|   |   | 

Numărul 2/2015 (aprilie-iunie)

1. Crearea unor ierarhii fotbalistice mai bune: o abordare de marketing aplicată a metodei comparaţiilor perechi în sport // Creating better soccer rankings: an applied marketing approach of the paired comparison method in sports
Rezumat:Când campionatele se încheie, iar fotbalul jucat lasă temporar locul celui analizat şi comentat, profesioniştii sistemului, dar şi publicul larg discută, măcar până la începutul ediţiei următoare, dacă echipa campioană a meritat titlul, dacă echipele care au ocupat locurile europene le-au meritat, dacă salvatele de la retrogradare au meritat să scape sau doar au avut mai mult noroc decât cele picate… Inevitabil, se conchide că „dacă i-am fi bătut acasă pe X şi am fi scos măcar un punct afară la Y, atunci…” sau „pe ansamblu am fost mai buni decât Z, dar…”, clasamentul final ar fi „arătat altfel”. Chiar aşa, ar putea „arăta altfel” clasamentele campionatelor de fotbal?
 
 
When competitions end, and the football played on the pitch leaves temporarily the place for that analyzed and commented, the field professionals and the public discusses, at least until the beginning of the next edition, if the winners have deserved the title, if the European teams have also deserved their seats, and if the teams saved from relegation deserved to avoid it or were just luckier than the relegated ones... Inevitably, the conclusions state that „if we would have won at home against X or got at least a point away at Y, then...” or „overall, we were better than Z, but...”, the final ranking would have “looked differently”. So, could the rankings of the football competitions look differently?
Autor(i):Călin VEGHEŞ
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2015 [Volume 10, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7175
2. Explorarea efectului RSC percepute asupra loialității clienților pe piața produselor lactate // Exploring the Effect of Perceived CSR on Customer Loyalty in the Dairy Products Market
Rezumat:Lucrarea investighează impactul percepțiilor clienților privind responsabilitatea socială corporativă (RSC) asupra loialității acestora față de companiile din sectorul produselor lactate, relevând perspective noi și utile în contextul socio-cultural și economic specific al uneia dintre cele mai mari țări ale Europei Centrale și de Est și extinzând cadrul teoretic și stadiul actual al cunoașterii privind  relația dintre loialitatea clienților și constructul complex al RSC percepute. În acest sens, a fost proiectată și implementată o anchetă pe bază de chestionar în rândul unui eșantion de 1461 de consumatori de produse lactate din mediul urban din România, 28 de itemi specifici fiind utilizați în vederea măsurării percepțiilor privind RSC, alți 6 itemi fiind folosiți pentru evaluarea loialității consumatorilor. După o analiză factorială exploratorie au fost identificate 8 variabile latente reflective care au fost integrate într-un model de regresie multiplă în cadrul căruia dimensiunile RSC au fost setate ca predictori ai loialității consumatorilor. Rezultatele arată că, deși loialitatea clienților pe piața produselor lactate nu este influențată în mod semnificativ de modul în care aceștia percep responsabilitățile companiilor în ceea ce privește angajații sau sponsorizarea, alte percepții ale RSC au un impact semnificativ și pozitiv asupra loialității clienților, cel mai important fiind modul în care clienții percep responsabilitatea companiilor față de clienții lor, urmat de modul în care aceștia percep responsabilitatea companiilor față de dezvoltarea comunității, autorități publice și, respectiv, mediu. Cercetarea are implicații practice, identificând domeniile de RSC pe care companiile de profil din România trebuie să se axeze în politica lor de RSC și în comunicare acesteia, în vederea sporirii loialității propriilor clienți.
 
