|   |   | 

Alina FILIP

1. Specificitate în marketingul serviciilor / Specificity in marketing services
Rezumat:Marketingul serviciilor este una din principalele direcţii de specializare din domeniul de marketing. Caracterul său specific se datorează cerinţelor şi caracteristicilor distincte existente în sectorul economic al serviciilor şi în sectorul de producţie. Principalele diferenţe între bunuri şi servicii sunt următoarele: elementele intangibile care domină crearea de valoare, faptul că produsul numit servicii nu poate fi inventariat, caracterul variabil al informaţiilor şi rezultatelor operaţionale şi imposibilitatea de a separa consumul de servicii de personalul de contact, ceea ce înseamnă că, întotdeauna, clienţii se implică în procesul de producţie. Caracteristicile serviciilor şi tipologia acestora determină modul specific în care pot fi definite, în ansamblul lor, mijloacele specifice marketingului.

Marketing services is one of the main direction of marketing specialization process. Its specificity is due to the distinct characteristics and tasks existing in the services sector economy and the manufacturing sector. Those main differences that can be identified between goods and services are: the intangible elements that dominate value creation, the fact that service product cannot be inventoried, the variability in the operational inputs or outputs and the inseparability of services consumption from the contact personnel, which means that customers may be involved in the production process. Services characteristics and tipology determines a specific way in which the marketing-mix tools will be definied.
Autor(i):Alina FILIP, Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2680
2. Evoluţia metodelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice marketingului tradiţional conform cerinţelor marketingului relaţional / The development of the traditional marketing methods, techniques and instruments according to the relationship marketing requirements
Rezumat:Abordarea obişnuită a proceselor organizaţionale, atât din punctul de vedere al marketingului cât şi al managementului, îşi găsesc o confirmare absolută prin marketingul relaţional. Scopul acestei lucrări este acela de a evidenţia schimbările necesare, cerute de marketingul relaţional pentru orientarea pe piaţă a unei companii, ţinând cont de două elemente majore: importanţa tuturor celor care sunt interesaţi de dezvoltarea firmei (deţinători de acţiuni, angajaţi ai companiei, furnizori etc), nu numai din partea clientului, şi relaţia pe termen lung pe care compania trebuie să o creeze cu aceştia.

The common approach, both from the marketing and management point of view, regarding the organizational processes find an absolute confirmation in the relationship marketing. The scope of this paper is to point out the necessary changes, required by the relationship marketing, to be made in the marketing orientation of a company taking into account two major elements – the importance of all the stakeholders (like shareholders, company’s employees, suppliers, etc.), not only the one of the client, and the long term relationship that the company has to develop with those stakeholders.
Autor(i):Alina FILIP, Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2006 [Volume 1, Issue 2] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2696
3. Retenţia şi loializarea clientelei financiar-bancare. Trăsături definitorii, importanţă şi beneficii / Customer retention and customer loyalty in the financial services industry: Definitions, importance and benefits
Rezumat:Loialitatea consumatorului este obiectivul cheie în teoria marketingului relaţional. Această lucrare scoate în evidenţă definiţiile şi principalele diferenţe între retenţia consumatorilor şi loialitatea consumatorilor în marketingul serviciilor financiare. Se insistă şi asupra necesităţii unei abordări segmentare a portofoliului de clienţi şi a faptului că profitabilitatea unei bănci depinde de valoarea unui mic procent din cei mai buni clienţi ai săi. Beneficiile păstrării clienţilor valoroşi sunt: o mai mare stabilitate a organizaţiei – datorită deciziei achiziţiilor obişnuite, şi mai mult feedback din partea clienţilor; o rată de creştere mai mare pentru companie – datorită concentrării clienţilor asupra achiziţiilor lor şi unor păreri favorabile; în sfârşit, o profitabilitate mai mare – prin reduceri de costuri şi creştere de venituri.

Customer loyalty is a key objective of the relationship marketing theory. This paper highlights the definitions and main differences between customer retention and customer loyalty in financial services marketing. It also reveals the need for a segmentation approach of the customer portfolio and the fact that banks’ profitability depends on the value of a small percentage of its best clients. The benefits of keeping valuable customers are considered to be: more stability for the organization – due to the habitual purchase decision, and increased customer feedback; a higher growth rate for the company – due to customer concentration of their purchases and favourable word of mouth; and finally more profitability - through cost savings and revenue increases.
Autor(i):Alina FILIP, Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2708
4. Implementarea strategiilor de marketing sportiv – abordare relaţională / The implementation of sports marketing strategies – a relationship based approach
Rezumat:Creşterea participării populaţiei la sport şi dezvoltarea finanţării private în domeniul sportiv au determinat crearea unei pieţe largi, în cadrul căreia marketingul sportiv joacă un rol central. Însă un produs sportiv de calitate se poate obţine numai printr-o conlucrare perfectă între organizaţiile implicate în oferirea acestuia, de aceea, şi în sport, este necesar să se ia în considerare nu numai clientul, ci şi ceilalţi partenerii de afaceri, cu care să se construiască o relaţie de durată. Acestea sunt cele mai importante criterii de aplicare a marketingului relaţional, lucrarea de faţă încercând să evidenţieze modul în care ele pot fi puse în aplicare în cadrul marketingului sportiv.

