|   |   | 

Mihaela CONSTANTINESCU

1. Specificitate în marketingul serviciilor / Specificity in marketing services
Rezumat:Marketingul serviciilor este una din principalele direcţii de specializare din domeniul de marketing. Caracterul său specific se datorează cerinţelor şi caracteristicilor distincte existente în sectorul economic al serviciilor şi în sectorul de producţie. Principalele diferenţe între bunuri şi servicii sunt următoarele: elementele intangibile care domină crearea de valoare, faptul că produsul numit servicii nu poate fi inventariat, caracterul variabil al informaţiilor şi rezultatelor operaţionale şi imposibilitatea de a separa consumul de servicii de personalul de contact, ceea ce înseamnă că, întotdeauna, clienţii se implică în procesul de producţie. Caracteristicile serviciilor şi tipologia acestora determină modul specific în care pot fi definite, în ansamblul lor, mijloacele specifice marketingului.

Marketing services is one of the main direction of marketing specialization process. Its specificity is due to the distinct characteristics and tasks existing in the services sector economy and the manufacturing sector. Those main differences that can be identified between goods and services are: the intangible elements that dominate value creation, the fact that service product cannot be inventoried, the variability in the operational inputs or outputs and the inseparability of services consumption from the contact personnel, which means that customers may be involved in the production process. Services characteristics and tipology determines a specific way in which the marketing-mix tools will be definied.
Autor(i):Alina FILIP, Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2680
2. Evoluţia metodelor, tehnicilor şi instrumentelor specifice marketingului tradiţional conform cerinţelor marketingului relaţional / The development of the traditional marketing methods, techniques and instruments according to the relationship marketing requirements
Rezumat:Abordarea obişnuită a proceselor organizaţionale, atât din punctul de vedere al marketingului cât şi al managementului, îşi găsesc o confirmare absolută prin marketingul relaţional. Scopul acestei lucrări este acela de a evidenţia schimbările necesare, cerute de marketingul relaţional pentru orientarea pe piaţă a unei companii, ţinând cont de două elemente majore: importanţa tuturor celor care sunt interesaţi de dezvoltarea firmei (deţinători de acţiuni, angajaţi ai companiei, furnizori etc), nu numai din partea clientului, şi relaţia pe termen lung pe care compania trebuie să o creeze cu aceştia.

The common approach, both from the marketing and management point of view, regarding the organizational processes find an absolute confirmation in the relationship marketing. The scope of this paper is to point out the necessary changes, required by the relationship marketing, to be made in the marketing orientation of a company taking into account two major elements – the importance of all the stakeholders (like shareholders, company’s employees, suppliers, etc.), not only the one of the client, and the long term relationship that the company has to develop with those stakeholders.
Autor(i):Alina FILIP, Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2006 [Volume 1, Issue 2] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2696
3. Retenţia şi loializarea clientelei financiar-bancare. Trăsături definitorii, importanţă şi beneficii / Customer retention and customer loyalty in the financial services industry: Definitions, importance and benefits
Rezumat:Loialitatea consumatorului este obiectivul cheie în teoria marketingului relaţional. Această lucrare scoate în evidenţă definiţiile şi principalele diferenţe între retenţia consumatorilor şi loialitatea consumatorilor în marketingul serviciilor financiare. Se insistă şi asupra necesităţii unei abordări segmentare a portofoliului de clienţi şi a faptului că profitabilitatea unei bănci depinde de valoarea unui mic procent din cei mai buni clienţi ai săi. Beneficiile păstrării clienţilor valoroşi sunt: o mai mare stabilitate a organizaţiei – datorită deciziei achiziţiilor obişnuite, şi mai mult feedback din partea clienţilor; o rată de creştere mai mare pentru companie – datorită concentrării clienţilor asupra achiziţiilor lor şi unor păreri favorabile; în sfârşit, o profitabilitate mai mare – prin reduceri de costuri şi creştere de venituri.

