|   |   | 

Daniel ŞERBĂNICĂ

1. Cercetarea elementelor sistemului de comunicaţie publicitară / The research of advertising communication system’s elements
Rezumat:Articolul prezentat şi-a propus, în principal, să demonstreze că este mult mai eficient, pentru toate produsele, să se facă apel la cercetare continuă în comunicaţiile publicitare, pentru creşterea nivelului de înţelegere, din partea consumatorilor, a beneficiilor pe care le poate avea un produs nou, decât să nu se folosească în nici un fel aceste studii. Se aduc în discuţie aceste concluzii şi se propun direcţii pentru cercetările viitoare. Rezultatele scot în evidenţă importanţa studiilor în privinţa etapelor de pre-testare şi post-testare a elementelor sistemului de comunicaţii publicitare.

The presented article had the main purpose to demonstrate that it is more effective to use continuous research in advertising communication for all the products to increase consumers’ comprehension of the new product’s benefits than not to use studies. We discuss these findings and outline directions for future research. The results highlight the importance of the studies concerning the pre-testing and the post-testing of the advertising communication system’s elements.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2678
2. O nouă înţelegere a avantajului competitiv / New concepts about competitive advantage
Rezumat:În această lucrare am tratat modul în care s-au schimbat strategiile corporatiste. M-am ocupat de strategiile corporatiste şi stilurile competitive, explicând efectele noilor concepte legate de avantajul competitiv. Acest studiu reprezintă o încercare de evaluare a informaţiilor existente la ora actuală, cu privire la problema avantajului competitiv şi propune câteva direcţii de acţiune.

In this paper I focus how concepts of corporate strategy have changed. I deal with corporate strategy and competitive styles and explain the effects of new concepts of competitive advantage. This study represents an attempt to survey current knowledge concerning the issue of competitive advantage and propose some directions of action.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2006 [Volume 1, Issue 2] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2697
3. Benchmarking în domeniul relaţiilor publice / The Use of Benchmarking in Public Relations
Rezumat:Scopul principal al activităţii de benchmarking în domeniul relaţiilor publice este acela de a genera informaţii utile în efortul organizaţiei de a-şi îmbunătăţi performanţa. Este important să se verifice dacă promovarea în benchmarking este o acţiune necesară sau relevantă, ca urmare a cercetării atente a necesarului de informaţii şi a provocărilor cu care se confruntă departamentul de relaţii publice al organizaţiei. Nevoia de benchmarking în relaţii publice pare să fie asociată, în mod fericit, cu dorinţa liderului organizaţiei de a opera schimbări strategice sau operative, de a oferi dovezi categorice cu privire la efectele sale asupra performanţei în relaţii publice şi-sau cu privire la dimensiunea diferenţelor de performanţă percepute, la nivelul departamentelor de relaţii publice, între diferite organizaţii din aceeaşi ramură industrială.

The prime purpose of PR benchmarking is to generate information which can be used to assist the unit in improving its performance. It is important to assess whether PR benchmarking is a necessary or relevant course of action given a careful consideration of a PR unit’s information needs and challenges. The need to benchmark PR appears to be positively associated with the unit leader’s desire to pursue strategic or operational changes in the function, to demonstrate quantifiable PR performance comparisons, and/or the magnitude of the perceived gap of PR performance between organizations in an industry.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ, Gheorghe MILITARU, Daniel MOISE
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2711
4. Mărci şi strategii de marcă: consideraţii manageriale / Brands and Brand Strategies: Managerial Considerations
Rezumat:În marketingul orientat spre consumatori, mărcile oferă adesea elementele esenţiale pentru a face diferenţa între diferite oferte competitive şi, din acest punct de vedere, ele sunt esenţiale pentru succesul companiei. Aşadar, este important ca managementul de marcă să fie abordat dintr-o perspectivă strategică. Mărcile joacă un rol fundamental în expansiunea pe plan internaţional a oricărei companii. Realizarea unei structuri de brand coerente la nivel internaţional este o componentă cheie a întregii strategii de marketing internaţional a companiei, deoarece ea propune o structură la nivelul altor mărci puternice pentru intrarea pe alte pieţe, pentru asimilarea mărcilor achiziţionate şi adaptarea strategiei de marcă a companiei pe plan internaţional. Această lucrare este o trecere în revistă a literaturii de specialitate, cu scopul de a examina conceptele de marcă , aşa cum sunt ele dezvoltate în management, dar şi natura dinamică a mărcilor, din punctul de vedere al schimbării de strategie, ţinând cont de pretenţiile din ce în ce mai mari ale consumatorilor.

