|   |   | 

Horaţiu HĂLMĂJAN

1. Cunoştinţele despre piaţă şi performanţele de marketing ale firmei / Market Knowledge And The Firms’ Marketing Performance
Rezumat:Într-un mediu complex şi dinamic, capabilitatea de a procesa informaţiile de marketing reprezintă o sursă a avantajului concurenţial durabil. În ultimele două decade, s-a înregistrat o creştere semnificativă a preocupărilor de cercetare orientate în direcţia înţelegerii atât a contribuţiilor cunoştinţelor despre piaţă la creşterea performanţelor de marketing ale firmei, precum şi a procesului prin care aceste cunoştinţe sunt generate. Prezenta lucrare prezintă rezultatele unui studiu exploratoriu privind procesul învăţării organizaţionale în marketing şi efectele potenţiale ale noilor cunoştinţe despre piaţă generate asupra performanţelor firmei.

In a complex and dynamic environment, the capability to process marketing information represents a sustainable competitive advantage source. In the last two decades there has been a significant increase in the research efforts focused on understanding the contribution of market knowledge to achieving higher firm performance, and also focused on knowledge generation processes. This paper presents the results of an exploratory study on the process of organizational learning in marketing and the potential effects of newly generated market knowledge on firm performance.
Autor(i):Florin FOLTEAN, Horaţiu HĂLMĂJAN, Gheorghe PREDA
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2700
2. Factori de influenţă ai relaţiei orientare spre piaţă-performanţă / Factors that Influence the Market Orientation-Performance Relationship
Rezumat:De peste 15 ani, tema orientării spre piaţă a devenit una intens analizată şi dezbătută, atât ca subiect de cercetare în mediul academic, cât şi în domeniul practic, al mediului de afaceri.
Influenţa orientării spre piaţă asupra performanţei, a fost studiată în ultimii ani din diverse perspective: legătură cauzală directă, factori moderatori ai acestei legături, factori potenţatori ai orientării spre piaţă.
În această lucrare ne propunem identificarea factorilor care, în literatura de specialitate, au fost avuţi în vedere ca exercitând o posibilă influenţă asupra relaţiei orientare spre piaţă – performanţă.

For over 15 years, the subject of market orientation has been extensively analysed, both in the field of academic research and business.
The influence that market orientation has on performance has been approached from different angles: direct cause-effect relationship, moderated relationship, or a relationship that is enhanced by certain factors.
This paper reviews some of the factors that were found to have an impact on the market orientation-performance relationship.
Autor(i):Horaţiu HĂLMĂJAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 2/2009 [Volume 4, Issue 2] (aprilie-iunie)
Cod citare:2757

Contul meu Rosetti