Customer loyalty is a key objective of the relationship marketing theory. This paper highlights the definitions and main differences between customer retention and customer loyalty in financial services marketing. It also reveals the need for a segmentation approach of the customer portfolio and the fact that banks’ profitability depends on the value of a small percentage of its best clients. The benefits of keeping valuable customers are considered to be: more stability for the organization – due to the habitual purchase decision, and increased customer feedback; a higher growth rate for the company – due to customer concentration of their purchases and favourable word of mouth; and finally more profitability - through cost savings and revenue increases.
Autor(i):Alina FILIP, Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2708
4. Implementarea strategiilor de marketing sportiv – abordare relaţională / The implementation of sports marketing strategies – a relationship based approach
Rezumat:Creşterea participării populaţiei la sport şi dezvoltarea finanţării private în domeniul sportiv au determinat crearea unei pieţe largi, în cadrul căreia marketingul sportiv joacă un rol central. Însă un produs sportiv de calitate se poate obţine numai printr-o conlucrare perfectă între organizaţiile implicate în oferirea acestuia, de aceea, şi în sport, este necesar să se ia în considerare nu numai clientul, ci şi ceilalţi partenerii de afaceri, cu care să se construiască o relaţie de durată. Acestea sunt cele mai importante criterii de aplicare a marketingului relaţional, lucrarea de faţă încercând să evidenţieze modul în care ele pot fi puse în aplicare în cadrul marketingului sportiv.

The growth of people attendance in sports and the private financing development in sport helped creating a large market where marketing plays a central role. However, a quality sports product can be offered only through a perfect collaboration between the involved organizations, which is why, in sports as well, it is necessary to take into account not only the customer, but also the business partners, with whom must be built a long term relationship. These are the most important relationship marketing criteria, this paper trying to emphasize the way they can be implemented in the sports marketing.
Autor(i):Alina FILIP, Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2713
5. Caracterizarea sistemului de sponsorizare a Mişcării Olimpice din România / The characteristics of the sponsorship system within the Romanian Olympic Movement
Rezumat:Sponsorizarea olimpică este caracterizată de relaţia dintre Mişcarea Olimpică şi organizaţiile ce îşi oferă suportul lor atât pentru promovarea valorilor olimpice, cât şi pentru organizarea activităţilor sportive cuprinse în Mişcarea Olimpică. Sistemul de sponsorizare de la nivelul COSR trebuie să fie în perfectă concordanţă cu cel implementat de Comitetul Internaţional Olimpic, existând o serie de reguli ce trebuie respectate, astfel încât să nu fie afectate relaţiile cu principalii sponsori ai Mişcării Olimpice. Necesitatea unei cercetări motivaţionale în rândul organizaţiilor-sponsor al COSR pleacă de la faptul că o ofertă este cu atât mai bună cu cât este mai adaptată cerinţelor clientului.

The Olympic sponsorship is characterized by the relationship between the Olympic Movement and the organizations that are offering their support to promote the Olympic assets and to organize the sporting activities comprised in the Olympic Movement. The sponsorship system at COSR level must be in perfect coordination with the one implemented by the International Olympic Committee, as there are a series of rules that must be followed in order for the relationship with the main sponsors not to be affected. The need for a motivational research within the sponsoring organizations of COSR arises from the fact that an offer improves in quality when it is adapted to the customer demands.
Autor(i):Mihaela CONSTANTINESCU, Violeta SZEKELY
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2760
6. Legătura dintre calitatea vieţii şi etica în marketing / The relationship between quality of life and marketing ethics
Rezumat:Calitatea vieţii este definită de specialiştii din aria marketingului în principal prin intermediul relaţiei care se construieşte între satisfacţia consumatorului şi calitatea vieţii acestuia. Principiile calităţii vieţii se regăsesc în numeroase specializări ale marketingului, astfel că pot fi identificate şi în tehnicile şi instrumentele specifice eticii în marketing, prin intermediul căreia sunt construite norme de conduită pe care companiile trebuie să le aplice pentru a răspunde noilor cerinţe ale pieţei şi a obţine satisfacţia clienţilor. Comportamentul etic trebuie să se regăsească la nivelul fiecărei componente a mixului de marketing (produs, preţ, distribuţie, promovare), precum şi în procesul cercetării de marketing.

