|   |   | 

Diana Maria VRÂNCEANU

1. Modelarea preţurilor de referinţă ale consumatorilor la nivelul procesului perceptual / Modelation of the Reference Prices in the Perceptual Process
Rezumat:În evaluarea procesului perceptual indivizii identifică, primesc, selectează, evaluează şi interpretează informaţiile despre preţuri. Acest proces este influenţat de către mulţi factori, grupaţi în trei categorii: motivaţională, cognitivă şi situaţională. Preţurile de referinţă sunt standarde pe care consumatorii le folosesc pentru evaluări comparative ale preţurilor. Ele pot fi împărţite în două tipuri: preţuri interne de referinţă (rezultând din expunerea anterioară la acele preţuri) şi preţuri externe de referinţă (care se bazează pe informaţiile despre preţuri, prezentate în momentul cumpărării). Modelele preţurilor de referinţă pot fi influenţate de stimuli externi şi de informaţiile din trecut.

In pricing perceptual process the individuals identify, receive, select, evaluate and interpret price information. This process is influenced by many factors, grouped in three categories: motivational, cognitive and situational. The reference prices are standards that consumers use to make comparative price assessments. They may de divided in two types: internal reference prices (resulted from past exposure to prices) and external reference prices (based on price information presented at the point of purchase). The reference price models may be based on extern stimuli and on past information.
Autor(i):Diana Maria VRÂNCEANU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2006 [Volume 1, Issue 2] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2689
2. Responsabilitatea socială a corporaţiilor în mediul de afaceri dificil al României / Corporate social responsibility in a difficult Romanian business environment
Rezumat:Scopul acestui articol este identificarea principalelor oportunităţi şi limitări ale Responsabilităţii Sociale a Corporaţiilor (RSC, eng.: CSR) în mediul de afaceri din România.
Contribuţiile acestui articol constă în urmărirea a trei scopuri. Primul scop ar fi să provoace la un nou fel de a gândi despre RSC în România, deoarece abordările răspândite ale acestui concept sunt atât de deconectate de afaceri, încât eclipsează multe dintre marile oportunităţi date companiilor spre a ajuta societatea. În al doilea rând, propune existenţa unei agende sociale pozitive a corporaţiilor care să mute interesul de la alinarea răului la formarea unei strategii corporate prin progres social. În al treilea rând, scoate în evidenţă faptul că o problemă socială, cu cât este mai legată de strategia în afaceri a unei companii, cu atât există o şansă mai mare de a stabiliza resursele unei firme şi a aduce beneficii societăţii.
Articolul se încheie cu anumite concluzii despre practicile şi iniţiativele RSC în România.The purpose of this paper is to identify the main opportunities and limitations of corporate social responsibility (CSR) in the Romanian business environment.

The contributions of this paper consist of the following three aims. First, it challenges a new thinking about CRS in Romania, because the prevailing approaches to this concept are so disconnected from business as to obscure many of the greatest opportunities for companies to benefit society. Second, it proposes that an affirmative corporate social agenda moves from mitigating harm to reinforcing corporate strategy through social progress. Third, it highlights that typically the more closely tied a social issue is to a company’s business, the greater the opportunity to leverage the firm’s resources and benefit society.
The paper ends with some conclusions about the Romanian CSR practices and initiatives.
Autor(i):Daniel ŞERBĂNICĂ, Laurenţiu Dan ANGHEL, Diana Maria VRÂNCEANU, Anca Francisca CRUCERU, Alin STANCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 4/2010 [Volume 5, Issue 4] (octombrie-decembrie)
Cod citare:2792
3. Implicațiile prețurilor promoționale folosite de comercianții cu amănuntul asupra prețurilor de referință ale consumatorilor // The implications of price promotions used by retailers on consumers' reference prices
Rezumat:Procesul de evaluare a prețului constă în compararea prețului curent cu un preț de referință, care poate fi modificat de anumite acțiuni de marketing. Prezenta lucrare analizează efectele prețurilor promoționale practicate de comercianții cu amănuntul asupra prețurilor de referință, care pot conduce la schimbări în cadrul procesului de evaluare a prețului. În acest scop, a fost realizată o cercetare asupra prețurilor promoționale comunicate de principalele hipermarketuri din România în cataloagele lor pentru produsele non-alimentare, în vederea determinării: modului de exprimare a reducerilor de preț, interesului detailiștilor de a specifica prețul inițial, mărimii reducerilor de preț și mesajelor folosite pentru comunicarea acestora.


Price evaluation process consists of comparing the current price with a reference price, which may be modified by some marketing actions. The present paper analyzes the effects of price promotions used by retailers on reference prices, which may lead to changes in price evaluation process. For this purpose, there was done a research on price promotions communicated by the main hypermarkets from Romania in their promotional catalogues for non-food products, aimed to establish: the way used to express the price discounts, the retailers' interest in specifying the initial price, the discounts' magnitude or the messages used to communicate them.
Autor(i):Diana Maria VRÂNCEANU
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2014 [Volume 9, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:6505

Contul meu Rosetti