|   |   | 

Valerică OLTEANU

1. Şcoala de la Bucureşti - factor esenţial în promovarea şi dezvoltarea marketingului în România / The Bucharest School - Essential Factor in the Promotion and Development of Marketing in Romania
Rezumat:Se consideră că bazele învăţământului de marketing în România s-au pus în anul 1971 când, în programa Facultăţii de Comerţ, a fost inclus un curs de marketing. Pentru prima dată, câţiva profesori şi-au asumat responsabilitatea de a crea şi dezvolta această ştiinţă, în condiţii foarte dificile: nu existau cărţi şi nici alte informaţii şi, în primul rând, nu existau resursele umane. Departamentul de marketing a fost creat în jurul acestei mici echipe. De multe ori, referindu-se la echipa de marketing de la Academia de Studii Economice, specialiştii şi nespecialiştii folosesc termenul neoficial de „Şcoala de Marketing”. Termenul reflectă modul în care este percepută activitatea echipei în lumea ştiinţifică. Este o nouă recunoaştere a contribuţiei sale la promovarea şi dezvoltarea marketingului în România: crearea şi dezvoltarea unei înalte şcoli de marketing (numai aici există astăzi toate formele de învăţământ universitar şi post-universitar: ciclul de licenţă, studiile de master şi programul de doctorat), pregătirea specialiştilor români, pregătirea celor care se vor ocupa de pregătirea tinerilor, consultanţa şi specializarea angajaţilor de la diferite companii şi aşa mai departe.

The beginning of marketing in Romania is considered to be in 1971 when, in the Commerce Faculty’s curricula, a marketing course was included. For the first time, a small team of professors assumed their responsibility to create and develop this science, in very difficult conditions: books and information were missing, and most important, human resources were missing. Around this small team a Marketing Department was created. On different occasions, marketing or non-marketing specialists, when referring to the marketing team from the Academy of Economic studies, use the unofficial term School of Marketing. The term reflects the perception of the team’s activity in the scientific world. It’s a new recognition of the contribution to the promotion and development of Marketing in Romania: the creation and development of the high education school of marketing (only here all forms of high education exist today: license cycle, master studies and doctoral program), training the Romanian specialists, training the trainers, consulting and training companies’ staff, and so on.
Autor(i):Iacob CĂTOIU, Valerică OLTEANU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2698
2. Orientări şi tendinţe în dezvoltarea marketingului / Orientations and trends in marketing development
Rezumat:Articolul studiază evoluţia conceptului de marketing, contribuţia pe care şcoala românească de marketing a avut-o şi o are la dezvoltarea şi îmbogăţirea teoriei marketingului şi cum se reflectă aceste progrese în sistemul educaţional din România. Un aspect important evidenţiat în articol priveşte necesitatea studierii marketingului nu doar în facultăţile specializate, ci şi în alte programe de studii.
Concluziile articolului arată deosebita importanţă a marketingului, impresionanta tradiţie a studierii marketingului în România şi datoria pe care o are învăţământul superior românesc, alături de alte organizaţii, de a onora această tradiţie.

This paper investigate the evolution of marketing concept, the contribution that Romanian school of thought had and has in developing and enriching the marketing theory and how this progress is reflected by the educational system in Romania. An important aspect that the paper exposes is regarding the necessity of studying marketing not only in the specialized faculties, but also in other study programs.
The conclusions of the study picture the tremendous importance of marketing, an impressive tradition of studying marketing in Romania and the duty that Romanian higher education, together with other organizations have in order to honor this tradition.
Autor(i):Laurenţiu Dan ANGHEL, Valerică OLTEANU, Răzvan ZAHARIA
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2755

Contul meu Rosetti