 
The paper investigates the impact of customers’ perceptions of corporate social responsibility (CSR) on their loyalty towards companies in the Romanian dairy products market, bringing new and useful insights from the particular socio-cultural and economic context of one of the largest Central and Eastern European countries, and thinking forward the general theoretical knowledge regarding the relationship between customer loyalty and perceived CSR as a complex construct. A consumer survey was designed and implemented among a sample of 1461 dairy products consumers from the urban area of Romania, 28 specific items being used for measuring perceived CSR, while another set of 6 items for assessing customer loyalty. After an exploratory factor analysis a total of 8 latent reflective variables were identified and integrated into a multiple regression model in which perceived CSR dimensions were set as predictors of customer loyalty. The results show that even though customers’ loyalty in the dairy products market is not significantly impacted by how they perceive companies’ responsibilities with regard to employees or sponsorship, other perceptions of CSR have a significant and positive impact on customer loyalty, the most important being how companies’ responsibility towards their customers is perceived, followed by perceptions of responsibilities towards community development, public authorities, and, respectively, the environment. The research has practical implications as it identifies those CSR domains on which Romanian dairy products companies should focus on within their CSR policies and communication, in order to increase their customers’ loyalty.
Autor(i):József BERÁCS, Ovidiu I. MOISESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2015 [Volume 10, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7176
3. Smartphone Gaming in Indian Generation Y: An Exploration
Rezumat:Smartphone games are a new form of interactive entertainment for Indian Gen Y, whose habits are shaped by their lifestyle and usage trends during their upbringing and social interactions. As they form a major consumer segment today and are influencers for the next generation, understanding their attitudes and perceptions towards smartphone gaming is important. There is lack of research in this area as per our detailed review of literature. This paper attempts to explore what psychological motivators or influencing factors and implications can be attributed to smartphone gaming by Gen Y. Exploratory qualitative research through FGDs and DIs helped draw parameters from the emergent themes for quantitative analysis through survey data. The relation among personality traits, motivational reasons for smartphone gaming and outcomes like game-type-preferences was calculated using multiple regression. This could provide researchers with insights on Gen Y’s consumer behaviour and help gaming companies strategically targeting them.
Autor(i):Kallol DAS, Debapriyo BANERJEE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2015 [Volume 10, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7177
4. Calitatea serviciilor bancare și calitatea relației – vectori ai loialității atitudinale a consumatorilor // Bank service and relationship quality as drivers of consumers’ attitudinal loyalty
Rezumat:Chiar dacă există consens printre cercetători privind rolul important al calității serviciilor și al calității relației în creșterea loialității consumatorului, interesul față de investigarea celor două constructe cheie de marketing în cadrul unui model integrat s-a dovedit a fi foarte scăzut. Lucrarea de față propune și testează un model integrat în care se formulează ipoteza potrivit căreia calitatea serviciilor, efortul investit în relație și calitatea relației generează un răspuns pozitiv din partea clienților. Cu ajutorul modelelor de ecuații structurale aplicate pe datele culese în rândul clienților băncilor din România, vom demonstra că loialitatea atitudinală a clienților este determinată de cele trei dimensiuni ale calității relației: satisfacția față de relație, încrederea în relație și angajamentul față de relație.
 
 
While there is agreement among researchers with regard to the importance of both service quality and relationship quality in fostering customer loyalty, scarce interest has been shown to investigate the two key marketing constructs in an integrated model. The current paper proposes and tests an integrated model which hypothesizes that service quality, relationship investment and relationship quality lead to a positive response on behalf of customers. Using structural equation modelling on data collected among Romanian bank customers, we show that bank customers’ attitudinal loyalty is driven by each of the three relationship quality dimensions, namely relationship satisfaction, relationship trust and relationship commitment.
Autor(i):Lăcrămioara RADOMIR, Ioan PLĂIAŞ, Alan WILSON
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2015 [Volume 10, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7178
5. Evaluarea calității serviciilor bancare prin utilizarea metodei SERVQUAL // Assessing the Quality of Banking Services using the SERVQUAL Model
Rezumat:În contextul unei piețe bancare marcate de o concurență acerbă, băncile trebuie să aibă în vedere diferențierea serviciilor proprii de cele ale concurenților. Serviciile bancare, prin natura lor, au un grad ridicat de standardizare, astfel că singura modalitate de diferențiere, în afară de preț, este reprezentată de nivelul calității în prestarea acestora. Este important ca, pentru a afla opinia clienților cu privire la nivelul calității serviciilor, băncile să apeleze la diferite metode de măsurare și evaluare a acesteia. Scopul acestei lucrări este cunoașterea opiniei utilizatorilor cu privire la calitatea serviciului de Internet Banking oferit de Raiffeisen Bank, folosind, în acest sens, metoda SERVQUAL.
 
 
In the context of a banking market marked by a harsh competition, the banks must consider differentiating their own services from those of the competitors. By their nature, banking services involve a high degree of standardization, so the only way of differentiation, except for the price, is represented by the level of their quality. In order to find out customers' opinion related to the level of service quality, it is essential that banks use different ways of measurement and assessment. The purpose of this paper is to find out users' opinion about the quality of Internet Banking service provided by Raiffeisen Bank, using in this respect the SERVQUAL model.
Autor(i):Ana ISPAS, Elena Nicoleta UNTARU, Ioana DAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2015 [Volume 10, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7179

Contul meu Rosetti