|   |   | 

Numărul 2/2016 (aprilie-iunie)

1. Development of the Ethical Brand Construct: A Viewpoint From Practitioners
Rezumat:The purpose of this paper is to examine ‘the ethical brand’ as a construct and its effect on buyers’ responses. The study is qualitative and based on 10 practitioner interviews in the electronic office equipment sector. Findings reveal that the ethical brand is a construct that has major effect on buyers’ responses. In addition, it was found that the ethical viewpoint can be expressed in terms of responsibilities. Thus, ‘responsibility’, is a key concept of current moral sensitivity and appears highly suitable to express the ethical dimension of human action by including both the practical and theoretical concepts. Notably, the concept of the ethical brand as a brand that is a moral actor considering economic, social and environment responsibilities with the integrity to do the right thing, is confirmed with the qualitative finding of this study. Managerial contribution lies in lessons for practitioners who want to understand why a brand may seem to be ethical. It also provides a background for further studies, which can extrapolate the current thinking into other sectors in order to validate or refute the results presented here.
Autor(i):Sulaiman ALI, Faridah Syed Alwi SHARIFAH, Bang NGUYEN, T-C MELEWAR
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2016 [Volume 11, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7578
2. Battle of the brand: How Twitter users in the Arab world challenge ISIL
Rezumat:The primary purpose of this study is to gain a better understanding of how the terrorist organization ISIL brands their identity and, subsequently, how their various branding strategies enable the group to gain support and recruit new members Furthermore, this study attempts to understand how social media users via Twitter challenge those presentations using social media platforms. The study analyses all available online issues of the ISIL publication Dabiq. Data from Twitter users in the Arab Peninsula was then collected using the Media Monitoring System at Texas A&M University. This analysis reveals that Arab Twitter users do not follow the same branding patterns of ISIL as ISIL themselves project to Western audience. Despite propaganda efforts and brutal tactics of subjugation, social media allows the larger public the opportunity to discuss and challenge such efforts.
Autor(i):Skye COOLEY, Ethan STOKES, Audra GINES
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2016 [Volume 11, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7579
3. Utilizarea relaţiilor publice în sport // Using public relations in sports
Rezumat:Eficiența activității unei companii din domeniul sportiv rezidă în construirea și gestionarea unei relații de durată cu sportivii, spectatorii, sponsorii și comunitatea. Relația cu oricare din acești patru shareholderi poate fi adresată prin intermediul relațiilor publice, tehnică de comunicare în marketing ce bonifică atât compania emițătoare a mesajului, cât și celelalte categorii interesate de bunul mers al acesteia. Scopul acestui articol este de a familiariza  cititorul cu legătura ce există între relaţiile publice şi  sport. El analizează modul în care practicienii de relaţii publice în sport au dezvoltat o serie de strategii şi tactici de succes  pentru a influența gradul de acoperire media, precum şi de a sprijini domeniile sportive. Autorii concluzionează că utilizarea eficientă a relațiilor publice în sport poate genera o transformare, poate facilita poziționarea reprezentanților sportului şi poate menține o susținere continuă a sportului.
 
 
The efficiency of a company’s activity resides in designing and managing a long term relationship with the athletes, spectators, sponsors and community. The relationship with any of these four shareholders can be addressed through public relations, a marketing communication technique that brings value both for the company sending the message, and for other categories interested in its well-being. The purpose of this paper is to introduce the reader to the relationships between PR and sports. It explores how sports public relations practitioners have developed a range of successful strategies and tactics for influencing media coverage, and supporting the sport’s domains. The authors conclude that the effective use of Public Relations in sport can generate conversion, facilitate sport representatives positioning, and maintain continued sport sustenance.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ, Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2016 [Volume 11, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7580
4. Reputaţie corporată, satisfacţie şi loialitate – analiză a posibilelor legături cauzale // Corporate reputation, satisfaction and loyalty – analysis of possible causal relationships
Rezumat:Reputaţia companiei, satisfacţia şi loialitatea clienţilor sunt unele din cele mai utilizate variabile în cercetările aplicate din marketing şi relaţii publice, niveluri pozitive ridicate ale acestor variabile fiind deziderate ale practicienilor din aproape orice domeniu, profit sau non-profit. Factorii de influenţă sau antecedenţii reputaţiei, satisfacţiei şi loialităţii au fost intens studiaţi, ca de altfel şi legăturile de dependenţă, mediere sau moderare dintre aceste variabile. Scopul studiului nostrum a fost de a identifica posibilele sensuri ale legăturilor cauzale dintre reputaţia companiei, satisfacţia clienţilor şi loialitatea acestora, atât în teorie, printr-o sinteză a literaturii de specialitate, cât şi empiric, printr-o cercetare cantitativă cu caracter exploratoriu, pilot. Studiul este structurat pe două componente, una teoretică, ce vizează analiza conotaţiilor atribuite celor trei variabile în literatura de specialitate şi legăturilor anterior testate, şi una empirică, bazată pe o anchetă online în rândul unui eşantion de consumatori de produse alimentare organice. Rezultatele cercetării exploratorii sugerează că intre variabilele analizate pot exista legături cauzale in dublu sens.
 
