|   |   | 

Numărul 4/2015 (octombrie-decembrie)

1. Factorii determinanţi ai satisfacţiei clienţilor magazinelor online // Determinants of online store customer satisfaction
Rezumat:Satisfacţia clientului este un concept central în teoria şi practica de marketing, este, în acelaşi timp, un aspect critic în succesul afacerilor.
În acest articol, ne-am propus să identificăm factorii care determină satisfacţia clienţilor magazinelor online. Pornind de la recenzia literaturii de specialitate, am elaborat propriul model de cercetare şi am testat ipotezele formulate cu privire la relaţiile dintre factorii identificaţi şi satisfacţia clienţilor magazinelor online. Aceasta a implicat realizarea unei anchete prin sondaj, administrarea chestionarului realizându-se prin intermediul Internetului. Eşantionul supus cercetării cuprinde respondenţi care au cont pe reţeaua de socializare Facebook, pornind de la ipoteza că respondenţii care socializează online au timpul necesar completării chestionarului şi sunt mai susceptibili să fi cumpărat măcar o dată online.
Analiza datelor a presupus testarea fiabilităţii fiecărei scale, realizarea analizei factoriale exploratorii şi, în final, testarea ipotezelor de cercetare cu ajutorul regresiei liniare simple.
 
 
Customer satisfaction is a central concept in the theory and practice of marketing, and at the same time, a critical aspect in the success of any business.
In this article, we aimed to identify the factors that determine online stores customer satisfaction. Based on literature review, we have developed our own research model and tested the hypotheses formulated regarding the relationships formed between the online stores customer satisfaction and the identified factors. This involved survey sampling, questionnaire administration being carried out on the Internet. The research sample included respondents who own an account on the social network Facebook, assuming that respondents who socialize online have the necessary time to fill in the questionnaire and are more likely to have purchased online at least once. Data analysis implied testing the reliability of each scale, conducting exploratory factor analysis and finally, research hypothesis testing through simple linear regression. 
Autor(i):Costinel DOBRE, Anca-Maria MILOVAN-CIUTA
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2015 [Volume 10, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7333
2. Model conceptual privind influenţa esteticii automobilului asupra deciziei de cumpărare a consumatorului // Conceptualization of an aesthetic model for the automotive industry
Rezumat:Scopul acestei lucruri este de a prezenta un nou model conceptual creat de autori, destinat industriei auto. Modelul propus aduce un element de noutate oferind noi perspective privind modul de integrare a esteticii în strategia de marketing. Acest aspect va conduce la câştigarea unui avantaj competitiv şi la crearea unui instrument de succes, util consumatorilor în evaluarea alternativelor. In plus, prezintă şi influenţele directe şi indirecte ale esteticii unui automobil asupra deciziei de cumpărare. In comparaţie cu celelalte modele întâlnite în literatură, incorporează noi caracteristici, grupează implicaţiile descoperite de alţi academicieni într-un factor global şi îl particularizează pe industria auto.
 
 
The aim of this paper is to create a new conceptual model for the automotive industry. The proposed model will bring novelty because it offers insights for how to integrate aesthetics into your marketing strategy; accordingly, gaining a competitive advantage and creating a successful tool for helping the customers decide for a particular type of car. It shows how the aesthetics can influence consumer’s buying decision regarding cars. In comparison with other models it integrates new features, groups the implications of the processing into a global factor and customizes it all for the automotive industry
Autor(i):Ioan PLĂIAŞ, Corina P. TARŢA, Luis F. MARTINEZ
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2015 [Volume 10, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7334
3. Profilul consumatorilor de servicii poştale pe o piaţă concurenţială. Studiu de caz: România // The profile of postal services consumers on a competitive market. Case of Romania
Rezumat:Această lucrare conține o cercetare efectuată cu scopul de a identifica profilul consumatorilor de servicii poștale pe piața românească având în vedere concurența dezvoltată după liberalizarea acestei pieţe. În acest sens, a fost efectuată o anchetă e bază de sondaj, datele fiind prelucrate folosind metode multivariate cum ar fi Analiza Omogenităţii și Analiza Cluster în doi paşi (Two Step Cluster Analysis). Rezultatele subliniază existența unor consumatori cu așteptări mari în ceea ce privește calitatea serviciilor, dar şi consumatori cu un nivel ridicat de atașament față de notorietatea operatorului. Pornind de la aceste concluzii, operatorii ar putea să stabilească strategii adecvate de marketing pentru a obține o poziție cât mai bună pe piață.
 
