|   |   | 

Răzvan ANGHEL

1. Probleme de practică neunitară. Aspecte procedurale privind soluţionarea cererilor de suspendare provizorie a executării hotărârilor judecătoreşti împotriva cărora a fost declarat apel. Recurs în interesul legii promovat
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Pandectele Săptămânale 1/2015 [Volume 10, Issue 1]
Cod citare:6828
2. Încetarea raporturilor de serviciu prin decizia unilaterală a angajatorului. Limitarea în timp a dreptului de a contesta măsura. Data de la care curge termenul de contestare. Decizia de inadmisibilitate pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Nicolae Popa contra României. Jurisprudenţă naţională
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 4/2014 [Volume 9, Issue 4]
Cod citare:6859
3. Procedura revizuirii pensiilor. Condiţii. Obligativitatea formulării unei cereri de revizuire adresate casei de pensii înainte de sesizarea instanţei. Compatibilitatea procedurii cu Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Instanţa:Curtea de Apel Constanţa, secţia I civilă, decizia civilă nr. 112/AS din 30 septembrie 2014, rezumat: judecător Răzvan Anghel
Publicat în:Revista de Drept Social 4/2014 [Volume 9, Issue 4]
Cod citare:6860
4. Activitate desfăşurată în unităţile din domeniul chimiei şi petrochimiei. Încadrarea în grupa II de muncă. Reducerea vârstei standard de pensionare
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Instanţa:Curtea de Apel Constanţa, secţia I civilă, decizia civilă nr. 122/As din 07 octombrie 2014, rezumat: judecător Răzvan Anghel
Publicat în:Revista de Drept Social 4/2014 [Volume 9, Issue 4]
Cod citare:6861
5. Probleme de practică judiciară neunitară. Plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii, având ca obiect drepturi salariale, efectuată în conformitate cu acte normative cu caracter special. Efectele plăţilor parţiale asupra cursului prescripţiei extinctive a dreptului de a solicita dobânda legală pentru aceste sumele. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 4/2014 [Volume 9, Issue 4]
Cod citare:6863
6. Cerere de constatare a caracterului abuziv al naţionalizării unui imobil. Inadmisibilitatea cererii în situaţia în care exista posibilitatea formulării unei acţiuni în realizare. Compatibilitatea cu Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Decizia pronunţată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cauza Oranka Pall împotriva României
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Pandectele Săptămânale 2/2015 [Volume 10, Issue 2]
Cod citare:6952
7. Distincţia dintre normele de competenţă şi normele privind compunerea completului în raport de specializarea acestuia. Consecinţele încălcării acestor norme. Ordinea de soluţionare a excepţiilor. Soluţionarea cu prioritate a excepţiei netimbrării. Imposibilitatea invocării greşitei stabiliri a cuantumului taxei judiciare de timbru pe calea recursului
Rezumat:1. Competenţa materială nu se raportează la persoana judecătorilor care intră în constituirea completului, ci nivelul instanţei în ierarhia instanţelor judecătoreşti iar maniera de distribuire a cauzelor în funcţie de o anumită specializare a magistraţilor în anumite materii sau domenii ale dreptului ţine de organizarea judiciară şi nu reprezintă norme de competenţă în sensul avut în vedere de legiuitor. Totuşi, şi aceste dispoziţii au caracter organic şi imperativ, astfel că încălcarea lor atrage pronunţarea unei hotărâri nule şi presupune imperativul rejudecării cauzei de către un judecător specializat în materia procesului determinată după natura obiectului său.
2. În situaţia în care se invocă, în acelaşi timp, mai multe excepţii procesuale, trebuie rezolvate mai întâi excepţiile referitoare la învestirea instanţei, cum este şi excepţia de netimbrare sau de insuficientă timbrare, apoi excepţia de necompetenţă sau excepţiile privind compunerea sau constituirea instanţei, întrucât instanţa nu poate să pună în discuţia părţilor alte probleme legate de judecarea cauzei deduse spre soluţionare înainte de a fi plătită taxa judiciară de timbru.
3. Dacă partea nu a înţeles să uziteze de calea de atac a reexaminării, special reglementată pentru verificarea modului de stabilire a taxei judiciare de timbru, ea nu mai are deschisă o altă cale de atac prin care să aducă în discuţie aspectele legate de problema timbrajului, întrucât legea obligă ca aspectele legate de timbraj să fie soluţionate în mod irevocabil pe calea cererii de reexaminare, în faţa instanţei unde s-a ridicat problema modalităţii în care trebuie stabilită taxa de timbru, iar nu în căile de atac.
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Instanţa:Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 2288 din 19 septembrie 2014, rezumat: judecător Răzvan Anghel
Publicat în:Pandectele Săptămânale 2/2015 [Volume 10, Issue 2]
Cod citare:6954
8. Contestaţie în anulare. Invocarea omisiunii de a analiza unele dintre motivele de recurs. Analizarea recursului în limitele impuse de o hotărâre irevocabilă anterioară
