|   |   | 

Numărul 1/2015 (ianuarie-martie)

1. How Experiential Marketing is used in Indian Luxury Hotels?
Rezumat:Experiential marketing helps in differentiating the brands as the consumers associate their memories with the products and brands and is widely used by the luxury sector primarily in India.  This strategy works very well for the hotel in the luxury domain. This paper explains the application of experiential marketing by the hotels in India. A total of five leading luxury hotel chains of India were selected and the marketing heads of these hotels were interviewed in order to comprehend the experiential marketing practiced by them. We found that the experiential marketing is a part of all the touch points of the consumer such as pre-experience, experience and post-experience. It was vital to understand consumers’ needs and requirements to create the most suitable and customized experiences.
Autor(i):Jain VARSHA, Verma YASHA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2015 [Volume 10, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:6987
2. Brandul de oraș – identitate, poziționare și imagine. Studiu de caz: orașul Brașov // City Brand – Identity, Positioning and Image Case Study: City of Brasov
Rezumat:Prezenta lucrare şi-a propus să identifice, printr-o cercetare de marketing realizată în rândul tinerilor braşoveni, dacă actualul brand al oraşului Braşov este cunoscut, care este imaginea pe care tinerii locuitori ai Braşovului o au despre oraşul lor și care sunt cele mai potrivite metode de promovare a acestuia. Obiectivul final al lucrării constă în formularea unor propuneri de îmbunătăţire a actualului brand pentru crearea unei imagini unitare şi coerente, precum şi pentru creşterea notorietăţii Braşovului în rândul turiştilor prin  utilizarea reţelelor sociale şi serviciilor web.
 
 
This paper aims at identifying, by a marketing research conducted among the young people of Brasov, whether the current brand of Brasov city is known, which is the image nurtured by the young inhabitants of Brasov with respect to their city and which are the most adequate promotion methods. The final goal of the paper consists in submitting proposals, with a view to improving the current brand, to creating a unitary and coherent image, as well as to raising the notoriousness of Brasov, among the tourists, by means of social networks and web services.
Autor(i):Ana ISPAS, Denisa-Georgiana BOBOC, Andreea-Gabriela MARICA, George-Bogdan NĂSTĂSOIU, Cristina-Victoria VIJOLI
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2015 [Volume 10, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:6988
3. An investigative study on the impact of affective and cognitive states on impulse buying
Rezumat:The purpose of the study is to investigate the involvement of the affective and cognitive components on impulse buying among consumers. The paper also attempts to investigate the effect of both the affective and the cognitive component on impulse buying among consumers. The data was collected from 153 customers using convenience sampling. The hypotheses were tested using Correlation and Regression. The affective and the cognitive dimensions are envisaged to be strong predictors of impulse buying among consumers. The present study suggests that consumers sometimes feel their inability to resist from purchases, suffer from guilt feelings/regret after making impulse purchases.
Autor(i):Kiran SHARMA, Joshi GANDHARVA, Shekhar Kumar SHASHI
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2015 [Volume 10, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:6989
4. Inovarea în turism – între deziderat, dezvoltare şi frânare. Politici strategice de inovare // Innovation in tourism - between desideratum, development and braking. Strategic policy innovation
Rezumat:Turismul reprezintă un factor major în procesul de transformare a economiei și promovării dezvoltării durabile. Firmele de turism, operează într-un mediu de afaceri unde inovaţia este importantă pentru supravieţuirea lor. Globalizarea activităţilor, aplicarea tehnologiilor informaţionale precum şi evoluţia cererii şi atitudinii în turism, creează un sector dinamic în care inovaţia a devenit de importanţă majoră. Cu toate că, în opinia unor specialişti, inovarea în turism este dificil de realizat şi de cuantificat, practicile de inovare utilizate până în prezent nu doar au ajutat firmele să se dezvolte, ci au contribuit la creşterea competitivităţii acestora.
Acest studiu încearcă să realizeze o analiză conceptuală a inovaţiei în turism, să prezinte tipurile de inovaţii ce pot fi întâlnite în activitatea turistică, să evidenţieze importanţa procesului de inovare în acest domeniu şi să prezinte câteva inovaţii pionier din sectorul turistic. Totodată încearcă să analizeze determinanţii potenţiali ai inovării în turism, factorii de frânare ai inovaţiei precum şi politicile strategice de susţinere a inovaţiei în turism.
 
 
Tourism is a major factor in the process of transformation of the economy and promoting sustainable development. Tourism companies, operate in a business environment where innovation is important for their survival. Globalization of activities, application technologies of information as well as of the development of application and attitude in the tourism sector, creates a dynamic sector in which innovation has become of major importance. With all that, in the opinion of some specialists, innovation in the tourism sector is difficult to be realized and quantified, innovation practices used hitherto have not only helped firms to develop, but they have helped to increase their competitiveness.
This study is trying to achieve a conceptual analysis of innovation in the tourism sector, to present types of innovations which may be encountered in Castro, to highlight the importance of innovation in this field and to provide a few pioneer innovations in tourism sector. It also attempts to analyze potential scourges; innovation in the tourism sector, the braking factors of innovation as well as strategic policies for the support of innovation in the tourism sector.
Autor(i):Carmen IORDACHE
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2015 [Volume 10, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:6990
5. Ecoturismul în România // Eco-tourism in Romania
Rezumat:Dezvoltarea ecoturismului a început odată cu iniţiativele de protejare ale mediului din anii 70 şi 80. Acestă grijă mai mare pentru mediul înconjurător, combinată cu cerinţele turistice ale perioadei, au dus la apariţia unor practici turistice alternative bazate pe natură. În acelaşi timp, ţările mai puţin dezvoltate au capitalizat acest trend, realizând că ecoturismul le poate aduce o creştere economică semnificativă şi în acelaşi timp le poate oferi o alternativă viabilă şi conservatoare din punct de vedere al resurselor naturale locale, faţă de o dezvoltare industrială cu potenţial distructiv din punct de vedere al mediului.
 
 
Ecotourism development began with initiatives to protect the environment in the 70s and the 80s. This greater care for the environment, combined with the travel request of the period, led to the emergence of alternative tourism practices based on nature. At the same time, less developed countries have capitalized this trend, realizing that ecotourism can bring significant economic growth and can provide at the same time a viable and conservative alternative in terms of local natural resources, in comparison to industrial development with harmful potential from the point of view of the environment.
Autor(i):Corina Larisa BUNGHEZ
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2015 [Volume 10, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:6991

Contul meu Rosetti