 
This paper contain a research meant to design the profile of the postal services consumers on the Romanian market taking into consideration the competition developed on this market after its liberalisation. A survey has been conducted, data being processed using multivariate methods such as Homogeneity Analysis and Two Step Cluster Analysis. The results underline the existence of some consumers with high expectations regarding the quality of services but also consumers with a high level of attachment to the operator’s notoriety. Starting from these conclusions the operators could establish proper marketing strategies meant to obtain a better position on the market.
Autor(i):Cristinel CONSTANTIN
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2015 [Volume 10, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7335
4. Evaluarea online a calității serviciilor de cazare și satisfacția globală // The online evaluation of accommodation services quality and the overall satisfaction
Rezumat:Media socială a devenit o puternică sursă de informare dar și un canal de transmitere de informații, cu un rol tot mai important în decizia de călătorie. Evaluările făcute de recenzorii autorizați determină clasificări ale structurilor de cazare, cu impact asupra altor călători și implicit asupra afacerilor acestor ofertanți. În lucrarea de față se analizează evaluările făcute pe un site românesc, apreciat și folosit adesea ca sursă de informare și diseminare de informații. Rezultatele arată existența/inexistența unor corelații interesante între evaluările făcute și caracteristicile celor care evaluează, precum și raportul dintre media evaluărilor după cinci caracteristici date și satisfacția globală, cu posibilitatea îmbunătățirii modului de înregistrare a percepțiilor.
 

Social media has become a powerful source of information and a channel for sending information, having an increasingly important role in the travelling decision. The evaluations made by authorized reviewers determine classifications of accommodation structures, with an impact on other travellers and by default on these bidders’ businesses. This paper analyzes the evaluations made on a Romanian site, appreciated and often used as a source of information and dissemination of information. The results show the existence / inexistence of interesting correlations between the evaluations and characteristics of those who evaluate and also the ration between the average of evaluations by five given characteristics and the overall satisfaction, with the possibility of improving the recording of perceptions.
Autor(i):Olimpia BAN, Alina BĂDULESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2015 [Volume 10, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7336
5. Clusterele energetice și atragerea de investiții // Energy clusters and attracting financing for investments
Rezumat:Prezenta lucrare are ca și scop prezentarea clusterelor energetice din punct de vedere al importanței lor în atragerea investițiilor. Articolul începe cu o scurtă introducere care explică scopul lucrării și continuă prin prezentarea unor abordări teoretice ale unor economiști de renume privind clusterele. Următoarea parte urmărește să prezinte concret clusterele energetice din România, apoi se analizează perspectiva de atragere a investițiilor ținând cont de calcularea coeficientului de localizare pentru a determina nivelul de concentrare economică la nivel regional, în ceea ce privește domeniul energetic. Partea finală articolului va expune concluziile prezentei analize.
 
 
The present paper is aimed at presenting the issue of energy clusters in terms of their importance in attracting investments. It begins with a brief introduction that explains the purpose of this work, and continues by revealing the research of important economists of the time about different theoretical approaches regarding clusters. The next part goes toward practice and presents energy clusters from Romania. Then, it is analyzed the prospect of attracting investments, considering the results shown bythe statistical indicator Gini, which is used to determine the spatial concentration of the energy industry in the total industry of Romania, The final part will expose the conclusions of the present analysis.
Autor(i):Evelina GRĂDINARU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2015 [Volume 10, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:7337

Contul meu Rosetti