Rezumat:Nu se poate considera că instanţa de recurs a omis din greşeală să analizeze unele motive de recurs în situaţia în care aceasta în mod deliberat nu a analizat acele motive ca urmare a faptului că acestea vizau aspecte stabilite anterior, cu putere de lucru judecat, printr-o decizie de casare, ce nu mai puteau fi repuse în discuţie în rejudecare
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Instanţa:Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr.2290/19.09.2014, rezumat: judecător Răzvan Anghel
Publicat în:Pandectele Săptămânale 2/2015 [Volume 10, Issue 2]
Cod citare:6955
9. Calculul pensiilor. Veniturile care pot fi avute în vedere la determinarea punctajului lunar sinteză de practică judiciară
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 1/2015 [Volume 10, Issue 1]
Cod citare:7007
10. Calculul pensiilor. Valorificarea veniturilor realizate obţinute în regim de lucru prelungit. Aplicabilitatea Deciziei nr. 5/2010 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în recurs în interesul legii după intrarea în vigoare a Legii nr. 263/2010. Principiul contributivităţii
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Instanţa:Curtea de Apel Constanţa, secţia I civilă, decizia civilă nr. 183/AS din 18 noiembrie 2014, rezumat: judecător Răzvan Anghel
Publicat în:Revista de Drept Social 1/2015 [Volume 10, Issue 1]
Cod citare:7010
11. Majorarea punctajului pentru activitatea desfăşurată în grupa I sau II de muncă. Condiţiile acordării beneficiului prevăzut de art.169 din Legea nr. 263/2010
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Instanţa:Curtea de Apel Constanţa, secţia I civilă, decizia civilă nr. 181/AS din 18 noiembrie 2014, rezumat: judecător Răzvan Anghel
Publicat în:Revista de Drept Social 1/2015 [Volume 10, Issue 1]
Cod citare:7011
12. Probleme de practică judiciară neunitară. Salarizarea personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ după intrarea în vigoare a legii nr. 63/2011
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 1/2015 [Volume 10, Issue 1]
Cod citare:7012
13. Expropriere. Modul de determinare a preţului cu care se vând în mod obişnuit imobilele în zona respectivă şi a cuantumului despăgubirilor. Criterii şi elemente probatorii – Observaţii referitoare la efectele deciziei nr.12/2015 pronunţate de Curtea Constituţională
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Instanţa:Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia I civilă, decizia nr. 3242 din 20 noiembrie 2014, rezumat şi notă: judecător Răzvan Anghel
Publicat în:Pandectele Săptămânale 3/2015 [Volume 10, Issue 3]
Cod citare:7031
14. Inadmisibilitatea recursului în unele materii reglementate de legi speciale. Consecinţele aplicării Legii nr.76/2012 pentru punerea în aplicare a noului Cod de procedură civilă. Examen jurisprudenţial
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Pandectele Săptămânale 3/2015 [Volume 10, Issue 3]
Cod citare:7032
15. Calcularea pensiilor. Beneficiul majorării punctajului lunar pentru stagiul de cotizare realizat în anumite condiţii. Sinteză de practică judiciară
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 2/2015 [Volume 10, Issue 2]
Cod citare:7146
16. Pensia socială minimă garantată. Condiţia ca asiguratul să aibă domiciliul pe teritoriul României
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Instanţa:Curtea de Apel Constanţa, secţia I civilă, decizia nr. 74/AS din 24 martie 2015, rezumat: judecător Răzvan Anghel
Publicat în:Revista de Drept Social 2/2015 [Volume 10, Issue 2]
Cod citare:7151
17. Asigurarea unui termen previzibil şi rezonabil de soluţionare a proceselor în care se aplică noul Cod de procedură civilă. Mijloace administrative şi legale de management al cauzelor
Rezumat:Intrarea în vigoare a noului Cod de procedură civilă a determinat modificări semnificative ale organizării administrative a activităţii instanţelor, în special în privinţa circuitului dosarelor şi înscrisurilor, a repartizării aleatorii a acestora şi fixării primului termen de judecată şi a responsabilităţii managementului cauzelor. Având în vedere perioada tranzitorie în care vechiul şi noul Cod de procedură civilă au fost aplicate în paralel, în funcţie de data începerii procesului, pentru evitarea riscului dublării volumului de activitate şi pentru a continua aplicarea programului privind volumul optim de muncă şi asigurării calităţii în instanţele judecătoreşti, s-a identificat o modalitate tehnică de repartizare echilibrată a cauzelor pe unitate de timp şi complet. Punerea în aplicare a acestei metode, însă, a evidenţiat anumite vulnerabilităţi de natură a afecta realizarea principiului soluţionării cauzelor într-un termen optim şi previzibil, adoptându-se măsuri de corecţie de către Consiliul Superior al Magistraturii şi instanţe.
Articolul prezintă implicaţiile intrării în vigoare a noului Cod de procedură civilă din punct de vedere al managementului cauzelor, problemele ivite şi soluţiile posibile, respectiv măsurile administrative şi mijloacele legale de management al cauzelor şi totodată de management al schimbării în instanţe, pentru adaptarea organizării administrative la exigenţele noii proceduri.
 