The quality of life is defined by marketing specialists mainly through the relationship that exists between consumer satisfaction and the quality of the consumer’s life. The principles of quality of life are reflected in many marketing specializations, therefore also in the specific techniques and instruments of marketing ethics, through which rules of conduct are being established to be applied by companies that want to meet the market’s new requirements and customer’s satisfaction. Ethical behavior must be reflected at the level of each component of the marketing mix (product, price, distribution and promotion), and also in the process of marketing research.
Autor(i):Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2011 [Volume 6, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2813
7. Criza economică – implicaţii asupra metodelor şi instrumentelor utilizate în studiul calităţii vieţii
Autor(i):Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Economie teoretică şi aplicată 8/2012 [Volume 7, Issue 8]
Cod citare:4455
8. Segmentarea în sport – analiza comportamentului consumatorului de sport // Segmentation in Sports – Analyzing the Behavior of the Sport’s Consumer
Rezumat:Sportul este un domeniu divers, care poate varia de la o implicare de 100% în calitate de jucător, până la a cumpăra echipament sportiv pentru activităţile de zi cu zi, astfel că a fi consumator de sport parte presupune atât o implicare activă (practicarea sportului), cât şi o implicare pasivă (participarea la evenimente sportive în calitate de spectator sau urmărirea acestora la televizor). Aceasta varietate conduce la necesitatea unei segmentări detaliate pe piaţa sportivă, pentru a putea implementa un proces cât mai coerent de ţintire a consumatorilor cu instrumentele de marketing adecvate. Acest articol prezintă rezultatele unei cercetării de marketing pe piaţa românească ce analizează comportamentul consumatorului de sport, implicaţiile acestuia în industria sportivă, precum şi modul în care sportul îi influenţează procesul decizional.


Sport is a multifarious domain that can range from 100% involvement as a player to buying sports equipment for everyday life activities, therefore the sport’s consumer can have an active involvement (practicing a sport) or a passive one (taking part in sports as a spectator or watching sport on TV), fact that brings the necessity of a segmentation process in order to better target the individual with the right marketing tools. This paper presents the results of a marketing research on the Romanian market that analyses the behavior of the sport’s consumer, his involvement in the sports industry and the way sports influences his life decisions. 
Autor(i):Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2013 [Volume 8, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:5800
9. Tânărul consumator de sport – face sport sau doar se uită? // The young sport consumer: doing or watching sports?
Rezumat:Una din cele mai importante probleme ale secolului este sedentarismul, cu atât mai mult dacă este vorba de generația tânără. Aceasta tinde să migreze de la o formă activă de implicare în sport la una pasivă, urmărind evenimentele sportive în calitate de spectator sau telespectator. Acest articol prezintă rezultatele unei cercetări cantitative a comportamentului tânărului consumator de sport, pentru a identifica sporturile ce se bucură încă de atractivitate în rândul tinerilor şi cum se implică aceştia – jucând sau, mai degrabă, urmărind de pe margine. Rezultatele cercetării pot sta la baza unei strategii de promovare a unei vieţi active şi de reducere a sedentarismului.
 
 
One of the most important issue nowadays concerns sedentarism, especially when talking about young people. They tend to migrate from an active involvement in sport activities to a passive one (as a spectator or a TV viewer). This paper presents the results of a quantitative research regarding youth sport behaviour, in order to identify which are the sports that are still appealing for young people and how do they commit to this activity – playing or rather watching from the sidelines. These results can be used in a marketing campaign promoting an active life and reducing sedentarism. 
Autor(i):Mihaela CONSTANTINESCU, Ştefan Claudiu CĂESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2014 [Volume 9, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:6795
10. Utilizarea relaţiilor publice în sport // Using public relations in sports
Rezumat:Eficiența activității unei companii din domeniul sportiv rezidă în construirea și gestionarea unei relații de durată cu sportivii, spectatorii, sponsorii și comunitatea. Relația cu oricare din acești patru shareholderi poate fi adresată prin intermediul relațiilor publice, tehnică de comunicare în marketing ce bonifică atât compania emițătoare a mesajului, cât și celelalte categorii interesate de bunul mers al acesteia. Scopul acestui articol este de a familiariza  cititorul cu legătura ce există între relaţiile publice şi  sport. El analizează modul în care practicienii de relaţii publice în sport au dezvoltat o serie de strategii şi tactici de succes  pentru a influența gradul de acoperire media, precum şi de a sprijini domeniile sportive. Autorii concluzionează că utilizarea eficientă a relațiilor publice în sport poate genera o transformare, poate facilita poziționarea reprezentanților sportului şi poate menține o susținere continuă a sportului.
 
 
The efficiency of a company’s activity resides in designing and managing a long term relationship with the athletes, spectators, sponsors and community. The relationship with any of these four shareholders can be addressed through public relations, a marketing communication technique that brings value both for the company sending the message, and for other categories interested in its well-being. The purpose of this paper is to introduce the reader to the relationships between PR and sports. It explores how sports public relations practitioners have developed a range of successful strategies and tactics for influencing media coverage, and supporting the sport’s domains. The authors conclude that the effective use of Public Relations in sport can generate conversion, facilitate sport representatives positioning, and maintain continued sport sustenance.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ, Mihaela CONSTANTINESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2016 [Volume 11, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:7580

Contul meu Rosetti