In consumer marketing, brands often provide the primary points of differentiation between competitive offerings, and as such they can be critical to the success of companies. Hence, it is important that the management of brands is approached strategically. Brands play a critical role in a firm's international expansion. A coherent international brand architecture is a key component of the firm's overall international marketing strategy as it provides a structure to leverage strong brands into other markets, assimilate acquired brands, and rationalize the firm's international branding strategy. This paper is a review of the brand literature and his aim is to examine the brand concepts developed by management and the dynamic nature of brands in terms of changing brand strategy and increasing consumer sophistication.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2007 [Volume 2, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2728
5. Câteva scopuri şi obiective în relaţiile publice: un studiu parţial / Some public relations goals and objectives: a partially study
Rezumat:Relaţiile publice ajută societatea noastră complexă, bazată pe pluralism, în luarea deciziilor şi o funcţionare mai eficientă, prin contribuţia lor la înţelegerea reciprocă între grupuri şi instituţii. Acest domeniu ajută la realizarea armoniei între politicile private şi publice. În societate, relaţiile publice sunt de folos unei largi game de instituţii, din afaceri, sindicate, agenţii guvernamentale, asociaţii de voluntari, fundaţii, spitale, şcoli, colegii şi instituţii religioase. Conducerea instituţiilor respective trebuie să înţeleagă atitudinile şi valorile publicului lor ţintă, pentru îndeplinirea scopurilor lor instituţionale. Scopurile înseşi sunt determinate de mediul exterior. Specialiştii din domeniul relaţiilor publice activează în postura de consilieri ai conducerii şi mediatori, ajutând la traducerea ţelurilor private în politici şi acţiuni rezonabile, acceptabile la nivel public.

Public relations help our complex, pluralistic society to reach decisions and function more effective by contributing to mutual understanding among groups and institutions. It serves to bring private and public policies into harmony. Public relations serve a wide variety of institutions in society such as businesses, trade unions, government agencies, voluntary associations, foundations, hospitals, schools, colleges, and religious institutions. The managements of institutions need to understand the attitudes and values of their publics in order to achieve institutional goals. The goals themselves are shaped by external environment. The public relations practitioner acts as a counselor to management and as a mediator, helping translate private aims into reasonable, publicly acceptable policy and action.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2008 [Volume 3, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2733
6. Responsabilitatea socială a corporaţiilor în mediul de afaceri dificil al României / Corporate social responsibility in a difficult Romanian business environment
Rezumat:Scopul acestui articol este identificarea principalelor oportunităţi şi limitări ale Responsabilităţii Sociale a Corporaţiilor (RSC, eng.: CSR) în mediul de afaceri din România.
Contribuţiile acestui articol constă în urmărirea a trei scopuri. Primul scop ar fi să provoace la un nou fel de a gândi despre RSC în România, deoarece abordările răspândite ale acestui concept sunt atât de deconectate de afaceri, încât eclipsează multe dintre marile oportunităţi date companiilor spre a ajuta societatea. În al doilea rând, propune existenţa unei agende sociale pozitive a corporaţiilor care să mute interesul de la alinarea răului la formarea unei strategii corporate prin progres social. În al treilea rând, scoate în evidenţă faptul că o problemă socială, cu cât este mai legată de strategia în afaceri a unei companii, cu atât există o şansă mai mare de a stabiliza resursele unei firme şi a aduce beneficii societăţii.
Articolul se încheie cu anumite concluzii despre practicile şi iniţiativele RSC în România.The purpose of this paper is to identify the main opportunities and limitations of corporate social responsibility (CSR) in the Romanian business environment.

The contributions of this paper consist of the following three aims. First, it challenges a new thinking about CRS in Romania, because the prevailing approaches to this concept are so disconnected from business as to obscure many of the greatest opportunities for companies to benefit society. Second, it proposes that an affirmative corporate social agenda moves from mitigating harm to reinforcing corporate strategy through social progress. Third, it highlights that typically the more closely tied a social issue is to a company’s business, the greater the opportunity to leverage the firm’s resources and benefit society.
The paper ends with some conclusions about the Romanian CSR practices and initiatives.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ, Laurenţiu Dan ANGHEL, Diana Maria VRÂNCEANU, Anca Francisca CRUCERU, Alin STANCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2792
7. Utilizarea relaţiilor publice în sport // Using public relations in sports
Rezumat:Eficiența activității unei companii din domeniul sportiv rezidă în construirea și gestionarea unei relații de durată cu sportivii, spectatorii, sponsorii și comunitatea. Relația cu oricare din acești patru shareholderi poate fi adresată prin intermediul relațiilor publice, tehnică de comunicare în marketing ce bonifică atât compania emițătoare a mesajului, cât și celelalte categorii interesate de bunul mers al acesteia. Scopul acestui articol este de a familiariza  cititorul cu legătura ce există între relaţiile publice şi  sport. El analizează modul în care practicienii de relaţii publice în sport au dezvoltat o serie de strategii şi tactici de succes  pentru a influența gradul de acoperire media, precum şi de a sprijini domeniile sportive. Autorii concluzionează că utilizarea eficientă a relațiilor publice în sport poate genera o transformare, poate facilita poziționarea reprezentanților sportului şi poate menține o susținere continuă a sportului.
 
 
The efficiency of a company’s activity resides in designing and managing a long term relationship with the athletes, spectators, sponsors and community. The relationship with any of these four shareholders can be addressed through public relations, a marketing communication technique that brings value both for the company sending the message, and for other categories interested in its well-being. The purpose of this paper is to introduce the reader to the relationships between PR and sports. It explores how sports public relations practitioners have developed a range of successful strategies and tactics for influencing media coverage, and supporting the sport’s domains. The authors conclude that the effective use of Public Relations in sport can generate conversion, facilitate sport representatives positioning, and maintain continued sport sustenance.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ, Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2016 [Volume 11, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7580

Contul meu Rosetti