|   |   | 

Numărul 3/2015 (iulie-septembrie)

1. Spațiul privat al consumatorului – considerații de marketing asupra conținutului său și modalităților de abordare a acestuia // The private space of consumer – marketing considerations on its content and ways of approaching
Rezumat:Literatura științifică de marketing s-a îmbogățit în ultimii ani cu foarte multe lucrări care au abordat subiectul spațiului privat și au oferit noi puncte de vedere asupra conținutului său și modalităților de punere în practică a cadrului conceptual în viața reală. Lucrarea își propune să contribuie, pe baza rezultatelor unui studiu cantitativ de amploare, la mai buna înțelegere, în termeni de marketing, a conținutului datelor cu caracter personal, a proceselor asociate culegerii, administrării și folosirii acestora și a cooperării dintre entitățile private și/sau publice, respectiv consumatori și/sau cetățeni în aria spațiului privat și al protecției datelor personale.
 
The scientific marketing literature has been enriched in the recent years with an abundance of works approaching the topic of privacy and providing new views over its content and the ways to apply the conceptual background into the real life. Based on the results of an extensive quantitative study, the paper aims to contribute to a better understanding, in terms of marketing, of the content of personal data, processes related to the personal data gathering, administration and employment, and the cooperation between private and/or public entities and consumers and/or citizens in the area of privacy and of personal data protection.
Autor(i):Mihai ORZAN, Călin VEGHEŞ, Carmen ACATRINEI
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2015 [Volume 10, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7256
2. De unde vin studenții unei universități? Cum pot folosi universitățile demograficele candidaților pentru concentrarea efortului de marketing // Where do students come from? How may universities use candidates’ demographics to focus their marketing effort
Rezumat:Obiectivul acestui articol este de a identifica în ce măsură unii factori educaționali și  socio-economici influențează decizia unui candidat de a se înscrie la o universitate. Pentru a identifica de unde vin candidații unei universități și pentru a înțelege într-o oarecare măsură cum iau candidații această decizie, autorii au folosit două baze de date cu candidații înscriși în anul 2011 și 2012. Autorii propun modelul regresiei cu două seturi de variabile. Variabilele incluse în model sunt personale și socio-economice. Rezultatele arată că persoanele de sex feminin și candidații mai în vârstă călătoresc distanțe mai mari. De asemenea, șomajul este variabila socio-economică ce influențează cel mai tare decizia candidaților.
 
 
The objective of this article is to identify to what extent some educational and social-economic influence the decision of a candidate to enrol for university. To identify where candidates for university come from and to understand to a certain extent how candidates take this decision, the authors used two data bases with candidates enrolled in 2011 and 2012. The authors propose a regression model with two sets of variables. Variables included are both personal and socio-economic. Older candidates and females are likely to travel a longer distance. Unemployment has the greatest impact on the decision of all socio-economic variables.
Autor(i):Ovidiu ŢIEREAN, Dana BOCŞOR, Corina BĂLTESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2015 [Volume 10, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7257
3. Şansele de angajare ale tinerilor economişti într-o companie multinaţională. Studiu de caz: tinerii economişti studenţi/absolvenţi ai Universităţii Transilvania şi companiile multinaţionale din Municipiul Braşov // Young Economists’ Employment Chances in a Multinational Company. Case Study: Young Economists – Students/ Graduates of Transilvania University and Multinational Companies in Braşov Municipality
Rezumat:Creșterea șanselor de angajare a actualilor, dar și a viitorilor absolvenți de studii superioare depinde de situația economică a țării, dar și de posibilitatea facultăților de a genera specialiști care să răspundă solicitărilor venite de pe piaţa muncii. Prezenta lucrare și-a propus să identifice, printr-o anchetă pe bază de sondaj realizată în rândul tinerilor studenţi/absolvenţi economişti ai Universităţii Transilvania din Braşov, care sunt atitudinile şi opiniile acestora cu privire la şansele de angajare într-o companie multinaţională, care este percepţia acestora cu privire la mediul de lucru dintr-o companie multinațională, dar și generarea unor propuneri care să ajute studenții să-și crească şansele de angajare într-o companie multinațională. Obiectivul final al lucrării constă în formularea unor sugestii de îmbunătăţire a modului de pregătire a tinerilor economişti pentru a crește posibilitatea acestora de a se angaja într-o companie multinațională.
 
