|   |   | 

Mihai Ioan ROŞCA

1. Cercetarea impactului marketingului ecologic în întreprinderile din România / The research of green marketing impact in Romanian companies
Rezumat:Scopul cercetării cu privire la impactul marketingului ecologic în întreprinderile din România este de a oferi informaţii cu caracter general despre implementarea conceptelor ecologice în politicile companiei şi, în al doilea rând, de definire a modului în care acest concept poate fi integrat la nivelul superior de conducere a companiei. Acest studiu, rezultatul unei perioade de cercetare de trei ani, nu poate fi considerat încheiat, ci mai degrabă o încercare de a contura trăsăturile generale ale acestui domeniu.
Rezultatele acestui studiu demonstrează o lipsă de interes faţă de elementul ecologic, sau, în cel mai bun caz, un interes de faţadă din partea companiilor.

The goal of the research regarding the impact of ecological marketing on the Romanian companies is that of giving information with general meaning (character) about the absolving of the ecological concepts into the company policy as well as giving the patter in which they have integrated this concept into the superior level of company management. This study which I developed as a three years research is not a complete study but more a research in which I want to draw out the general features of this field.
The results of this study indicate a lack of interest regarding the ecological features or just a show of interest in behalf of the companies.
Autor(i):Mihai Ioan ROŞCA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2684
2. De la marketingul social la responsabilitatea socială a companiei / From social marketing towards corporate social responsibility
Rezumat:În literatura internaţională sunt prezente diverse exemple atât de bune practici în privinţa implicării companiilor în comunitate, cât şi câteva exemple negative precum cazul ENRON, NIKE şi alţii. Cel mai recent caz negativ din România este cel al companiei Ernst & Young.
Deşi în declaraţia privind responsabilitatea socială compania Ernst&Young menţiona că elementul principal al demersurilor sale este responsabilitatea faţă de angajaţii săi prin preţuirea şi dezvoltarea acestora într-un mediu prietenos şi flexibil. La începutul anului 2007, compania a fost subiectul unei campanii de discreditare publică, fiind acuzată de supraîncărcarea personalului cu atribuţii de serviciu, ceea ce ar fi constituit motivul pentru care una dintre angajatele companiei a decedat.
Lucrarea de faţă prezintă responsabilitatea socială a companiei din perspectiva marketingului, dorind delimitarea conceptuală a a acestui domeniu.

Within the international literature there are presented various examples, of good practices in terms of the implication of the companies in the community as well as several negative examples such as the ENRON, NIKE case and others. The most recent negative case in Romania is that of the company Ernst & Young.
Although in its declaration related to social responsibility the company Ernst & Young stated that its main aim is the responsibility towards its employees through their development in a flexible and friendly environment at the beginning of 2007 the company was the subject of a public discreditation campaign, being accused of overloading the personal, with job tasks that would have represented the cause out of which one of the employee died.
The following paper is about the social responsibility of the company from a marketing perspective, aiming at a conceptual delimitation of this field.
Autor(i):Mihai Ioan ROŞCA, Alin STANCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2007 [Volume 2, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2716
3. Utilizarea planificării strategice orientate spre piaţă în vederea introducerii produselor ecologice româneşti pe pieţe Europene
Autor(i):Mihai Ioan ROŞCA, Florin Tudor IONESCU
Publicat în:Revista de Marketing Online 1/2012 [Volume 7, Issue 1]
Cod citare:4660

Contul meu Rosetti