The new Romanian Civil procedure cod entry into force has determined significant changes in the administrative organization of the courts activity, especially in regard of the files and documents circuit, the random repartition of cases, the way the day of the firs hearing is set and the case management responsibilities. Taking in consideration the transitory period during which the old and the new Civil procedure code were both applicable, depending of the start date of the litigation, in order to continue the implementation of the optimum caseload and quality program in courts and to avoid the risk of doubling the workload, there was identified a technical method to ensure a balanced allocation of the cases to the judges in a specific time unit. Implementing this method has brought into light some vulnerabilities that could affect the principle that impose to solve the cases in a reasonable and predictable time, so the Superior Council of Magistracy and the courts took correction measures.
The article presents the new Romanian Civil procedure cod entry into force implications as regards to the case management, problems encountered and possible solutions, respectively administrative measures and legal means of case management and, in the same time, of change management in the courts of law, in order to adapt the administrative organisation to the new procedure requirements.
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2015 [Volume 10, Issue 3] (iulie-septembrie), Pandectele Săptămânale 12/2015 [Volume 10, Issue 12]
Cod citare:7259
18. Determinarea obiectului jurisdicţiei muncii. Natura unor litigii şi competenţa de soluţionare a acestora. Sinteză de practică judiciară
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 3/2015 [Volume 10, Issue 3]
Cod citare:7262
19. Modul de calcul al indemnizaţiei de şomaj. Probleme ivite în practica judiciară. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 4/2015 [Volume 10, Issue 4]
Cod citare:7353
20. Dobânda aplicabilă sumelor cuvenite asiguraţilor cu titlu de diferenţe de drepturi de pensie. Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Grigoriou – Kanari contra Greciei. Jurisprudenţă naţională
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 4/2015 [Volume 10, Issue 4]
Cod citare:7354
21. Consecinţele emiterii de către Curtea de Conturi a unei decizii prin care se consideră că acordarea anumitor drepturi angajaţilor, în baza contractului colectiv de muncă, contravine legii. Probleme ivite în practica judiciară. Sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 1/2016 [Volume 11, Issue 1]
Cod citare:7445
22. Discriminare pe criteriul genului în raporturile de muncă. Concedierea determinată de desfiinţarea locului de muncă a unei salariate care a efectuat concediul pentru creşterea copilului
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 1/2016 [Volume 11, Issue 1]
Cod citare:7447
23. Omisiunea autorităţii administrative de a pune în executare o decizie jurisdicţională prin care aceasta este obligată la recalcularea pensiei. Hotărârea Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza Kantarelis contra Greciei. Jurisprudenţă naţională
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 2/2016 [Volume 11, Issue 2]
Cod citare:7585
24. Executarea unei hotărâri judecătoreşti prin care s-a stabilit obligaţia angajatorului de a plăti, unui fost angajat, o alocaţie lunară precum şi un mod de actualizare a cuantumului acesteia în viitor. Consecinţele modificării modului de actualizare ca urmare a adoptării unui act normativ nou. Hotărârea CEDO în cauza Gusakova contra Rusiei. Jurisprudenţă naţională
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 4/2016 [Volume 11, Issue 4]
Cod citare:7698
25. Unele aspecte privind nulitatea contractelor colective de muncă încheiate în cadrul unor instituţii publice. Jurisprudenţă comparată // Some issues concerning the nullity of collective labor agreements concluded within public institutions. Comparative case-law
Rezumat:Pornind de la cele statuate de Înalta Curtea de Casaţie şi Justiţie într-o hotărâre preliminară pentru soluţionarea unor chestiuni de drept, prin care a stabilit, în esenţă, că instanţa poate şi trebuie să invoce din oficiu nulitatea unor clauze din contractul colectiv de muncă încheiat la nivelul instituţiilor publice, atunci când sunt încălcate normele legale privind salarizarea, în toată perioada în care efectele contractului pot fi invocate şi cu efecte pentru trecut, autorul prezintă comparativ jurisprudenţa anterioară a Curţii Constituţionale şi a Curţii Europene a Drepturilor Omului în referire la invocarea de către instanţe din oficiu şi după o perioadă mare de timp a nulităţii unui contractul colectiv de muncă, din perspectiva dreptului de asociere sindicală protejat de art. 11 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Extrasele din jurisprudenţă sunt însoţite de comentariile autorului în referire la modul în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului ar putea analiza raportul de proporţionalitate între scopul urmărit, respectiv protecţia resurselor financiare publice, şi mijloacele folosite.
 

