|   |   | 

Laurenţiu Dan ANGHEL

1. Centrul de achiziţie şi poziţia lui în procesul de aprovizionare al întreprinderilor / The buying center and its position in the process of acquisition made by companies
Rezumat:Procesul de cumpărare este foarte important pentru orice companie. Pentru a atinge un grad sporit de eficienţă, este necesară implicarea funcţionarilor companiei care ştiu cel mai bine care este opţiunea cea mai bună pentru organizaţia lor. Membrii organizaţiei respective, implicaţi în acest proces, sunt numiţi, de către specialiştii în economie „Centrul de achiziţii”. Există mai mulţi factori care influenţează deciziile centrului de achiziţii. Unii dintre aceştia provin din interiorul companiei, dar cei mai importanţi aparţin pieţei.

The buying process is very important for each company. For obtaining a good efficiency is necessary to involve people from the company that very well known what the best option for the organization is. The organization members involved in this process are named by the specialist in economic “The buying center”. Lots of factors influence the decisions of the buying center. Some of them are from inside of the company but the most important are from the market.
Autor(i):Laurenţiu Dan ANGHEL
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2006 [Volume 1, Issue 1] (iulie-septembrie)
Cod citare:2686
2. Orientări şi tendinţe în dezvoltarea marketingului / Orientations and trends in marketing development
Rezumat:Articolul studiază evoluţia conceptului de marketing, contribuţia pe care şcoala românească de marketing a avut-o şi o are la dezvoltarea şi îmbogăţirea teoriei marketingului şi cum se reflectă aceste progrese în sistemul educaţional din România. Un aspect important evidenţiat în articol priveşte necesitatea studierii marketingului nu doar în facultăţile specializate, ci şi în alte programe de studii.
Concluziile articolului arată deosebita importanţă a marketingului, impresionanta tradiţie a studierii marketingului în România şi datoria pe care o are învăţământul superior românesc, alături de alte organizaţii, de a onora această tradiţie.

This paper investigate the evolution of marketing concept, the contribution that Romanian school of thought had and has in developing and enriching the marketing theory and how this progress is reflected by the educational system in Romania. An important aspect that the paper exposes is regarding the necessity of studying marketing not only in the specialized faculties, but also in other study programs.
The conclusions of the study picture the tremendous importance of marketing, an impressive tradition of studying marketing in Romania and the duty that Romanian higher education, together with other organizations have in order to honor this tradition.
Autor(i):Laurenţiu Dan ANGHEL, Valerică OLTEANU, Răzvan ZAHARIA
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2755
3. Responsabilitatea socială a corporaţiilor în mediul de afaceri dificil al României / Corporate social responsibility in a difficult Romanian business environment
Rezumat:Scopul acestui articol este identificarea principalelor oportunităţi şi limitări ale Responsabilităţii Sociale a Corporaţiilor (RSC, eng.: CSR) în mediul de afaceri din România.
Contribuţiile acestui articol constă în urmărirea a trei scopuri. Primul scop ar fi să provoace la un nou fel de a gândi despre RSC în România, deoarece abordările răspândite ale acestui concept sunt atât de deconectate de afaceri, încât eclipsează multe dintre marile oportunităţi date companiilor spre a ajuta societatea. În al doilea rând, propune existenţa unei agende sociale pozitive a corporaţiilor care să mute interesul de la alinarea răului la formarea unei strategii corporate prin progres social. În al treilea rând, scoate în evidenţă faptul că o problemă socială, cu cât este mai legată de strategia în afaceri a unei companii, cu atât există o şansă mai mare de a stabiliza resursele unei firme şi a aduce beneficii societăţii.
Articolul se încheie cu anumite concluzii despre practicile şi iniţiativele RSC în România.The purpose of this paper is to identify the main opportunities and limitations of corporate social responsibility (CSR) in the Romanian business environment.

The contributions of this paper consist of the following three aims. First, it challenges a new thinking about CRS in Romania, because the prevailing approaches to this concept are so disconnected from business as to obscure many of the greatest opportunities for companies to benefit society. Second, it proposes that an affirmative corporate social agenda moves from mitigating harm to reinforcing corporate strategy through social progress. Third, it highlights that typically the more closely tied a social issue is to a company’s business, the greater the opportunity to leverage the firm’s resources and benefit society.
The paper ends with some conclusions about the Romanian CSR practices and initiatives.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ, Laurenţiu Dan ANGHEL, Diana Maria VRÂNCEANU, Anca Francisca CRUCERU, Alin STANCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2792

Contul meu Rosetti