 
Company reputation, consumer satisfaction and customer loyalty are some of the most used variables in applied research in marketing and public relations, positive high levels of these variables being the goals of practitioners in almost every field, profit or non-profit. Influence factors or antecedents of reputation, satisfaction and loyalty have been extensively studied, as well as the relationships of causal dependence, mediation or moderation between these variables. The aim of our study was to identify possible directions for the causal links between the company's reputation, customer satisfaction and loyalty, both in theory through a literature synthesis, and empirically, through a quantitative research with an exploratory characteristic, on a pilot sample. The study is divided into two components, one theoretical, aimed to analyze the connotations attributed to the three variables in the literature and an empirical one, based on an online survey among a sample of consumers of organic food.
Autor(i):Adriana ZAIŢ, Ioana IRINA
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2016 [Volume 11, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7581
5. Perspective de marketing ale învăţământului superior românesc // Marketing perspectives of romanian higher education
Rezumat:Această lucrare conține o cercetare menită să identifice tendințele de pe piața serviciilor de învățământ superior din România atât din perspectiva  furnizorilor cât  și a  consumatorilor. Cercetarea a pornit de la ipoteza că universitățile din România se confruntă cu o problemă crucială, cauzată de scăderea numărului de candidați potențiali. Atâta timp cât numărul de studenţi reprezintă principala sursă de finanțare atât pentru universitățile publice cât și pentru cele private, stabilirea unor strategii de marketing menite să atragă cât mai mulți studenți poate fi considerată  una dintre cele mai importante căi pentru succesul viitor. Rezultatele cercetării noastre au confirmat ipoteza de mai sus, iar comunicarea activă în rețelele de socializare a fost identificată ca o posibilă strategie de marketing.
 
 
This paper contains a research meant to identify the trends of higher education market in Romania from both suppliers and consumers perspectives. The research started from the hypothesis that the Romanian universities face with a crucial problem caused by the decreasing number of potential candidates. As the number of students is the main financing source both for public and private universities, the establishing of marketing strategies meant to attract more students could be considered one of the most important ways for future success. The results of our research confirmed the above hypothesis and an active communication in social media have been identified as a proper marketing strategy.
Autor(i):Cristinel CONSTANTIN
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2016 [Volume 11, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7582
6. Chestionarul lui Proust – instrument de studiere a personalității mărcii: o abordare exploratorie // The Proust Questionnaire as tool of studying the brand personality: an exploratory approach
Rezumat:Abordările teoretice privind personalitatea mărcii pornesc de la definirea conceptului de personalitate realizată de psihologii zilelor noastre și evidențiază relația dintre personalitatea mărcii și personalitatea umană, prin prisma legăturii cu personalitatea consumatorului. Pornind de la efectul de transfer al trăsăturilor dominante de personalitate a mărcii către posesorul acesteia, deja observat (Fennis și Pruyn, 2007), lucrarea propune un posibil instrument - Chestionarul lui Proust - și explorează folosirea acestuia în scopul studierii personalității consumatorului și a personalității mărcii.
 
 
The theoretical approaches regarding the brand personality begin with the definition given to the concept of personality by the nowadays psychologists and stress the relationship between the brand personality and human personality in connection with the personality of the consumers. Taking into consideration the effect of transferring the dominant characteristics of the brand toward its owner, already observed by Fennis and Pruyn (2007), the paper proposes and explores the employment of the Proust Questionnaire as a possible tool for studying consumer personality and brand personality.
Autor(i):Ioana Cecilia POPESCU, Călin VEGHEŞ
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2016 [Volume 11, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7583

Contul meu Rosetti