Beginning from a preliminary ruling of the Romanian High Court of Justice and Cassation, where the later stated that the lower courts may and should invoke ex officio ant with effects ex tunc, the invalidity of any clause of a collective labour agreement that is contrary to the law regulating salaries in public institutions, whenever the effects of the collective contract may be invoked, the author presents comparatively previous judgements of the Romanian Constitutional Court and of the European Court of Human Rights regarding the consequences of the annulment of a collective agreement bycourts invoking the nullity ex officio and after a long period of applications, from the perspective of the freedom of association in trade unions protected by article 11 of the European Convention on Human Rights. The case law samples are accompanied by the author commentary regarding the manner the European Court of Human Rights may analyse the existence of a reasonable relationship of proportionality between the means employed and the aim sought to be achieved.
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 1/2017 [Volume 12, Issue 1]
Cod citare:7760
26. Termen de decădere pentru solicitarea ajutorului de şomaj. Momentul de la care curge acest termen în cazul stabilirii datei încetării raporturilor de muncă printr-o hotărâre judecătorească. Hotărârea CEDO în cauza Muić c. Croaţia // Time limit for claiming unemployment benefit. The time from which this period runs when the date of termination of the employment relationship is determined by a court order. The ECHR Judgement in the Case of Muić v. Croaţia
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 2/2017 [Volume 12, Issue 2]
Cod citare:7795
27. Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în jurisprudenţa britanică // Delimiting Working Time from Rest Time in British Jurisprudence
Rezumat:Articolul prezintă în sinteză unele soluţii ale instanţelor britanice privind delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă, considerate relevante prin modul în care sunt aplicate principiile desprinse din jurisprudenţa CJUE în această materie şi maniera în care este dezvoltat conceptul de timp de lucru. Aceste soluţii sunt relevante şi prin aceea că instanţele din toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie să aplice şi să interpreteze normele legale naţionale în conformitate cu aceleaşi dispoziţii cuprinse în Directiva 2003/88 şi jurisprudenţa CJUE. Prezentarea soluţiilor jurisprudenţiale este acompaniată de comentarii ale autorului.
 

The article summarizes some of the British courts’ resolutions on working time delimitation, considered relevant by the way in which the principles derived from the CJEU’s jurisprudence on this matter and the manner in which the concept of working time is developed. These solutions are also relevant to the fact that courts in all EU Member States have to apply and interpret their national legal provisions in accordance with the same provisions of Directive 2003/88 and the CJEU case-law. The presentation of the jurisprudential solutions is accompanied by comments by the author.

Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 3/2017 [Volume 12, Issue 3]
Cod citare:7931
28. Delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă în cazul lucrătorilor mobili care desfăşoară activităţi în domeniul transportului feroviar // Delimitation of working time by rest time for mobile workers engaged in railway transport activities
Rezumat:Organizarea activităţii în domeniul transporturilor pe calea ferată prezintă anumite particularităţi care au efect direct asupra timpului de lucru al angajaţilor implicaţi în acest tip de transport. Articolul prezintă unele probleme referitoare la delimitarea timpului de lucru de timpul de odihnă care se ivesc în practică, respectiv problema perioadelor de odihnă în afara domiciliului, cele de aşteptare şi cele alocate transportului înainte de începerea activităţii. Aceste probleme sunt analizate în lumina reglementării naţionale, a Directivei 2003/88/EC, a Directivei 2005/47/EC, a jurisprudenţei CJUE şi a jurisprudenţei instanţelor naţionale. Articolul subliniază diferenţa importantă între regimul legal al timpului de lucru în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor şi regimul timpului afectat muncii suplimentare pentru stabilirea drepturilor salariale.

