|   |   | 

Adriana ZAIŢ

1. Scale Validity in Exploratory Stages of Research
Autor(i):Patricea Elena BERTEA, Adriana ZAIŢ
Publicat în:Management & Marketing 1/2013 [Volume 8, Issue 1]
Cod citare:4646
2. Posibile efecte ale jurnalismului de promovare asupra atitudinii consumatorilor – o cercetare experimentală // Possible effects of promotional journalism on consumers’ attitude – an experimental research
Rezumat:Scopul acestei lucrări este de a identifica posibile efecte ale jurnalismului de promovare asupra atitudinii consumatorilor, prin intermediul realizării unei cercetări de tip experiment.
Demersul de cercetare a presupus construirea unui design experimental și aplicarea unui chestionar înainte și după expunerea subiecților la stimul și compararea răspunsurilor obținute, eșantionul folosit fiind format din cititori frecvenți și ocazionali ai revistelor de modă din România.
Rezultatele obținute au evidențiat existenţa unei legături între cele două variabile considerate în analiză. Sunt rezultate relevante atât în raport cu literatura de specialitate, cât și prin prisma implicațiilor manageriale ale acestora.


The aim of this paper is to identify the possible effects of promotional journalism on consumers’ attitude, through a research based on experiment.
The research approach was based on the construction and implementation of an experimental design, with the administration of a questionnaire before and after the subject’s exposure to the stimulus and the comparison of the answers obtained, the sample consisting of frequent and occasional readers of fashion magazines from Romania.
The results obtained show there is a connection between the two variables considered in the analysis. They are relevant results both in relation to the previous literature and through their managerial implications.
Autor(i):Adriana ZAIŢ, Crina Anişoara LICA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2014 [Volume 9, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:5970
3. Reputaţie corporată, satisfacţie şi loialitate – analiză a posibilelor legături cauzale // Corporate reputation, satisfaction and loyalty – analysis of possible causal relationships
Rezumat:Reputaţia companiei, satisfacţia şi loialitatea clienţilor sunt unele din cele mai utilizate variabile în cercetările aplicate din marketing şi relaţii publice, niveluri pozitive ridicate ale acestor variabile fiind deziderate ale practicienilor din aproape orice domeniu, profit sau non-profit. Factorii de influenţă sau antecedenţii reputaţiei, satisfacţiei şi loialităţii au fost intens studiaţi, ca de altfel şi legăturile de dependenţă, mediere sau moderare dintre aceste variabile. Scopul studiului nostrum a fost de a identifica posibilele sensuri ale legăturilor cauzale dintre reputaţia companiei, satisfacţia clienţilor şi loialitatea acestora, atât în teorie, printr-o sinteză a literaturii de specialitate, cât şi empiric, printr-o cercetare cantitativă cu caracter exploratoriu, pilot. Studiul este structurat pe două componente, una teoretică, ce vizează analiza conotaţiilor atribuite celor trei variabile în literatura de specialitate şi legăturilor anterior testate, şi una empirică, bazată pe o anchetă online în rândul unui eşantion de consumatori de produse alimentare organice. Rezultatele cercetării exploratorii sugerează că intre variabilele analizate pot exista legături cauzale in dublu sens.
 
 
Company reputation, consumer satisfaction and customer loyalty are some of the most used variables in applied research in marketing and public relations, positive high levels of these variables being the goals of practitioners in almost every field, profit or non-profit. Influence factors or antecedents of reputation, satisfaction and loyalty have been extensively studied, as well as the relationships of causal dependence, mediation or moderation between these variables. The aim of our study was to identify possible directions for the causal links between the company's reputation, customer satisfaction and loyalty, both in theory through a literature synthesis, and empirically, through a quantitative research with an exploratory characteristic, on a pilot sample. The study is divided into two components, one theoretical, aimed to analyze the connotations attributed to the three variables in the literature and an empirical one, based on an online survey among a sample of consumers of organic food.
Autor(i):Adriana ZAIŢ, Ioana IRINA
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2016 [Volume 11, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7581

Contul meu Rosetti