|   |   | 

Claudia Eleonora DINGA

1. Publicitatea în mediul bancar // Advertising in banking environment
Rezumat:În condițiile unei concurențe din ce în mai profunde pe piața bancară din România, jucătorii care vor risca mai mult, din punct de vedere financiar, pot înregistra câștiguri proporționale. Notorietatea băncii este foarte importantă în viziunea clienților sau a potențialilor clienți. Crearea unui brand pe baza acestei notorietăți este direct corelată cu cota de piață a băncii. Nu doar banii contează atunci când dorești să construiești un brand. Expunerea televizată, panourile publicitare sau afișe, precum și anunțurile radiofonice au un rol semnificativ în prezentarea ofertei băncilor. Comportamentul băncilor în domeniul comunicării, împarte piața în trei categorii: bănci care au derulat campanii agresive și au înregistrat creșteri mari, bănci care au piedut audiență și instituții bancare care nu se afirmă. Dintotdeauna, sistemul bancar din România a fost unul dintre sectoarele atente cu imaginea lui, acesta dovedind strategii puternice de promovare a brandului, simultan cu produsele și serviciile pe care le oferă. Băncile sunt printre cei mai puternici investitori în publicitate, iar comunicarea dedicată produselor este susținută constant de comunicarea corporativă și cea de responsabilitate socială. Acestea folosesc publicitatea ca instrument pentru a-și menține piața. Aproape trei sferturi dintre reclame au fost folosite pe TV, urmând cele pe posturile de radio, iar diferența o reprezintă reclame/advertoriale destinate presei scrise. Băncile sunt esențiale pentru creșterea economică, oferind servicii fundamentale oricărei economii: colectarea de economii și acordarea de credite care ajută companiile să se dezvolte și persoanele fizice să-și îmbunătățească stilul de viață. Cu alte cuvinte, ele trebuie să se îngrijească permanent de consolidarea, respectiv menținerea imaginii și a reputației pe care și-au construit-o în percepția publicului.
 
 
Following an increasing competition in the banking market in Romania, those players who will risk more, financially, can record earnings commensurate. Bank reputation is very important in view of customers or potential customers. Creating brand awareness is directly correlated based on the bank's market share. Not only money is important when you want to build a brand. Television exposure, billboards or posters and radio ads have a significant role in presenting banks offer. The banks behavior in communication, divides the market into three categories: banks that have implemented aggressive campaigns and recorded large increases, banks that they lost audience and banking institutions that are not states. As always, the banking system in Romania was one of the sectors closely with the image of it proving strong brand promotion strategy, together with the products and services they offer. Banks are among the most powerful investors in advertising, and products communication is constant supported by the corporate communication and by social responsibility. They use advertising as a tool to maintain market. Nearly three-fourths of the ads have been used on TV by following the radio and the difference is the print ads. Banks are essential for economic growth, providing the foundation of any economy: collecting savings and granting loans to help companies grow and individuals to improve their lifestyle. In other words, they must attend permanent consolidation or maintain image and reputation that they built it in the public.
Autor(i):Claudia Eleonora DINGA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2016 [Volume 11, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:7444

Contul meu Rosetti