 
Work organisation in railway transport has some particularities with direct effect on the organisation of railway employees’ working time. The article presents some issues regarding the delimitation of working time from rest time that occur in practice, namely the issue of rest away from home periods, of waiting and of travel time before starting the work. These issues are analysed in the light of national regulation, Directive 2003/88/EC, Directive 2005/47/EC, CJEU and national courts case law. The article emphasises the important difference between the legal regime of working time for the purpose of health and security at work protection and the legal regime of overtime for additional work for the purpose of salary rights determination.

Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 1/2018 [Volume 13, Issue 1]
Cod citare:7985
29. Probleme practice privind determinarea timpului de lucru şi a muncii suplimentare în cazul lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul grupurilor de societăţi // Practical issues relating to the determination of working time and of overtime work in the case of employees working within groups of companies
Rezumat:Grupurile de societăţi constituie o realitate economică fără o reglementare cu caracter general, existând doar reglementări speciale în anumite domenii. Relaţiile de muncă în cadrul grupurilor de societăţi prezintă anumite particularităţi. În practica judiciară s-au identificat situaţii în care un angajat desfăşura o unică activitate dar în temeiul unor contracte individuale diferite, încheiate separat cu diferiţi angajatori care, însă, făceau parte dintr-un grup de societăţi. S-a pus astfel problema dacă programele de muncă stabilite în baza fiecărui contract individual de muncă ar trebui privite separat sau ar trebui cumulate pentru a se stabili dacă a fost prestată muncă suplimentară care să fie remunerată corespunzător. Din perspectiva limitării timpului de lucru săptămânal în conformitate cu Directiva 2003/88/CE se poate pune aceeaşi problemă precum şi o problemă subsecventă, referitoare la responsabilitatea angajatorilor pentru respectarea acestei limitări.
 
 
The groups of companies are an economic reality without regulation of a general nature, with only specific regulations in certain areas. Working relationships within groups of companies have certain peculiarities. In court practice, there were identified situations in which an employee pursued a single activity but under different individual contracts, concluded separately with different employers who, however, belonged to a group of companies. The question was whether the work programs established based on each individual employment contract should be considered separately or should be aggregated in order to determine whether additional work was done and properly remunerated. In view of the limitation of weekly working time under Directive 2003/88 / EC, the same problem can be raised as well as a subsequent problem of employers’ responsibility for complying with this limitation.
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 2/2018 [Volume 13, Issue 2]
Cod citare:8009
30. Valabilitatea şi efectele angajamentului de plată asumat de gestionar pentru repararea prejudiciului provocat angajatorului. Practică judiciară neunitară // The validity and effects of the payment commitment assumed by the manager for the repair of the damage caused to the employer. Nonunitary judicial practice
Rezumat:Articolul prezintă opiniile jurisprudenţiale diferite, ilustrate cu extrase din hotărâri judecătoreşti, referitoare la valabilitatea şi efectele angajamentului de plată asumat de gestionar pentru repararea prejudiciului provocat angajatorului, însoţite de un comentariu al autorului.
 
 
The article presents the different jurisprudential opinions, illustrated with extracts from courts decisions, regarding the validity and effects of the payment commitment assumed by the manager for the repair of the damage caused to the employer. to determine working time and additional, accompanied by the author commentaries.
 
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 4/2018 [Volume 13, Issue 4]
Cod citare:8081
31. Concedierea pentru săvârşirea unor fapte care ar putea constitui o infracţiune. Problema prezumţiei de nevinovăţie. Cauza Dolgopolov contra Ucraina
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 1/2020 [Volume 15, Issue 1]
Cod citare:8733
32. Concediere nelegală. Respingerea cererii de reintegrare în funcţia ocupată anterior concedierii. Caracterul rezonabil al cuantumului despăgubirilor. Cauza Alicija Cudak contra Lituania
Autor(i):Răzvan ANGHEL
Publicat în:Revista de Drept Social 2/2020 [Volume 15, Issue 2]
Cod citare:8854

Contul meu Rosetti