|   |   | 

Luigi-Nicolae DUMITRESCU

1. Impactul marketingului interactiv asupra randamentului comercial al întreprinderii de servicii / The Impact of Interactive Marketing upon the Commercial Efficiency of the Service Companies
Rezumat:Administrarea eficientă a relaţiei prestator-client (Marketing interactiv) pentru atingerea unei înalte eficienţe comerciale este una din cele mai importante strategii din domeniul serviciilor. În mod tradiţional, marketingul extern a fost întotdeauna esenţa activităţilor de marketing. Totuşi, datorită caracteristicilor serviciilor la nivelul fiecărei întreprinderi, marketingul relaţiei prestator-client devine la fel de importantă ca şi marketingul extern. Importanţa relaţiei prestator-client este determinantă pentru efortul companiei de a-şi maximiza afacerile. De fapt, avantajul competitiv al întreprinderilor de servicii nu este definit de conţinutul ofertei ci mai ales de comportamentul personalului de contact, iar acest lucru presupune o permanentă interactivitate între client şi personalul de contact.

The efficient administration of the relationship doer-customer (Interactive Marketing) in getting a high commercial efficiency is definitely one of the most important strategies in the field of services. Traditionally speaking, the external marketing has always been the crux of marketing activities. However, due to services characteristics at the level of the specific enterprises, the marketing of the doer-customer relationship becomes as important as the external marketing. The importance of the relationship doer-customer is determinant in the company effort to maximize its business. In fact, the competitive advantage of enterprises specialized in services is not defined by the offer content but mostly by the behavior of the contact personnel. This requires a permanent interactivity between the client and the contact personnel.
Autor(i):Luigi-Nicolae DUMITRESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2007 [Volume 2, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2704
2. Măsurarea dependenţei efectelor psihologice şi comportamentale în cadrul analizei lanţului valorii / Measuring the dependence of psychological and behavioural effects within the value chain analysis
Rezumat:Scopul acestei lucrări este de a conceptualiza noua paradigmă a marketingului din punctul de vedere al teoriei lanţului valorii. Lucrarea este structurată în două părţi; prima parte conţine elementele paradigmei marketingului relaţional şi structura lanţului valorii ca şi concept definitoriu al marketingului relaţional. Lanţul valorii poate fi considerat un sistem cibernetic în cadrul căruia atât intrările, cât şi ieşirile sunt cunoscute sau observabile de către companie. În a doua parte a lucrării, autorii încearcă să măsoare o variabilă psihologică (satisfacţia) şi modul în care aceasta influenţează comportamentul consumatorului de produse şi servicii specifice companiilor distribuitoare de carburant, la nivelul oraşului Sibiu, România.

The aim of this paper is to conceptualize the new paradigm of relationship marketing from the value chain theory perspective. The paper is structured in two parts; the first part contains the components of the relationship marketing paradigm, but also the value chain structure, as a defining concept of relationship marketing. The value chain can be regarded as a cybernetic system in which both inputs and outputs are known or visible to the company. In the second part of this paper, the authors attempt to measure a psychological variable (satisfaction) and how it influences consumer behavior for fuel-related products, across the city of Sibiu, Romania.
Autor(i):Luigi-Nicolae DUMITRESCU, Mihai ŢICHINDELEAN, Simona VINEREAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 1/2012 [Volume 7, Issue 1] (ianuarie-martie)
Cod citare:2821
3. Feedback-ul de la angajaţi – condiţie a păstrării şi fidelizării acestora / Employee feedback – condition for their retention and loyalty
Rezumat:Marketingul intern presupune orientarea consecventă a tuturor deciziilor companiei în funcţie de nevoile angajaţilor, unul dintre obiectivele secundare ale acestuia fiind atragerea, păstrarea şi fidelizarea angajaţilor buni. Astfel, operaţionalizarea cu succes a instrumentelor de marketing intern presupune valorificarea feedback-ului angajaţilor pentru a cunoaşte percepţia acestora în legătură cu amenajarea şi organizarea la locul de muncă, proiectarea recompenselor băneşti şi ansamblul măsurilor de comunicare internă. Scopul acestei lucrări este de a evidenţia importanţa feedback-ului angajaţilor pentru alegerea celor mai eficiente modalităţi de păstrare şi fidelizare a acestora. Totodată, lucrarea prezintă modul în care cercetările directe de marketing permit obţinerea acestui feedback.