 
The increase in the employment chances of both current and future university graduates depends on the country’s economic situation, as well as on the possibility of the faculties to generate specialists who should comply with the labour market solicitations. This paper intends to identify, by a survey-based inquiry, among the young students/ graduates of Transilvania University’s Faculty of Economic Studies, which are their attitudes and opinions, as regards the employment chances in a multinational company, which is their perception about the working environment in a multinational company; as well as to generate proposals meant to help the students increase their employment chances in a multinational company. The final goal of the paper consists in formulating suggestions meant to improve the young economists’ training, with a view to increasing their possibility to be employed in a multinational company. 
Autor(i):Ana ISPAS, Denisa-Georgiana BOBOC, Andreea-Gabriela MARICA, George-Bogdan NĂSTĂSOIU, Cristina-Victoria VIJOLI
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2015 [Volume 10, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7258
4. Asigurarea unui termen previzibil şi rezonabil de soluţionare a proceselor în care se aplică noul Cod de procedură civilă. Mijloace administrative şi legale de management al cauzelor
Rezumat:Intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă a determinat modificări semnificative ale organizării administrative a activităţii instanţelor, în special în privinţa circuitului dosarelor şi înscrisurilor, a repartizării aleatorii a acestora şi fixării primului termen de judecată şi a responsabilităţii managementului cauzelor. Având în vedere perioada tranzitorie în care vechiul şi noul Cod de procedură civilă au fost aplicate în paralel, în funcţie de data începerii procesului, pentru evitarea riscului dublării volumului de activitate şi pentru a continua aplicarea programului privind volumul optim de muncă şi asigurării calităţii în instanţele judecătoreşti, s-a identificat o modalitate tehnică de repartizare echilibrată a cauzelor pe unitate de timp şi complet. Punerea în aplicare a acestei metode, însă, a evidenţiat anumite vulnerabilităţi de natură a afecta realizarea principiului soluţionării cauzelor într-un termen optim şi previzibil, adoptându-se măsuri de corecţie de către Consiliul Superior al Magistraturii şi instanţe.
Articolul prezintă implicaţiile intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă din punct de vedere al managementului cauzelor, problemele ivite şi soluţiile posibile, respectiv măsurile administrative şi mijloacele legale de management al cauzelor şi totodată de management al schimbării în instanţe, pentru adaptarea organizării administrative la exigenţele noii proceduri.
 

The new Romanian Civil procedure cod entry into force has determined significant changes in the administrative organization of the courts activity, especially in regard of the files and documents circuit, the random repartition of cases, the way the day of the firs hearing is set and the case management responsibilities. Taking in consideration the transitory period during which the old and the new Civil procedure code were both applicable, depending of the start date of the litigation, in order to continue the implementation of the optimum caseload and quality program in courts and to avoid the risk of doubling the workload, there was identified a technical method to ensure a balanced allocation of the cases to the judges in a specific time unit. Implementing this method has brought into light some vulnerabilities that could affect the principle that impose to solve the cases in a reasonable and predictable time, so the Superior Council of Magistracy and the courts took correction measures.
The article presents the new Romanian Civil procedure cod entry into force implications as regards to the case management, problems encountered and possible solutions, respectively administrative measures and legal means of case management and, in the same time, of change management in the courts of law, in order to adapt the administrative organisation to the new procedure requirements.
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2015 [Volume 10, Issue 3] (iulie-septembrie), Pandectele Săptămânale 12/2015 [Volume 10, Issue 12]
Cod citare:7259
5. Gradul de inovare ca factor decisiv în promovarea de noi. Produse studiu comparativ: România – Polonia // The innovation degree as a decisive factor in promoting new products. Comparative study comparative study: Romania – Poland
Rezumat:Lucrarea cuprinde o analiză a evoluției indicatorilor care măsoară inovarea la nivelul țărilor membre ale Uniunii Europene, vizate fiind în special România și Polonia. Scopul lucrării este acela de a construi un set de scenarii cu privire la nivelul procesului de inovare în România în următorii ani. Obiectivele lucrării vizează o estimare a momentului la care România va trece din grupul inovatorilor modești în categoria superioară a inovatorilor moderați precum și identificarea eforurilor necesare în acest sens, pornind de la modelul Poloniei.
Metodologia utilizată pentru atingerea obiectivelor propuse se bazează pe analiza și prelucrarea datelor secundare disponibile despre țările Uniunii Europene dar și a grupului de indicatori care măsoară în prezent gradul de inovare al unei țări.
 
 
The paper includes an analysis of the indicators that measure innovation among member countries of the European Union, namely Romania and Poland. The purpose of this paper is to build a set of scenarios on the innovation process in Romania in the coming years. The objectives of this paper aim an estimation of the moment Romania will pass from the modest innovators group to the upper class of the moderate innovators and identify the necessary efforts to succeed, beginning with Poland's model.
The methodology used to reach the proposed objectives is based on analysis and processing of secondary data available about the European Union countries and the group of indicators which currently measure the degree of innovation of a country. 
Autor(i):Lavinia DOVLEAC, Ioan Constantin ENACHE
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2015 [Volume 10, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7260

Contul meu Rosetti