate communication strategies focused on social responsibility is becoming a necessity for achieving positive results towards protecting the interests of the community in which it operates. The social responsibility of organization requires the organization's concerns focus on consumers that are developed and implemented communications strategies capable of leading the organization a strong competitive position.
This paper presents arguments based on the literature in favor of supporting the organization's orientation corporate communication as a means of being responsible to its consumers. Developing communication programs focused on social campaigns and the promotion of ethical products and services organization, are points of reference in the organization that puts its spotlight modern consumer focused on obtaining benefits.
Autor(i):Anca Francisca CRUCERU, Violeta RĂDULESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2014 [Volume 9, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:6615

Contul meu Rosetti