Internal marketing requires a consistent orientation of all decisions according to the employees’ needs, one of its secondary objectives being to attract and to keep the good employees. Therefore, a successful application of the internal marketing tools requires the usage of employee feedback in order to know their perception about the set-up and structure of the work place, the rewards and the internal communications. The aim of this paper is to highlight the importance of employee feedback in choosing the most effective employee retention ways. At the same time, this paper points out how direct marketing research enables the obtaining of this feedback.
Autor(i):Luigi-Nicolae DUMITRESCU, Iuliana CETINĂ, Alma PENTESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2012 [Volume 7, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:2830
4. Impactul evoluţiei cooperării judiciare penale din Europa asupra legislaţiei din România
Autor(i):Luigi-Nicolae DUMITRESCU
Publicat în:Acta Universitatis 2/2012 [Volume 7, Issue 2]
Cod citare:3726
5. Studierea pieței serviciilor medicale din România – fundamentul operaționalizării opticii de marketing la nivelul furnizorilor de servicii medicale prvate / Romanian healthcare market analysis – the basis of applying marketing optics at the private healthcare providers’ level
Rezumat:Pentru furnizorii de servicii private, piața serviciilor medicale din România rămâne atractivă, chiar și pe timp de criză. Creșterea concurenței în sectorul serviciilor medicale private din România obligă investitorii să-și desfășoare afacerile în optica marketingului modern. În acest context, această lucrare își propune să prezinte, pe de-o parte, importanța cercetării pieței pentru eficientizarea afacerilor în domeniul serviciilor medicale private, iar, pe de altă parte, să evidențieze particularitățile rezultate din această cercetare. În mod concret, analiza a vizat dimensiunile pieței serviciilor medicale din România, factorii care influențează evoluția acestei piețe, studierea cererii și ofertei de servicii medicale și studierea conjuncturii acestei piețe.
Marketingul de calitate implică o cercetare atentă a pieței și pregătirea unor estimări financiare bazate pe o strategie propusă, care să indice dacă serviciile prestate vor fi la nivelul așteptărilor consumatorilor și, totodată, dacă profiturile vor fi la înălțimea obiectivelor și misiunii furnizorilor de servicii medicale private.
 
 
For the private (for-profit) providers, the Romanian healthcare market remains an attractive one, even in times of crisis. The increasing competition in the private healthcare sector in Romania forces investors to do business in accordance with the modern marketing optics. In this context, this paper aims to present the importance of market research for business efficiency in the private healthcare sector, on the one hand, and to highlight the particularities resulted from this research, on the other hand. Specifically, the analysis focused on the dimensions of the Romanian healthcare market, the factors which influence the development of this market, the demand and supply of healthcare services and the market conjuncture.
Quality marketing involves intensive market research and financial forecasts based on a proposed strategy, which should indicate whether the provided services will meet customer’s expectations and whether the profits will meet the objectives and the mission of the private healthcare providers.
Autor(i):Luigi-Nicolae DUMITRESCU, Iuliana CETINĂ, Alma PENTESCU
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2013 [Volume 8, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:5680
6. Cercetarea valorii percepute a consumatorilor – contextul unei librării // Researching Consumer’s Perceived Value – a Bookstore Context
Rezumat:Scopul prezentului articol este de a determina corelația din valoarea percepută a clienților față de oferta unei librării și loialitatea acestora față de librăria în cauză. Autorii au structurat articolul în două părți, după cum urmează: prima parte revizuiește literatura de specialitate cu privire la valoarea percepută a clienților, în timp ce a doua parte conține o cercetare directă, bazată pe sondaj ce rezultă în date necesare îndeplinirii obiectivului articolului.
 
 
The purpose of the present paper is to identify the correlation between the clients’ perceived value of a bookstore’s offering and their loyalty towards the company. The authors have structured the paper in two parts: the first part reviews the specific literature regarding the client’s perceived value, while the second part contains a direct research, survey-based, which results in data needed to achieve the article’s purpose. 
Autor(i):Luigi-Nicolae DUMITRESCU, Mihai ŢICHINDELEAN
Publicat în:Revista Română de Marketing 3/2016 [Volume 11, Issue 3] (iulie-septembrie)
Cod citare:7639

Contul meu Rosetti