The growth of people attendance in sports and the private financing development in sport helped creating a large market where marketing plays a central role. However, a quality sports product can be offered only through a perfect collaboration between the involved organizations, which is why, in sports as well, it is necessary to take into account not only the customer, but also the business partners, with whom must be built a long term relationship. These are the most important relationship marketing criteria, this paper trying to emphasize the way they can be implemented in the sports marketing.
Autor(i):Alina FILIP, Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2713
5. Formarea şi dezvoltarea relaţiilor cu clienţii / Establishing and developing customer relationships
Rezumat:Subiectul lucrării se încadrează în tendinţele actuale de dezvoltare a ştiinţei marketingului constând în reorientarea strategiilor de afaceri către crearea unui portofoliu de relaţii profitabile, de natură să consolideze poziţia şi stabilitatea organizaţiei în mediul de afaceri. Accentul este pus pe identificarea conţinutului relaţiilor, pe înţelegerea importanţei asociate gestiunii episoadelor critice, precum şi pe descrierea stadiilor ce alcătuiesc ciclul de viaţă al unei relaţii. Clienţii se pot afla în diferite etape ale relaţiei de afaceri, ceea ce implică o abordare diferenţiată din partea organizaţiei. Încrederea şi angajamentul, sunt considerate caracteristici principale ale relaţiilor ce ating stadii ridicate de dezvoltare.

The subject of the paper relates to the current trends in the development of marketing science consisting in the reorientation of business strategies toward the development of a portfolio of profitable relationships, with the aim of strengthening companies’ position and stability. The focus is on identifying the content of relationships, understanding the importance of managing critical episodes and on the description of stages that form the relationship life cycle. Customers may have a different evolution on the relationship stages, fact which requires distinct organizational approaches. Trust and commitment are considered main characteristics of relationships that reach higher stages of development.
Autor(i):Alina FILIP
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2758
6. Aplicabilitatea marketingului relaţional pe piaţa business to business / Relationship marketing applicability in business to business market
Rezumat:Piaţa business to business este considerată un domeniu predilect de aplicare a marketingului relaţional. În esenţă, cumpărătorii tind să prefere derularea unor schimburi tranzacţionale în condiţiile în care piaţa de aprovizionare este stabilă şi competitivă, decizia de cumpărare este simplă, iar produsele achiziţionate nu sunt suficient de importante astfel încât să afecteze competenţele de bază ale companiei. În contrast, clienţii organizaţionali optează pentru relaţii de colaborare atunci când piaţa de aprovizionare este dinamică, afectată de schimbări tehnologice rapide, există un număr redus de alternative de cumpărare, atât complexitatea deciziei de cumpărare, cât şi importanţa strategică a produselor cumpărate sunt ridicate.

Business to business market is considered to be a favorite field of application for relationship marketing. Essentially, customers have a preference for transactional exchanges when the supply market is stable and competitive, when the buying decision is simple, and the purchased products are not significant enough to affect the basic skills of the company. In contrast, organizational clients opt for collaborative relationships when the supply market is dynamic and is affected by rapid technological transformations, when there are a limited number of purchase alternatives and both the complexity of the buying decision and the strategic importance of the products purchased are high.
Autor(i):Alina FILIP
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2011 [Volume 6, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2805
7. Segmentarea pieţei – proces fundamental în marketingul business to business / Market segmentation – fundamental process in business to business marketing
Rezumat:Pieţele de afaceri sunt alcǎtuite din cumpǎrǎtori cu caracteristici, nevoi, obiective şi cerinţe variate. În esenţǎ, aceste diferenţe vor ghida furnizorii în stabilirea strategiilor de marketing adecvate, pentru a rǎspunde aşteptǎrilor particulare ale segmentelor de clienţi ce alcătuiesc publicul ţintă. Segmentarea pieţelor business este un proces desfăşurat secvenţial. Prima etapǎ, este cunoscutǎ sub numele de macrosegmentare şi implicǎ utilizarea unor variabile de segmentare uşor observabile, cum sunt caracteristicile geografice şi demografice ale prospecţilor. Microsegmentarea este cea de-a doua etapă şi urmăreşte delimitarea unor grupuri omogene de cumpărători organizaţionali în interiorul macrosegmentelor relevante, prin utilizarea unor criterii individuale şi relaţionale.

Business markets consist of buyers which exhibit various characteristics, needs, objectives and requests. In essence, these differences will guide the providers to develop appropriate marketing strategies to meet the particular expectations of the customer segments that form the target audience. Business market segmentation is a process carried out sequentially. The first stage is known as macro segmentation and involves the use of easily observable variables, such as geographic and demographic characteristics of prospects. The micro segmentation is the second stage and aims to delineate homogenous groups of organizational buyers within relevant macro segments, by using individual and relational criteria.
Autor(i):Alina FILIP
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2012 [Volume 7, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2834

Contul meu Rosetti